Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtashloki Lyrics in Malayalam | അഷ്ടശ്ലോകീ

അഷ്ടശ്ലോകീ Lyrics in Malayalam:

അകാരാര്‍ഥോ വിഷ്ണുര്‍ജഗദുദയരക്ഷാപ്രലയകൃത്
മകാരാര്‍ഥോ ജീവസ്തദുപകരണം വൈഷ്ണവമിദം ।
ഉകാരോഽനന്യര്‍ഹം നിയമയതി സംബന്ധമനയോഃ
ത്രയീസാരസ്ത്ര്യാത്മാ പ്രണവ ഇമമര്‍ഥം സമദിശത് ॥ 1॥

മന്ത്രബ്രഹ്മണി മധ്യമേന നമസാ പുംസഃസ്വരൂപങ്ഗതിഃ
ഗംയം ശിക്ഷിതമീക്ഷിതേന പുരതഃപശ്ചാദപി സ്ഥാനതഃ ।
സ്വാതന്‍രയം നിജരക്ഷണം സമുചിതാ വൃത്തിശ്ച നാന്യോചിതാ
തസ്യൈവേതി ഹരേര്‍വിവിച്യ കഥിതം സ്വസ്യാപി നാര്‍ഹം തതഃ ॥ 2॥

അകാരാര്‍ഥായൈവസ്വമഹമഥ മഹ്യം ന നിവഹാഃ
നരാണാം നിത്യാനാമയനമിതി നാരായണപദം ।
യമാഹാസ്മൈ കാലം സകലമപി സര്‍വത്ര സകലാ-
സ്വവസ്ഥാസ്വാവിഃ സ്യുര്‍മമ സഹജകൈങ്കര്യവിധയഃ ॥ 3॥

ദേഹാസക്താത്മബുദ്ധിര്യദി ഭവതി പദം സാധു വിദ്യാത്തൃതീയം
സ്വാതന്ത്ര്യാന്ധോ യദി സ്യാത്പ്രഥമമിതരശേഷത്വധീശ്ചേദ്ദ്വിതീയം ।
ആത്മത്രാണോന്‍മുഖശ്ചേന്നമ ഇതി ച പദം ബാന്ധവാഭാസലോലഃ
ശബ്ദം നാരായണാഖ്യം വിഷയചപലധീശ്ചേച്ചതുര്‍ഥീം പ്രപന്നഃ ॥ 4॥

നേതൃത്വം നിത്യയോഗം സമുചിതഗുണജാതം തനുഖ്യാപനഞ്ചോ-
പായം കര്‍ത്തവ്യഭാഗം ത്വഥ മിഥുനപരം പ്രാപ്യമേവം പ്രസിദ്ധം ।
സ്വാമിത്വം പ്രാര്‍ഥനാം ച പ്രബലതരവിരോധിപ്രഹാണം ദശൈതാന്‍
മന്താരം ത്രായതേ ചേത്യധിഗതനിയമഃ ഷട്പദോഽയം ദ്വിഖണ്ഡഃ ॥ 5॥

ഈശാനാഞ്ജഗതാമധീശദയിതാം നിത്യാനപായാം ശ്രിയം
സംശ്രിത്യാശ്രയണോചിതാഖിലഗുണസ്യാങ്ഘ്രീ ഹരേരാശ്രയേ ।
ഇഷ്ടോപായതയാ ശ്രിയാ ച സഹിതായാത്മേശ്വരായാര്‍ഥയേ
കര്‍തും ദാസ്യമശേഷമപ്രതിഹതം നിത്യം ത്വഹം നിര്‍മമഃ ॥ 6॥

മത്പ്രാപ്ത്യര്‍ഥതയാ മയോക്തമഖിലം സന്ത്യജ്യ ധര്‍മം പുനഃ
മാമേകം മദവാപ്തയേ ശമണമിത്യാര്‍തോഽവസായം കുരു ।
ത്വാമേകം വ്യവസായയുക്തമഖിലജ്ഞാനാദിപൂര്‍ണോ ഹ്യഹം
മത്പ്രാപ്തിപ്രതിബന്ധകൈര്‍വിരഹിതം കുര്യാം ശുചം മാ കൃഥാഃ ॥ 7॥

നിശ്ചിത്യ ത്വദധീനതാം മയി സദാ കര്‍മാദ്യുപായാന്‍ ഹരേ
കര്‍തും ത്യക്തുമപി പ്രപത്തുമനലം സീദാമി ദുഃഖാകുലഃ ।
ഏതജ്ജ്ഞാനമുപേയുഷോ മമ പുനസ്സര്‍വാപരാധക്ഷയം
കര്‍താസീതി ദൃഢോഽസ്മി തേ തു ചരമം വാക്യം സ്മരന്‍സാരഥേഃ ॥ 8॥

ശാഖാനാമുപരി സ്ഥിതേന മനുനാ മൂലേന ലബ്ധാത്മകഃ
സത്താഹേതുസകൃജ്ജപേന സകലം കാലം ദ്വയേന ക്ഷിപന്‍ ।
വേദോത്തംസവിഹാരസാരഥിദയാഗുംഫേന വിസ്ത്രംഭിതഃ
സാരജ്ഞോ യദി കശ്ചിദസ്തി ഭുവനേ നാഥഃ സ യൂഥസ്യ നഃ ॥ 9॥

ഇതി അഷ്ടശ്ലോകീ സമാപ്താ ॥

Ashtashloki Lyrics in Malayalam | അഷ്ടശ്ലോകീ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top