Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhavabandhamuktyashtakam Lyrics in Kannada | ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಏಕಂ ದ್ವಿತೀಯರಹಿತಂ ಸದಬಾಧಿತಂ ಚ
ಸಚ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಮಿತಿ ಯಚ್ಛ್ರುತಿಶೀರ್ಷಪೂಗೈಃ ।
ಜೇಗೀಯತೇ ಸಕಲಲೋಕವಿವರ್ತಭೂತಂ
ತದ್ಭಾವಯಾಮಿ ಸತತಂ ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 1॥

ಅನ್ನಾಸುಮಾನಸಮುಖಪ್ರಕೃತೀಂಜಗಾದ
ಕೋಶಾನ್ಛ್ರುತಿರ್ಯದವಬೋಧಕೃತೇಽತ್ರ ಪಂಚ ।
ಸರ್ವಾನ್ತರಂ ಭೃಗುಮುನಿಪ್ರವರೇಣ ದೃಷ್ಟಂ
ತದ್ಭಾವಯಾಮಿ ಸತತಂ ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 2॥

ಆನಾಶಕೇನ ತಪಸಾ ಬಹುದಕ್ಷಿಣೇನ
ಯಜ್ಞೇನ ದಾನನಿಚಯಾಚ್ಛ್ರುತಿಪಾಠತಶ್ಚ ।
ಇಚ್ಛನ್ತಿ ವೇತ್ತುಮಿಹ ಯದ್ಧರಣೀಸುರಾಗ್ರ್ಯಾ-
ಸ್ತದ್ಭಾವಯಾಮಿ ಸತತಂ ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 3॥

ಕಶ್ಚಿದ್ವಿಪಶ್ಚಿದಿಹ ಸಂಸೃತಿಸೌಖ್ಯವಾಂಛಾಂ
ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯ ಸದ್ಗುರುಮುಪೇತ್ಯ ಕೃಪಾಪಯೋಽಬ್ಧಿಮ್ ।
ವಿಜ್ಞಾಯ ತದ್ವಚನತಃ ಖಲು ಮೋದತೇ ಯ-
ತ್ತದ್ಭಾವಯಾಮಿ ಸತತಂ ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 4॥

ಪ್ರಾಣಾನ್ನಿಯಮ್ಯ ತು ಮನೋ ಹೃದಯಾರವಿನ್ದೇ
ಭ್ರೂಗಹ್ವರೇ ಶಿರಸಿ ವಾ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಸಮ್ಯಕ್ ।
ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಯತ್ಪರಗುರೋರ್ವಚನಾನುಸಾರಾ-
ತ್ತದ್ಭಾವಯಾಮಿ ಸತತಂ ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 5॥

ಯಜ್ಜಾಗ್ರದಾದಿಸಮಯೇ ಧೃತವಿಶ್ವಮುಖ್ಯ-
ನಾಮಾತನೋತಿ ಬಹಿರನ್ತರವಸ್ತುಸೇವಾಮ್ ।
ಸುಪ್ತಾವಬೋಧಸಹಿತಸ್ಯ ಸುಖಸ್ಯ ಭೋಕ್ತೃ
ತದ್ಭಾವಯಾಮಿ ಸತತಂ ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 6॥

ವಾಗಾದಯಃಸ್ವವಿಷಯೇಷು ಚರನ್ತಿ ಯೇನ
ಸಂಚೋದಿತಾಃ ಪ್ರಭುವರೇಣ ಯಥಾ ಸುಭೃತ್ಯಾಃ ।
ತತ್ಸರ್ವಕಾರ್ಯಕರಣವ್ಯವಹಾರಸಾಕ್ಷಿ
ಸಂಚಿನ್ತಯಾಮಿ ಸತತಂ ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 7॥

ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮನಿಚಯಂ ಚ ತದಂಗಭೂತಂ
ಸೂತ್ರಂ ಶಿಖಾಂ ಚ ಪುನರಪ್ಯಬಲಾದಿರಾಗಮ್ ।
ಬೋಧಾಯ ಯಸ್ಯ ಯತತೇ ಪರಿಶುದ್ಧಚಿತ್ತ-
ಸ್ತದ್ಭಾವಯಾಮಿ ಸತತಂ ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯೈ ॥ 8॥

ಪದ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಪಠತಿ ಯೋಽರ್ಥವಿಬೋಧಪೂರ್ವಂ
ಸಂಚಿನ್ತಯನ್ನನುದಿನಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಸ್ತುಮ್ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುತಃ ಕಲುಷದೂರನಿಜಾನ್ತರಂಗ-
ಸ್ತಸ್ಯಾಚಿರಾದ್ಧಿ ಭವಿತಾ ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತಿಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ-
ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Bhavabandhamuktyashtakam Lyrics in Kannada | ಭವಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top