Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Ashraya Ashtakam Lyrics in English

Ashraya Ashtakam Lyrics in English

148 Views

āśrayāṣṭakam Lyrics in English:

giricaram karunamrta sagaram
paricaram paramam mrgayaparam ।
suruciram sucaracaragocaram
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 1

pranatasancayacintita kalpakam
pranatamadigurum surasilpakam ।
pranavaranjita manjulatalpakam
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 2

arisaroruhasamkhagadadharam
parighamudgarabanadhanurdharam ।
ksurika tomara saktilasatkaram
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 3

vimalamanasa sarasabhaskaram
vipulavetradharam prayasaskaram ।
vimatakhandana candadhanuskaram
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 4

sakalaloka namaskrta padukam
sakrdupasaka sajjanamodakam ।
sukrtabhaktajanavana diksakam
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 5

saranakirtana bhaktaparayanam
caranavaridharatmarasayanam ।
varakarattavibhuti vibhusanam
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 6

mrgamadangita sattilakojvalam
mrgaganakalitam mrgayakulam ।
mrgavarasanamadbhuta darsanam
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 7

guruvaram karunamrta locanam
nirupamam nikhilamayamocanam ।
purusukhapradamatmanidarsanam
hariharatmajamisvaramasraye ॥ 8

asrayastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *