Ganesh Stotram

Bomma Bomma Tha Thaiya Thaiya Lyrics in English | Vinayagar Song

Ganesh Bhajans: Bomma Bomma Tha Thaiya

Bomma Bomma Tha thai thai naku dhinnaku naku Dhin Bajankare
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha

Bomma Bomma Tha thai thai naku dhinnaku naku Dhin Bajankare
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha

dhimikrida dhimikrida thiki thana dhimikrida thakida thakida thana thavoda than
dhimikrida dhimikrida thiki thana dhimikrida thakida thakida thana thavoda than

Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha

Avaru vasuva tharam vagithi agenamchathum ganaraja
Thala manthira bagu tham sath thuramandalakee surabaja

Bomma Bomma Tha thai thai naku dhinnaku naku Dhin Bajankare
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha

Venu vasare amirthakundalaki tharikrikada tharikrikada thvakaja
Venu vasare amirthakundalaki tharikrikada tharikrikada thvakaja

Naratha thumpuru vainava jage naratha ganame upasathiyam
Naratha thumpuru vainava jage naratha ganame upasathiyam

dhimikrida dhimikrida thiki thana dhimikrida thakida thakida thana thavoda than
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha

Avaru vasuva tharam vagithi dhrimi dhrimi dhrimi dhrimi miruthanga
Avaru vasuva tharam vagithi dhrimi dhrimi dhrimi dhrimi miruthanga

Navapu sarangi cithari kinari avaru vasuvgai mugathinga
Navapu sarangi cithari kinari avaru vasuvgai mugathinga

Bomma Bomma Tha thai thai naku dhinnaku naku Dhin Bajankare
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha
Udhalitha naku dhimi thitham thitham thom thai thai ganapathi nam sadha