Shiva Stotram

Ardhanarishwara Stotram in Sanskrit and Meaning

Those who chant this Ardhanarishwara Stotram with bhakti will be blessed with long respectful life and will be blessed with all they wish to have in their lifetime.

Sri Ardhanarishvara Stotram in Sanskrit:

 ॥ अर्धनारीश्वर स्तोत्रम ॥ 

चाम्पेयगौरार्धा शरीरकायै कर्पूरगौरार्धा शररकय |
धम्मिल्लकायै i च जटाधराय नमः शिवाय i च नमः शिवाय ॥ 1 ॥

कस्तूरिका कुंकुमचर्चितायै चितरजःपुंजा विचर्चिताया |
कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 2 ॥

झणत्क्वणत्कंकणा नूपुरायै पादब्जराजत्फणिन उपरया |
हेमंगदायै भुजगन गदया नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 3 ॥

विशालनीलोत्पललोचनायै विकसिपा नकेरुहलोचनाया |
समेसनयै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 4 ॥

मन्दरमलाकलितलकायै कपलमलाङ्कितकन्धराय |
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 5 ॥

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै ताती त्प्रभातंरजा तधरया |
निर्लश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 6 ॥

प्रपञ्चसृष् ट्युन्मुखला सयकायी समस्तसा महारकताण्डवाया |
जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 7 ॥

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय ।
शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 8 ॥

एतत्पठेदश तकमीश तडम यो भक्त्या सा मान्यो भुवि डलरघजलवी |
प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालम भूयात सदा तस्य समस्तसिद्दिः ॥

इत्ति श्री आदिशंकर भगवत्पदा विरचितम अर्धनारीश्वर स्तोत्रम सम्पूरणम् |

Sri Ardhanarishwara Stotram Meaning:

My salutations to both Parvathi and Shiva
To Her whose body shines similar to molten gold,
To Him whose body shines like the burning camphor,
To Her who has a well made up hair,
And to Him who has the matted lock.

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her whose body is smeared with musk and saffron,
To Him whose body is smeared with ashes of a burning ghat,
To Her whose prettiness radiates love,
And to Him who destroyed the God of love.

My salutations to both Prvathi and Shiva,
To Her who has tinkling pretty anklets,
To Him who has the king of snakes as anklet,
To Her who shines with golden anklets,
And to Him who has snakes as anklets.

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her who has eyes as wide as the blue lotus,
To Him who has eyes as wide as a fully opened lotus,
To Her who has even number of eyes,
And to Him who has odd number of eyes.

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her whose hair is decorated with divine flowers,
To Him who wears a garland of skulls,
To Her who dresses in great silks,
And to Him wearing the eight directions.

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her who has black hair like the swollen cloud,
To Him who has copper matted locks like lightning,
To Her who is the goddess of the mountains,
And to Him who is the Lord of the universe.

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her whose dance marks the creation of the world,
To Him whose dance destroys everything,
To Her who is the mother of the universe,
To Him who is the father of the universe.

My salutations to both Parvathi and Shiva,
To Her with glittering earrings of gems,
To Him who wears a great serpent as an ornament,
To Her who is divinely merged with Shiva,
And to Him who is divinely merged with Parvathi.

Also Read:

Ardhanarishwara Stotram in Sanskrit | English | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment