Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Alara Chanchalamaina in Bengali

Alara Chanchalamaina Lyrics in Bengali:

অলর চংচলমৈন আত্মলংদুংড নী য়লবাটু চেসে নী বুয়্য়াল |
পলুমারু নুচ্ছ্বাস পবনমংদুংড নী ভাবংবু দেলিপে নী বুয়্য়াল ||

উদায়াস্ত শৈলংবু লোনর কংভমুলৈন বুডুমংডলমু মোচে নুয়্য়াল |
অদন আকাশপদমু অড্ডৌদূলংবৈন অখিলংবু নিংডে নী বুয়্য়াল ||

পদিলমুগ বেদমুলু বংগারু চেরুলৈ পট্টি বেরপৈ তোচে বুয়্য়াল |
বদলকিটু ধর্মদেবত পীঠমৈ মিগুল বর্ণিংপ নরুদায়ে বুয়্য়াল ||

মেলু কট্লয়ি মীকু মেঘমণ্ডলমেল্ল মেরুগুনকু মেরুগায়ে বুয়্য়াল |
নীল শৈলমুবংটি নী মেনিকাংতিকি নিজমৈন তোডবায়ে বুয়্য়াল ||

পালিংড্লু কদলগা পয়্য়দলু রাপাড ভামিনুলু বডিনূচু বুয়্য়াল |
বোলি ব্রহ্মাণ্ডমুলু বোরগুবো য়নি ভীতি নোয়্য় নোয়্য়নৈরি বূচিরুয়্য়াল ||

কমলকুনু ভূপতিকি কদলু কদলকু মিম্মু কৌগলিংপগজেসে নুয়্য়াল |
অমরাংগনলকু নী হাস ভাব বিলাস মংদংদ চূপে নী বুয়্য়াল ||

কমলাসনাদুলকু কন্নুল পংডুগৈ গণুতিংপ নরুদায়ে বুয়্য়াল |
কমনীয় মূর্তি বেংকটশৈলপতি নীকু কডুবেডুকৈ বুংডে বুয়্য়াল ||

Also Read :

Alara Chanchalamaina Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthanas Alara Chanchalamaina in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top