Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Sri Vighneshwara Lyrics in Hindi

Sri Vighneshwara Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री विघ्नेश्वर अष्टोत्तर शतनामावलिः ॥
ओं विनायकाय नमः ।
ओं विघ्नराजाय नमः ।
ओं गौरीपुत्राय नमः ।
ओं गणेश्वराय नमः ।
ओं स्कन्दाग्रजाय नमः ।
ओं अव्ययाय नमः ।
ओं पूताय नमः ।
ओं दक्षाय नमः ।
ओं अध्यक्षाय नमः । ९ ।

ओं द्विजप्रियाय नमः ।
ओं अग्निगर्भच्चिदे नमः ।
ओं इन्द्रश्रीप्रदाय नमः ।
ओं वाणीप्रदाय नमः ।
ओं अव्ययाय नमः ।
ओं सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ।
ओं शर्वतनयाय नमः ।
ओं शर्वरीप्रियाय नमः ।
ओं सर्वात्मकाय नमः । १८ ।

ओं सृष्टिकर्त्रे नमः ।
ओं देवाय नमः ।
ओं अनेकार्चिताय नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं शुद्धाय नमः ।
ओं बुद्धिप्रियाय नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं ब्रह्मचारिणे नमः ।
ओं गजाननाय नमः । २७ ।

ओं द्वैमातुराय नमः ।
ओं मुनिस्तुताय नमः ।
ओं भक्तविघ्नविनाशनाय नमः ।
ओं एकदन्ताय नमः ।
ओं चतुर्बाहवे नमः ।
ओं चतुराय नमः ।
ओं शक्तिसम्युताय नमः ।
ओं लम्बोदराय नमः ।
ओं शूर्पकर्णाय नमः । ३६ ।

ओं हरये नमः ।
ओं ब्रह्मविदुत्तमाय नमः ।
ओं कालाय नमः ।
ओं ग्रहपतये नमः ।
ओं कामिने नमः ।
ओं सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।
ओं पाशाङ्कुशधराय नमः ।
ओं चण्डाय नमः ।
ओं गुणातीताय नमः । ४५ ।

ओं निरञ्जनाय नमः ।
ओं अकल्मषाय नमः ।
ओं स्वयंसिद्धाय नमः ।
ओं सिद्धार्चितपदाम्बुजाय नमः ।
ओं बीजापूरफलासक्ताय नमः ।
ओं वरदाय नमः ।
ओं शाश्वताय नमः ।
ओं कृतिने नमः ।
ओं द्विजप्रियाय नमः । ५४ ।

ओं वीतभयाय नमः ।
ओं गतिने नमः ।
ओं चक्रिणे नमः ।
ओं इक्षुचापधृते नमः ।
ओं श्रीदाय नमः ।
ओं अजाय नमः ।
ओं उत्पलकराय नमः ।
ओं श्रीप्रतये नमः ।
ओं स्तुतिहर्षिताय नमः । ६३ ।

ओं कुलाद्रिभृते नमः ।
ओं जटिलाय नमः ।
ओं कलिकल्मषनाशनाय नमः ।
ओं चन्द्रचूडामणये नमः ।
ओं कान्ताय नमः ।
ओं पापहारिणे नमः ।
ओं समाहिताय नमः ।
ओं आश्रिताय नमः ।
ओं श्रीकराय नमः । ७२ ।

ओं सौम्याय नमः ।
ओं भक्तवाञ्छितदायकाय नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं कैवल्यसुखदाय नमः ।
ओं सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
ओं ज्ञानिने नमः ।
ओं दयायुताय नमः ।
ओं दान्ताय नमः ।
ओं ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः । ८१ ।

ओं प्रमत्तदैत्यभयताय नमः ।
ओं श्रीकण्ठाय नमः ।
ओं विबुधेश्वराय नमः ।
ओं रामार्चिताय नमः ।
ओं विधये नमः ।
ओं नागराजयज्ञोपवीतवते नमः ।
ओं स्थुलकण्ठाय नमः ।
ओं स्वयङ्कर्त्रे नमः ।
ओं सामघोषप्रियाय नमः । ९० ।

ओं परस्मै नमः ।
ओं स्थूलतुण्डाय नमः ।
ओं अग्रण्याय नमः ।
ओं धीराय नमः ।
ओं वागीशाय नमः ।
ओं सिद्धिदायकाय नमः ।
ओं दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ।
ओं अव्यक्तमूर्तये नमः ।
ओं अद्भुतमूर्तिमते नमः । ९९ ।

ओं शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गकेलनोत्सुकमानसाय नमः ।
ओं स्वलावण्यसुतासारजितमन्मथविग्रहाय नमः ।
ओं समस्तजगदाधाराय नमः ।
ओं मायिने नमः ।
ओं मूषिकवाहनाय नमः ।
ओं हृष्टाय नमः ।
ओं तुष्टाय नमः ।
ओं प्रसन्नात्मने नमः ।
ओं सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः । १०८ ।

Also Read:

Sri Vighneshwara Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top