Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtamurtiraksha Stotram Lyrics in English

aṣṭamūrtirakṣāstotram Lyrics in English:

he sarva bhurupa parvatasutesa
he dharma vrsavaha kancipurisa ।
davavasa saugandhya bhujagendrabhusa
prthvisa mam pahi prathamastamurte ॥ 1॥
he dosamala jadyahara sailajapa
he jambukesesa bhava nirarupa ।
gangardra karunardra nityabhisikta
jalalinga mam pahi dvitiyastamurte ॥ 2॥
he rudra kalagnirupaghanasin
he bhasmadigdhanga madanantakarin ।
arunadrimurterburdasaila vasin
analesa mam pahi trtiyastamurte ॥ 3॥
he matarisvan mahavyomacarin
he kalahastisa saktipradayin ।
ugra pramathanatha yogindrisevya
pavanesa mam pahi turiyastamurte ॥ 4॥
he niskalakasa-sankasa deha
he citsabhanatha visvambharesa ।
sambho vibho bhimadahara pravista
vyomesa mam pahi krpayastamurte ॥ 5॥
he bharga taranekhilalokasutra
he dvadasatman srutimantra gatra ।
isana jyotirmayadityanetra
ravirupa mam pahi mahasastamurte ॥ 6॥
he soma somarddha sodasakalatman
he tarakantastha sasikhandamaulin ।
svaminmahadeva manasaviharin
sasirupa mam pahi sudhayastamurte ॥ 7॥
he visvayajnesa yajamanavesa
he sarvabhutatmabhutaprakasa ।
prathitaḥ pasunam patireka idya
atmesa mam pahi paramastamurte ॥ 8॥
paramatmanaḥ khaḥ prathamaḥ prasutaḥ
vyomacca vayurjanitastatogniḥ
analajjalobhut adbhyastu dharaniḥ
suryendukalitan satatam namami ।
divyastamurtin satatam namami
samvinmayan tan satatam namami ॥ 9॥

iti sriisvaranandagiriviracitam astamurtiraksastotram sampurnam ।

Ashtamurtiraksha Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top