Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Aditya Ashtakam Lyrics in English

ādityāṣṭakam Lyrics in English:

udayadrimastakamahamanim lasat-
kamalakaraikasuhrdam mahaujasam ।
gadapankasosanamaghaughanasanam
saranam gato’smi ravimamsumalinam ॥ 1॥

timirapaharaniratam niramayam
nijaragaranjitajagattrayam vibhum ।
gadapankasosanamaghaughanasanam
saranam gato’smi ravimamsumalinam ॥ 2॥

dinaratribhedakaramadbhutam param
suravrndasamstutacaritramavyayam ।
gadapankasosanamaghaughanasanam
saranam gato’smi ravimamsumalinam ॥ 3॥

srutisaraparamajaramayam param
ramanīyavigrahamudagrarocisam ।
gadapankasosanamaghaughanasanam
saranam gato’smi ravimamsumalinam ॥ 4॥

sukapaksatundasadrsasvamandalam
acalavarohaparigītasahasam ।
gadapankasosanamaghaughanasanam
saranam gato’smi ravimamsumalinam ॥ 5॥

srutitattvagamyamakhilaksigocaram
jagadekadīpamudayastaraginam ।
gadapankasosanamaghaughanasanam
saranam gato’smi ravimamsumalinam ॥ 6॥

sritabhaktavatsalamasesakalmasa-
ksayahetumaksayaphalapradayinam ।
gadapankasosanamaghaughanasanam
saranam gato’smi ravimamsumalinam ॥ 7॥

ahamanvaham saturagaksataṭavī
satakoṭihalakamahamahīdhanam ।
gadapankasosanamaghaughanasanam
saranam gato’smi ravimamsumalinam ॥ 8॥

iti sauramasṭakamaharmukhe ravim
pranipatya yah paṭhati bhaktito narah ।
sa vimucyate sakalarogakalmasaih
savitussamīpamapi samyagapnuyat 9॥

iti adityasṭakam samaptam ॥

Aditya Ashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top