Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bodhya Gita Lyrics in Kannada

Bodhya Geetaa in Kannada:

॥ ಬೋಧ್ಯಗೀತಾ ॥

ಭೀಮ ಉವಾಚ ।
ಅತ್ರಾಪ್ಯುದಾಹರಂತೀಮಮಿತಿಹಾಸಂ ಪುರಾತನಂ ।
ಗೀತಂ ವಿದೇಹರಾಜೇನ ಜನಕೇನ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಾ ॥ 1 ॥

ಅನಂತಂ ಬತ ಮೇ ವಿತ್ತಂ ಯಸ್ಯ ಮೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂ ಚನ ।
ಮಿಥಿಲಾಯಾಂ ಪ್ರದೀಪ್ತಾಯಾಂ ನ ಮೇ ದಹ್ಯತಿ ಕಿಂ ಚನ ॥ 2 ॥

ಅತ್ರೈವೋದಾಹರಂತೀಮಂ ಬೋಧ್ಯಸ್ಯ ಪದಸಂಚಯಂ ।
ನಿರ್ವೇದಂ ಪ್ರತಿ ವಿನ್ಯಸ್ತಂ ಪ್ರತಿಬೋಧ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ॥ 3 ॥

ಬೋಧ್ಯಂ ದಾಂತಮೃಷಿಂ ರಾಜಾ ನಹುಷಃ ಪರ್ಯಪೃಚ್ಛತ ।
ನಿರ್ವೇದಾಚ್ಛಾಂತಿಮಾಪನ್ನಂ ಶಾಂತಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ತರ್ಪಿತಂ ॥ 4 ॥

ಉಪದೇಶಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಶಮಸ್ಯೋಪದಿಶಸ್ವ ಮೇ ।
ಕಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಸಮನುಧ್ಯಾಯ ಶಾಂತಶ್ಚರಸಿ ನಿರ್ವೃತಃ ॥ 5 ॥

ಬೋಧ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಉಪದೇಶೇನ ವರ್ತಾಮಿ ನಾನುಶಾಸ್ಮೀಹ ಕಂಚನ ।
ಲಕ್ಷಣಂ ತಸ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯೇಽಹಂ ತತ್ಸ್ವಯಂ ಪರಿಮೃಶ್ಯತಾಂ ॥ 6 ॥

ಪಿಂಗಲಾ ಕುರರಃ ಸರ್ಪಃ ಸಾರಂಗಾನ್ವೇಷಣಂ ವನೇ ।
ಇಷುಕಾರಃ ಕುಮಾರೀ ಚ ಷಡೇತೇ ಗುರವೋ ಮಮ ॥ 7 ॥

ಭೀಮ ಉವಾಚ ।
ಆಶಾ ಬಲವತೀ ರಾಜನ್ನೈರಾಶ್ಯಂ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ।
ಆಶಾಂ ನಿರಾಶಾಂ ಕೃತ್ವಾ ತು ಸುಖಂ ಸ್ವಪಿತಿ ಪಿಂಗಲಾ ॥ 8 ॥

ಸಾಮಿಷಂ ಕುರರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಧ್ಯಮಾನಂ ನಿರಾಮಿಷೈಃ ।
ಆಮಿಷಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಾತ್ ಕುರರಃ ಸುಖಮೇಧತೇ ॥ 9 ॥

ಗೃಹಾರಂಭೋ ಹಿ ದುಃಖಾಯ ನ ಸುಖಾಯ ಕದಾಚನ ।
ಸರ್ಪಃ ಪರಕೃತಂ ವೇಶ್ಮ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸುಖಮೇಧತೇ ॥ 10 ॥

ಸುಖಂ ಜೀವಂತಿ ಮುನಯೋ ಭೈಕ್ಷ್ಯವೃತ್ತಿಂ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ ।
ಅದ್ರೋಹೇನೈವ ಭೂತಾನಾಂ ಸಾರಂಗಾ ಇವ ಪಕ್ಷಿಣಃ ॥ 11 ॥

ಇಷುಕಾರೋ ನರಃ ಕಶ್ಚಿದಿಷಾವಾಸಕ್ತಮಾನಸಃ ।
ಸಮೀಪೇನಾಪಿ ಗಚ್ಛಂತಂ ರಾಜಾನಂ ನಾವಬುದ್ಧವಾನ್ ॥ 12 ॥

ಬಹೂನಾಂ ಕಲಹೋ ನಿತ್ಯಂ ದ್ವಯೋಃ ಸಂಕಥನಂ ಭವೇತ್ ।
ಏಕಾಕೀ ವಿಚರಿಷ್ಯಾಮಿ ಕುಮಾರೀಶಂಖಕೋ ಯಥಾ ॥ 13 ॥

ಇತಿ ಬೋದ್ಧ್ಯಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Bodhya Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Bodhya Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top