Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Bavarnadi Shri Buddha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Bavarnadi Shri Buddha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

58 Views

Bavarnadi Sri Buddha Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English:

॥ bavarnadi sribuddhastottarasatanamastotram ॥
sri hayagrivaya namah ।
harih Om̃

buddho budhajananandi buddhiman buddhicodanah ।
buddhapriyo buddhasatko bodhitadvaitasamhitah ॥ 1 ॥

buddhiduro bodharupo buddhasarvo budhantarah ।
buddhikrtbuddhividbuddhirbuddhibhidbuddhisatbudhah ॥ 2 ॥

buddhyalayo buddhilayo buddhigamyo budhesvarah ।
buddhyakamo buddhavapurbuddhibhokta budhavanah ॥ 3 ॥

buddhipratigatanando buddhimudbuddhibhasakah ।
buddhipriyo buddhyavasyo buddhisodhi budhasayah ॥ 4 ॥

buddhisvaro buddhisakho buddhido buddhibandhavah ।
buddhinirmitabhutaugho buddhisaksi budhottamah ॥ 5 ॥

bahurupo bahuguno bahumayo bahukriyah ।
bahubhogo bahumato bahunama bahupradah ॥ 6 ॥

budhetaravaracaryo bahubhadro bahupradhah ।
brndarakavano brahma brahmadusanakaitavah ॥ 7 ॥

bahvaisvaryo bahubalo bahuviryo bahuprabhah ।
bahuvairagyabharito bahusri bahudharmavit ॥ 8 ॥

bahulokajayi bandhamocako badhitasmarah ।
brhaspatigururbrahmastuto brahmadinayakah ॥ 9 ॥

brahmandanayako bradhnabhasvaro brahmatatparah ।
balabhadrasakho baddhasubhadro bahujivanah ॥ 10 ॥

bahubhugbahirantastho bahirindriyadurgamah ।
balahakabho badhacchidbisapuspabhalocanah ॥ 11 ॥

brhadvaksa brhatkrido brhadramo brhatpriyah ।
brhattrpto brahmaratho brahmavidbrahmaparakrt ॥ 12 ॥

badhitadvaitavisayo bahuvarnavibhagahrt ।
brhajjagadbhedadusi bahvascaryarasodadhih ॥ 13 ॥

brhatksamo bahukrpo bahusilo balipriyah ।
badhitasistanikaro badhatito bahudayah ॥ 14 ॥

badhitantassatrujalo baddhacittahayottamah ।
bahudharmapravacano bahumantavyabhasitah ॥ 15 ॥

barhirmukhasaranyam brahmanyo brahmanapriyah ।
brahmastuto brahmabandhurbrahmasurbrahmaso’vatu ॥ 16 ॥

॥ iti bakaradi sri buddhavatarastottarasatanamavalih
riyam parabhava sravanabahula dvitiyayam ramena likhita
samarpita ca sri hayagrivayadevaya vijayatantaram ॥

Also Read:

Bavarnadi Shri Buddha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *