Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Bhadrakali Stutih Lyrics in Bengali | ভদ্রকালীস্তুতিঃ

ভদ্রকালীস্তুতিঃ Lyrics in Bengali:

ব্রহ্মবিষ্ণু ঊচতুঃ –
নমামি ত্বাং বিশ্বকর্ত্রীং পরেশীং
নিত্যামাদ্যাং সত্যবিজ্ঞানরূপাম্ ।
বাচাতীতাং নির্গুণাং চাতিসূক্ষ্মাং
জ্ঞানাতীতাং শুদ্ধবিজ্ঞানগম্যাম্ ॥ ১॥

পূর্ণাং শুদ্ধাং বিশ্বরূপাং সুরূপাং
দেবীং বন্দ্যাং বিশ্ববন্দ্যামপি ত্বাম্ ।
সর্বান্তঃস্থামুত্তমস্থানসংস্থা-
মীডে কালীং বিশ্বসম্পালয়িত্রীম্ ॥ ২॥

মায়াতীতাং মায়িনীং বাপি মায়াং
ভীমাং শ্যামাং ভীমনেত্রাং সুরেশীম্ ।
বিদ্যাং সিদ্ধাং সর্বভূতাশয়স্থা-
মীডে কালীং বিশ্বসংহারকর্ত্রীম্ ॥ ৩॥

নো তে রূপং বেত্তি শীলং ন ধাম
নো বা ধ্যানং নাপি মন্ত্রং মহেশি ।
সত্তারূপে ত্বাং প্রপদ্যে শরণ্যে
বিশ্বারাধ্যে সর্বলোকৈকহেতুম্ ॥ ৪॥

দ্যৌস্তে শীর্ষং নাভিদেশো নভশ্চ
চক্ষূংষি তে চন্দ্রসূর্যানলাস্তে ।
উন্মেষাস্তে সুপ্রবোধো দিবা চ
রাত্রির্মাতশ্চক্ষুষোস্তে নিমেষম্ ॥ ৫॥

বাক্যং দেবা ভূমিরেষা নিতম্বং
পাদৌ গুল্ফং জানুজঙ্ঘস্ত্বধস্তে ।
প্রীতির্ধর্মোঽধর্মকার্যং হি কোপঃ
সৃষ্টির্বোধঃ সংহৃতিস্তে তু নিদ্রা ॥ ৬॥

অগ্নির্জিহ্বা ব্রাহ্মণাস্তে মুখাব্জং
সন্ধ্যে দ্বে তে ভ্রূয়ুগং বিশ্বমূর্তিঃ ।
শ্বাসো বায়ুর্বাহবো লোকপালাঃ
ক্রীডা সৃষ্টিঃ সংস্থিতিঃ সংহৃতিস্তে ॥ ৭॥

এবংভূতাং দেবি বিশ্বাত্মিকাং ত্বাং
কালীং বন্দে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপাম্ ।
মাতঃ পূর্ণে ব্রহ্মবিজ্ঞানগম্যে
দুর্গেঽপারে সাররূপে প্রসীদ ॥ ৮॥
ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মবিষ্ণুকৃতা ভদ্রকালীস্তুতিঃ সম্পূর্ণা ।

হিন্দী ভাবার্থ –
ব্রহ্মা ঔর বিষ্ণু বোলে–সর্বসৃষ্টিকারিণী, পরমেশ্বরী,
সত্যবিজ্ঞান- রূপা, নিত্যা, আদ্যাশক্তি ! আপকো হম প্রণাম করতে
হৈং । আপ বাণীসে পরে হৈং, নির্গুণ ঔর অতি সূক্ষ্ম হৈং, জ্ঞানসে
পরে ঔর শুদ্ধ বিজ্ঞান সে প্রাপ্য হৈং ॥ ১॥

আপ পূর্ণা, শুদ্ধা, বিশ্বরূপা, সুরূপা বন্দনীয়া তথা বিশ্ববন্দ্যা
হৈং । আপ সবকে অন্তঃকরণমেং বাস করতী হৈং এবং সারে সংসারকা
পালন করতী হৈং । দিব্য স্থাননিবাসিনী আপ ভগবতী মহাকালীকো
হমারা প্রণাম হৈ ॥ ২॥

মহামায়াস্বরূপা আপ মায়াময়ী তথা মায়াসে অতীত হৈং, আপ ভীষণ,
শ্যামবর্ণবালী, ভয়ংকর নেত্রোংবালী পরমেশ্বরী হৈং ।
আপ সিদ্ধিয়োং সে সম্পন্ন, বিদ্যাস্বরূপা, সমস্ত প্রাণিয়োংকে
হৃদয়প্রদেশমেং নিবাস করনেবালী তথা সৃষ্টিকা সংহার
করনেবালী হৈং, আপ মহাকালী কো হমারা নমস্কার হৈ ॥ ৩॥

মহেশ্বরী ! হম আপকে রূপ, শীল, দিব্য ধাম, ধ্যান অথবা
মন্ত্রকো নহীং জানতে । শরণ্যে ! বিশ্বারাধ্যে! হম সারী সৃষ্টিকী
কারণভূতা ঔর সত্তাস্বরূপা আপকী শরণ মেং হৈং ॥ ৪॥

মাতঃ ! দ্যুলোক আপক সির হৈ, নভোমণ্ডল আপকা নাভিপ্রদেশ হৈ ।
চন্দ্র, সূর্য ঔর অগ্নি আপকে ত্রিনেত্র হৈং, আপকা জগনা হী সৃষ্টি
কে লিয়ে দিন ঔর জাগরণ কা হেতু হৈ ঔর আপকা আঁখেং মূঁদ লেনা
হী সৃষ্টিকে লিয়ে রাত্রি হৈ ॥ ৫॥

দেবতা আপকী বাণি হৈং, য়হ পৃথ্বী আপকা নিতম্বপ্রদেশ তথা
পাতাল আদি নীচে কে ভাগ আপকে জঙ্ঘা, জানু, গুল্ফ ঔর চরণ
হৈং । ধর্ম আপকী প্রসন্নতা ঔর অধর্মকার্য আপকে কোপকে লিয়ে
হৈ । আপকা জাগারণ হী ইস সংসারকী সৃষ্টি হৈ ঔর আপকী নিদ্রা
হী ইসকা প্রলয় হৈ ॥ ৬॥

অগ্নি আপকী জিহ্বা হৈ, ব্রাহ্মণ আপকে মুখকমল হৈং । দোনোং
সন্ধ্যাএঁ আপকী দোনোং ভ্রূকুটিয়াঁ হৈং, আপ বিশ্বরূপা হৈং,
বায়ু আপকা শ্বাস হৈ, লোকপাল আপকে বাহু হৈং ঔর ইস সংসারকী
সৃষ্টি, স্থিতি তথা সংহার আপকী লীলা হৈ ॥ ৭॥

পূর্ণে! ঐসী সর্বস্বরূপা আপ মহাকালীকো হমারা প্রণাম হৈ । আপ
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা হৈং । ব্রহ্মবিজ্ঞানসে হী আপকী প্রাপ্তি সম্ভব
হৈ । সর্বসাররূপা, অনন্তস্বরূপিণী মাতা দুর্গে! আপ হমপর প্রসন্ন
হোং ॥ ৮॥

ইস প্রকার শ্রীমহাভাগবতপুরাণ কে অন্তর্গত ব্রহ্মা ঔর বিষ্ণুদ্বারা
কী গয়ী ভদ্রকালীস্তুতি সম্পূর্ণ হুঈ ।

Bhadrakali Stutih Lyrics in Bengali | ভদ্রকালীস্তুতিঃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top