Ashtaka

Bindu Madhava Ashtakam Lyrics in Oriya | ବିନ୍ଦୁମାଧଵାଷ୍ଟକମ୍

ବିନ୍ଦୁମାଧଵାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
କଲିନ୍ଦଜାତଟାଟଵୀଲତାନିକେତନାନ୍ତର-
ପ୍ରଗଲ୍ଭଵଲ୍ଲଵିସ୍ଫୁରଦ୍ରତିପ୍ରସଙ୍ଗସଙ୍ଗତମ୍ ।
ସୁଧାରସାର୍ଦ୍ରଵେଣୁନାଦମୋଦମାଧୁରୀମଦ-
ପ୍ରମତ୍ତଗୋପଗୋଵ୍ରଜଂ ଭଜାମି ବିନ୍ଦୁମାଧଵମ୍ ॥ ୧॥

ଗଦାରିଶଙ୍ଖଚକ୍ରଶାର୍ଙ୍ଗଭୃଚ୍ଚତୁଷ୍କରଂ କୃପା-
କଟାକ୍ଷଵୀକ୍ଷଣାମୃତାକ୍ଷିତାମରେନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦନମ୍ ।
ସନନ୍ଦନାଦିମୌନିମାନସାରଵିନ୍ଦମନ୍ଦିରଂ
ଜଗତ୍ପଵିତ୍ରକୀର୍ତିଦଂ ଭଜାମି ବିନ୍ଦୁମାଧଵମ୍ ॥ ୨॥

ଦିଗୀଶମୌଲିନୂତ୍ନରତ୍ନନିଃସରତ୍ପ୍ରଭାଵଲୀ-
ଵିରାଜିତାଂଘ୍ରିପଙ୍କଜଂ ନଵେନ୍ଦୁଶେଖରାବ୍ଜଜମ୍ ।
ଦୟାମରନ୍ଦତୁନ୍ଦିଲାରଵିନ୍ଦପତ୍ରଲୋଚନଂ
ଵିରୋଧିୟୂଥଭେଦନଂ ଭଜାମି ବିନ୍ଦୁମାଧଵମ୍ ॥ ୩॥

ପୟଃ ପୟୋଧିଵୀଚିକାଵଲୀପୟଃପୃଷନ୍ମିଲଦ୍ଭୁଜଙ୍ଗ-
ପୁଙ୍ଗଵାଙ୍ଗକଲ୍ପପୁଷ୍ପତଲ୍ପଶାୟିନମ୍ ।
କଟୀତଟିସ୍ଫୁଟୀଭଵତ୍ପ୍ରତପ୍ତହାଟକାମ୍ବରଂ
ନିଶାଟକୋଟିପାଟନଂ ଭଜାମି ବିନ୍ଦୁମାଧଵମ୍ ॥ ୪॥

ଅନୁଶ୍ରଵାପହାରକାଵଲେପଲୋପନୈପୁଣୀ-
ପୟଶ୍ଚରାଵତାରତୋଷିତାରଵିନ୍ଦସମ୍ଭଵମ୍ ।
ମହାଭଵାବ୍ଧିମଧ୍ୟମଗ୍ରଦୀନଲୋକତାରକଂ
ଵିହଙ୍ଗରାଟ୍ତୁରଙ୍ଗମଂ ଭଜାମି ବିନ୍ଦୁମାଧଵମ୍ ॥ ୫॥

ସମୁଦ୍ରତୋୟମଧ୍ୟଦେଵଦାନଵୋତ୍କ୍ଷିପଦ୍ଧରା-
ଧରେନ୍ଦ୍ରମୂଲଧାରଣକ୍ଷମାଦିକୂର୍ମଵିଗ୍ରହମ୍ ।
ଦୁରାଗ୍ରହାଵଲିପ୍ତହାଟକାକ୍ଷନାଶସୂକରଂ
ହିରଣ୍ୟଦାନଵାନ୍ତକଂ ଭଜାମି ବିନ୍ଦୁମାଧଵମ୍ ॥ ୬॥

ଵିରୋଚନାତ୍ମସମ୍ଭଵୋତ୍ତମାଙ୍ଗକୃତ୍ପଦକ୍ରମଂ
ପରଶ୍ଵଧୋପସଂହୃତାଖିଲାଵନୀଶମଣ୍ଡଲମ୍ ।
କଠୋରନୀଲକଣ୍ଠକାର୍ମୁକପ୍ରଦର୍ଶିତାଦି-
ଦୋର୍ବଲାନ୍ଵିତକ୍ଷିତୀସୁତଂ ଭଜାମି ବିନ୍ଦୁମାଧଵମ୍ ॥ ୭॥

ୟମାନୁଜୋଦକପ୍ରଵାହସତ୍ତ୍ଵରାଭିଜିତ୍ଵରଂ
ପୁରାସୁରାଙ୍ଗନାଭିମାନନୂପଭୂପନାୟକମ୍ ।
ସ୍ଵମଣ୍ଡଲାଗ୍ରଖଣ୍ଡନୀୟୟାଵନାରିମଣ୍ଡଲଂ
ବଲାନୁଜଂ ଗଦାଗ୍ରଜଂ ଭଜାମି ବିନ୍ଦୁମାଧଵମ୍ ॥ ୮॥

ପ୍ରଶସ୍ତପଞ୍ଚଚାମରାଖ୍ୟଵୃତ୍ତଭେଦଭାସିତଂ
ଦଶାଵତାରଵର୍ଣନଂ ନୃସିଂହଭକ୍ତଵର୍ଣିତମ୍ ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧବିନ୍ଦୁମାଧଵାଷ୍ଟକଂ ପଠନ୍ତି ୟେ ଭୃଶଂ
ନରା ସୁଦୁର୍ଲଭଂ ଭଜନ୍ତି ତେ ମନୋରଥଂ ନିରନ୍ତମ୍ ॥ ୯॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁମାଧଵାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥