Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ashtashloki Lyrics in Gujarati | અષ્ટશ્લોકી

અષ્ટશ્લોકી Lyrics in Gujarati:

અકારાર્થો વિષ્ણુર્જગદુદયરક્ષાપ્રલયકૃત્
મકારાર્થો જીવસ્તદુપકરણં વૈષ્ણવમિદમ્ ।
ઉકારોઽનન્યર્હં નિયમયતિ સમ્બન્ધમનયોઃ
ત્રયીસારસ્ત્ર્યાત્મા પ્રણવ ઇમમર્થં સમદિશત્ ॥ ૧॥

મન્ત્રબ્રહ્મણિ મધ્યમેન નમસા પુંસઃસ્વરૂપઙ્ગતિઃ
ગમ્યં શિક્ષિતમીક્ષિતેન પુરતઃપશ્ચાદપિ સ્થાનતઃ ।
સ્વાતન્રયં નિજરક્ષણં સમુચિતા વૃત્તિશ્ચ નાન્યોચિતા
તસ્યૈવેતિ હરેર્વિવિચ્ય કથિતં સ્વસ્યાપિ નાર્હં તતઃ ॥ ૨॥

અકારાર્થાયૈવસ્વમહમથ મહ્યં ન નિવહાઃ
નરાણાં નિત્યાનામયનમિતિ નારાયણપદમ્ ।
યમાહાસ્મૈ કાલં સકલમપિ સર્વત્ર સકલા-
સ્વવસ્થાસ્વાવિઃ સ્યુર્મમ સહજકૈઙ્કર્યવિધયઃ ॥ ૩॥

દેહાસક્તાત્મબુદ્ધિર્યદિ ભવતિ પદં સાધુ વિદ્યાત્તૃતીયં
સ્વાતન્ત્ર્યાન્ધો યદિ સ્યાત્પ્રથમમિતરશેષત્વધીશ્ચેદ્દ્વિતીયમ્ ।
આત્મત્રાણોન્મુખશ્ચેન્નમ ઇતિ ચ પદં બાન્ધવાભાસલોલઃ
શબ્દં નારાયણાખ્યં વિષયચપલધીશ્ચેચ્ચતુર્થીં પ્રપન્નઃ ॥ ૪॥

નેતૃત્વં નિત્યયોગં સમુચિતગુણજાતં તનુખ્યાપનઞ્ચો-
પાયં કર્ત્તવ્યભાગં ત્વથ મિથુનપરં પ્રાપ્યમેવં પ્રસિદ્ધમ્ ।
સ્વામિત્વં પ્રાર્થનાં ચ પ્રબલતરવિરોધિપ્રહાણં દશૈતાન્
મન્તારં ત્રાયતે ચેત્યધિગતનિયમઃ ષટ્પદોઽયં દ્વિખણ્ડઃ ॥ ૫॥

ઈશાનાઞ્જગતામધીશદયિતાં નિત્યાનપાયાં શ્રિયં
સંશ્રિત્યાશ્રયણોચિતાખિલગુણસ્યાઙ્ઘ્રી હરેરાશ્રયે ।
ઇષ્ટોપાયતયા શ્રિયા ચ સહિતાયાત્મેશ્વરાયાર્થયે
કર્તું દાસ્યમશેષમપ્રતિહતં નિત્યં ત્વહં નિર્મમઃ ॥ ૬॥

મત્પ્રાપ્ત્યર્થતયા મયોક્તમખિલં સન્ત્યજ્ય ધર્મં પુનઃ
મામેકં મદવાપ્તયે શમણમિત્યાર્તોઽવસાયં કુરુ ।
ત્વામેકં વ્યવસાયયુક્તમખિલજ્ઞાનાદિપૂર્ણો હ્યહં
મત્પ્રાપ્તિપ્રતિબન્ધકૈર્વિરહિતં કુર્યાં શુચં મા કૃથાઃ ॥ ૭॥

નિશ્ચિત્ય ત્વદધીનતાં મયિ સદા કર્માદ્યુપાયાન્ હરે
કર્તું ત્યક્તુમપિ પ્રપત્તુમનલં સીદામિ દુઃખાકુલઃ ।
એતજ્જ્ઞાનમુપેયુષો મમ પુનસ્સર્વાપરાધક્ષયં
કર્તાસીતિ દૃઢોઽસ્મિ તે તુ ચરમં વાક્યં સ્મરન્સારથેઃ ॥ ૮॥

શાખાનામુપરિ સ્થિતેન મનુના મૂલેન લબ્ધાત્મકઃ
સત્તાહેતુસકૃજ્જપેન સકલં કાલં દ્વયેન ક્ષિપન્ ।
વેદોત્તંસવિહારસારથિદયાગુમ્ફેન વિસ્ત્રમ્ભિતઃ
સારજ્ઞો યદિ કશ્ચિદસ્તિ ભુવને નાથઃ સ યૂથસ્ય નઃ ॥ ૯॥

ઇતિ અષ્ટશ્લોકી સમાપ્તા ॥

Ashtashloki Lyrics in Gujarati | અષ્ટશ્લોકી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top