Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Vakaradi Shri Vamana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Vakaradi Sri Vamana Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ವಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀವಾಮನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿಜಾತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವಸೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾವದೂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಲಖಿಲ್ಯಸಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯುದಾಭಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ವೃತದಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿವಾಹಸಿತಚ್ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿಪೂರ್ಣಕಮಂಡಲವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲಕ್ಷಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಕೌಪೀನಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಮೌಂಜೀರಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧೃತಸ್ಫಾಟಿಕಸ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃತಕೃಷ್ಣಾಜಿನಕುಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೂತಿಚ್ಛನ್ನವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ವರಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರಕಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿಜಾರಿಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿಜಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃದ್ಧಸೇವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವದನಸ್ಮಿತಚನ್ದ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಗುಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಚಿತ್ತಧನಸ್ತೇಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಿಷ್ಟಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸನ್ತಸದೃಶಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ವಹ್ನಿಶುದ್ಧಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪುಲಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ವದರ್ಧಿಜನಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತಾನಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವಿಸ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದಾರುಜನಮನ್ದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವರ್ಕ್ಷವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ವಾಮಾಕ್ಷಿಮದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ವನ್ನಯನಾಮ್ಬುಜ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿಜಾಸನಗೌರೀಶವಯಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರೋಚನಿಮಖಾಲಂಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರೋಚನಿವನೀಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರೋಚನಿಯಶಸ್ಸಿನ್ಧುಚನ್ದ್ರಮಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಿಬಾಡಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವಾರ್ಥಸ್ವೀಕೃತಾರ್ಥಿಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸಿತಕೈತವಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ವೈರೋಚನಿಕರಾಮ್ಭೋಜರಸಸಿಕ್ತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರೋಚನಿಕರಾಬ್ಧಾರಾಪೂರಿತಾಂಜಲಿಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಯತ್ಪತಿತಮನ್ದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯಾವಲಿಕೃತೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷಮ್ಯನೈರ್ಘೃಣ್ಯಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರೋಚನಿಕೃತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದಾರಿತೈಕಕಾವ್ಯಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಂಛಿತಾಜ್ಂಘ್ರಿತ್ರಯಕ್ಷಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರೋಚನಿಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಾದಹೃತೇ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ವಿಯದ್ದುನ್ದುಭಿನಿರ್ಘೃಷ್ಟಬಲಿವಾಕ್ಯಪ್ರಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರೋಚನಿಮಹಾಪುಣ್ಯಾಹಾರ್ಯತುಲ್ಯವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧದ್ವೇಷಿಸನ್ತ್ರಾಸತುಲ್ಯವೃದ್ಧವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕ್ರಮಕ್ರಾನ್ತಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಮಂಡಲವ್ಯಾಪಿ ದಿವ್ಯೈಕಚರಣಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಾತ್ರಂಡವಿನಿರ್ಭೇದಿದ್ವಿತೀಯಚರಣಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಗ್ರಹಸ್ಥಿತಲೋಕೌಘಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ವಿಯದ್ಗಂಗೋದಯಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯುಧಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಸದ್ಭೂರಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾದ್ಯುಪವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮೋಹಾಬ್ಜನಿಸ್ಸ್ವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತ್ಯಾದಿದಿಕ್ಪಾಲಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧುಮಯಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೋಚನಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನ್ಯಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವಹೇತ್ವರ್ಷಿಗುಹ್ಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರ್ಧಿಕುಕ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಿವಾಹಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ಷಸ್ಥ್ಸಲೇನ್ದಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುನಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಕ್ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಸ್ಥಾನರಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಗ್ರಹಸ್ಥಚರಾಚರಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವಿಬುಧರ್ಷಿಗಣಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧಾರಿಕಟಿಸ್ಥಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿರುದ್ರಾದಿವಿನುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೋಚನಸುತಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿತಾಸುರಸನ್ದೋಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರ್ಧಿಗಮ್ಭೀರಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೋಚನಪಿತೃಸ್ತೋತ್ರ ಕೃತಶಾನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯಾವಲಿಪ್ರಾಣನಾಧ ಭಿಕ್ಷಾದಾಯನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ವಾಸವತ್ರಾಕೃತಸ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರೋಚನಿಕೃತಾತಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವಶ್ರೀಲತೋಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರೋಚನಿಕೃತಾದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಬುಧದ್ರುಸುಮಾಪಾಂಗವಾರಿತಾಶ್ರಿತಕಶ್ಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿವಾಹೋಪಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ವಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ವಾಮನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿ ರಿಯಂ ಪರಾಭವ
ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಲ ಪ್ರತಿಪದಿ ಲಿಖಿತಾ ರಾಮೇಣ ದತ್ತಾ ಚ
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

Also Read 108 Names of Vakaradi Sri Vamana:

108 Names of Vakaradi Shri Vamana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Vakaradi Shri Vamana | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top