Ashtottara Shatanamavali

108 Names Of Tulasi Devi in Oriya | Tulsi Maa Names

Ashtottara Shatanam means hundred and eight(Shatanam ) names (nama), and Ashtottara Shatanamavali Stotra is a hymn eulogizing the Lord by recounting one hundred of His names. As the various sects of Hindu-tradition (Shaivism, Shaktism and Vaishnavism) grew and spread, it must have become extremely popular to write hymns of a hundred names for the primary Deity of worship. The Tulsi Sahasranama Stotra. 108 names of Tulsi Ma, which are collectively known as Ashtottara Shatanamavali of Tulsi Ma.

Ashtottara Shatanamavali of Goddess Tulasi in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀତୁଲସୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥
ଓଂ ଶ୍ରୀ ତୁଲସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟସନ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲହାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ । ॥ 10 ॥

ଓଂ ଦେଵଗୀତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ରଵୀୟସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୀତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁକ୍ମିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଭୂଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେୟସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ । ॥ 20 ॥

ଓଂ ଗୌତମାର୍ଚିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରେତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପଥଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପାଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୈମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗାତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗାତ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗର୍ଭଵାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ । ॥ 30 ॥

ଓଂ ଶୋଭନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆରାଦ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହ୍ୟଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀୟୈ ନମଃ । ॥ 40 ॥

ଓଂ ଭୂମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରଵେଦଵିଦାମ୍ଵରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚପଲେକ୍ଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାମ୍ବରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୋତ ସୋମାୟୈ ନମଃ । ॥ 50 ॥

ଓଂ ସୌରସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵ ଦେଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵାଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗନ୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଵାସନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟୈ ନମଃ । ॥ 60 ॥

ଓଂ ସୁଶ୍ରୋଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମୁନାପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଵେର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିକର୍ଣିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଚିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋଚ୍ୟମାନସାୟୈ ନମଃ । ॥ 70 ॥

ଓଂ ଶୁଚିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେୟସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୀତିଚିନ୍ତେକ୍ଷଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭୂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆକୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଵିର୍ଭୂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗନ୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଗିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାୟୈ ନମଃ । ॥ 80 ॥

ଓଂ ଵେଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସିଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରାଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଳିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେୟୋଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାମାୟୈ ନମଃ । ॥ 90 ॥

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶମନିଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତାନନ୍ଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶତଦ୍ୟୁତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିତିକଣ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵୃନ୍ଦାଵନ୍ୟୈ ନମଃ । ॥ 100 ॥

ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପିକାକ୍ରୀଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣକାନ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀ ତୁଲସ୍ୟୈ ନମଃ ॥ 108 ॥

Also Read 108 Names of Tulasi Devi:

108 Names Of Tulasi Devi in Tamil | Tulsi Maa Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil