Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Saraswati 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Sarasvati 1 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಾವಲೀ ॥
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾನುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಸ್ತಕಭೃತೇ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೈಕಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಫಲಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಮ್ಭಾಸುರಪ್ರಮಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜನಿಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಮುಂಡಕಾಯಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮರ್ದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿಜಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಗನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಾನನಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ನೀಲಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾನ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read 108 Names of Sri Saraswati 1:

108 Names of Sri Saraswati 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Saraswati 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top