Shiva Stotram

Chandrashekara Ashtaka Stotram Lyrics in English

chandrasheKaraaShTakastotram Lyrics in English:

chandrasheKaraaShTakastotram |

chandrasheKara chandrasheKara
chandrasheKara paahi maam |
chandrasheKara chandrasheKara
chandrasheKara rakSha maam ||1||

ratnasaanusharaasanaM rajataadrishRu~gganiketanaM
si~jjinIkRutapannageshvaramacyutaananasaayakam |
kShipradagdhapuratrayaM tridivaalayairabhivanditaM
chandrasheKaramaashraye mama kiM kariShyati vai yamaH ||2||

pa~jchapaadapapuShpagandhapadaaMbujadvayashobhitaM
bhaalalochanajaatapaavakadagdhamanmathavigraham |
bhasmadigdhakalebaraM bhava naashanaM bhavamavyayaM
chandrasheKaramaashraye mama kiM kariShyati vai yamaH ||3||

mattavaaraNamuKyacharmakRUtottarIyamanoharaM
pa~gkajaasanapadmalochanapoojitaaMGrisaroruham |
devasindhutara~ggasIkara siktashubhrajaTaadharaM
chandrasheKaramaashraye mama kiM kariShyati vai yamaH ||4||

yakSharaajasaKaM bhagaakShaharaM bhuja~ggavibhooShaNaM
shailaraajasutaapariShkRutacaaruvaamakalebaram |
kShveDanIlagalaM parashvadhadhaariNaM mRugadhaariNaM
chandrasheKaramaashraye mama kiM kariShyati vai yamaH ||5||

kuNDalIkRutakuNDaleshvara kuNDalaM vRuShavaahanaM
naaradaadimunIshvarastutavaibhavaM bhuvaneshvaram |
andhakaantakamaashritaamarapaadapaM shamanaantakaM
chandrasheKaramaashraye mama kiM kariShyati vai yamaH ||6||

bheShajaM bhavarogiNaamaKilaapadaamapahaariNaM
dakShayaj~javinaashanaM triguNaatmakaM trivilochanam |
bhuktimuktiphalapradaM sakalaaGasaMghanibarhaNaM
chandrasheKaramaashraye mama kiM kariShyati vai yamaH ||7||

bhaktavatsalamarcitaM nidhikShayaM haridaMbaraM
sarvabhootapatiM paraatparamaprameyamanuttamam |
somavaaridabhoohutaashanasomapaanilaKaakRutiM
chandrasheKaramaashraye mama kiM kariShyati vai yamaH ||8||

vishvasRuShTividhaayinaM punareva paalanatatparaM
saMharantamapi prapa~jchamasheShalokanivaasinam |
kIDayantamaharnishaM gaNanaathayoothasamanvitaM
chandrasheKaramaashraye mama kiM kariShyati vai yamaH ||9||

mRutyubhItamRukaNDusoonukRutastavaM shivasannidhau
yatra kutra cha yaH paThenna hi tasya mRutyubhayaM bhavet |
poorNamaayurarogataamaKilaarthasaMpadamaadaraat
chandrasheKara eva tasya dadaati muktimayatnataH ||10||

iti shrIcandrasheKaraaShTakastotraM saMpoorNam ||