Ashtaka

Chintamani Parshvanatha Stavanam Lyrics in Kannada | ಚಿನ್ತಾಮಣಿಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಸ್ತವನಮ್

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಸ್ತವನಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಶಾರದಾಽಽಧಾರಮುಖಾರವಿನ್ದಂ ಸದಾಽನವದ್ಯಂ ನತಮೌಲಿಪಾದಮ್ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ ಚಿನ್ತಿತಕಾಮರೂಪಂ ಪಾರ್ಶ್ವಪ್ರಭುಂ ನೌಮಿ ನಿರಸ್ತಪಾಪಮ್ ॥ 1॥

ನಿರಾಕೃತಾರಾತಿಕೃತಾನ್ತಸಂಗಂ ಸನ್ಮಂಡಲೀಮಂಡಿತಸುನ್ದರಾಂಗಮ್ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ ಚಿನ್ತಿತಕಾಮರೂಪಂ ಪಾರ್ಶ್ವಪ್ರಭುಂ ನೌಮಿ ನಿರಸ್ತಪಾಪಮ್ ॥ 2॥

ಶಶಿಪ್ರಭಾರೀತಿಯಶೋನಿವಾಸಂ ಸಮಾಧಿಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖಾವಭಾಸಮ್ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ ಚಿನ್ತಿತಕಾಮರೂಪಂ ಪಾರ್ಶ್ವಪ್ರಭುಂ ನೌಮಿ ನಿರಸ್ತಪಾಪಮ್ ॥ 3॥

ಅನಲ್ಪಕಲ್ಯಾಣಸುಧಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಂ ಸಭಾವಲೀಸೂನಸುಭಾವಕೇನ್ದ್ರಮ್ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ ಚಿನ್ತಿತಕಾಮರೂಪಂ ಪಾರ್ಶ್ವಪ್ರಭುಂ ನೌಮಿ ನಿರಸ್ತಪಾಪಮ್ ॥ 4॥

ಕರಾಕಲ್ಪಾನ್ತನಿವಾರಕಾರಂ ಕಾರುಣ್ಯಪುಣ್ಯಾಕರಶಾನ್ತಿಸಾರಮ್ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ ಚಿನ್ತಿತಕಾಮರೂಪಂ ಪಾರ್ಶ್ವಪ್ರಭುಂ ನೌಮಿ ನಿರಸ್ತಪಾಪಮ್ ॥ 5॥

ವಾಣೀರಸೋಲ್ಲಾಸಕರೀರಭೂತಂ ನಿರಂಜನಾಽಲಂಕೃತಮುಕ್ತಿಕಾನ್ತಮ್ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ ಚಿನ್ತಿತಕಾಮರೂಪಂ ಪಾರ್ಶ್ವಪ್ರಭುಂ ನೌಮಿ ನಿರಸ್ತಪಾಪಮ್ ॥ 6॥

ಕ್ರೂರೋಪಸರ್ಗಂ ಪರಿಹತು ಮೇಕಂ ವಾಂಛಾವಿಧಾನಂ ವಿಗತಾಽಪಸಂಗಮ್ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ ಚಿನ್ತಿತಕಾಮರೂಪಂ ಪಾರ್ಶ್ವಪ್ರಭುಂ ನೌಮಿ ನಿರಸ್ತಪಾಪಮ್ ॥ 7॥

ನಿರಾಮಯಂ ನಿರ್ಜಿತವೀರಮಾರಂ ಜಗದ್ಧಿತಂ ಕೃಷ್ಣಾಪುರಾವತಾರಮ್ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ ಚಿನ್ತಿತಕಾಮರೂಪಂ ಪಾರ್ಶ್ವಪ್ರಭುಂ ನೌಮಿ ನಿರಸ್ತಪಾಪಮ್ ॥ 8॥

ಅವಿರಲಕವಿಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನಶಿಷ್ಯೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-
ವಿಭರಣಗುಣಪೂತಂ ಸೋಮಸೇನೇನ ಗೀತಮ್ ।
ಪಠತಿ ವಿಗತಕಾಮಃ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಸ್ತವಂ ಯಃ
ಸುಕೃತಪದನಿಧಾನಂ ಸ ಪ್ರಯಾತಿ ಪ್ರಧಾನಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಸೋಮಸೇನವಿರಚಿತಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಸ್ತವನಂ ಅಷ್ಟಕಂ ಚ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।