Vishnu Stotram

Bhaja Govindam Slokam Lyrics in Kannada and English With Meaning

Bhaja Govindam Slokam was wrote by Adi Shankaracharya

Lord Maha Vishnu Stotram – Bhaja Govindam Slokam Lyrics in Kannada:

ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೇ |
ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸನ್ನಿಹಿತೇ ಕಾಲೇ
ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕ್ರಿಂಕರಣೇ || 1 ||

ಮೂಢ ಜಹೀಹಿ ಧನಾಗಮತೃಷ್ಣಾಂ
ಕುರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮ್ ಮನಸಿ ವಿತೃಷ್ಣಾಮ್ |
ಯಲ್ಲಭಸೇ ನಿಜ ಕರ್ಮೋಪಾತ್ತಂ
ವಿತ್ತಂ ತೇನ ವಿನೋದಯ ಚಿತ್ತಮ್ || 2 ||

ನಾರೀ ಸ್ತನಭರ ನಾಭೀದೇಶಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾ ಗಾ ಮೋಹಾವೇಶಮ್ |
ಏತನ್ಮಾಂಸ ವಸಾದಿ ವಿಕಾರಂ
ಮನಸಿ ವಿಚಿಂತಯಾ ವಾರಂ ವಾರಮ್ || 3 ||

Sri Maha Vishnu

ನಳಿನೀ ದಳಗತ ಜಲಮತಿ ತರಳಂ
ತದ್ವಜ್ಜೀವಿತ ಮತಿಶಯ ಚಪಲಮ್ |
ವಿದ್ಧಿ ವ್ಯಾಧ್ಯಭಿಮಾನ ಗ್ರಸ್ತಂ
ಲೋಕಂ ಶೋಕಹತಂ ಚ ಸಮಸ್ತಮ್ || 4 ||

ಯಾವದ್-ವಿತ್ತೋಪಾರ್ಜನ ಸಕ್ತಃ
ತಾವನ್-ನಿಜಪರಿವಾರೋ ರಕ್ತಃ |
ಪಶ್ಚಾಜ್ಜೀವತಿ ಜರ್ಜರ ದೇಹೇ
ವಾರ್ತಾಂ ಕೋ‌உಪಿ ನ ಪೃಚ್ಛತಿ ಗೇಹೇ || 5 ||

ಯಾವತ್-ಪವನೋ ನಿವಸತಿ ದೇಹೇ
ತಾವತ್-ಪೃಚ್ಛತಿ ಕುಶಲಂ ಗೇಹೇ |
ಗತವತಿ ವಾಯೌ ದೇಹಾಪಾಯೇ
ಭಾರ್ಯಾ ಬಿಭ್ಯತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಯೇ || 6 ||

ಬಾಲ ಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಃ
ತರುಣ ಸ್ತಾವತ್ ತರುಣೀಸಕ್ತಃ |
ವೃದ್ಧ ಸ್ತಾವತ್-ಚಿಂತಾಮಗ್ನಃ
ಪರಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕೋ‌உಪಿ ನ ಲಗ್ನಃ || 7 ||

ಕಾ ತೇ ಕಾಂತಾ ಕಸ್ತೇ ಪುತ್ರಃ
ಸಂಸಾರೋ‌உಯಮತೀವ ವಿಚಿತ್ರಃ |
ಕಸ್ಯ ತ್ವಂ ವಾ ಕುತ ಆಯಾತಃ
ತತ್ವಂ ಚಿಂತಯ ತದಿಹ ಭ್ರಾತಃ || 8 ||

ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ
ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವಮ್ |
ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲತತ್ತ್ವಂ
ನಿಶ್ಚಲತತ್ತ್ವೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಃ || 9 ||

ವಯಸಿ ಗತೇ ಕಃ ಕಾಮವಿಕಾರಃ
ಶುಷ್ಕೇ ನೀರೇ ಕಃ ಕಾಸಾರಃ |
ಕ್ಷೀಣೇ ವಿತ್ತೇ ಕಃ ಪರಿವಾರಃ
ಙ್ಞಾತೇ ತತ್ತ್ವೇ ಕಃ ಸಂಸಾರಃ || 10 ||

ಮಾ ಕುರು ಧನಜನ ಯೌವನ ಗರ್ವಂ
ಹರತಿ ನಿಮೇಷಾತ್-ಕಾಲಃ ಸರ್ವಮ್ |
ಮಾಯಾಮಯಮಿದಮ್-ಅಖಿಲಂ ಹಿತ್ವಾ
ಬ್ರಹ್ಮಪದಂ ತ್ವಂ ಪ್ರವಿಶ ವಿದಿತ್ವಾ || 11 ||

ದಿನ ಯಾಮಿನ್ಯೌ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ
ಶಿಶಿರ ವಸಂತೌ ಪುನರಾಯಾತಃ |
ಕಾಲಃ ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಛತ್ಯಾಯುಃ
ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾವಾಯುಃ || 12 ||

ದ್ವಾದಶ ಮಂಜರಿಕಾಭಿರ ಶೇಷಃ
ಕಥಿತೋ ವೈಯಾ ಕರಣಸ್ಯೈಷಃ |
ಉಪದೇಶೋ ಭೂದ್-ವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣೈಃ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವಚ್ಛರಣೈಃ || 13 ||

ಕಾ ತೇ ಕಾಂತಾ ಧನ ಗತ ಚಿಂತಾ
ವಾತುಲ ಕಿಂ ತವ ನಾಸ್ತಿ ನಿಯಂತಾ |
ತ್ರಿಜಗತಿ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗತಿರೇಕಾ
ಭವತಿ ಭವಾರ್ಣವ ತರಣೇ ನೌಕಾ || 14 ||

ಜಟಿಲೋ ಮುಂಡೀ ಲುಂಜಿತ ಕೇಶಃ
ಕಾಷಾಯಾನ್ಬರ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಃ |
ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ಚ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಮೂಢಃ
ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಃ || 15 ||

ಅಂಗಂ ಗಲಿತಂ ಪಲಿತಂ ಮುಂಡಂ
ದಶನ ವಿಹೀನಂ ಜಾತಂ ತುಂಡಮ್ |
ವೃದ್ಧೋ ಯಾತಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ದಂಡಂ
ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾ ಪಿಂಡಮ್ || 16 ||

ಅಗ್ರೇ ವಹ್ನಿಃ ಪೃಷ್ಠೇ ಭಾನುಃ
ರಾತ್ರೌ ಚುಬುಕ ಸಮರ್ಪಿತ ಜಾನುಃ |
ಕರತಲ ಭಿಕ್ಷಸ್-ತರುತಲ ವಾಸಃ
ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾ ಪಾಶಃ || 17 ||

ಕುರುತೇ ಗಂಗಾ ಸಾಗರ ಗಮನಂ
ವ್ರತ ಪರಿಪಾಲನಮ್-ಅಥವಾ ದಾನಮ್ |
ಙ್ಞಾನ ವಿಹೀನಃ ಸರ್ವಮತೇನ
ಭಜತಿ ನ ಮುಕ್ತಿಂ ಜನ್ಮ ಶತೇನ || 18 ||

ಸುರಮಂದಿರ ತರು ಮೂಲ ನಿವಾಸಃ
ಶಯ್ಯಾ ಭೂತಲಮ್-ಅಜಿನಂ ವಾಸಃ |
ಸರ್ವ ಪರಿಗ್ರಹ ಭೋಗತ್ಯಾಗಃ
ಕಸ್ಯ ಸುಖಂ ನ ಕರೋತಿ ವಿರಾಗಃ || 19 ||

ಯೋಗರತೋ ವಾ ಭೋಗರತೋ ವಾ
ಸಂಗರತೋ ವಾ ಸಂಗವಿಹೀನಃ |
ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಮತೇ ಚಿತ್ತಂ
ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವ || 20 ||

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿದಧೀತಾ
ಗಂಗಾ ಜಲಲವ ಕಣಿಕಾ ಪೀತಾ |
ಸಕೃದಪಿ ಯೇನ ಮುರಾರೀ ಸಮರ್ಚಾ
ಕ್ರಿಯತೇ ತಸ್ಯ ಯಮೇನ ನ ಚರ್ಚಾ || 21 ||

ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ
ಪುನರಪಿ ಜನನೀ ಜಠರೇ ಶಯನಮ್ |
ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಬಹು ದುಸ್ತಾರೇ
ಕೃಪಯಾ‌உಪಾರೇ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ || 22 ||

ರಥ್ಯಾ ಚರ್ಪಟ ವಿರಚಿತ ಕಂಥಃ
ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ವಿವರ್ಜಿತ ಪಂಥಃ |
ಯೋಗೀ ಯೋಗ ನಿಯೋಜಿತ ಚಿತ್ತಃ
ರಮತೇ ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತವದೇವ || 23 ||

ಕಸ್ತ್ವಂ ಕೋ‌உಹಂ ಕುತ ಆಯಾತಃ
ಕಾ ಮೇ ಜನನೀ ಕೋ ಮೇ ತಾತಃ |
ಇತಿ ಪರಿಭಾವಯ ನಿಜ ಸಂಸಾರಂ
ಸರ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಪ್ನ ವಿಚಾರಮ್ || 24 ||

ತ್ವಯಿ ಮಯಿ ಸರ್ವತ್ರೈಕೋ ವಿಷ್ಣುಃ
ವ್ಯರ್ಥಂ ಕುಪ್ಯಸಿ ಮಯ್ಯಸಹಿಷ್ಣುಃ |
ಭವ ಸಮಚಿತ್ತಃ ಸರ್ವತ್ರ ತ್ವಂ
ವಾಞ್ಛಸ್ಯಚಿರಾದ್-ಯದಿ ವಿಷ್ಣುತ್ವಮ್ || 25 ||

ಶತ್ರೌ ಮಿತ್ರೇ ಪುತ್ರೇ ಬಂಧೌ
ಮಾ ಕುರು ಯತ್ನಂ ವಿಗ್ರಹ ಸಂಧೌ |
ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ಪಶ್ಯಾತ್ಮಾನಂ
ಸರ್ವತ್ರೋತ್-ಸೃಜ ಭೇದಾಙ್ಞಾನಮ್ || 26 ||

ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಲೋಭಂ ಮೋಹಂ
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ‌உ‌உತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸೋ‌உಹಮ್ |
ಆತ್ಮಙ್ಞ್ನಾನ ವಿಹೀನಾ ಮೂಢಾಃ
ತೇ ಪಚ್ಯಂತೇ ನರಕ ನಿಗೂಢಾಃ || 27 ||

ಗೇಯಂ ಗೀತಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ
ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರೀಪತಿ ರೂಪಮ್-ಅಜಸ್ರಮ್ |
ನೇಯಂ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗೇ ಚಿತ್ತಂ
ದೇಯಂ ದೀನಜನಾಯ ಚ ವಿತ್ತಮ್ || 28 ||

ಸುಖತಃ ಕ್ರಿಯತೇ ರಾಮಾಭೋಗಃ
ಪಶ್ಚಾದ್ಧಂತ ಶರೀರೇ ರೋಗಃ |
ಯದ್ಯಪಿ ಲೋಕೇ ಮರಣಂ ಶರಣಂ
ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತಿ ಪಾಪಾಚರಣಮ್ || 29 ||

ಅರ್ಥಮನರ್ಥಂ ಭಾವಯ ನಿತ್ಯಂ
ನಾಸ್ತಿ ತತಃ ಸುಖ ಲೇಶಃ ಸತ್ಯಮ್ |
ಪುತ್ರಾದಪಿ ಧನಭಾಜಾಂ ಭೀತಿಃ
ಸರ್ವತ್ರೈಷಾ ವಿಹಿತಾ ರೀತಿಃ || 30 ||

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಂ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರಮ್ |
ಜಾಪ್ಯಸಮೇತ ಸಮಾಧಿ ವಿಧಾನಂ
ಕುರ್ವ ವಧಾನಂ ಮಹದ್-ಅವಧಾನಮ್ || 31 ||

ಗುರು ಚರಣಾಂಭುಜ ನಿರ್ಭರಭಕ್ತಃ
ಸಂಸಾರಾದ್-ಅಚಿರಾದ್-ಭವ ಮುಕ್ತಃ |
ಸೇಂದಿಯ ಮಾನಸ ನಿಯಮಾದೇವಂ
ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ನಿಜ ಹೃದಯಸ್ಥಂ ದೇವಮ್ || 32 ||

ಮೂಢಃ ಕಶ್ಚಿನ ವೈಯಾಕರಣೋ
ಡುಕೃಣ್ಕರಣಾಧ್ಯಯನ ಧುರೀಣಃ |
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವಚ್ಚಿಷ್ಯೈಃ
ಬೋಧಿತ ಆಸೀಚ್ಛೋದಿತ ಕರಣೈಃ || 33 ||

Lord Maha Vishnu Stotram – Bhaja Govindam Slokam Meaning

Worship Govinda, Worship Govinda, Worship Govinda. Oh fool! Rules of Grammar will not save you at the time of your death. || 1 ||

Oh fool! Give up your thirst to amass wealth, devote your mind to thoughts to the Real. Be content with what comes through actions already performed in the past.|| 2 ||

Do not get drowned in delusion by going wild with passions and l___ by seeing a woman’s navel and chest. Bodies are flesh, fat and blood. Do not fail to remember this again and again in your mind.|| 3 ||

Uncertain is the life of man as rain drops on a lotus leaf. Know that the whole world remains a prey to disease, ego and grief.|| 4 ||

So long as a man is fit and able to support his family, see the affection all those around him show. But no one at home cares to even have a word with him when his body totters due to old age.|| 5 ||

When one is alive, his family members enquire kindly about his welfare. But when the soul departs from the body, even his wife runs away in fear of the corpse. || 6 ||

Childhood is lost in play. Youth is lost by attachment to woman. Old age passes away by thinking over many past things. Alas! hardly is there anyone who yearns to be lost in Parabrahman.|| 7 ||

Who is your wife? Who is your son? Strange is this samsara. Of whom are you? Where have you come from? Brother, ponder over these truths.|| 8 ||
T
From Satsanga comes non-attachment, from non-attachment comes freedom from delusion, which leads to self-settledness. From self-settledness comes Jivan Mukti. || 9 ||

What good is l___ when youth has fled? What use is a lake which has no water? Where are the relatives when wealth is gone? Where is samsara when the Truth is known? || 10 ||

Do not boast of wealth, friends, and youth. Each one of these are destroyed within a minute. Free yourself from the illusion of the world of Maya and attain the timeless Truth. || 11 ||

Daylight and darkness, dusk and dawn, winter and springtime come and go. Time plays and life ebbs away. But the storm of desire never leaves. || 12 ||

This bouquet of twelve verses was imparted to a grammarian by the all-knowing Shankara, adored as the bhagavadpada.|| 13 ||

Oh mad man! Why this engrossment in thoughts of wealth? Is there no one to guide you? There is only one thing in three worlds that can save you from the ocean from samsara. Get into that boat of satsangha quickly.|| 14 ||

There are many who go with matted locks, many who have clean shaven heads, many whose hairs have been plucked out; some are clothed in saffron, yet others in various colors — all just for a livelihood. Seeing truth revealed before them, still the foolish ones see it not.|| 15 ||

Strength has left the old man’s body; his head has become bald, his gums toothless and leaning on crutches. Even then the attachment is strong and he clings firmly to fruitless hope.|| 16 ||

Behold there lies the man who sits warming up his body with the fire in front and the sun at the back; at night he curls up the body to keep out of the cold; he eats his beggar’s food from the bowl of his hand and sleeps beneath the tree. Still in his heart, he is a wretched puppet at the hands of passions.|| 17 ||

One may go to the Ganga, observe fasts, and give away riches in charity! Yet, devoid of jnana, nothing can give mukthi even at the end of a hundred births.|| 18 ||

Take your residence in a temple or below a tree, wear the deerskin for the dress, and sleep with mother earth as your bed. Give up all attachments and renounce all comforts. Blessed with such vairagya, could any fail to be content?|| 19 ||

One may take delight in yoga or bhoga, may have attachment or detachment. But only he whose mind steadily delights in Brahman enjoys bliss, no one else.|| 20 ||

Let a man read but a little from the Gita, drink just a drop of water from the Ganga, worship Murari just once. He then will have no altercation with Yama.|| 21 ||

Born again, death again, birth again to stay in the mother’s womb ! It is indeed hard to cross this boundless ocean of samsara. Oh Murari ! Redeem me through Thy mercy.|| 22 ||

There is no shortage of clothing for a monk so long as there are rags cast off the road. Freed from vice and virtue, onward he wanders. One who lives in communion with God enjoys bliss, pure and uncontaminated, like a child and as someone intoxicated.|| 23 ||

Who are you? Who am I? From where do I come? Who is my mother, who is my father? Ponder thus, look at everything as essenceless and give up the world as an idle dream.|| 24 ||

In me, in you and in everything, none but the same Vishnu dwells. Your anger and impatience is meaningless. If you wish to attain the quality of Vishnu soon, have Sama Bhaava always.|| 25 ||

Do not waste your efforts to win the love of or to fight against friend and foe, children and relatives. See yourself in everyone and give up all feelings of duality completely.|| 26 ||

Give up l___, anger, infatuation, and greed. Ponder over your real nature. Fools are they who are blind to the Self. Cast into hell they suffer there endlessly.|| 27 ||

Regularly recite from the Gita, meditate on Vishnu in your heart, and chant His thousand glories. Take delight to be with the noble and the holy. Distribute your wealth in charity to the poor and the needy.|| 28 ||

He who yields to l___ for pleasure leaves his body a prey to disease. Though death brings an end to everything, man does not gives up the sinful path.|| 29 ||

Wealth is not welfare, truly there is no joy in it. Reflect thus at all times. A rich man fears even his own son. This is the way of wealth everywhere.|| 30 ||

Regulate the pranas, remain unaffected by external influences and discriminate between the real and the fleeting. Chant the holy name of God and silence the turbulent mind. Perform these with care, with extreme care.|| 31 ||

Oh devotee of the lotus feet of the Guru! May thou be soon free from Samsara. Through disciplined senses and controlled mind, thou shalt come to experience the indwelling Lord of your heart!|| 32 ||

Thus was a silly grammarian lost in rules cleansed of his narrow vision and shown the Light by Shankara’s apostles.|| 33 ||

Worship Govinda, worship Govinda, worship Govinda, Oh fool! Other than chanting the Lord’s names, there is no other way to cross the life’s ocean.|| 34 ||

Lord Maha Vishnu Stotram – Bhaja Govindam Slokam Lyrics in English

bhaja govindam bhaja govindam
govindam bhaja mudhamate |
samprapte sannihite kale
nahi nahi raksati dukrinkarane || 1 ||

mudha jahihi dhanagamatrsnam
kuru sadbuddhim manasi vitrsnam |
yallabhase nija karmopattam
vittam tena vinodaya cittam || 2 ||

nari stanabhara nabhidesam
drsṭva ma ga mohavesam |
etanmamsa vasadi vikaram
manasi vicintaya varam varam || 3 ||

naḷini daḷagata jalamati taraḷam
tadvajjivita matisaya capalam |
viddhi vyadhyabhimana grastam
lokam sokahatam ca samastam || 4 ||

yavad-vittoparjana saktah
tavan-nijaparivaro raktah |
pascajjivati jarjara dehe
vartam ko‌உpi na prcchati gehe || 5 ||

yavat-pavano nivasati dehe
tavat-prcchati kusalam gehe |
gatavati vayau dehapaye
bharya bibhyati tasmin kaye || 6 ||

bala stavat kridasaktah
taruna stavat tarunisaktah |
vrddha stavat-cintamagnah
parame brahmani ko‌உpi na lagnah || 7 ||

ka te kanta kaste putrah
samsaro‌உyamativa vicitrah |
kasya tvam va kuta ayatah
tatvam cintaya tadiha bhratah || 8 ||

satsangatve nissangatvam
nissangatve nirmohatvam |
nirmohatve niscalatattvam
niscalatattve jivanmuktih || 9 ||

vayasi gate kah kamavikarah
suske nire kah kasarah |
ksine vitte kah parivarah
nñate tattve kah samsarah || 10 ||

ma kuru dhanajana yauvana garvam
harati nimesat-kalah sarvam |
mayamayamidam-akhilam hitva
brahmapadam tvam pravisa viditva || 11 ||

dina yaminyau sayam pratah
sisira vasantau punarayatah |
kalah kridati gacchatyayuh
tadapi na muñcatyasavayuh || 12 ||

dvadasa mañjarikabhira sesah
kathito vaiya karanasyaisah |
upadeso bhud-vidya nipunaih
srimacchankara bhagavaccharanaih || 13 ||

ka te kanta dhana gata cinta
vatula kim tava nasti niyanta |
trijagati sajjana sangatireka
bhavati bhavarnava tarane nauka || 14 ||

jaṭilo mundi luñjita kesah
kasayanbara bahukrta vesah |
pasyannapi ca na pasyati mudhah
udara nimittam bahukrta vesah || 15 ||

angam galitam palitam mundam
dasana vihinam jatam tundam |
vrddho yati grhitva dandam
tadapi na muñcatyasa pindam || 16 ||

agre vahnih prsṭhe bhanuh
ratrau cubuka samarpita januh |
karatala bhiksas-tarutala vasah
tadapi na muñcatyasa pasah || 17 ||

kurute ganga sagara gamanam
vrata paripalanam-athava danam |
nñana vihinah sarvamatena
bhajati na muktim janma satena || 18 ||

suramandira taru mula nivasah
sayya bhutalam-ajinam vasah |
sarva parigraha bhogatyagah
kasya sukham na karoti viragah || 19 ||

yogarato va bhogarato va
sangarato va sangavihinah |
yasya brahmani ramate cittam
nandati nandati nandatyeva || 20 ||

bhagavadgita kiñcidadhita
ganga jalalava kanika pita |
sakrdapi yena murari samarca
kriyate tasya yamena na carca || 21 ||

punarapi jananam punarapi maranam
punarapi janani jaṭhare sayanam |
iha samsare bahu dustare
krpaya‌உpare pahi murare || 22 ||

rathya carpaṭa viracita kanthah
punyapunya vivarjita panthah |
yogi yoga niyojita cittah
ramate balonmattavadeva || 23 ||

kastvam ko‌உham kuta ayatah
ka me janani ko me tatah |
iti paribhavaya nija samsaram
sarvam tyaktva svapna vicaram || 24 ||

tvayi mayi sarvatraiko visnuh
vyartham kupyasi mayyasahisnuh |
bhava samacittah sarvatra tvam
vañchasyacirad-yadi visnutvam || 25 ||

satrau mitre putre bandhau
ma kuru yatnam vigraha sandhau |
sarvasminnapi pasyatmanam
sarvatrot-srja bhedanñanam || 26 ||

kamam krodham lobham moham
tyaktva‌உ‌உtmanam pasyati so‌உham |
atmanñnana vihina mudhah
te pacyante naraka nigudhah || 27 ||

geyam gita nama sahasram
dhyeyam sripati rupam-ajasram |
neyam sajjana sange cittam
deyam dinajanaya ca vittam || 28 ||

sukhatah kriyate ramabhogah
pascaddhanta sarire rogah |
yadyapi loke maranam saranam
tadapi na muñcati papacaranam || 29 ||

arthamanartham bhavaya nityam
nasti tatah sukha lesah satyam |
putradapi dhanabhajam bhitih
sarvatraisa vihita ritih || 30 ||

pranayamam pratyaharam
nityanitya viveka vicaram |
japyasameta samadhi vidhanam
kurva vadhanam mahad-avadhanam || 31 ||

guru caranambhuja nirbharabhaktah
samsarad-acirad-bhava muktah |
sendiya manasa niyamadevam
draksyasi nija hrdayastham devam || 32 ||

mudhah kascina vaiyakarano
dukrnkaranadhyayana dhurinah |
srimacchankara bhagavaccisyaih
bodhita asicchodita karanaih || 33 ||