Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bheeshma Ashtami Tarpana Slokam Lyrics in Kannada

bhishma Ashtami Tarpana Slokam in Kannada:

॥ ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ತರ್ಪಣ ಶ್ಲೋಕಂ ॥
ವೈಯಾಘ್ರಪಾದ ಗೋತ್ರಾಯ ಸಾಂಕೃತ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ ಚ |
ಗಂಗಾಪುತ್ರಾಯ ಭೀಷ್ಮಾಯ ಆಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ || ೧

ಭೀಷ್ಮಃ ಶಾನ್ತನವೋ ವೀರಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಆಭಿರದ್ಭಿರವಾಪ್ನೋತು ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರೋಚಿತಾಂ ಕ್ರಿಯಾಮ್ || ೨

ವಸೂನಾಮವತಾರಾಯ ಶಂತನೋರಾತ್ಮಜಾಯ ಚ |
ಅರ್ಘ್ಯಂ ದದಾಮಿ ಭೀಷ್ಮಾಯ ಆಜನ್ಮಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ || ೩

ಭೀಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ||

Also Read:

Bheeshma Ashtami Tarpana Slokam Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Bheeshma Ashtami Tarpana Slokam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top