108 - Shatanamavali Subramanya Stotram

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 1 Lyrics in Punjabi

Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali 1 in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ॥

ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਮਜਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਕੁਮਾਰਂ ਕਰੁਣਾਲਯਮ੍ ।
ਕਿਰੀਟਹਾਰਕੇਯੂਰਮਣਿਕੁਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਮ੍ ॥

ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਂ ਯੁਗਸ਼ਡ੍ਬਾਹੁਂ ਸ਼ੂਲਾਦ੍ਯਾਯੁਧਧਾਰਿਣਮ੍ ।
ਸ੍ਮਿਤਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਭਂ ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਂ ਸਦਾ ਬੁਧੈਃ ॥

ਵਲ੍ਲੀਦੇਵੀਪ੍ਰਾਣਨਾਥਂ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ।
ਸਿਂਹਾਸਨੇ ਸੁਖਾਸੀਨਂ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯ ਸਮਪ੍ਰਭਮ੍ ।
ਧ੍ਯਾਯਾਮਿ ਸਤਤਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਦੇਵਸੇਨਾਪਤਿਂ ਗੁਹਮ੍ ॥

ॐ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਫਾਲਨੇਤ੍ਰਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਿਙ੍ਗਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਤ੍ਤਿਕਾਸੂਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਿਸ਼ਡ੍ਭੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਿਸ਼ਣ੍ਣੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ॐ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਿਸ਼ਿਤਾਸ਼ਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਰਕਾਸੁਰਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਕ੍ਸ਼ੋਬਲਵਿਮਰ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਸੈਨ੍ਯਸੁਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਾਸੇਨਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਕਪਾਲਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਮਾਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੌਞ੍ਚਦਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੇਨਾਨਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਨਿਜਨ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼ਾਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ॥ ੩੦ ॥

ॐ ਸ਼ਿਵਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਨਾਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪ੍ਰਿਯਨਨ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਙ੍ਗਾਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰੋਦ੍ਭੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਹੁਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਪਾਵਕਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ॥

ॐ ਜਮ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਜਮ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਜ੍ਜਮ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਲਾਸਨਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਿਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚੁਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ॥ ੫੦ ॥

ॐ ਪਞ੍ਚਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਜਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਹਸ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਨਿਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਮੀਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਰੇਤਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਾਰਿਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਦ੍ਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਭਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੁਮਤੇ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਵਟੁਵੇਸ਼ਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਸ਼੍ਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਭਸ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੈਵਲ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੦ ॥

ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮੇਯਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੇਜੋਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਾਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰਾਟ੍ਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਲਿਨ੍ਦਕਨ੍ਯਾਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸਾਰਸ੍ਵਤਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਖਿਲਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚੋਰਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੋਗਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਖਣ੍ਡਿਕਤਕੇਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਡਮ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਡਮ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਡਮ੍ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਾਕਪਯੇ ਨਮਃ ॥ ੯੦ ॥

ॐ ਕਾਰਣੋਪਾਤ੍ਤਦੇਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰਣਾਤੀਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰੁਦ੍ਧਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਕ੍ਤਸ਼੍ਯਾਮਗਲ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਯਾਮਕਨ੍ਧਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਮਹਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਹਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕ੍ਸ਼ਯਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਲ੍ਲੀ ਦੇਵਸੇਨਾਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਸ੍ਵਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਤਿ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲਿਸ੍ਸਮਾਪ੍ਤਾ ॥

Also Read:

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil