Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Abhilashashtakam Lyrics in Punjabi | ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ

ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ Lyrics in Punjabi:

॥ ਅਥ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਕਦਾ ਪਕ੍ਸ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰਾਂਸੋਪਰਿ ਗਤਮਜਂ ਕਞ੍ਚਨਯਨਮ੍
ਰਮਾਸਂਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਾਂਗਂ ਗਗਨਰੁਚਮਾਪੀਤਵਸਨਮ੍ ।
ਗਦਾਸ਼ਂਖਾਮ੍ਭੋਜਾਰਿਵਰਮਾਲੋਕ੍ਯ ਸੁਚਿਰਂ
ਗਮਿਸ਼੍ਯਤ੍ਯੇਤਨ੍ਮੇ ਨਨੁ ਸਫਲਤਾਂ ਨੇਤ੍ਰਯੁਗਲਮ੍ ॥ ੧॥

ਕਦਾ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧ੍ਯਨ੍ਤਃ ਸੁਰਤਰੁਵਨਾਨ੍ਤਰ੍ਮਣਿਮਯੇ
ਸਮਾਸੀਨਂ ਪੀਠੇ ਜਲਧਿਤਨਯਾਲਿਂਗਿਤਤਨੁਮ੍ ।
ਸ੍ਤੁਤਂ ਦੇਵੈਰ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਮੁਨਿਵਰਕਦਂਬੈਰਭਿਨੁਤਮ੍
ਸ੍ਤਵੈਃ ਸਨ੍ਤੋਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿਵਚਨਗਰ੍ਭੈਃ ਸੁਰਗੁਰੁਮ੍ ॥ ੨॥

ਕਦਾ ਮਾਮਾਭੀਤਂ ਭਯਜਲਧਿਤਸ੍ਤਾਪਸਤਨੁਂ
ਗਤਾ ਰਾਗਂ ਗਂਗਾਤਟਗਿਰਿਗੁਹਾਵਾਸਸਹਨਮ੍ ।
ਲਪਨ੍ਤਂ ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਸੁਰਵਰ ਰਮੇਸ਼ੇਤਿ ਸਤਤਂ
ਸਮਭ੍ਯੇਤ੍ਯੋਦਾਰਂ ਕਮਲਨਯਨੋ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਤਿ ਵਚਃ ॥ ੩॥

ਕਦਾ ਮੇ ਹਦ੍ਪਦ੍ਮੇ ਭ੍ਰਮਰ ਇਵ ਪਦ੍ਮੇ ਪ੍ਰਤਿਵਸਨ੍
ਸਦਾ ਧ੍ਯਾਨਾਭ੍ਯਾਸਾਦਨਿਸ਼ਮੁਪਹੂਤੋ ਵਿਭੁਰਸੌ ।
ਸ੍ਫੁਰਜ੍ਜ੍ਯੋਤੀਰੂਪੋ ਰਵਿਰਿਵ ਰਸਾਸੇਵ੍ਯਚਰਣੋ
ਹਰਿਸ਼੍ਯਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਾਜ੍ਜਨਿਤਤਿਮਿਰਂ ਤੂਰ੍ਣਮਖਿਲਮ੍ ॥ ੪॥

ਕਦਾ ਮੇ ਭੋਗਾਸ਼ਾ ਨਿਬਿਡਭਵਪਾਸ਼ਾਦੁਪਰਤਂ
ਤਪਃਸ਼ੁਦ੍ਧਂ ਬੁਦ੍ਧਂ ਗੁਰੁਵਚਨਤੋਦੈਰਚਪਲਮ੍ ।
ਮਨੋ ਮੌਨਂ ਕਤ੍ਵਾ ਹਰਿਚਰਣਯੋਸ਼੍ਚਾਰੁ ਸੁਚਿਰਂ
ਸ੍ਥਿਤਿਂ ਸ੍ਥਾਣੁਪ੍ਰਾਯਾਂ ਭਵਭਯਹਰਾਂ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਪਰਾਮ੍ ॥ ੫॥

ਕਦਾ ਮੇ ਸਂਰੁਦ੍ਧਾਖਿਲਕਰਣਜਾਲਸ੍ਯ ਪਰਿਤੋ
ਜਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਪ੍ਰਾਣਾਨਿਲਪਰਿਕਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਜਪਤਃ ।
ਸਦੋਂਕਾਰਂ ਚਿਤ੍ਤਂ ਹਰਿਪਦਸਰੋਜੇ ਧਤਵਤਃ
ਸਮੇਸ਼੍ਯਤ੍ਯੁਲ੍ਲਾਸਂ ਮੁਹੁਰਖਿਲਰੋਮਾਵਲਿਰਿਯਮ੍ ॥ ੬॥

ਕਦਾ ਪ੍ਰਾਰਬ੍ਧਾਨ੍ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਿਥਿਲਤਾਂ ਗਚ੍ਛਤਿ ਸ਼ਨੈਃ
ਸ਼ਰੀਰੇ ਚਾਕ੍ਸ਼ੌਘੇऽਪ੍ਯੁਪਰਤਵਤਿ ਪ੍ਰਾਣਪਵਨੇ ।
ਵਦਤ੍ਯੂਰ੍ਧ੍ਵਂ ਸ਼ਸ਼੍ਵਨ੍ਮਮ ਵਦਨਕਂਜੇ ਮੁਹੁਰਹੋ
ਕਰਿਸ਼੍ਯਤ੍ਯਾਵਾਸਂ ਹਰਿਰਿਤਿ ਪਦਂ ਪਾਵਨਤਮਮ੍ ॥ ੭॥

ਕਦਾ ਹਿਤ੍ਵਾ ਜੀਰ੍ਣਾਂ ਤ੍ਵਚਮਿਵ ਭੁਜਂਗਸ੍ਤਨੁਮਿਮਾਂ
ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਸ਼੍ਚਕ੍ਰਾਮ੍ਬੁਜਦਰਕਰਃ ਪੀਤਵਸਨਃ ।
ਘਨਸ਼੍ਯਾਮੋ ਦੂਤੈਰ੍ਗਗਨਗਤਿਨੀਤੋ ਨਤਿਪਰੈ-
ਰ੍ਗਮਿਸ਼੍ਯਾਮੀਸ਼ਸ੍ਯਾਂਤਿਕਮਖਿਲਦੁਃਖਾਂਤਕਮਿਤਿ ॥ ੮॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਸ੍ਵਾਮਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਵਿਰਚਿਤਂ
ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Abhilashashtakam Lyrics in Punjabi | ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top