Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Saraswatya 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Sarasvatya Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತೃಕಾಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶಬ್ದ ಋಷಿಃ
ಲಿಪಿಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಕಾ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಪಂಚಾಷದ್ವರ್ಣಭೇದೈರ್ವಿಹಿತವದನದೋಷ್ಪಾದಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿವಕ್ಷೋ-
ದೇಶಾಂ ಭಾಸ್ವತ್ಕಪರ್ದಾಕಲಿತಶಶಿಕಲಾಮಿನ್ದುಕುನ್ದಾವದಾತಾಮ್ ।
ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಕುಮ್ಭಚಿನ್ತಾಲಿಖಿತವರಕರಾಂ ತ್ರೀಕ್ಷಣಾಂ ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾಂ
ಅಚ್ಛಾಕಲ್ಪಾಮತುಚ್ಛಸ್ತನಜಘನಭರಾಂ ಭಾರತೀಂ ತಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ – ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ ……. ಳಂ ಕ್ಷಂ

ಅಥ ನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವನ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಕೋಶಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭವಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಕೋಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಸುಮಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಲಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ವರ್ತುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಯಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪವರ್ಧನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಿಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಹಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಸಾತ್ವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಸ್ಥಾಪನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜೋವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಯಾ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶ್ರವಣಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರ್ವಜ್ಞವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಂಛಿತಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತತ್ವಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಗ್ರತಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಯುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಮೋದಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾನಪಾತ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾನದಾನಕರೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಂಚಿದ್ವ್ಯಕ್ತಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶಾಪೂರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಕರ್ಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾತಾಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಮೀಮಾಮ್ಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಕವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾತನಾಲಿಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಭಾರವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಪಾಶಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಾಧಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ನಾಗಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಚಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಕೋಣನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।
॥ಓಂ॥

Also Read 108 Names of Sri Saraswati 2:

108 Names of Sri Saraswati 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Saraswatya 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top