Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Ashtapadis or Ashtapadi Lyrics in Hindi | अष्टपदी

Ashtapadis or Ashtapadi Lyrics in Hindi | अष्टपदी

46 Views

अष्टपदी Lyrics in Hindi:

(राग भैरव)
जयति निजघोषभुवि गोपमणिभूषणम् ।
युवतिकलधौतरतिजटितमविदूषणम् ॥ ध्रुवपदम् ॥

विकचशरदम्बुरुहरुचिरमुखतोऽनिशम् ।
जिघ्रतादमलमधुमदशालिनी भृशम् ॥ १॥

तरलदलसापाङ्गविभ्रमभ्रामितम् ।
निःस्थिरीभवितुमिच्छतु हृदितकामितम् ॥ २॥

मधुरमृदुहासकलिताधरच्युतरसम् ।
पिबतु रसनाऽपि मुहुरुदितरतिलालसम् ॥ ३॥

अमृतमयशिशिरवचनेषु नवसूत्सुकम् ।
श्रवणपुटयुगलमनुभवतु चिरसूत्सुकम् ॥ ४॥

विपुलवक्षस्थले स्पर्शरसपूरितम् ।
तुङ्गकुचकलशयुगमस्तु मदनेरितम् ॥ ५॥

मृदिततमकायदेवद्रुमालम्बिता ।
हर्षमतिशयितमुपयातु तनुलता ६॥

पुष्परसपुष्टपरपुष्टभृङ्गीमये ।
वसतिरपि भवतु मम निभृतकुञ्जालये ॥ ७॥

गीतमिदमेवमुरुभावगर्भितपदम् ।
रोचयतु कृष्णमिह सरससम्पदम् ॥ ८॥

इति श्रीदेवकीनन्दनजीकृताऽष्टपदी समाप्ता ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *