Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Abhilashashtakam Lyrics in Kannada | ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಂ

Abhilashashtakam Lyrics in Kannada | ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಂ

128 Views

ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada:

॥ ಅಥ ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಕದಾ ಪಕ್ಷೀನ್ದ್ರಾಂಸೋಪರಿ ಗತಮಜಂ ಕಂಚನಯನಮ್
ರಮಾಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಾಂಗಂ ಗಗನರುಚಮಾಪೀತವಸನಮ್ ।
ಗದಾಶಂಖಾಮ್ಭೋಜಾರಿವರಮಾಲೋಕ್ಯ ಸುಚಿರಂ
ಗಮಿಷ್ಯತ್ಯೇತನ್ಮೇ ನನು ಸಫಲತಾಂ ನೇತ್ರಯುಗಲಮ್ ॥ 1॥

ಕದಾ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧ್ಯನ್ತಃ ಸುರತರುವನಾನ್ತರ್ಮಣಿಮಯೇ
ಸಮಾಸೀನಂ ಪೀಠೇ ಜಲಧಿತನಯಾಲಿಂಗಿತತನುಮ್ ।
ಸ್ತುತಂ ದೇವೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಮುನಿವರಕದಂಬೈರಭಿನುತಮ್
ಸ್ತವೈಃ ಸನ್ತೋಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರುತಿವಚನಗರ್ಭೈಃ ಸುರಗುರುಮ್ ॥ 2॥

ಕದಾ ಮಾಮಾಭೀತಂ ಭಯಜಲಧಿತಸ್ತಾಪಸತನುಂ
ಗತಾ ರಾಗಂ ಗಂಗಾತಟಗಿರಿಗುಹಾವಾಸಸಹನಮ್ ।
ಲಪನ್ತಂ ಹೇ ವಿಷ್ಣೋ ಸುರವರ ರಮೇಶೇತಿ ಸತತಂ
ಸಮಭ್ಯೇತ್ಯೋದಾರಂ ಕಮಲನಯನೋ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ವಚಃ ॥ 3॥

ಕದಾ ಮೇ ಹೃದ್ಪದ್ಮೇ ಭ್ರಮರ ಇವ ಪದ್ಮೇ ಪ್ರತಿವಸನ್
ಸದಾ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸಾದನಿಶಮುಪಹೂತೋ ವಿಭುರಸೌ ।
ಸ್ಫುರಜ್ಜ್ಯೋತೀರೂಪೋ ರವಿರಿವ ರಸಾಸೇವ್ಯಚರಣೋ
ಹರಿಷ್ಯತ್ಯಜ್ಞಾನಾಜ್ಜನಿತತಿಮಿರಂ ತೂರ್ಣಮಖಿಲಮ್ ॥ 4॥

ಕದಾ ಮೇ ಭೋಗಾಶಾ ನಿಬಿಡಭವಪಾಶಾದುಪರತಂ
ತಪಃಶುದ್ಧಂ ಬುದ್ಧಂ ಗುರುವಚನತೋದೈರಚಪಲಮ್ ।
ಮನೋ ಮೌನಂ ಕೃತ್ವಾ ಹರಿಚರಣಯೋಶ್ಚಾರು ಸುಚಿರಂ
ಸ್ಥಿತಿಂ ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಾಯಾಂ ಭವಭಯಹರಾಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ಪರಾಮ್ ॥ 5॥

ಕದಾ ಮೇ ಸಂರುದ್ಧಾಖಿಲಕರಣಜಾಲಸ್ಯ ಪರಿತೋ
ಜಿತಾಶೇಷಪ್ರಾಣಾನಿಲಪರಿಕರಸ್ಯ ಪ್ರಜಪತಃ ।
ಸದೋಂಕಾರಂ ಚಿತ್ತಂ ಹರಿಪದಸರೋಜೇ ಧೃತವತಃ
ಸಮೇಷ್ಯತ್ಯುಲ್ಲಾಸಂ ಮುಹುರಖಿಲರೋಮಾವಲಿರಿಯಮ್ ॥ 6॥

ಕದಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನ್ತೇ ಪರಿಶಿಥಿಲತಾಂ ಗಚ್ಛತಿ ಶನೈಃ
ಶರೀರೇ ಚಾಕ್ಷೌಘೇಽಪ್ಯುಪರತವತಿ ಪ್ರಾಣಪವನೇ ।
ವದತ್ಯೂರ್ಧ್ವಂ ಶಶ್ವನ್ಮಮ ವದನಕಂಜೇ ಮುಹುರಹೋ
ಕರಿಷ್ಯತ್ಯಾವಾಸಂ ಹರಿರಿತಿ ಪದಂ ಪಾವನತಮಮ್ ॥ 7॥

ಕದಾ ಹಿತ್ವಾ ಜೀರ್ಣಾಂ ತ್ವಚಮಿವ ಭುಜಂಗಸ್ತನುಮಿಮಾಂ
ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚಕ್ರಾಮ್ಬುಜದರಕರಃ ಪೀತವಸನಃ ।
ಘನಶ್ಯಾಮೋ ದೂತೈರ್ಗಗನಗತಿನೀತೋ ನತಿಪರೈ-
ರ್ಗಮಿಷ್ಯಾಮೀಶಸ್ಯಾಂತಿಕಮಖಿಲದುಃಖಾಂತಕಮಿತಿ ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಂ
ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *