Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhasmajabala Upanishadam Lyrics in English

Bhasmajabala Upanishad bhasmajaabaalopanishhat.h Lyrics in English:

yatsaamyaj~naanakaalaagnisvaatiriktaastitaabhramam.h .
karoti bhasma niHsheshha.n tadbrahmaivaasmi kevalam.h ..
AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .. bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH ..
sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .. vyashema devahita.n yadaayuH ..
svasti na indro vR^iddhashravaaH .. svasti naH puushhaa vishvavedaaH ..
svasti nastaarkshyo arishhTanemiH .. svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
hariH AUM .. atha jaabaalo bhusuNDaH kailaasashikharaavaasamo.nkaarasvaruupiNaM
mahaadevamumaardhakR^itashekhara.n somasuuryaagninayanamanantenduraviprabha.n
vyaaghracharmaambaradharaM mR^igahastaM bhasmoddhuulitavigraha.n
tiryaktripuNDrarekhaaviraajamaanabhaalapradesha.n smitasaMpuurNapa~nchavidha\-
pa~nchaanana.n viiraasanaaruuDhamaprameyamanaadyananta.n nishhkala.n nirguNa.n
shaata.n nira~njanamanaamaya.n huMphaTkurvaaNa.n shivanaamaanyanishamuchcharanta.n
hiraNyabaahu.n hiraNyaruupa.n hiraNyavarNa.n hiraNyanidhimadvaita.n chaturthaM
brahmavishhNurudraatiitamekamaashaasyaM bhagavanta.n shivaM praNamya
muhurmuhurabhyarchya shriiphaladalaistena bhasmanaa cha natottamaa~NgaH kR^itaa~njalipuTaH
paprachchhaadhiihi bhagavanvedasaaramuddhR^itya tripuNDravidhi.n yasmaadanyaanaprekshameva
mokshopalabdhiH . kiM bhasmano dravyam.h . kaani sthaanaani . manavo.apyatra ke vaa .
kati vaa tasya dhaaraNam.h . ke vaatraadhikaariNaH . niyamasteshhaa.n
ko vaa . maamantevaasinamanushaasayaamokshamiti . atha sa hovaacha
bhagavaanparameshvaraH paramakaaruNikaH pramathaansuraanapi
so.anviikshya puutaM praatarudayaadgomayaM brahmaparNe nidhaaya
tryambakamiti mantreNa shoshhayet.h . yena kenaapi tejasaa
tatsvagR^ihyoktamaargeNa pratishhThaapya vahni.n tatra tadgomayadravya.n
nidhaaya somaaya svaaheti mantreNa tatastilabriihibhiH saajyairjuhuyaat.h .
aya.n tenaashhTottarasahasra.n saardhametadvaa . tatraajyasya parNamayii
juhuurbhavati . tena na paapa.n shR^iNoti . tadghomamantrasryambakamityeva
ante svishhTakR^itpuurNaahutistenaivaashhTadikshu balipradaanam.h .
tadbhasma gaayatryaa saMprokshya taddhaime raajate taamre mR^iNmaye
vaa paatre nidhaaya rudramantraiH punarabhyukshya shuddhadeshe sa.nsthaapayet.h .
tato bhojayedbraahmaNaan.h . tataH svayaM puuto bhavati . maanastoka iti sadyo
jaatamityaadi pa~nchabrahmamantrairbhasma sa.ngR^ihyaagniriti bhasma vaayuriti bhasma
jalamiti bhasma sthalamiti bhasma vyometi bhasma devaa bhasma R^ishhayo bhasma .
sarva.n ha vaa etadidaM bhasma . puutaM paavana.n namaami sadyaH
samastaaghashaasakamiti shirasaabhinamya . puute vaamahaste vaamadevaayeti
nidhaaya tryambakamiti saMprokshya shuddha.n shuddheneti saMmR^ijya sa.nshodhya
tenaivaapaadashiirshhamuddhuulanamaacharet.h .
tatra brahmamantraaH pa~ncha . tataH sheshhasya bhasmano viniyogaH .
tarjaniimadhyamaanaamikaabhiragnerbhasmaasiiti bhasma sa.ngR^ihya
muurdhaanamiti muurdhanyagre nyaset.h . tryambakamiti lalaaTe
niilagriivaayeti kaNThe kaNThasya dakshiNe paarshve tryaayushhamiti
vaameti kapolayoH kaalaayeti netrayostrilochanaayeti shrotrayoH
shR^iNavaameti vaktre prabravaameti hR^idaye aatmana iti naabhau
naabhiriti mantreNa dakshiNabhujamuule bhavaayeti tanmadhye rudraayeti
tanmaNibandhe sharvaayeti tatkarapR^ishhThe pashupataya iti vaamabaahumuule
ugraayeti tanmadhye agrevadhaayeti tanmaNibandhe duurevadhaayeti
tatkarapR^ishhThe namo hantra iti a.nse sha~Nkaraayeti yathaakramaM
bhasma dhR^itvaa somaayeti shiva.n natvaa tataH prakshaalya tadbhasmaapaH
punantviti pibet.h . naadho tyaajya.n naadho tyaajyam.h . etanmadhyaahnasaayaahneshhu
trikaaleshhu vidhivadbhasmadhaaraNamapramaadena kaaryam.h . pramaadaatpatito
bhavati . braahmaNaanaamayameva dharmo.ayameva dharmaH . evaM
bhasmadhaaraNamakR^itvaa naashniiyaadaapo.annamanyadvaa . pramaadaattyaktvaa
bhasmadhaaraNa.n na gaayatrii.n japet.h . na juhuyaadagnau
tarpayeddevaanR^ishhiinpitraadiin.h .
ayameva dharmaH sanaatanaH sarvapaapanaashako mokshahetuH . nityo.aya.n dharmo
braahmaNaanaaM brahmachaarigR^ihivaanaprasthayatiianaam.h . etadakaraNe pratyavaiti
braahmaNaH . akR^itvaa pramaadenaitadashhTottarashata.n jalamadhye sthitvaa gaayatrii.n
japtvoposhhaNenaikena shuddho bhavati . yatirbhasmadhaaraNa.n tyaktvaikadoposhhya
dvaadashasahasrapraNava.n japtvaa shuddho bhavati . anyathendro yatiinsaalaavR^ikebhyaH
paatayati . bhasmano yadyabhaavastadaa naryabhasmadaahanajanyamanyadvaavashyaM
mantrapuuta.n dhaaryam.h .
etatpraataH prayu~njaano ratrikR^itaatpaapaatpuuto bhavati .
svarNasteyaatpramuchyate . madhyandine maadhyandina.n
kR^itvopasthaanaanta.n dhyaayamaana aadityaabhimukho.adhiiyaanaH
suraapaanaatpuuto bhavati . svarNasteyaatpuuto bhavati .
braahmaNavadhaatpuuto bhavati . govadhaatpuuto bhavati .
ashvavadhaatpuuto bhavati . guruvadhaatpuuto bhavati .
maatR^ivadhaatpuuto bhavati . pitR^ivadhaatpuuto bhavati .
trikaalametatprayu~njaanaH sarvavedapaaraayaNaphalamavaapnoti .
sarvatiirthaphalamashnute . anapabruvaH sarvamaayureti .
vindate praajaapatya.n raayasposhha.n gaupatyam.h .
evamaavartayedupanishhadamityaaha bhagavaansadaashivaH
saambaH sadaashivaH saambaH ..
iti prathamo.adhyaayaH .. 1..
atha bhusuNDo jaabaalo mahaadeva.n saambaM praNamya punaH
paprachchha ki.n nityaM braahmaNaanaa.n kartavya.n yadakaraNe
pratyavaiti braahmaNaH . kaH puujaniiyaH . ko vaa dhyeyaH . kaH
smartavyaH . katha.n dhyeyaH . kva sthaatavyametadbruuhiiti . samaasena
ta.n hovaacha . praagudayaannirvartya shauchaadika.n tataH snaayaat.h .
maarjana.n rudrasuuktaiH . tatashchaahata.n vaasaH paridhatte paapmanopahR^ityai .
udyantamaadityamabhidhyaayannuddhuulitaa~Nga.n kR^itvaa yathaasthaanaM
bhasmanaa tripuNDra.n shvetenaiva rudraakshaa~nchhvetaanbibhR^iyaat.h .
naitatsaMmarshaH . tathaanye . muurdhni chatvaari.nshat.h . shikhaayaameka.n
traya.n vaa . shrotrayordvaadasha . kaNThe dvaatri.nshat.h . baahvoH shhoDashashhoDasha .
dvaadashadvaadasha maNibandhayoH . shhaTshhaDa~NgushhThayoH . tataH
sandhyaa.n sakusho.aharaharupaasiita . agnirjyotirityaadibhiragnau juhuyaat.h .
shivali~Nga.n trisandhyamabhyarchya kusheshhvaasiino dhyaatvaa saambaM
maameva vR^ishhabhaaruuDha.n hiraNyabaahu.n hiraNyavarNa.n hiraNyaruupaM
pashupaashavimochakaM purushha.n kR^ishhNapi~Ngalamuurdhvareta.n viruupaaksha.n
vishvaruupa.n sahasraaksha.n sahasrashiirshha.n sahasracharaNa.n vishvatobaahu.n
vishvaatmaanamekamadvaita.n nishhkala.n nishhkriya.n shaanta.n shivamaksharamavyaya.n
hariharahiraNyagarbhasrashhTaaramaprameyamanaadyanta.n rudrasuuktairabhishhichya
sitena bhasmanaa shriiphaladalaishcha trishaakhairaardrairanaardrairvaa . naitatra
sa.nsparshaH . tatpuujaasaadhana.n kalpayechcha naivedyam.h . tatashchaikaadashaguNarudro
japaniiyaH . ekaguNo.anantaH . shhaDaksharo.ashhTaaksharo vaa shaivo mantro japaniiyaH .
omityagre vyaaharet.h . nama iti pashchaat.h . tataH shivaayetyaksharatrayam.h . omityagre
vyaaharet.h . nama iti pashchaat.h . tato mahaadevayeti pa~nchaaksharaaNi . naatastaarakaH
paramo mantraH . taarako.ayaM pa~nchaaksharaH . ko.aya.n shaivo manuH . shaivastaarako.ayamupadishyate manuravimukte shaivebhyo jiivebhyaH .
shaivo.ayameva mantrastaarayati . sa eva brahmopadeshaH .
brahma somo.ahaM pavanaH somo.ahaM pavate somo.aha.n
janitaa matiinaaM somo.aha.n janitaa pR^ithivyaaH somo.aha.n
janitaa.agneH somo.aha.n janitaa suuryasya somo.aha.n
janitendrasya somo.aha.n janitota vishhNoH somo.ahameva
janitaa sa yashchandramaso devaanaaM bhuurbhuvasvaraadiinaa.n
sarveshhaa.n lokaanaa.n cha . vishvaM bhuutaM bhuvana.n chitraM
bahudhaa jaata.n jaayamaana.n cha yatsarvasya somo.ahameva
janitaa vishvaadhiko rudro maharshhiH . hiraNyagarbhaadiinaha.n
jaayamaanaanpashyaami . yo rudro agnau yo apsu ya oshhadhiishhu
yo rudro vishvaa bhuvanaa viveshaivameva . ayamevaatmaantaraatmaa
brahmajyotiryasmaanna matto.anyaH paraH . ahameva paro vishvaadhikaH .
maameva viditvaamR^itatvameti . tarati shokam.h . maameva viditvaa
saa.nsR^itikii.n ruja.n draavayati . tasmaadaha.n rudro yaH sarveshhaaM
paramaa gatiH . so.aha.n sarvaakaaraH . yato vaa imaani bhuutaani jaayante .
yena jaataani jiivanti . yatprayantyabhisa.nvishanti . taM maameva
viditvopaasiita . bhuutebhirdevebhirabhishhTuto.ahameva . bhiishhaasmaadvaataH
pavate . bhiishhodeti suuryaH . bhiishhaasmaadagnishchendrashcha . somo.ata
eva yo.aha.n sarveshhaamadhishhThaataa sarveshhaa.n cha bhuutaanaaM
paalakaH . so.ahaM pR^ithivii . so.ahamaapaH . so.aha.n tejaH . so.aha.n vaayuH .
so.aha.n kaalaH . so.aha.n dishaH . so.ahamaatmaa . mayi sarvaM pratishhThitam.h .
brahmavidaapnoti param.h . brahmaa shivo me astu sadaashivom.h .
achakshurvishvatashchakshurakarNo vishvataH karNo.apaado
vishvataHpaado.apaaNirvishvataHpaaNiraahamashiraa vishvataHshiraa
vidyaamantraikasa.nshrayo vidyaaruupo vidyaamayo vishveshvaro.ahamajaro.aham.h .
maameva.n viditvaa sa.nsR^itipaashaatpramuchyate . tasmaadahaM
pashupaashavimochakaH . pashavashchaamaanavaantaM madhyavartinashcha
yuktaatmaano yatante maameva praaptum.h . praapyante maa.n na punaraavartante .
trishuulagaa.n kaashiimadhishritya tyaktaasavo.api mayyeva sa.nvishanti .
prajvalavahniga.n haviryathaa na yajamaanamaasaadayati tathaasau tyaktvaa
kuNapa.n na tattaadR^ishaM puraa praapnuvanti . eshha evaadeshaH . eshha
upadeshaH . eshha eva paramo dharmaH . satyaattatra kadaachinna pramaditavya.n
tatroddhuulanatripuNDraabhyaam.h . tathaa rudraadyaakshadhaaraNaattathaa
madarchanaachcha . pramaadenaapi naantardevasadane puriishha.n kuryaat.h .
vrataanna pramaditavyam.h . taddhi tapastaddhi tapaH kaashyaameva muktikaamaanaam.h .
na tattyaajya.n na tattyaajyaM mochako.ahamavimukte nivasataam.h .
naavimuktaatparama.n sthaanam.h . naavimuktaatparama.n sthaanam.h .
kaashyaa.n sthaanaani chatvaari . teshhaamabhyarhitamantargR^iham.h .
tatraapyavimuktamabhyarhitam.h . tatra sthaanaani pa~ncha . tanmadhye
shivaagaaramabhyarhitam.h . tatra praachyaamaishvaryasthaanam.h .
dakshiNaayaa.n vichaalanasthaanam.h . pashchimaayaa.n vairaagyasthaanam.h .
uttaraayaa.n j~naanasthaanam.h . tasminyadantarnirliptamavyayamanaadyanta\-
masheshhavedavedaantavedyamanirdeshyamaniruktamaprachyavamaashaasyamadvaita.n
sarvaadhaaramanaadhaaramaniriikshyamaharaharbrahmavishhNupurandaraadyamaravarasevitaM
maameva jyotiHsvaruupa.n li~NgaM maamevopaasitavya.n tadevopaasitavyam.h .
naiva bhaavayanti talli~NgaM bhaanushchandro.agnirvaayuH .
svaprakaasha.n vishveshvaraabhidhaM paataalamadhitishhThati .
tadevaaham.h . tatraarchito.aham.h . saakshaadarchitaH .
trishaakhairbilvadalairdiiptairvaa yo.abhisaMpuujayenmanmanaa
mayyaahitaasurmayyevaarpitaakhilakarmaa bhasmadigdhaa~Ngo
rudraakshabhuushhaNo maameva sarvabhaavena prapanno
madekapuujaanirataH saMpuujayet.h . tadahamashnaami .
taM mochayaami sa.nsR^itipaashaat.h . aharaharabhyarchya
vishveshvara.n li~Nga.n tatra rudrasuuktairabhishhichya tadeva
snapanapayastriH piitvaa mahaapaatakebhyo muchyate . na
shokamaapnoti . muchyate sa.nsaarabandhanaat.h . tadanabhyarchya
naashniiyaatphalamannamanyadvaa . yadashniiyaadretobhakshiibhavet.h .
naapaH pibet.h . yadi pibetpuuyapo bhavet.h . pramaadenaikadaa
tvanabhyarchya maaM bhuktvaa bhojayitvaa keshaanvaapayitvaa
gavyaanaaM pa~ncha sa.ngR^ihyoposhhya jale rudrasnaanam.h .
japettrivaara.n rudraanuvaakam.h . aadityaM pashyannabhidhyaaya\-
nsvakR^itakarmakR^idraudrereva mantraiH kuryaanmaarjanam.h .
tato bhojayitvaa braahmaNaanpuuto bhavati . anyathaa pareto
yaatanaamashnute . patraiH phalairvaa jalairvaanyairvaabhipuujya
vishveshvaraM maa.n tato.ashniiyaat.h . kaapilena payasaabhishhichya
rudrasuuktena maameva shivali~NgaruupiNaM brahmahatyaayaaH
puuto bhavati . kaapilenaajyenaabhishhichya svarNasteyaatpuuto bhavati .
madhunaabhishhichya gurudaaragamanaatpuuto bhavati . sitayaa
sharkarayaabhishhichya sarvajiivavadhaatpuuto bhavati .
kshiiraadibhiretairabhishhichya sarvaanavaapnoti kaamaan.h .
ityekaikaM mahaanprasthashataM mahaanprasthashatamaanaiH
shatairabhipuujya mukto bhavati sa.nsaarabandhanaat.h . maameva
shivali~NgaruupiNamaardraayaaM paurNamaasyaa.n vaamaavaasyaayaa.n
vaa mahaavyatiipaate grahaNe sa.nkraantaavabhishhichya tilaiH
sataNDulaiH sayavaiH saMpuujya bilvadalairabhyarchya kaapilenaajyaanvita\-
gandhasaaradhuupaiH parikalpya diipa.n naivedya.n saajyamupahaara.n
kalpayitvaa dadyaatpushhpaa~njalim.h . evaM prayato.abhyarchya mama
saayujyameti . shatairmahaaprasthairakhaNDaistaNDulairabhishhichya
chandralokakaamashchandralokamavaapnoti . tilairetaavadbhirabhishhichya
vaayulokakaamo vaayulokamavaapnoti . maashhairetaavadbhirabhishhichya
varuNalokakaamo varuNalokamavaapnoti . yavairetaavadbhirabhishhichya
suuryalokakaamaH suuryalokamavaapnoti . etairetaavadbhirdviguNairabhishhichya
svargalokakaamaH svargalokamavaapnoti . etairetaavadbhishchaturguNairabhishhichya
chaturjaalaM brahmakosha.n yanmR^ityurnaavapashyati . tamatiitya mallokakaamo
mallokamavaapnoti naanyaM mallokaatparam.h . yamavaapya na shochati .
na sa punaraavartate na sa punaraavartate . li~NgaruupiNaM maa.n saMpuujya
chintayanti yoginaH siddhaaH siddhi.n gataaH . yajanti yajvaanaH .
maameva stuvanti vedaaH saa~NgaaH sopanishhadaH setihaasaH .
na matto.anyadahameva sarvam.h . mayi sarvaM pratishhThitam.h .
tataH kaashyaaM prayatairevaahamanvahaM puujyaH . tatra gaNaa
raudraananaa naanaamukhaa naanaashastradhaariNo naanaaruupadharaa
naanaachihnitaaH . te sarve bhasmadigdhaa~Ngaa rudraakshaabharaNaaH
kR^itaa~njalayo nityamabhidhyaayanti . tatra puurvasya.n dishi brahmaa
kR^itaa~njaliraharnishaM maamupaaste . dakshiNasyaa.n dishi
vishhNuH kR^itvaiva muurdhaa~njaliM maamupaaste . pratiichyaamindraH
sannataa~Nga upaaste . udiichyaamagnikaayamumaanuraktaa hemaa~NgavibhuushhaNaa
hemavastraa maamupaasate maameva vedaashchaturmuurtidharaaH . dakshiNaayaa.n dishi
muktisthaana.n tanmuktimaNDapasa.nj~nitam.h . tatraanekagaNaaH paalakaaH
saayudhaaH paapaghaatakaaH . tatra R^ishhayaH shaaMbhavaaH paashupataa
mahaashaivaa vedaavata.nsa.n shaivaM pa~nchaakshara.n japantastaaraka.n
sapraNavaM modamaanaastishhThanti . tatraikaa ratnavedikaa . tatraahamaasiinaH
kaashyaa.n tyaktakuNapaa~nchhaivaanaaniiya svasyaa~Nke sa.nniveshya
bhasitarudraakshabhuushhitaanupaspR^ishya maa bhuudeteshhaa.n janma
mR^itishcheti taaraka.n shavaM manumupadishaami .
tataste muktaa maamanuvishanti vij~naanamayenaa~Ngena .
na punaraavartante hutaashanapratishhTha.n haviriva tatraiva
muktyarthamupadishyate shaivo.ayaM mantraH pa~nchaaksharaH .
tanmuktisthaanam.h . tata o~Nkaararuupam.h . tato madarpitakarmaNaaM
madaavishhTachetasaaM madruupataa bhavati . naanyeshhamiyaM
brahmavidyeyaM brahmavidyaa . mumukshavaH kaashyaamevaasiinaa
viiryavanto vidyaavantaH . vij~naanamayaM brahmakosham.h .
chaturjaalaM brahmakosham.h . yanmR^ityurnaavapashyati . yaM brahmaa
naavapashyati . ya.n vishhNurnaavapashyati . yamindraagnii naavapashyetaam.h .
ya.n varuNaadayo naavapashyanti . tameva tatteja plushhTaviDbhaava.n
haimamumaa.n sa.nshlishhya vasanta.n chandrakoTisamaprabha.n
chandrakiriiTa.n somasuuryaagninayanaM bhuutibhuushhitavigraha.n
shivaM maamevamabhidhyaayanto muktakilbishhaastyaktabandhaa
mayyeva liinaa bhavanti . ye chaanye kaashyaaM puriishha kaariNaH
pratigraharataastyaktabhasmadhaaraNaastyaktarudraakshadhaaraNaastyakta\-
somavaaravrataastyaktagrahayaagaastyaktavishveshvaraarchanaastyakta\-
pa~nchaaksharajapaastyaktabhairavaarchanaa bhairavii.n ghoraadiyaatanaa.n
naanaavidhaa.n kaashyaaM paretaa bhuktvaa tataH shuddhaa maaM prapadyante
cha . antargR^ihe reto muutraM puriishha.n vaa visR^ijanti tadaa tena si~nchante
pitR^In.h . tameva paapakaariNaM mR^itaM pashyanniilalohito bhairavastaM
paatayatyasramaNDale jvalajjvalanakuNDeshhvanyeshhvapi . tatashchaapramaadena
nivasedapramaadena nivasetkaashyaa.n li~NgaruupiNyaamityupanishhat.h ..
AUM bhadra.n karNebhiH shR^iNuyaama devaaH .. bhadraM pashyemaakshabhiryajatraaH ..
sthiraira~NgaistushhTuvaa{\m+}sastanuubhiH .. vyashema devahita.n yadaayuH ..
svasti na indro vR^iddhashravaaH .. svasti naH puushhaa vishvavedaaH ..
svasti nastaarkshyo arishhTanemiH .. svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..

AUM shaantiH shaantiH shaantiH .. hariH AUM tatsat.h ..
iti bhasmajaabaalopanishhatsamaaptaa ..

Bhasmajabala Upanishadam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top