Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brahmanaspati Suktam Lyrics in Tamil

Brahmanaspati Suktam Tamil Lyrics:

ப்³ரஹ்மணஸ்பதி ஸூக்தம்
(ரு|வே|2|23|1)
க³॒ணானாம்᳚ த்வா க³॒ணப॑திம் ஹவாமஹே
க॒விம் க॑வீ॒நாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் ।
ஜ்யே॒ஷ்ட²॒ராஜம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ப்³ரஹ்மணஸ்பத॒
ஆ ந॑: ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி⁴॑: ஸீத³॒ ஸாத³॑னம் ॥

(ரு|வே|1|18|1)
ஸோ॒மானம்॒ ஸ்வர॑ணம் க்ருணு॒ஹி ப்³ர᳚ஹ்மணஸ்பதே ।
க॒க்ஷீவ॑ந்தம்॒ ய ஔ॑ஶி॒ஜ꞉ ॥ 1
யோ ரே॒வான் யோ அ॑மீவ॒ஹா வ॑ஸு॒வித் பு॑ஷ்டி॒வர்த⁴॑ன꞉ ।
ஸ ந॑: ஸிஷக்து॒ யஸ்து॒ர꞉ ॥ 2
மா ந॒: ஶம்ஸோ॒ அர॑ருஷோ தூ⁴॒ர்தி꞉ ப்ரண॒ங் மர்த்ய॑ஸ்ய ।
ரக்ஷா᳚ ணோ ப்³ரஹ்மணஸ்பதே ॥ 3
ஸ கா⁴᳚ வீ॒ரோ ந ரி॑ஷ்யதி॒ யமிந்த்³ரோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑: ।
ஸோமோ᳚ ஹி॒னோதி॒ மர்த்ய᳚ம் ॥ 4
த்வம் தம் ப்³ர᳚ஹ்மணஸ்பதே॒ ஸோம॒ இந்த்³ர॑ஶ்ச॒ மர்த்ய᳚ம் ।
த³க்ஷி॑ணா பா॒த்வம்ஹ॑ஸ꞉ ॥ 5

(ரு|வே|1|40|1)
உத்தி॑ஷ்ட² ப்³ரஹ்மணஸ்பதே தே³வ॒யந்த॑ஸ்த்வேமஹே ।
உப॒ ப்ர ய᳚ந்து ம॒ருத॑: ஸு॒தா³ன॑வ॒ இந்த்³ர॑ ப்ரா॒ஶூர்ப⁴॑வா॒ ஸசா᳚ ॥ 6
த்வாமித்³தி⁴ ஸ॑ஹஸஸ்புத்ர॒ மர்த்ய॑ உபப்³ரூ॒தே த⁴னே᳚ ஹி॒தே ।
ஸு॒வீர்யம்᳚ மருத॒ ஆ ஸ்வஶ்வ்யம்॒ த³தீ⁴᳚த॒ யோ வ॑ ஆச॒கே ॥ 7
ப்ரைது॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒: ப்ர தே³॒வ்யே᳚து ஸூ॒ந்ருதா᳚ ।
அச்சா²᳚ வீ॒ரம் நர்யம்᳚ ப॒ங்க்திரா᳚த⁴ஸம் தே³॒வா ய॒ஜ்ஞம் ந॑யந்து ந꞉ ॥ 8
யோ வா॒க⁴தே॒ த³தா³᳚தி ஸூ॒னரம்॒ வஸு॒ ஸ த⁴॑த்தே॒ அக்ஷி॑தி॒ ஶ்ரவ॑: ।
தஸ்மா॒ இளாம்᳚ ஸு॒வீரா॒மா ய॑ஜாமஹே ஸு॒ப்ரதூ॑ர்திமனே॒ஹஸ᳚ம் ॥ 9
ப்ர நூ॒னம் ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ர்மந்த்ரம்᳚ வத³த்யு॒க்த்²ய᳚ம் ।
யஸ்மி॒ன்னிந்த்³ரோ॒ வரு॑ணோ மி॒த்ரோ அ॑ர்ய॒மா தே³॒வா ஓகாம்᳚ஸி சக்ரி॒ரே ॥ 10
தமித்³வோ᳚சேமா வி॒த³தே²॑ஷு ஶம்॒பு⁴வம்॒ மந்த்ரம்᳚ தே³வா அனே॒ஹஸ᳚ம் ।
இ॒மாம் ச॒ வாசம்᳚ ப்ரதி॒ஹர்ய॑தா² நரோ॒ விஶ்வே᳚த்³வா॒மா வோ᳚ அஶ்னவத் ॥ 11
கோ தே³᳚வ॒யந்த॑மஶ்னவ॒ஜ்ஜனம்॒ கோ வ்ரு॒க்தப³॑ர்ஹிஷம் ।
ப்ரப்ர॑ தா³॒ஶ்வான்ப॒ஸ்த்யா᳚பி⁴ரஸ்தி²தாந்த॒ர்வாவ॒த் க்ஷயம்᳚ த³தே⁴ ॥ 12
உப॑ க்ஷ॒த்ரம் ப்ரு᳚ஞ்சீ॒த ஹந்தி॒ ராஜ॑பி⁴ர்ப⁴॒யே சி॑த்ஸுக்ஷி॒திம் த³॑தே⁴ ।
நாஸ்ய॑ வ॒ர்தா ந த॑ரு॒தா ம॑ஹாத⁴॒னே நார்பே⁴᳚ அஸ்தி வ॒ஜ்ரிண॑: ॥ 13

(ரு|வே|2|23|1)
க³॒ணானாம்᳚ த்வா க³॒ணப॑திம் ஹவாமஹே க॒விம் க॑வீ॒நாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் ।
ஜ்யே॒ஷ்ட²॒ராஜம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ப்³ரஹ்மணஸ்பத॒ ஆ ந॑: ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி⁴॑: ஸீத³॒ ஸாத³॑னம் ॥ 14
தே³॒வாஶ்சி॑த்தே அஸுர்ய॒ ப்ரசே॑தஸோ॒ ப்³ருஹ॑ஸ்பதே ய॒ஜ்ஞியம்᳚ பா⁴॒க³மா᳚னஶு꞉ ।
உ॒ஸ்ரா இ॑வ॒ ஸூர்யோ॒ ஜ்யோதி॑ஷா ம॒ஹோ விஶ்வே᳚ஷா॒மிஜ்ஜ॑னி॒தா ப்³ரஹ்ம॑ணாமஸி ॥ 15
ஆ வி॒பா³த்⁴யா᳚ பரி॒ராப॒ஸ்தமாம்᳚ஸி ச॒ ஜ்யோதி॑ஷ்மந்தம்॒ ரத²॑ம்ரு॒தஸ்ய॑ திஷ்ட²ஸி ।
ப்³ருஹ॑ஸ்பதே பீ⁴॒மம॑மித்ர॒த³ம்ப⁴॑னம் ரக்ஷோ॒ஹணம்᳚ கோ³த்ர॒பி⁴த³ம்᳚ ஸ்வ॒ர்வித³᳚ம் ॥ 16
ஸு॒னீ॒திபி⁴॑ர்னயஸி॒ த்ராய॑ஸே॒ ஜனம்॒ யஸ்துப்⁴யம்॒ தா³ஶா॒ன்ன தமம்ஹோ᳚ அஶ்னவத் ।
ப்³ர॒ஹ்ம॒த்³விஷ॒ஸ்தப॑னோ மன்யு॒மீர॑ஸி॒ ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ மஹி॒ தத் தே᳚ மஹித்வ॒னம் ॥ 17
ந தமம்ஹோ॒ ந து³॑ரி॒தம் குத॑ஶ்ச॒ன நாரா᳚தயஸ்திதிரு॒ர்ன த்³வ॑யா॒வின॑: ।
விஶ்வா॒ இத³॑ஸ்மாத்³த்⁴வ॒ரஸோ॒ வி பா³᳚த⁴ஸே॒ யம் ஸு॑கோ³॒பா ரக்ஷ॑ஸி ப்³ரஹ்மணஸ்பதே ॥ 18
த்வம் நோ᳚ கோ³॒பா꞉ ப॑தி²॒க்ருத்³வி॑சக்ஷ॒ணஸ்தவ॑ வ்ர॒தாய॑ ம॒திபி⁴॑ர்ஜராமஹே ।
ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ யோ நோ᳚ அ॒பி⁴ ஹ்வரோ᳚ த³॒தே⁴ ஸ்வா தம் ம॑ர்மர்து து³॒ச்சு²னா॒ ஹர॑ஸ்வதீ ॥ 19
உ॒த வா॒ யோ நோ᳚ ம॒ர்சயா॒த³னா᳚க³ஸோ(அ)ராதீ॒வா மர்த॑: ஸானு॒கோ வ்ருக॑: ।
ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ அப॒ தம் வ॑ர்தயா ப॒த²꞉ ஸு॒க³ம் நோ᳚ அ॒ஸ்யை தே³॒வவீ॑தயே க்ருதி⁴ ॥ 20
த்ரா॒தாரம்᳚ த்வா த॒னூனாம்॑ ஹவாம॒ஹே(அ)வ॑ஸ்பர்தரதி⁴வ॒க்தார॑மஸ்ம॒யும் ।
ப்³ருஹ॑ஸ்பதே தே³வ॒னிதோ³॒ நி ப³॑ர்ஹய॒ மா து³॒ரேவா॒ உத்த॑ரம் ஸு॒ம்னமுன்ன॑ஶன் ॥ 21
த்வயா᳚ வ॒யம் ஸு॒வ்ருதா⁴॑ ப்³ரஹ்மணஸ்பதே ஸ்பா॒ர்ஹா வஸு॑ மனு॒ஷ்யா த³॑தீ³மஹி ।
யா நோ᳚ தூ³॒ரே த॒ளிதோ॒ யா அரா᳚தயோ॒(அ)பி⁴ ஸந்தி॑ ஜம்॒ப⁴யா॒ தா அ॑ன॒ப்னஸ॑: ॥ 22
த்வயா᳚ வ॒யமு॑த்த॒மம் தீ⁴᳚மஹே॒ வயோ॒ ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ பப்ரி॑ணா॒ ஸஸ்னி॑னா யு॒ஜா ।
மா நோ᳚ து³॒:ஶம்ஸோ᳚ அபி⁴தி³॒ப்ஸுரீ॑ஶத॒ ப்ர ஸு॒ஶம்ஸா᳚ ம॒திபி⁴॑ஸ்தாரிஷீமஹி ॥ 23
அ॒னா॒னு॒தோ³ வ்ரு॑ஷ॒போ⁴ ஜக்³மி॑ராஹ॒வம் நிஷ்ட॑ப்தா॒ ஶத்ரும்॒ ப்ருத॑னாஸு ஸாஸ॒ஹி꞉ ।
அஸி॑ ஸ॒த்ய ரு॑ண॒யா ப்³ர᳚ஹ்மணஸ்பத உ॒க்³ரஸ்ய॑ சித்³த³மி॒தா வீ᳚ளுஹ॒ர்ஷிண॑: ॥ 24
அதே³᳚வேன॒ மன॑ஸா॒ யோ ரி॑ஷ॒ண்யதி॑ ஶா॒ஸாமு॒க்³ரோ மன்ய॑மானோ॒ ஜிகா⁴ம்᳚ஸதி ।
ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ மா ப்ரண॒க் தஸ்ய॑ நோ வ॒தோ⁴ நி க᳚ர்ம ம॒ன்யும் து³॒ரேவ॑ஸ்ய॒ ஶர்த⁴॑த꞉ ॥ 25
ப⁴ரே॑ஷு॒ ஹவ்யோ॒ நம॑ஸோப॒ஸத்³யோ॒ க³ந்தா॒ வாஜே᳚ஷு॒ ஸனி॑தா॒ த⁴னந்᳚த⁴னம் ।
விஶ்வா॒ இத³॒ர்யோ அ॑பி⁴தி³॒ப்ஸ்வோ॒ 3 ம்ருதோ⁴॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॒ர்வி வ॑வர்ஹா॒ ரதா²᳚ம்ˮ இவ ॥ 26
தேஜி॑ஷ்ட²யா தப॒னீ ர॒க்ஷஸ॑ஸ்தப॒ யே த்வா᳚ நி॒தே³ த³॑தி⁴॒ரே த்³ரு॒ஷ்டவீ᳚ர்யம் ।
ஆ॒விஸ்தத் க்ரு॑ஷ்வ॒ யத³ஸ॑த் த உ॒க்த்²யம் 1 ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ வி ப॑ரி॒ராபோ᳚ அர்த³ய ॥ 27
ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ அதி॒ யத³॒ர்யோ அர்ஹா॑த்³த்³யு॒மத்³வி॒பா⁴தி॒ க்ரது॑ம॒ஜ்ஜனே᳚ஷு ।
யத்³தீ³॒த³ய॒ச்ச²வ॑ஸ ருதப்ரஜாத॒ தத³॒ஸ்மாஸு॒ த்³ரவி॑ணம் தே⁴ஹி சி॒த்ரம் ॥ 28
மா ந॑: ஸ்தே॒னேப்⁴யோ॒ யே அ॒பி⁴ த்³ரு॒ஹஸ்ப॒தே³ நி॑ரா॒மிணோ᳚ ரி॒பவோ(அ)ன்னே᳚ஷு ஜாக்³ரு॒து⁴꞉ ।
ஆ தே³॒வானா॒மோஹ॑தே॒ வி வ்ரயோ᳚ ஹ்ரு॒தி³ ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ ந ப॒ர꞉ ஸாம்னோ᳚ விது³꞉ ॥ 29
விஶ்வே᳚ப்⁴யோ॒ ஹி த்வா॒ பு⁴வ॑னேப்⁴ய॒ஸ்பரி॒ த்வஷ்டாஜ॑ன॒த்ஸாம்ன॑:ஸாம்ன꞉ க॒வி꞉ ।
ஸ ரு॑ண॒சித்³ரு॑ண॒யா ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑ர்த்³ரு॒ஹோ ஹ॒ந்தா ம॒ஹ ரு॒தஸ்ய॑ த⁴॒ர்தரி॑ ॥ 30
தவ॑ ஶ்ரி॒யே வ்ய॑ஜிஹீத॒ பர்வ॑தோ॒ க³வாம்᳚ கோ³॒த்ரமு॒த³ஸ்ரு॑ஜோ॒ யத³᳚ங்கி³ர꞉ ।
இந்த்³ரே॑ண யு॒ஜா தம॑ஸா॒ பரீ᳚வ்ருதம்॒ ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ நிர॒பாமௌ᳚ப்³ஜோ அர்ண॒வம் ॥ 31
ப்³ரஹ்ம॑ணஸ்பதே॒ த்வம॒ஸ்ய ய॒ந்தா ஸூ॒க்தஸ்ய॑ போ³தி⁴॒ தன॑யம் ச ஜின்வ ।
விஶ்வம்॒ தத்³ப⁴॒த்³ரம் யத³வ᳚ந்தி தே³॒வா ப்³ரு॒ஹத்³வ॑தே³ம வி॒த³தே²॑ ஸு॒வீரா᳚: ॥ 32

(ரு|வே|2|24|1)
ஸேமாம॑விட்³டி⁴॒ ப்ரப்⁴ரு॑திம்॒ ய ஈஶி॑ஷே॒(அ)யா வி॑தே⁴ம॒ நவ॑யா ம॒ஹா கி³॒ரா ।
யதா²᳚ நோ மீ॒ட்⁴வாந்த்ஸ்தவ॑தே॒ ஸகா²॒ தவ॒ ப்³ருஹ॑ஸ்பதே॒ ஸீஷ॑த⁴॒: ஸோத நோ᳚ ம॒திம் ॥ 33
யோ நந்த்வா॒ன்யன॑ம॒ன்ன்யோஜ॑ஸோ॒தாத³॑ர்த³ர்ம॒ன்யுனா॒ ஶம்ப³॑ராணி॒ வி ।
ப்ராச்யா᳚வய॒த³ச்யு॑தா॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ரா சாவி॑ஶ॒த்³வஸு॑மந்தம்॒ வி பர்வ॑தம் ॥ 34
தத்³தே³॒வானாம்᳚ தே³॒வத॑மாய॒ கர்த்வ॒மஶ்ர॑த்²னன் த்³ரு॒ளஹாவ்ர॑த³ந்த வீளி॒தா ।
உத்³கா³ ஆ᳚ஜ॒த³பி⁴॑ன॒த்³ப்³ரஹ்ம॑ணா வ॒லமகூ³᳚ஹ॒த்தமோ॒ வ்ய॑சக்ஷய॒த் ஸ்வ॑: ॥ 35
அஶ்மா᳚ஸ்யமவ॒தம் ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ர்மது⁴॑தா⁴ரம॒பி⁴ யமோஜ॒ஸாத்ரு॑ணத் ।
தமே॒வ விஶ்வே᳚ பபிரே ஸ்வ॒ர்த்³ருஶோ᳚ ப³॒ஹு ஸா॒கம் ஸி॑ஸிசு॒ருத்ஸ॑மு॒த்³ரிண᳚ம் ॥ 36
ஸனா॒ தா கா சி॒த்³பு⁴வ॑னா॒ ப⁴வீ᳚த்வா மா॒த்³பி⁴꞉ ஶ॒ரத்³பி⁴॒ர்து³ரோ᳚ வரந்த வ꞉ ।
அய॑தந்தா சரதோ அ॒ன்யத³᳚ன்ய॒தி³த்³யா ச॒கார॑ வ॒யுனா॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑: ॥ 37
அ॒பி⁴॒னக்ஷ᳚ந்தோ அ॒பி⁴ யே தமா᳚ன॒ஶுர்னி॒தி⁴ம் ப॑ணீ॒நாம் ப॑ர॒மம் கு³ஹா᳚ ஹி॒தம் ।
தே வி॒த்³வாம்ஸ॑: ப்ரதி॒சக்ஷ்யான்ரு॑தா॒ புன॒ர்யத॑ உ॒ ஆய॒ந்தது³தீ³᳚யுரா॒விஶ॑ம் ॥ 38
ரு॒தாவா᳚ன꞉ ப்ரதி॒சக்ஷ்யான்ரு॑தா॒ புன॒ராத॒ ஆ த॑ஸ்து²꞉ க॒வயோ᳚ ம॒ஹஸ்ப॒த²꞉ ।
தே பா³॒ஹுப்⁴யாம்॑ த⁴மி॒தம॒க்³னிமஶ்ம॑னி॒ நகி॒: ஷோ அ॒ஸ்த்யர॑ணோ ஜ॒ஹுர்ஹி த᳚ம் ॥ 39
ரு॒தஜ்யே᳚ன க்ஷி॒ப்ரேண॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ர்யத்ர॒ வஷ்டி॒ ப்ர தத³॑ஶ்னோதி॒ த⁴ன்வ॑னா ।
தஸ்ய॑ ஸா॒த்⁴வீரிஷ॑வோ॒ யாபி⁴॒ரஸ்ய॑தி ந்ரு॒சக்ஷ॑ஸோ த்³ரு॒ஶயே॒ கர்ண॑யோனய꞉ ॥ 40
ஸ ஸம்᳚ந॒ய꞉ ஸ வி॑ன॒ய꞉ பு॒ரோஹி॑த॒: ஸ ஸுஷ்டு॑த॒: ஸ யு॒தி⁴ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑: ।
சா॒க்ஷ்மோ யத்³வாஜம்॒ ப⁴ர॑தே ம॒தீ த⁴னா(ஆ)தி³த்ஸூர்ய॑ஸ்தபதி தப்ய॒துர்வ்ருதா²᳚ ॥ 41
வி॒பு⁴ ப்ர॒பு⁴ ப்ர॑த²॒மம் மே॒ஹனா᳚வதோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதே᳚: ஸுவி॒த³த்ரா॑ணி॒ ராத்⁴யா॑ ।
இ॒மா ஸா॒தானி॑ வே॒ன்யஸ்ய॑ வா॒ஜினோ॒ யேன॒ ஜனா᳚ உ॒ப⁴யே᳚ பு⁴ஞ்ஜ॒தே விஶ॑: ॥ 42
யோ(அ)வ॑ரே வ்ரு॒ஜனே᳚ வி॒ஶ்வதா²᳚ வி॒பு⁴ர்ம॒ஹாமு॑ ர॒ண்வ꞉ ஶவ॑ஸா வ॒வக்ஷி॑த² ।
ஸ தே³॒வோ தே³॒வான்ப்ரதி॑ பப்ரதே² ப்ரு॒து² விஶ்வேது³॒ தா ப॑ரி॒பூ⁴ர்ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑: ॥ 43
விஶ்வம்᳚ ஸ॒த்யம் ம॑க⁴வானா யு॒வோரி॒தா³ப॑ஶ்ச॒ன ப்ர மி॑னந்தி வ்ர॒தம் வா॑ம் ।
அச்சே²᳚ந்த்³ராப்³ரஹ்மணஸ்பதீ ஹ॒விர்னோ(அ)ன்னம்॒ யுஜே᳚வ வா॒ஜினா᳚ ஜிகா³தம் ॥ 44
உ॒தாஶி॑ஷ்டா²॒ அனு॑ ஶ்ருண்வந்தி॒ வஹ்ன॑ய꞉ ஸ॒பே⁴யோ॒ விப்ரோ᳚ ப⁴ரதே ம॒தீ த⁴னா᳚ ।
வீ॒ளு॒த்³வேஷா॒ அனு॒ வஶ॑ ரு॒ணமா᳚த³॒தி³꞉ ஸ ஹ॑ வா॒ஜீ ஸ॑மி॒தே² ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑: ॥ 45
ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதே᳚ரப⁴வத்³யதா²வ॒ஶம் ஸ॒த்யோ ம॒ன்யுர்மஹி॒ கர்மா᳚ கரிஷ்ய॒த꞉ ।
யோ கா³ உ॒தா³ஜ॒த்ஸ தி³॒வே வி சா᳚ப⁴ஜன் ம॒ஹீவ॑ ரீ॒தி꞉ ஶவ॑ஸாஸர॒த்ப்ருத²॑க் ॥ 46
ப்³ரஹ்ம॑ணஸ்பதே ஸு॒யம॑ஸ்ய வி॒ஶ்வஹா᳚ ரா॒ய꞉ ஸ்யா᳚ம ர॒த்²யோ॒ 3 வய॑ஸ்வத꞉ ।
வீ॒ரேஷு॑ வீ॒ராம்ˮ உப॑ ப்ருங்தி⁴ ந॒ஸ்த்வம் யதீ³ஶா᳚னோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணா॒ வேஷி॑ மே॒ ஹவ॑ம் ॥ 47
ப்³ரஹ்ம॑ணஸ்பதே॒ த்வம॒ஸ்ய ய॒ந்தா ஸூ॒க்தஸ்ய॑ போ³தி⁴॒ தன॑யம் ச ஜின்வ ।
விஶ்வம்॒ தத்³ப⁴॒த்³ரம் யத³வ᳚ந்தி தே³॒வா ப்³ரு॒ஹத்³வ॑தே³ம வி॒த³தே²᳚ ஸு॒வீரா᳚: ॥ 48

(ரு|வே|2|25|1)
இந்தா⁴᳚னோ அ॒க்³னிம் வ॑னவத்³வனுஷ்ய॒த꞉ க்ரு॒தப்³ர᳚ஹ்மா ஶூஶுவத்³ரா॒தஹ᳚வ்ய॒ இத் ।
ஜா॒தேன॑ ஜா॒தமதி॒ ஸ ப்ர ஸ॑ர்ஸ்ருதே॒ யம்யம்॒ யுஜம்᳚ க்ருணு॒தே ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑: ॥ 49
வீ॒ரேபி⁴॑ர்வீ॒ரான்வ॑னவத்³வனுஷ்ய॒தோ கோ³பீ⁴᳚ ர॒யிம் ப॑ப்ரத²॒த்³போ³த⁴॑தி॒ த்மனா᳚ ।
தோ॒கம் ச॒ தஸ்ய॒ தன॑யம் ச வர்த⁴தே॒ யம்யம்॒ யுஜம்᳚ க்ருணு॒தே ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑: ॥ 50
ஸிந்து⁴॒ர்ன க்ஷோத³॒: ஶிமீ᳚வாம்ˮ ருகா⁴ய॒தோ வ்ருஷே᳚வ॒ வத்⁴ரீம்᳚ர॒பி⁴ வ॒ஷ்ட்யோஜ॑ஸா ।
அ॒க்³னேரி॑வ॒ ப்ரஸி॑தி॒ர்னாஹ॒ வர்த॑வே॒ யம்யம்॒ யுஜம்᳚ க்ருணு॒தே ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑: ॥ 51
தஸ்மா᳚ அர்ஷந்தி தி³॒வ்யா அ॑ஸ॒ஶ்சத॒: ஸ ஸத்வ॑பி⁴꞉ ப்ரத²॒மோ கோ³ஷு॑ க³ச்ச²தி ।
அனி॑ப்⁴ருஷ்டதவிஷிர்ஹ॒ந்த்யோஜ॑ஸா॒ யம்யம்॒ யுஜம்॑ க்ருணு॒தே ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑: ॥ 52
தஸ்மா॒ இத்³விஶ்வே॑ து⁴னயந்த॒ ஸிந்த⁴॒வோ(அ)ச்சி²॑த்³ரா॒ ஶர்ம॑ த³தி⁴ரே பு॒ரூணி॑ ।
தே³॒வானாம்᳚ ஸு॒ம்னே ஸு॒ப⁴க³॒: ஸ ஏ᳚த⁴தே॒ யம்யம்॒ யுஜம்᳚ க்ருணு॒தே ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑: ॥ 53

(ரு|வே|2|26|1)
ரு॒ஜுரிச்ச²ம்ஸோ᳚ வனவத்³வனுஷ்ய॒தோ தே³᳚வ॒யன்னித³தே³᳚வயந்தம॒ப்⁴ய॑ஸத் ।
ஸு॒ப்ரா॒வீரித்³வ॑னவத்ப்ரு॒த்ஸு து³॒ஷ்டரம்॒ யஜ்வேத³ய॑ஜ்யோ॒ர்வி ப⁴॑ஜாதி॒ போ⁴ஜ॑னம் ॥ 54
யஜ॑ஸ்வ வீர॒ ப்ர வி॑ஹி மனாய॒தோ ப⁴॒த்³ரம் மன॑: க்ருணுஷ்வ வ்ருத்ர॒தூர்யே᳚ ।
ஹ॒விஷ்க்ரு॑ணுஷ்வ ஸு॒ப⁴கோ³॒ யதா²ஸ॑ஸி॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதே॒ரவ॒ ஆ வ்ரு॑ணீமஹே ॥ 55
ஸ இஜ்ஜனே᳚ன॒ ஸ வி॒ஶா ஸ ஜன்ம॑னா॒ ஸ பு॒த்ரைர்வாஜம்᳚ ப⁴ரதே॒ த⁴னா॒ ந்ருபி⁴॑: ।
தே³॒வானாம்॒ ய꞉ பி॒தர॑மா॒விவா᳚ஸதி ஶ்ர॒த்³தா⁴ம॑னா ஹ॒விஷா॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி᳚ம் ॥ 56
யோ அ॑ஸ்மை ஹ॒வ்யைர்க்⁴ரு॒தவ॑த்³பி⁴॒ரவி॑த⁴॒த் ப்ர தம் ப்ரா॒சா ந॑யதி॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑: ।
உ॒ரு॒ஷ்யதீ॒மம்ஹ॑ஸோ॒ ரக்ஷ॑தீ ரி॒ஷோம்॒3(அ)ஹோஶ்சி॑த³ஸ்மா உரு॒சக்ரி॒ரத்³பு⁴॑த꞉ ॥ 57

(ரு|வே|7|97|3)
தமு॒ ஜ்யேஷ்ட²ம்॒ நம॑ஸா ஹ॒விர்பி⁴॑: ஸு॒ஶேவம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதிம்᳚ க்³ருணீஷே ।
இந்த்³ரம்॒ ஶ்லோகோ॒ மஹி॒ தை³வ்ய॑: ஸிஷக்து॒ யோ ப்³ரஹ்ம॑ணோ தே³॒வக்ரு॑தஸ்ய॒ ராஜா᳚ ॥ 58

(ரு|வே|7|97|9)
இ॒யம் வாம்᳚ ப்³ரஹ்மணஸ்பதே ஸுவ்ரு॒க்திர்ப்³ரஹ்மேந்த்³ரா᳚ய வ॒ஜ்ரிணே᳚ அகாரி ।
அ॒வி॒ஷ்டம் தி⁴யோ᳚ ஜிக்³ரு॒தம் புரந்᳚தீ⁴ர்ஜஜ॒ஸ்தம॒ர்யோ வ॒னுஷா॒மரா᳚தீ꞉ ॥ 59

(ரு|வே|10|155|2)
ச॒த்தோ இ॒தஶ்ச॒த்தாமுத॒: ஸர்வா᳚ ப்⁴ரூ॒ணான்யா॒ருஷீ᳚ ।
அ॒ரா॒ய்யம்᳚ ப்³ரஹ்மணஸ்பதே॒ தீக்ஷ்ண॑ஶ்ருங்கோ³த்³ரு॒ஷன்னி॑ஹி ॥ 60
அ॒தோ³ யத்³தா³ரு॒ ப்லவ॑தே॒ ஸிந்தோ⁴᳚: பா॒ரே அ॑பூரு॒ஷம் ।
ததா³ ர॑ப⁴ஸ்வ து³ர்ஹணோ॒ தேன॑ க³ச்ச² பரஸ்த॒ரம் ॥ 61

(ரு|வே|கி²|10|128|12)
அக்³னி॒ர்யேன॑ வி॒ராஜ॑தி ஸூ॒ர்யோ᳚ யேன வி॒ராஜ॑தி ।
வி॒ராஜ்யே᳚ன விரா॒ஜதி தேனா॒ஸ்மான் ப்³ரஹ்ம॑ணஸ்பதே வி॒ரா॑ஜ ஸமித⁴ம்॒ கு॑ரு ॥ 62

(ரு|வே|6|75|17)
யத்ர॑ பா³॒ணா꞉ ஸ॒ம்பத᳚ந்தி குமா॒ரா வி॑ஶி॒கா² இ॑வ ।
தத்ரா᳚ நோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ரதி³॑தி॒: ஶர்ம॑ யச்ச²து வி॒ஶ்வாஹா॒ ஶர்ம॑ யச்ச²து ॥ 63

(ரு|வே|10|164|4)
யதி³॑ந்த்³ர ப்³ரஹ்மணஸ்பதே(அ)பி⁴த்³ரோ॒ஹம் சரா᳚மஸி ।
ப்ரசே᳚தா ந ஆங்கி³ர॒ஸோ த்³வி॑ஷ॒தாம் பா॒த்வம்ஹ॑ஸ꞉ ॥ 64

(ரு|வே|10|112|9)
நி ஷு ஸீ᳚த³ க³ணபதே க³॒ணேஷு॒ த்வாமா᳚ஹு॒ர்விப்ர॑தமம் கவீ॒நாம் ।
ந ரு॒தே த்வத்க்ரி॑யதே॒ கிம் ச॒னாரே ம॒ஹாம॒ர்கம் ம॑க⁴வஞ்சி॒த்ரம॑ர்ச ॥ 65

(ரு|வே|10|60|12)
அ॒யம் மே॒ ஹஸ்தோ॒ ப⁴க³॑வான॒யம் மே॒ ப⁴க³॑வத்தர꞉ ।
அ॒யம் மே॑ வி॒ஶ்வபே⁴᳚ஷஜோ॒(அ)யம் ஶி॒வாபி⁴॑மர்ஶன꞉ ॥ 66

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ।

Also Read:

Brahmanaspati Suktam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Brahmanaspati Suktam Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top