Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Aditya Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਆਦਿਤ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਆਦਿਤ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਉਦਯਾਦ੍ਰਿਮਸ੍ਤਕਮਹਾਮਣਿਂ ਲਸਤ੍-
ਕਮਲਾਕਰੈਕਸੁਹਦਂ ਮਹੌਜਸਮ੍ ।
ਗਦਪਙ੍ਕਸ਼ੋਸ਼ਣਮਘੌਘਨਾਸ਼ਨਂ
ਸ਼ਰਣਂ ਗਤੋऽਸ੍ਮਿ ਰਵਿਮਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨਮ੍ ॥ ੧॥

ਤਿਮਿਰਾਪਹਾਰਨਿਰਤਂ ਨਿਰਾਮਯਂ
ਨਿਜਰਾਗਰਞ੍ਜਿਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਂ ਵਿਭੁਮ੍ ।
ਗਦਪਙ੍ਕਸ਼ੋਸ਼ਣਮਘੌਘਨਾਸ਼ਨਂ
ਸ਼ਰਣਂ ਗਤੋऽਸ੍ਮਿ ਰਵਿਮਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨਮ੍ ॥ ੨॥

ਦਿਨਰਾਤ੍ਰਿਭੇਦਕਰਮਦ੍ਭੁਤਂ ਪਰਂ
ਸੁਰਵਨ੍ਦਸਂਸ੍ਤੁਤਚਰਿਤ੍ਰਮਵ੍ਯਯਮ੍ ।
ਗਦਪਙ੍ਕਸ਼ੋਸ਼ਣਮਘੌਘਨਾਸ਼ਨਂ
ਸ਼ਰਣਂ ਗਤੋऽਸ੍ਮਿ ਰਵਿਮਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨਮ੍ ॥ ੩॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਾਰਪਾਰਮਜਰਾਮਯਂ ਪਰਂ
ਰਮਣੀਯਵਿਗ੍ਰਹਮੁਦਗ੍ਰਰੋਚਿਸ਼ਮ੍ ।
ਗਦਪਙ੍ਕਸ਼ੋਸ਼ਣਮਘੌਘਨਾਸ਼ਨਂ
ਸ਼ਰਣਂ ਗਤੋऽਸ੍ਮਿ ਰਵਿਮਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨਮ੍ ॥ ੪॥

ਸ਼ੁਕਪਕ੍ਸ਼ਤੁਣ੍ਡਸਦਸ਼ਾਸ਼੍ਵਮਣ੍ਡਲਂ
ਅਚਲਾਵਰੋਹਪਰਿਗੀਤਸਾਹਸਮ੍ ।
ਗਦਪਙ੍ਕਸ਼ੋਸ਼ਣਮਘੌਘਨਾਸ਼ਨਂ
ਸ਼ਰਣਂ ਗਤੋऽਸ੍ਮਿ ਰਵਿਮਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨਮ੍ ॥ ੫॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਤਤ੍ਤ੍ਵਗਮ੍ਯਮਖਿਲਾਕ੍ਸ਼ਿਗੋਚਰਂ
ਜਗਦੇਕਦੀਪਮੁਦਯਾਸ੍ਤਰਾਗਿਣਮ੍ ।
ਗਦਪਙ੍ਕਸ਼ੋਸ਼ਣਮਘੌਘਨਾਸ਼ਨਂ
ਸ਼ਰਣਂ ਗਤੋऽਸ੍ਮਿ ਰਵਿਮਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨਮ੍ ॥ ੬॥

ਸ਼੍ਰਿਤਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਮਸ਼ੇਸ਼ਕਲ੍ਮਸ਼-
ਕ੍ਸ਼ਯਹੇਤੁਮਕ੍ਸ਼ਯਫਲਪ੍ਰਦਾਯਿਨਮ੍ ।
ਗਦਪਙ੍ਕਸ਼ੋਸ਼ਣਮਘੌਘਨਾਸ਼ਨਂ
ਸ਼ਰਣਂ ਗਤੋऽਸ੍ਮਿ ਰਵਿਮਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨਮ੍ ॥ ੭॥

ਅਹਮਨ੍ਵਹਂ ਸਤੁਰਗਕ੍ਸ਼ਤਾਟਵੀ
ਸ਼ਤਕੋਟਿਹਾਲਕਮਹਾਮਹੀਧਨਮ੍ ।
ਗਦਪਙ੍ਕਸ਼ੋਸ਼ਣਮਘੌਘਨਾਸ਼ਨਂ
ਸ਼ਰਣਂ ਗਤੋऽਸ੍ਮਿ ਰਵਿਮਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨਮ੍ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਸੌਰਮਸ਼੍ਟਕਮਹਰ੍ਮੁਖੇ ਰਵਿਂ
ਪ੍ਰਣਿਪਤ੍ਯ ਯਃ ਪਠਤਿ ਭਕ੍ਤਿਤੋ ਨਰਃ ।
ਸ ਵਿਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸਕਲਰੋਗਕਲ੍ਮਸ਼ੈਃ
ਸਵਿਤੁਸ੍ਸਮੀਪਮਪਿ ਸਮ੍ਯਗਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ੯॥

ਇਤਿ ਆਦਿਤ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Aditya Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਆਦਿਤ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top