Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Veda Suktam

Vedasara Siva Stotram lyrics in Tamil

Vedasara Siva Stotram in Tamil: ॥ வேத³ஸார ஶிவ ஸ்தோத்ரம் ॥ பஶூநாம் பதிம் பாபநாஶம் பரேஶம் க³ஜேந்த்³ரஸ்ய க்ருத்திம் வஸாநம் வரேண்யம் । ஜடாஜூடமத்⁴யே ஸ்பு²ரத்³கா³ங்க³வாரிம் மஹாதே³வமேகம் ஸ்மராமி ஸ்மராரிம் ॥ 1 ॥ மஹேஶம் ஸுரேஶம் ஸுராராதிநாஶம் விபு⁴ம் விஶ்வநாத²ம் விபூ⁴த்யங்க³பூ⁴ஷம் । விரூபாக்ஷமிந்த்³வர்கவஹ்நித்ரிநேத்ரம் ஸதா³நந்த³மீடே³ ப்ரபு⁴ம் பஞ்சவக்த்ரம் ॥ 2 ॥ கி³ரீஶம் க³ணேஶம் க³ளே நீலவர்ணம் க³வேந்த்³ராதி⁴ரூட⁴ம் கு³ணாதீதரூபம் । ப⁴வம் பா⁴ஸ்வரம் ப⁴ஸ்மநா பூ⁴ஷிதாங்க³ம் ப⁴வாநீகளத்ரம் ப⁴ஜே பஞ்சவக்த்ரம் […]

Vedasara Siva Stotram lyrics in Kannada

Vedasara Siva Stotram in Kannada: ॥ ವೇದಸಾರ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಂ ಪಾಪನಾಶಂ ಪರೇಶಂ ಗಜೇಂದ್ರಸ್ಯ ಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನಂ ವರೇಣ್ಯಮ್ | ಜಟಾಜೂಟಮಧ್ಯೇ ಸ್ಫುರದ್ಗಾಂಗವಾರಿಂ ಮಹಾದೇವಮೇಕಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾರಿಮ್ || ೧ || ಮಹೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಸುರಾರಾತಿನಾಶಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ವಿಭೂತ್ಯಂಗಭೂಷಮ್ | ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಿಂದ್ವರ್ಕವಹ್ನಿತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಸದಾನಂದಮೀಡೇ ಪ್ರಭುಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಮ್ || ೨ || ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಗಳೇ ನೀಲವರ್ಣಂ ಗವೇಂದ್ರಾಧಿರೂಢಂ ಗುಣಾತೀತರೂಪಮ್ | ಭವಂ ಭಾಸ್ವರಂ ಭಸ್ಮನಾ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ ಭವಾನೀಕಲತ್ರಂ ಭಜೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಮ್ […]

Vedasara Siva Stotram lyrics in Sanskrit

Vedasara Siva Stotram in Sanskrit: ॥ वेदसारशिव स्तोत्रम् ॥ पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम् । जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् ॥ १ ॥ महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् । विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् ॥ २ ॥ गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम् । भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् ॥ […]

Vedasara Siva Stotram lyrics in English

Vedasara Siva Stotram in English: ॥ vēdasāraśiva stōtram ॥ paśūnāṁ patiṁ pāpanāśaṁ parēśaṁ gajēndrasya kr̥ttiṁ vasānaṁ varēṇyam | jaṭājūṭamadhyē sphuradgāṅgavāriṁ mahādēvamēkaṁ smarāmi smarārim || 1 || mahēśaṁ surēśaṁ surārātināśaṁ vibhuṁ viśvanāthaṁ vibhūtyaṅgabhūṣam | virūpākṣamindvarkavahnitrinētraṁ sadānandamīḍē prabhuṁ pañcavaktram || 2 || girīśaṁ gaṇēśaṁ galē nīlavarṇaṁ gavēndrādhirūḍhaṁ guṇātītarūpam | bhavaṁ bhāsvaraṁ bhasmanā bhūṣitāṅgaṁ bhavānīkalatraṁ bhajē pañcavaktram || […]

Sri Maha Mrityunjaya Stotram lyrics in Telugu

Maha Mrityunjaya Stotram in Telugu: ॥ మహామృత్యుంజయస్తోత్రం ॥ రుద్రం పశుపతిం స్థాణుం నీలకంఠముమాపతిమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౧ || నీలకంఠం కాలమూర్తిం కాలజ్ఞం కాలనాశనమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౨ || నీలకంఠం విరూపాక్షం నిర్మలం నిలయప్రదమ్ | నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి || ౩ || వామదేవం మహాదేవం […]

Sri Maha Mrityunjaya Stotram lyrics in Kannada

Maha Mrityunjaya Stotram in Kannada: ॥ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ರುದ್ರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಸ್ಥಾಣುಂ ನೀಲಕಂಠಮುಮಾಪತಿಮ್ | ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ || ೧ || ನೀಲಕಂಠಂ ಕಾಲಮೂರ್ತಿಂ ಕಾಲಜ್ಞಂ ಕಾಲನಾಶನಮ್ | ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ || ೨ || ನೀಲಕಂಠಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿಲಯಪ್ರದಮ್ | ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕಿಂ ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ || ೩ || […]

Sri Maha Mrityunjaya Stotram lyrics in Tamil

Maha Mrityunjaya Stotram in Tamil: ॥ மஹாம்ருத்யுஞ்ஜய ஸ்தோத்ரம் ॥ ருத்³ரம் பஶுபதிம் ஸ்தா²ணும் நீலகண்ட²முமாபதிம் । நமாமி ஶிரஸா தே³வம் கிம் நோ ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி ॥ 1 ॥ நீலகண்ட²ம் காலமூர்திம் காலஜ்ஞம் காலனாஶனம் । நமாமி ஶிரஸா தே³வம் கிம் நோ ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி ॥ 2 ॥ நீலகண்ட²ம் விரூபாக்ஷம் நிர்மலம் நிலயப்ரத³ம் । நமாமி ஶிரஸா தே³வம் கிம் நோ ம்ருத்யு꞉ கரிஷ்யதி ॥ 3 ॥ வாமதே³வம் […]

Sri Maha Mrityunjaya Stotram lyrics in Sanskrit

Maha Mrityunjaya Stotram in Sanskrit: ॥ महामृत्युञ्जय स्तोत्रम् ॥ रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १ ॥ नीलकण्ठं कालमूर्तिं कालज्ञं कालनाशनम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ २ ॥ नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निलयप्रदम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ३ ॥ वामदेवं […]

Sri Maha Mrityunjaya Stotram lyrics in English

Maha Mrityunjaya Stotram in English: ॥ mahā mr̥tyuñjaya stōtram ॥ rudraṁ paśupatiṁ sthāṇuṁ nīlakaṇṭhamumāpatim | namāmi śirasā dēvaṁ kiṁ nō mr̥tyuḥ kariṣyati || 1 || nīlakaṇṭhaṁ kālamūrtiṁ kālajñaṁ kālanāśanam | namāmi śirasā dēvaṁ kiṁ nō mr̥tyuḥ kariṣyati || 2 || nīlakaṇṭhaṁ virūpākṣaṁ nirmalaṁ nilayapradam | namāmi śirasā dēvaṁ kiṁ nō mr̥tyuḥ kariṣyati || 3 || […]

Sri Suktham lyrics in Tamil

Sri Suktham in Tamil: ॥ ஶ்ரீ ஸூக்தம் ॥ ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் । ச॒ந்த்³ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ³ ம॒ ஆவ॑ஹ ॥ 1 ॥ தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ³ ல॒க்ஷ்மீமந॑பகா³॒மிநீ᳚ம் । யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ந்தே³யம்॒ கா³மஶ்வம்॒ புரு॑ஷாந॒ஹம் ॥ 2 ॥ அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த²ம॒த்⁴யாம் ஹ॒ஸ்திநா॑த³ப்ர॒போ³தி⁴॑நீம் । ஶ்ரியம்॑ தே³॒வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑தே³॒வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥ 3 ॥ காம்॒ ஸோ᳚ஸ்மி॒தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑மா॒ர்த்³ராம் ஜ்வல॑ந்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ந்தீம் । ப॒த்³மே॒ ஸ்தி²॒தாம் ப॒த்³மவ॑ர்ணாம்॒ […]

Scroll to top