Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ashtashloki Lyrics in Oriya | ଅଷ୍ଟଶ୍ଲୋକୀ

ଅଷ୍ଟଶ୍ଲୋକୀ Lyrics in Oriya:

ଅକାରାର୍ଥୋ ଵିଷ୍ଣୁର୍ଜଗଦୁଦୟରକ୍ଷାପ୍ରଲୟକୃତ୍
ମକାରାର୍ଥୋ ଜୀଵସ୍ତଦୁପକରଣଂ ଵୈଷ୍ଣଵମିଦମ୍ ।
ଉକାରୋଽନନ୍ୟର୍ହଂ ନିୟମୟତି ସମ୍ବନ୍ଧମନୟୋଃ
ତ୍ରୟୀସାରସ୍ତ୍ର୍ୟାତ୍ମା ପ୍ରଣଵ ଇମମର୍ଥଂ ସମଦିଶତ୍ ॥ ୧॥

ମନ୍ତ୍ରବ୍ରହ୍ମଣି ମଧ୍ୟମେନ ନମସା ପୁଂସଃସ୍ଵରୂପଙ୍ଗତିଃ
ଗମ୍ୟଂ ଶିକ୍ଷିତମୀକ୍ଷିତେନ ପୁରତଃପଶ୍ଚାଦପି ସ୍ଥାନତଃ ।
ସ୍ଵାତନ୍ରୟଂ ନିଜରକ୍ଷଣଂ ସମୁଚିତା ଵୃତ୍ତିଶ୍ଚ ନାନ୍ୟୋଚିତା
ତସ୍ୟୈଵେତି ହରେର୍ଵିଵିଚ୍ୟ କଥିତଂ ସ୍ଵସ୍ୟାପି ନାର୍ହଂ ତତଃ ॥ ୨॥

ଅକାରାର୍ଥାୟୈଵସ୍ଵମହମଥ ମହ୍ୟଂ ନ ନିଵହାଃ
ନରାଣାଂ ନିତ୍ୟାନାମୟନମିତି ନାରାୟଣପଦମ୍ ।
ୟମାହାସ୍ମୈ କାଲଂ ସକଲମପି ସର୍ଵତ୍ର ସକଲା-
ସ୍ଵଵସ୍ଥାସ୍ଵାଵିଃ ସ୍ୟୁର୍ମମ ସହଜକୈଙ୍କର୍ୟଵିଧୟଃ ॥ ୩॥

ଦେହାସକ୍ତାତ୍ମବୁଦ୍ଧିର୍ୟଦି ଭଵତି ପଦଂ ସାଧୁ ଵିଦ୍ୟାତ୍ତୃତୀୟଂ
ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟାନ୍ଧୋ ୟଦି ସ୍ୟାତ୍ପ୍ରଥମମିତରଶେଷତ୍ଵଧୀଶ୍ଚେଦ୍ଦ୍ଵିତୀୟମ୍ ।
ଆତ୍ମତ୍ରାଣୋନ୍ମୁଖଶ୍ଚେନ୍ନମ ଇତି ଚ ପଦଂ ବାନ୍ଧଵାଭାସଲୋଲଃ
ଶବ୍ଦଂ ନାରାୟଣାଖ୍ୟଂ ଵିଷୟଚପଲଧୀଶ୍ଚେଚ୍ଚତୁର୍ଥୀଂ ପ୍ରପନ୍ନଃ ॥ ୪॥

ନେତୃତ୍ଵଂ ନିତ୍ୟୟୋଗଂ ସମୁଚିତଗୁଣଜାତଂ ତନୁଖ୍ୟାପନଞ୍ଚୋ-
ପାୟଂ କର୍ତ୍ତଵ୍ୟଭାଗଂ ତ୍ଵଥ ମିଥୁନପରଂ ପ୍ରାପ୍ୟମେଵଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧମ୍ ।
ସ୍ଵାମିତ୍ଵଂ ପ୍ରାର୍ଥନାଂ ଚ ପ୍ରବଲତରଵିରୋଧିପ୍ରହାଣଂ ଦଶୈତାନ୍
ମନ୍ତାରଂ ତ୍ରାୟତେ ଚେତ୍ୟଧିଗତନିୟମଃ ଷଟ୍ପଦୋଽୟଂ ଦ୍ଵିଖଣ୍ଡଃ ॥ ୫॥

ଈଶାନାଞ୍ଜଗତାମଧୀଶଦୟିତାଂ ନିତ୍ୟାନପାୟାଂ ଶ୍ରିୟଂ
ସଂଶ୍ରିତ୍ୟାଶ୍ରୟଣୋଚିତାଖିଲଗୁଣସ୍ୟାଙ୍ଘ୍ରୀ ହରେରାଶ୍ରୟେ ।
ଇଷ୍ଟୋପାୟତୟା ଶ୍ରିୟା ଚ ସହିତାୟାତ୍ମେଶ୍ଵରାୟାର୍ଥୟେ
କର୍ତୁଂ ଦାସ୍ୟମଶେଷମପ୍ରତିହତଂ ନିତ୍ୟଂ ତ୍ଵହଂ ନିର୍ମମଃ ॥ ୬॥

ମତ୍ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟର୍ଥତୟା ମୟୋକ୍ତମଖିଲଂ ସନ୍ତ୍ୟଜ୍ୟ ଧର୍ମଂ ପୁନଃ
ମାମେକଂ ମଦଵାପ୍ତୟେ ଶମଣମିତ୍ୟାର୍ତୋଽଵସାୟଂ କୁରୁ ।
ତ୍ଵାମେକଂ ଵ୍ୟଵସାୟୟୁକ୍ତମଖିଲଜ୍ଞାନାଦିପୂର୍ଣୋ ହ୍ୟହଂ
ମତ୍ପ୍ରାପ୍ତିପ୍ରତିବନ୍ଧକୈର୍ଵିରହିତଂ କୁର୍ୟାଂ ଶୁଚଂ ମା କୃଥାଃ ॥ ୭॥

ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ତ୍ଵଦଧୀନତାଂ ମୟି ସଦା କର୍ମାଦ୍ୟୁପାୟାନ୍ ହରେ
କର୍ତୁଂ ତ୍ୟକ୍ତୁମପି ପ୍ରପତ୍ତୁମନଲଂ ସୀଦାମି ଦୁଃଖାକୁଲଃ ।
ଏତଜ୍ଜ୍ଞାନମୁପେୟୁଷୋ ମମ ପୁନସ୍ସର୍ଵାପରାଧକ୍ଷୟଂ
କର୍ତାସୀତି ଦୃଢୋଽସ୍ମି ତେ ତୁ ଚରମଂ ଵାକ୍ୟଂ ସ୍ମରନ୍ସାରଥେଃ ॥ ୮॥

ଶାଖାନାମୁପରି ସ୍ଥିତେନ ମନୁନା ମୂଲେନ ଲବ୍ଧାତ୍ମକଃ
ସତ୍ତାହେତୁସକୃଜ୍ଜପେନ ସକଲଂ କାଲଂ ଦ୍ଵୟେନ କ୍ଷିପନ୍ ।
ଵେଦୋତ୍ତଂସଵିହାରସାରଥିଦୟାଗୁମ୍ଫେନ ଵିସ୍ତ୍ରମ୍ଭିତଃ
ସାରଜ୍ଞୋ ୟଦି କଶ୍ଚିଦସ୍ତି ଭୁଵନେ ନାଥଃ ସ ୟୂଥସ୍ୟ ନଃ ॥ ୯॥

ଇତି ଅଷ୍ଟଶ୍ଲୋକୀ ସମାପ୍ତା ॥

Ashtashloki Lyrics in Oriya | ଅଷ୍ଟଶ୍ଲୋକୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top