Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Alphabet-Garland of 108 Names of Bhagavan Pujya Sri Swami Dayananda in Gujarati with Meaning

Bhagavan Pujya Sri Swami Dayananda Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

અથ શ્રીમદ્ભગવદ્‍દયાનન્દસ્વામ્યક્ષરમાલીયાષ્ટોત્તરનામાવલિઃ ।

ૐ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ ।

ૐ અવતારગુરવે નમઃ ।
ૐ અજ્ઞાનમાર્જિને નમઃ ।
ૐ અનર્થવ્રાતવિશરણાય નમઃ ।
ૐ અભયઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ આરૂઢધર્મિણે નમઃ ।
ૐ આસેતુહિમાચલપૂર્તકર્મપ્રેરકાય નમઃ ।
ૐ આચાર્યસભાશિરોમણયે નમઃ ।
ૐ આઋષસમ્પ્રદાયકૃતે નમઃ ।
ૐ ઇહામુત્રફલભોગવિરક્તાય નમઃ ।
ૐ ઇજ્યાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ ઈશ્વરજ્ઞાનદાત્રે નમઃ ।
ૐ ઈષદ્ધાસવદનસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ ઉદારહૃદે નમઃ ।
ૐ ઉદ્યદર્કવર્ણાક્તવસ્ત્રિણે નમઃ ।
ૐ ઉત્તમપુરુષાય નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વાય નમઃ ।
ૐ ઋક્પ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ઋષિવન્દ્યાય નમઃ ।
ૐ ળ્રિકારરૂપાય નમઃ ।
ૐ એલામાલાઢ્યાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ એનવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ એષણાજિતાય નમઃ ।
ૐ ઐક્યવિદ્યાવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ ઓઙ્કારામ્બુજાર્કાય નમઃ ।
ૐ ઓજસ્વિને નમઃ ।
ૐ ઔપનિષદ્રસાયનાય નમઃ ।
ૐ કર્મયોગારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ કૃત્સ્નકર્મકૃતે નમઃ ।
ૐ કારકભેદમર્દિને નમઃ ।
ૐ ખણ્ડિતાખિલદ્વૈતમતાય નમઃ । ૩૦ ।

ૐ ખેદચ્છેદિને નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાધરેશ્વરપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ ગુહાગભસ્તિને નમઃ ।
ૐ ગરિષ્ઠગુરવે નમઃ ।
ૐ ઘનીભૂતમોહઘ્નાય નમઃ ।
ૐ ઘોરાઘચોરાય નમઃ ।
ૐ ઙિત્પ્રત્યયજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ ચરમજન્મફલદાય નમઃ ।
ૐ ચારુચરણાય નમઃ ।
ૐ છાત્રાલયસ્થાપનપરાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ છિન્નસંશયાય નમઃ ।
ૐ જનિમૃત્યુજરાહરાય નમઃ ।
ૐ જિજ્ઞસુપૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ જ્યોતિષાઞ્જ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ ઝાટિમુકુરમાલિતાય નમઃ ।
ૐ ઞમ્પ્રત્યાહારર્પ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ટીકારસિકાય નમઃ ।
ૐ ઠક્કુરજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ ડમ્બરચ્છિદે નમઃ ।
ૐ ઢક્કાનાદસૂત્રરઞ્જકાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ ણ્વુલ્પ્રત્યયજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ તાપત્રયતારકાય નમઃ ।
ૐ તૃષ્ણાવ્રશ્ચનાય નમઃ ।
ૐ તત્ત્વમસ્યાદિવાગ્લક્ષ્યાય નમઃ ।
ૐ ત્રસ્તાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ થોડિતાત્મતત્ત્વપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ દક્ષિણાક્ષિવિદ્યાદક્ષાય નમઃ ।
ૐ દૃષ્ટિપાતાપાસ્તસમસ્તદુરિતાય નમઃ ।
ૐ દક્ષિણામૂર્તિરૂપાદર્શકાય નમઃ ।
ૐ દેવાલયરથસમાધાત્રે નમઃ । ૬૦ ।

ૐ દ્વૈતારયે નમઃ ।
ૐ ધર્મસંસ્થાપનનિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ ધર્મરક્ષણસમિતિરત્નાય નમઃ ।
ૐ નતાર્તિનિષૂદિને નમઃ ।
ૐ નાટ્યગાનવાદ્યકલાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ નાનાહિતકાર્યરતાય નમઃ ।
ૐ નિગમાન્તકોશાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ૐ પરાસ્તસર્વપૂર્વપક્ષાય નમઃ ।
ૐ પ્રણતાજ્ઞાનહવિર્ભુજે નમઃ ।
ૐ પારાશર્યવાક્સવિત્રે નમઃ । ૭૦ ।

ૐ પૂજ્યસ્વામિને નમઃ ।
ૐ ફુલ્લારવિન્દમુખાય નમઃ ।
ૐ બહુશ્રુતાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવાદિને નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મસૂત્રોત્પલષટ્પદાય નમઃ ।
ૐ ભવનલશમનાય નમઃ ।
ૐ ભસ્મીકૃતભવબીજાય નમઃ ।
ૐ ભાશ્યકારભાસ્કરાય નમઃ ।
ૐ મદમાત્સર્યૌદનાય નમઃ ।
ૐ મહાલિઙ્ગરથોત્સવરસિકાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ મઞ્જક્કુડીક્ષેત્રોદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ માયાવરણભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ યથાર્થવાદિને નમઃ ।
ૐ યાવનધર્માતતાયિરોધિને નમઃ ।
ૐ રસાત્મને નમઃ ।
ૐ રાગદ્વેષરાક્ષસાન્તકાય નમઃ ।
ૐ લબ્ધબ્રહ્મણે નમઃ ।
ૐ લોકસઙ્ગ્રહાયસમર્પિતવપુષે નમઃ ।
ૐ વનગિરિજનસંરક્ષિણે નમઃ ।
ૐ વિશ્વવિશ્રુતાય નમઃ । ૯૦ ।

ૐ વિશ્વશમ્ભવે નમઃ ।
ૐ વીતરાગભયક્રોધાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તસિન્ધુસુધાકલશાય નમઃ ।
ૐ શર્મદાય નમઃ ।
ૐ શ્રુતિસારશબ્દોદધયે નમઃ ।
ૐ શૈવસિદ્ધાન્તગાતૃત્રાણાય નમઃ ।
ૐ ષટ્કસમ્પત્પ્રદાય નમઃ ।
ૐ ષાડ્ગુણ્યપૂરિતાય નમઃ ।
ૐ સકલકલુષાશનાય નમઃ ।
ૐ સપ્તાચલપતિક્ષેત્રપાલકાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ સહસ્રપૂર્ણેન્દુદૃશે નમઃ ।
ૐ સ્વશિષ્ય્વૈભવાંશુસ્રગ્વિને નમઃ ।
ૐ સામશાખાગોપ્ત્રે નમઃ ।
ૐ સિતેશસેતુસન્ત્રાણાય નમઃ ।
ૐ હતકલ્મષાય નમઃ ।
ૐ હરિદ્રાકુઙ્કુમાઙ્કિતપદાય નમઃ ।
ૐ હાર્દગ્રન્થિભિદે નમઃ ।
ૐ અદ્વૈતાનન્દામ્બુધયે નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ શ્રી સ્વાત્મવિદ્યાનન્દવિરચિતં શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યવર્ય-
દયાનન્દસ્વામ્યક્ષરમાલીયાષ્ટોત્તરનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ।

Also Read 108 Names of Bhagavan Pujya Swamy Dayananda:

Alphabet-Garland of 108 Names of Bhagavan Pujya Sri Swami Dayananda in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Bhagavan Pujya Sri Swami Dayananda Ashtottarashata Namavali Meaning:

1) Salutations to the Lord incarnated as the Guru
2) Salutations to the one sweeps away ignorance
3) Salutations to the one who destroys the host of afflictions
4) Salutations to the bestower of fearlessness
5) Salutations to the wielder of dharma
6) Salutations to the one who inspires (all) into serving (the country) from the bridge (in the South) to the Himalayas (in the North)
7) Salutations to the crown jewel of the Acharya Sabha
8) Salutations to the commencer of the Rishi lineage
9) Salutations to the one devoid of (the desire for) the enjoyment of the fruits of action in the here and the hereafter
10) Salutations to the one worthy of worship

11) Salutations to the giver of the knowledge of Ishvara
12) Salutations to the incarnation of the one with a slightly smiling face (Lord Dakshinamurti)
13) Salutations to the big-hearted one
14) Salutations to the one draped in fabric imprinted by the color of dawn
15) Salutations to the most exalted being
16) Salutations to the one who is upright
17) Salutations to the lover of the hymns of the Rigveda
18) Salutations to the one who is worshipped by sages
19) Salutations to the one in the form of the syllable “LRi”
20) Salutations to the one adorned by a garland made of cardamom seeds

21) Salutations to the sinless one
22) Salutations to the one who has mastered desire
23) Salutations to the incarnation of the knowledge of oneness
24) Salutations to the sun for the ᳚OM᳚ lotus
25) Salutations to the effulgent one
26) Salutations to the one in the form of the life giving elixir of (knowledge distilled from) the upanishads
27) Salutations to the one worshipped through the practice of karmayoga
28) Salutations to the one who has accomplished all that needs to be done
29) Salutations to the destroyer of the factors involved in action (subject-object-instrument, etc)
30) Salutations to the one by whom all contentions of duality were destroyed

31) Salutations to the one who pierces through sorrow
32) Salutations to the one beloved of Lord Gangadhareshvara
33) Salutations to the one who lights up the cave of the (ignorant) intellect
34) Salutations to the most exalted Guru
35) Salutations to the destroyer of the densest delusion
36) Salutations to the stealer of terrible papa (omissions and commissions)
37) Salutations to the one who knows the (Paninian) ~Nit suffix
38) Salutations to the bestowed of the gift of the ultimate birth
39) Salutations to the one with beautiful feet
40) Salutations to the one committed to the establishment of residential schools

41) Salutations to the one (whose knowledge is) free of doubt
42) Salutations to the stealer of birth, death and old age
43) Salutations to the one worshipped by desires of self knowledge
44) Salutations to the light of all lights
45) Salutations to the one garlanded by jasmine blossoms
46) Salutations to the one who relishes the (Paninian) meta-syllable “~nam”
47) Salutations to the one who enjoys TIka (a kind of commentary)
48) Salutations to the one who knows the Lord
49) Salutations to the one who pierces through verbiage born of pretension
50) Salutations to the one who delights in the (Paninian) aphorisms born of the sounding of Maheshvara’s drum

51) Salutations to the one who knows the (Paninian) suffix “Nvul”
52) Salutations to the one who helps cross over the three-fold afflictions
53) Salutations to the cleaver of longing
54) Salutations to the one who embodies the indicatory (pedagogical) words such as “tattvamasi”
55) Salutations to the refuge of afflicted beings
56) Salutations to the one who lights up the hidden truth of the self
57) Salutations to the one adept in the knowledge of the dakshinakshi meditation
58) Salutations to the one whose glance dissipates all papa
59) Salutations to the expounder of the form of Lord Dakshinamurti
60) Salutations to the restorer of temple chariots

61) Salutations to the foe of duality
62) Salutations to the one committed to the establishment of dharma
63) Salutations to the jewel of the Dharma Rakshana Samiti
64) Salutations to the remover of afflictions of those surrendered unto him
65) Salutations to the refuge of the fine arts of dance, song and instrumental music
66) Salutations to the one who delights in many beneficial works
67) Salutations to the one who presides over thetreasury of Vedanta
68) Salutations to the one by whom the all opposing contentions were defeated
69) Salutations to the one who consumes the offerings of ignorance of those surrendered to him
70) Salutations to the sun that throws light on the words of Sage Vyasa (Bhagavadgita)

71) Salutations to the master worthy of worship
72) Salutations to the one whose face is like a blossomed lotus
73) Salutations to the one who is well versed in the Vedas
74) Salutations to the teacher of Brahman
75) Salutations to the one who is the bee (that collects the nectar) of the Brahmasutra lotus
76) Salutations to the one who extinguishes the inferno of samsara
77) Salutations to the one who reduced the seed of samsara to ashes
78) Salutations to the one who is the sun (that shines the light on the works) of Adi Shankara
79) Salutations to the consumer of pride and jealousy
80) Salutations to the one who delights in the chariot festival of Lord Mahalinga Swami

81) Salutations to one whose birth place is Manjakkudi
82) Salutations to the destroyer of the veil of maya
83) Salutations to the teacher of objective reality
84) Salutations to the one by whom the encroachers of proselytizing religions was checked
85) Salutations to the one who abides as the delightful self
86) Salutations to the one who puts an end to (inner) demons in the form of preferences and prejudices
87) Salutations to the one by whom Brahman has been gained
88) Salutations to the one whose body is dedicated to the service of people
89) Salutations to the protector of the forest and mountain people
90) Salutations to the one who is well-known all over the world

91) Salutations to the one who is auspicious for the universe
92) Salutations to the one from whom desire, fear and anger have departed
93) Salutations to the one who is the pot of the nectar (gained from churning) of the Vedanta ocean
94) Salutations to the bestower of delight
95) Salutations to (the one manifest as) the sea of words of the essence of the Vedas
96) Salutations to the protector of the (traditional) singers of Shaivism (known as the Oduvars)
97) Salutations to the giver of the sixfold treasure (shama, dama etc) )
98) Salutations to the one endowed with the six virtues
99) Salutations to the consumer of all impurities
100) Salutations to the protector of the land of the Lord of the Seven Hills (Tirupati)

101) Salutations to the beholder of a thousand full moons
102) Salutations to the one garlanded by (a halo of) light beams in the form of the manifold glories of his disciples
103) Salutations to the protector of the branches of the samaveda
104) Salutations to the protector of the Ramasetu
105) Salutations to the one for whom (karmic) impurities are destroyed
106) Salutations to the one whose feet are adorned by turmeric and vermilion
107) Salutations to the destroyer of the heart-knot (of self-ignorance and despair)
108) Salutations to the ocean of non-dual joy of the self

OM thus concludes the alphabet garland of 108 names of the ascetic of the highest order, the wandering mendicant and teacher, the most exalted Guru and Lord, Bhagavan Swami Dayananda)

Alphabet-Garland of 108 Names of Bhagavan Pujya Sri Swami Dayananda in Gujarati with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top