Ashtaka

Chandikashtakam Lyrics in Punjabi | ਚਣ੍ਡਿਕਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਚਣ੍ਡਿਕਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸਹਸ੍ਰਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਤ੍ਦਕਾਤਿਕਾਨ੍ਤ-ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਚਯੈ-
ਦਿਸ਼ੋऽਭਿਪੂਰਯਦ੍ ਵਿਦੂਰਯਦ੍ ਦੁਰਾਗ੍ਰਹਂ ਕਲੇਃ ।
ਕਤਾਮਲਾऽਵਲਾਕਲੇਵਰਂ ਵਰਂ ਭਜਾਮਹੇ
ਮਹੇਸ਼ਮਾਨਸਾਸ਼੍ਰਯਨ੍ਵਹੋ ਮਹੋ ਮਹੋਦਯਮ੍ ॥ ੧॥

ਵਿਸ਼ਾਲ-ਸ਼ੈਲਕਨ੍ਦਰਾਨ੍ਤਰਾਲ-ਵਾਸਸ਼ਾਲਿਨੀਂ
ਤ੍ਰਿਲੋਕਪਾਲਿਨੀਂ ਕਪਾਲਿਨੀ ਮਨੋਰਮਾਮਿਮਾਮ੍ ।
ਉਮਾਮੁਪਾਸਿਤਾਂ ਸੁਰੈਰੂਪਾਸ੍ਮਹੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀਂ
ਪਰਾਂ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਸੂ ਨਗੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਨਨ੍ਦਿਨੀਮ੍ ॥ ੨॥

ਅਯੇ ਮਹੇਸ਼ਿ! ਤੇ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖ੍ਯਨਿਰ੍ਜਰਾਃ ਸਮੇ
ਸਮਾਨਯਨ੍ਤਿ ਮੂਰ੍ਦ੍ਧਰਾਗਤ ਪਰਾਗਮਂਘ੍ਰਿਜਮ੍ ।
ਮਹਾਵਿਰਾਗਿਸ਼ਂਕਰਾऽਨੁਰਾਗਿਣੀਂ ਨੁਰਾਗਿਣੀ
ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਚੇਤਸਾऽਤਸੀਮੁਮਾਮਵਾਸਸਂ ਨੁਤਾਮ੍ ॥ ੩॥

ਭਜੇऽਮਰਾਂਗਨਾਕਰੋਚ੍ਛਲਤ੍ਸੁਚਾਮ ਰੋਚ੍ਚਲਨ੍
ਨਿਚੋਲ-ਲੋਲਕੁਨ੍ਤਲਾਂ ਸ੍ਵਲੋਕ-ਸ਼ੋਕ-ਨਾਸ਼ਿਨੀਮ੍ ।
ਅਦਭ੍ਰ-ਸਮ੍ਭਤਾਤਿਸਮ੍ਭ੍ਰਮ-ਪ੍ਰਭੂਤ-ਵਿਭ੍ਰਮ-
ਪ੍ਰਵਤ-ਤਾਣ੍ਡਵ-ਪ੍ਰਕਾਣ੍ਡ-ਪਣ੍ਡਿਤੀਕਤੇਸ਼੍ਵਰਾਮ੍ ॥ ੪॥

ਅਪੀਹ ਪਾਮਰਂ ਵਿਧਾਯ ਚਾਮਰਂ ਤਥਾऽਮਰਂ
ਨੁਪਾਮਰਂ ਪਰੇਸ਼ਿਦਗ੍-ਵਿਭਾਵਿਤਾ-ਵਿਤਤ੍ਰਿਕੇ ।
ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਤੇ ਪ੍ਰਤੋਸ਼-ਰੋਸ਼-ਖੇਲਨ ਤਵ ਸ੍ਵਦੋਸ਼-
ਮੋਸ਼ਹੇਤਵੇ ਸਮਦ੍ਧਿਮੇਲਨਂ ਪਦਨ੍ਨੁਮਃ ॥ ੫॥

ਭਭੂਵ੍-ਭਭਵ੍-ਭਭਵ੍-ਭਭਾਭਿਤੋ-ਵਿਭਾਸਿ ਭਾਸ੍ਵਰ-
ਪ੍ਰਭਾਭਰ-ਪ੍ਰਭਾਸਿਤਾਗ-ਗਹ੍ਵਰਾਧਿਭਾਸਿਨੀਮ੍ ।
ਮਿਲਤ੍ਤਰ-ਜ੍ਵਲਤ੍ਤਰੋਦ੍ਵਲਤ੍ਤਰ-ਕ੍ਸ਼ਪਾਕਰ
ਪ੍ਰਮੂਤ-ਭਾਭਰ-ਪ੍ਰਭਾਸਿ-ਭਾਲਪਟ੍ਟਿਕਾਂ ਭਜੇ ॥ ੬॥

ਕਪੋਤਕਮ੍ਬੁ-ਕਾਮ੍ਯਕਣ੍ਠ-ਕਣ੍ਠਯਕਂਕਣਾਂਗਦਾ-
ਦਿਕਾਨ੍ਤ-ਕਾਸ਼੍ਚਿਕਾਸ਼੍ਚਿਤਾਂ ਕਪਾਲਿਕਾਮਿਨੀਮਹਮ੍ ।
ਵਰਾਂਘ੍ਰਿਨੂਪੁਰਧ੍ਵਨਿ-ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਿਸਮ੍ਭਵਦ੍ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-
ਕਾਵ੍ਯਕਲ੍ਪਕੌਸ਼ਲਾਂ ਕਪਾਲਕੁਣ੍ਡਲਾਂ ਭਜੇ ॥ ੭॥

ਭਵਾਭਯ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਦ੍ਭਵੋਤ੍ਤਰਪ੍ਰਭਾਵਿ ਭਵ੍ਯ
ਭੂਮਿਭੂਤਿਭਾਵਨ ਪ੍ਰਭੂਤਿਭਾਵੁਕਂ ਭਵੇ ।
ਭਵਾਨਿ ਨੇਤਿ ਤੇ ਭਵਾਨਿ! ਪਾਦਪਂਕਜਂ ਭਜੇ
ਭਵਨ੍ਤਿ ਤਤ੍ਰ ਸ਼ਤ੍ਰੁਵੋ ਨ ਯਤ੍ਰ ਤਦ੍ਵਿਭਾਵਨਮ੍ ॥ ੮॥

ਦੁਰ੍ਗਾਗ੍ਰਤੋऽਤਿਗਰਿਮਪ੍ਰਭਵਾਂ ਭਵਾਨ੍ਯਾ
ਭਵ੍ਯਾਮਿਮਾਂ ਸ੍ਤੁਤਿਮੁਮਾਪਤਿਨਾ ਪ੍ਰਣੀਤਾਮ੍ ।
ਯਃ ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਤ੍ ਸਪੁਰੂਹੂਤਪੁਰਾਧਿਪਤ੍ਯ
ਭਾਗ੍ਯਂ ਲਭੇਤ ਰਿਪਵਸ਼੍ਚ ਤਣਾਨਿ ਤਸ੍ਯ ॥ ੯॥

ਰਾਮਾਸ਼੍ਟਾਂਕ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕੇऽਬ੍ਦੇऽਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਸ਼੍ਵਿਨੇ ਗੁਰੌ ।
ਸ਼ਾਕ੍ਤਸ਼੍ਰੀਜਗਦਾਨਨ੍ਦਸ਼ਰ੍ਮਣ੍ਯੁਪਹਤਾ ਸ੍ਤੁਤਿਃ ॥ ੧੦॥

॥ ਇਤਿ ਕਵਿਪਤ੍ਯੁਪਨਾਮਕ-ਸ਼੍ਰੀ ਉਮਾਪਤਿਦ੍ਵਿਵੇਦਿ-ਵਿਰਚਿਤਂ ਚਣ੍ਡਿਕਾਸ਼੍ਟਕਂ
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥