Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Chidambareswara Stotram Lyrics in Kannada

Sri Chidambareswara Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಕೃಪಾಸಮುದ್ರಂ ಸುಮುಖಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಜಟಾಧರಂ ಪಾರ್ವತೀವಾಮಭಾಗಮ್ |
ಸದಾಶಿವಂ ರುದ್ರಮನಂತರೂಪಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧ ||

ವಾಚಾಮತೀತಂ ಫಣಿಭೂಷಣಾಂಗಂ
ಗಣೇಶತಾತಂ ಧನದಸ್ಯ ಮಿತ್ರಮ್ |
ಕಂದರ್ಪನಾಶಂ ಕಮಲೋತ್ಪಲಾಕ್ಷಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೨ ||

ರಮೇಶವಂದ್ಯಂ ರಜತಾದ್ರಿನಾಥಂ
ಶ್ರೀವಾಮದೇವಂ ಭವದುಃಖನಾಶಮ್ |
ರಕ್ಷಾಕರಂ ರಾಕ್ಷಸಪೀಡಿತಾನಾಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೩ ||

ದೇವಾದಿದೇವಂ ಜಗದೇಕನಾಥಂ
ದೇವೇಶವಂದ್ಯಂ ಶಶಿಖಂಡಚೂಡಮ್ |
ಗೌರೀಸಮೇತಂ ಕೃತವಿಘ್ನದಕ್ಷಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೪ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ಸುರವೈರಿವಿಘ್ನಂ
ಶುಭಪ್ರದಂ ಭಕ್ತಿಮದಂತರಾಣಾಮ್ |
ಕಾಲಾಂತಕಂ ಶ್ರೀಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೫ ||

ಹೇಮಾದ್ರಿಚಾಪಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಭಾವಂ
ಗುಹಾತ್ಮಜಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪುರೀಶಮಾದ್ಯಮ್ |
ಶ್ಮಶಾನವಾಸಂ ವೃಷವಾಹನಸ್ಥಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೬ ||

ಆದ್ಯನ್ತಶೂನ್ಯಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಮೀಶಂ
ನಂದೀಶಮುಖ್ಯಸ್ತುತವೈಭವಾಢ್ಯಮ್ |
ಸಮಸ್ತದೇವೈಃ ಪರಿಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೭ ||

ತಮೇವ ಭಾನ್ತಂ ಹ್ಯನುಭಾತಿಸರ್ವ-
-ಮನೇಕರೂಪಂ ಪರಮಾರ್ಥಮೇಕಮ್ |
ಪಿನಾಕಪಾಣಿಂ ಭವನಾಶಹೇತುಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೮ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ನಿತ್ಯಮನಂತಮಾದ್ಯಂ
ತ್ರಿಲೋಚನಂ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸಮ್ |
ಪತಿಂ ಪಶೂನಾಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೯ ||

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಂ ವಿಷ್ಣುಮುಖೈರುಪಾಸ್ಯಂ
ತ್ರಿಲೋಚನಂ ಪಂಚಮುಖಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ |
ಉಮಾಪತಿಂ ಪಾಪಹರಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೦ ||

ಕರ್ಪೂರಗಾತ್ರಂ ಕಮನೀಯನೇತ್ರಂ
ಕಂಸಾರಿಮಿತ್ರಂ ಕಮಲೇಂದುವಕ್ತ್ರಮ್ |
ಕಂದರ್ಪಗಾತ್ರಂ ಕಮಲೇಶಮಿತ್ರಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೧ ||

ವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಗಾತ್ರಂ
ಗೌರೀಕಲತ್ರಂ ಹರಿದಂಬರೇಶಮ್ |
ಕುಬೇರಮಿತ್ರಂ ಜಗತಃ ಪವಿತ್ರಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೨ ||

ಕಳ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಂ ಕನಕಾದ್ರಿಚಾಪಂ
ಕಾಂತಾಸಮಾಕ್ರಾಂತನಿಜಾರ್ಧದೇಹಮ್ |
ಕಪರ್ದಿನಂ ಕಾಮರಿಪುಂ ಪುರಾರಿಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೩ ||

ಕಲ್ಪಾಂತಕಾಲಾಹಿತಚಂಡನೃತ್ತಂ
ಸಮಸ್ತವೇದಾಂತವಚೋನಿಗೂಢಮ್ |
ಅಯುಗ್ಮನೇತ್ರಂ ಗಿರಿಜಾಸಹಾಯಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೪ ||

ದಿಗಂಬರಂ ಶಂಖಸಿತಾಲ್ಪಹಾಸಂ
ಕಪಾಲಿನಂ ಶೂಲಿನಮಪ್ರಯೇಮ್ |
ನಾಗಾತ್ಮಜಾವಕ್ತ್ರಪಯೋಜಸೂರ್ಯಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೫ ||

ಸದಾಶಿವಂ ಸತ್ಪುರುಷೈರನೇಕೈಃ
ಸದಾರ್ಚಿತಂ ಸಾಮಶಿರಸ್ಸುಗೀತಮ್ |
ವೈಯ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಮುಗ್ರಮೀಶಂ
ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೬ ||

ಚಿದಂಬರಸ್ಯ ಸ್ತವನಂ ಪಠೇದ್ಯಃ
ಪ್ರದೋಷಕಾಲೇಷು ಪುಮಾನ್ ಸ ಧನ್ಯಃ |
ಭೋಗಾನಶೇಷಾನನುಭೂಯ ಭೂಯಃ
ಸಾಯುಜ್ಯಮಪ್ಯೇತಿ ಚಿದಂಬರಸ್ಯ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Also Read:

Chidambareswara Stotram in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Chidambareswara Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top