Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Dasarathi Satakam Lyrics in English | Dasaradhi Poem

Dasarathi Satakam is a revered Sanskrit composition written by Sri Dasarathi Krishnamacharya, a prominent Telugu poet and scholar. It is also known as “Sri Rama Satakam” or “Ramuni Satakam.” This literary masterpiece consists of 104 verses (shlokas) that beautifully depict the life and virtues of Lord Rama, the seventh incarnation of Lord Vishnu in Hindu mythology.

In Dasarathi Satakam, the poet eloquently narrates the various episodes from the epic Ramayana, highlighting the noble qualities of Lord Rama, such as his unwavering devotion, righteousness, compassion, and valor. The poem highlights the importance of doing what is right and following our responsibilities and moral values in life.

Sri Dasarathi Krishnamacharya’s poetic brilliance and deep spiritual insights have made Dasarathi Satakam a revered work in literary and religious circles. The verses continue to inspire and resonate with devotees, celebrating the virtuous life and teachings of Lord Rama, who is considered an embodiment of ideal human virtues in Hindu tradition.

Dasarathi Satakam Lyrics English:

Sree raghuraama chaarutula-seetaadaLadhaama SamakShamaadi SRuM
gaara guNaabhiraama trija-gannuta Saurya ramaalalaama du
rvaara kabaMdharaakShasa vi-raama jagajjana kalmaShaarnavO
ttaarakanaama! bhadragiri-daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 1 ||

raamaviSaala vikrama paraajita bhaargavaraama sadguNa
stOma paraaMganaavimukha suvrata kaama vineela neerada
Syaama kakutdhsavaMSa kalaSaaMbhudhisOma suraaridOrbhalO
ddhaama viraama bhadragiri – daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 2 ||

agaNita satyabhaaSha, SaraNaagatapOSha, dayaalasajgharee
vigata samastadOSha, pRuthiveesuratOSha, trilOka pootakRu
dgaga nadhuneemaraMda padakaMja viSESha maNiprabhaa dhaga
ddhagita vibhooSha bhadragiri daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 3 ||

raMgadaraatibhaMga, khaga raajaturaMga, vipatparaMparO
ttuMga tamaHpataMga, pari tOShitaraMga, dayaaMtaraMga sa
tsaMga dharaatmajaa hRudaya saarasabhRuMga niSaacharaabjamaa
taMga, SubhaaMga, bhadragiri daaSarathee karuNaapayOnithee. || 4 ||

Sreeda sanaMdanaadi munisEvita paada digaMtakeertisaM
paada samastabhoota paripaala vinOda viShaada valli kaa
chCEda dharaadhinaathakula siMdhusudhaamayapaada nRuttagee
taadi vinOda bhadragiri daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 5 ||

aaryula kella mrokkivina taaMguDanai raghunaadha bhaTTaraa
raaryula kaMjaletti kavi sattamulan vinutiMchi kaarya sau
karya melarpanokka SatakaMbona goorchi rachiMtunEDutaa
tparyamunan grahiMpumidi daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 6 ||

masakoni rEMgubaMDlukunu mauktikamul velavOsinaTludu
rvyasanamujeMdi kaavyamu duraatmulakichchitimOsa mayye naa
rasanakuM bootavRuttisuka raMbuga jEkurunaTlu vaaksudhaa
rasamuluchilka badyumukha raMgamunaMdunaTiMpa vayyasaM
tasamu jeMdi bhadragiri daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 7 ||

SreeramaNeeyahaara yatasee kusumaabhaSareera, bhakta maM
daara, vikaaradoora, paratattvavihaara trilOka chEtanO
daara, duraMta paataka vitaana vidoora, kharaadi daityakaaM
taara kuThaara bhadragiri daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 8 ||

duritalataalavitra, khara dooShaNakaananaveetihotra, bhoo
bharaNakaLaavichitra, bhava baMdhavimOchanasootra, chaaruvi
sphuradaraviMdanEtra, ghana puNyacharitra, vineelabhoorikaM
dharasamagaatra, bhadragiri daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 9 ||

kanakaviSaalachEla bhavakaanana SaatakuThaaradhaara sa
jjanaparipaalaSeela divijastuta sadguNa kaaMDakaaMDa saM
janita paraakramakrama viSaarada Saarada kaMdakuMda chaM
dana ghanasaara saarayaSa daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 10 ||

Sree raghuvaMSa tOyadhiki SeetamayookhuDavaina nee pavi
trOrupadaabjamul vikasitOtpala chaMpaka vRuttamaadhuree
pooritavaakprasoonamula boojalonarcheda jittagiMpumee
taarakanaama bhadragiri daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 11 ||

gurutaramaina kaavyarasa guMbhanakabbura maMdimuShkarul
sarasulamaaDki saMtasila jooludurOTuSaSaaMka chaMdrikaaM
kuramula kiMdu kaaMtamaNi kOTisraviMchina bhaMgiviMdhyabhoo
dharamuna jaarxunE Silalu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 12 ||

taraNikulESa naanuDula dappulu galgina needunaama sa
dvirachitamaina kaavyamu pavitramugaade viyannadeejalaM
baraguchuvaMkayaina malinaakRuti baarxina danmahatvamuM
darame gaNiMpa nevvariki daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 13 ||

daaruNapaata kaabdhiki sadaa baDabaagni bhavaakulaartivi
staaradavaanalaarchiki sudhaarasavRuShTi duraMta durmataa
chaarabhayaMka raaTaviki jaMDakaThOrakuThaaradhaara nee
taarakanaama mennukona daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 14 ||

harunaku navvibheeShaNunaka drijakuM dirumaMtra raajamai
kariki sahalyakuM drupadakanyaku naartihariMchuchuTTamai
paraginayaTTi neepatita paavananaamamu jihvapai niraM
taramu naTiMpajEyumika daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 15 ||

muppuna gaalakiMkarulu muMgiTavachchina vELa, rOgamul
gopparamainachO gaphamu kuttuka niMDinavELa, baaMdhavul
gappinavELa, meesmaraNa galguno galgado naaTi kippuDE
tappakachEtu meebhajana daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 16 ||

paramadayaanidhE patitapaavananaama harE yaTaMchu su
sdhiramatulai sadaabhajana sEyu mahaatmula paadadhooLi naa
SiramunadaaltumeeraTaku jErakuDaMchu yamuMDu kiMkarO
tkaramula kaana beTTunaTa daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 17 ||

ajunaku taMDrivayyu sanakaadulakuM baratattvamayyusa
ddvijamunikOTikellabara dEtavayyu dinESavaMSa bhoo
bhujulaku mETivayyubari poorNuDavai veligoMdupakShiraa
Ddhvajamimu brastutiMchedanu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 18 ||

paMDita rakShakuM Dakhila paapavimochanu DabjasaMbhavaa
khaMDala poojituMDu daSakaMTha viluMThana chaMDakaaMDakO
daMDakaLaa praveeNuDavu taavaka keerti vadhooTi kittupoo
daMDalu gaaga naa kavita daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 19 ||

Sreerama seetagaaga nijasEvaka bRuMdamu veeravaiShNavaa
chaara javaMbugaaga virajaanadi gautamigaa vikuMTha mu
nnaarayabhadra SailaSikharaagramugaaga vasiMchu chEtanO
ddhaarakuDaina viShNuDavu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 20 ||

kaMTi nadeetaTaMbuboDagaMTini bhadranagaadhivaasamun
gaMTi nilaatanoojanuru kaarmuka maargaNaSaMkhachakramul
gaMTini mimmu lakShmaNuni gaMTi kRutaardhuDa naiti nO jaga
tkaMTaka daityanirdhaLana daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 21 ||

halikunakun halaagramuna nardhamu sEkurubhaMgi dappichE
nalamaTa jeMduvaaniki suraapagalO jala mabbinaTlu du
rmalina manOvikaariyagu martyuni nannoDagoorchi neepayin
dalavu ghaTiMpajEsitive daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 22 ||

koMjakatarka vaadamanu guddalichE baratattvabhoosdhalin
raMjiladravvi kaMgonani raamanidhaanamu nEDu bhaktisi
ddhaaMjanamaMduhastagata mayyebaLee yanagaa madeeyahRu
tkaMjamunan vasiMpumika daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 23 ||

raamuMDu ghOra paataka viraamuDu sadguNakalpavallikaa
raamuDu ShaDvikaarajaya raamuDu saadhujanaavanavratO
ddaamuMDu raamuDE parama daivamu maakani mee yaDuMgu geM
daamaralE bhujiMchedanu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 24 ||

chakkeramaanivEmudina jaalinakaivaDi maanavaadhamul
pekkuru okka daivamula vEmarxugolchedaraTla kaadayaa
mrokkinaneeku mrokkavale mOkSha mosaMgina neevayeevaleM
dakkinamaaTa lEmiTiki daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 25 ||

‘raa’ kaluShaMbulella bayalaMbaDadrOchina ‘maa’ka vaaTamai
DeekoniprOvuchunikka manidheeyutulennaMdadeeya varNamul
gaikoni bhakti chE nuDuvaMgaanaru gaaka vipatparaMparal
daakonunE jagajjanula daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 26 ||

raamaharE kakutdhsakula raamaharE raghuraamaraamaSree
raamaharEyaTaMchu madi raMjila bhEkagaLaMbuleela nee
naamamu saMsmariMchina janaMbu bhavaMbeDabaasi tatparaM
dhaama nivaasulauduraTa daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 27 ||

chakkera lappakun migula javvani keMjiguraaku mOvikiM
jokkapujuMTi tEniyaku jokkuluchuMgana lEru gaaka nE
DakkaTa raamanaamamadhu raamRutamaanuTakaMTe saukhyaamaa
takkinamaadhuree mahima daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 28 ||

aMDajavaaha ninnu hRudayaMbunanammina vaari paapamul
koMDalavaMTivaina vesagooli naSiMpaka yunne saMta taa
khaMDalavaibhavOnnatulu galgakamaanune mOkSha lakShmikai
daMDayosaMgakunne tuda daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 29 ||

chikkanipaalapai misimi jeMdina meegaDa paMchadaaratO
mekkinabhaMgi meevimala mEchakaroopa sudhaarasaMbu naa
makkuva paLlEraMbuna samaahita daasyamu nETidO yiTan
dakkenaTaMchu jurxrxedanu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 30 ||

siruliDaseeta peeDalega jimmuTakun hanumaMtuDaartisO
daruDu sumitrasooti duritaMbulumaanupa raama naamamuM
garuNadalirpa maanavulagaavaga bannina vajrapaMjarO
tkaramugadaa bhavanmahima daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 31 ||

halikuliSaaMkuSadhvaja Saraasana SaMkharathaaMga kalpakO
jvalajalajaata rEkhalanu saaMSamulai kanupaTTuchunna mee
kalitapadaaMbuja dvayamu gautamapatni kosaMginaTlu naa
talapuna jErchikaavagade daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 32 ||

jalanidhilOnadoorxi kula SailamumeeTi dharitrigommunaM
dalavaDamaaTirakkasuni yaMgamugeeTibaleeMdrunin rasaa
talamunamaaTi paardhivaka daMbamugoorxchina mETiraama naa
talapunanaaTi raagadave daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 33 ||

bhaMDana bheemuDaa rtajana baaMdhavuDujjvala baaNatooNakO
daMDakaLaaprachaMDa bhuja taaMDavakeertiki raamamoortikin
reMDava saaTidaivamika lEDanuchun gaDagaTTi bhErikaa
daaMDada daaMDa daaMDa nina daMbulajaaMDamu niMDamattavE
daMDamu nekki chaaTedanu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 34 ||

avanija kannudOyi togalaMdu veliMgeDu sOma, jaanakee
kuvalayanEtra gabbichanukoMDala nuMDu ghanaMba maidhilee
navanava yauvanaMbanu vanaMbukun madadaMti veevekaa
davili bhajiMtu nellapuDu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 35 ||

kharakaravaMSajaa vinu mukhaMDita bhootapiSaachaDhaakinee
jvara paritaapasarpabhaya vaarakamaina bhavatpadaabja ni
spura duruvajrapaMjaramujochchiti, neeyeDa deena maanavO
dhdhara birudaMka mEmarxuku daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 36 ||

jurxrxedameeka thaamRutamu jurxrxedameepadakaMjatO yamun
jurxrxeda raamanaamamuna jobbiluchunna sudhaarasaMba nE
jurxrxeda jurxrxujurxrxuMga ruchul ganuvaaripadaMbu goorpavE
turxrxulatODi pottiDaka daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 37 ||

ghOrakRutaaMta veerabhaTa kOTiki guMDedigul daridrataa
kaarapiSaacha saMharaNa kaaryavinOdi vikuMTha maMdira
dvaara kavaaTa bhEdi nijadaasa janaavaLikella proddu nee
taarakanaama mennukona daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 38 ||

vinnapamaalakiMchu raghuveera nahipratilOkamaMdu naa
kannaduraatmuDuM barama kaaruNikOttama vElpulaMdu nee
kanna mahaatmuDuM batita kalmaShadooruDu lEDunaakuvi
dvannuta neevenaaku gati daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 39 ||

peMpunaMdallivai kaluSha bRuMdasamaagama moMdukuMDu ra
kShiMpanudaMDrivai meyu vasiMchudu SEMdriya rOgamul nivaa
riMpanu vejjavai kRupa gurxiMchi paraMbu dirabugaaMga sa
tsaMpadaleeya neevegati daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 40 ||

kukShinajaaMDapaM ktulona goorchi charaacharajaMtukOTi saM
rakShaNasEyu taMDrivi paraMpara nee tanayuMDanaina naa
pakShamu neevugaavalade paapamu lenni yonarchinan jaga
drakShaka kartaveevekada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 41 ||

gaddariyO gihRutkamala gaMdhara saanubhavaMbuMjeMdu pe
nniddavu gaMDuM dEMTi tharaNeesuta kauMgilipaMjaraMbunan
muddulugulku raachiluka muktinidhaanamuraamaraaMgadE
taddayu nEMDu naakaDaku daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 42 ||

kaliyuga martyakOTininu gaMgona raanividhaMbO bhaktava
tsalatavahiMpavO chaTula saaMdravipaddaSa vaardhi gruMkuchO
bilichina balka viMtamarxapee naruliTlanaraadu gaaka nee
talapuna lEde seeta cherxa daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 43 ||

janavara meeka thaali vinasaiMpaka karNamulaMdu ghaMTikaa
ninada vinOdamul sulupuneechunakun varamichchinaavu ni
nnanayamunammi kolchina mahaatmunakEmi yosaMgu dOsanaM
dananuta maakosaMgumaya daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 44 ||

paapamu loMduvELa raNapannaga bhoota bhayajvaaraadulan
daapada noMduvELa bharataagraja mimmu bhajiMchuvaarikin
braapuga neevudammu Dirupakkiyalan jani tadvitti saM
taapamu maaMpi kaaturaTa daaSarathee karuNaapayOnidhi. || 45 ||

agaNita janmakarmaduri taaMbudhilO bahuduHkhaveechikal
degipaDaveeDalEka jagateedhara neepadabhakti naavachE
dagili tariMpagOriti badaMpabaDi nadu bhayaMbhu maaMpavE
tagadani chittamaM diDaka daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 46 ||

nEnonariMchu paapamula nEkamulainanu naadujihvakuM
baanakamayyemeeparama paavananaamamudoMTi chilkaraa
maananugaavumanna tudi maaTaku sadgati jeMdegaavunan
daani dhariMpagOredanu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 47 ||

paradhanamul hariMchi parabhaamalanaMTi paraanna mabbinan
muripama kaanimeeMdanagu mOsamerxuMgadu maanasaMbu
staramadikaalakiMkara gadaahati paalpaDaneeka mammu nEdu
tarxidarijErchi kaachedavo daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 48 ||

chEsiti ghOrakRutyamulu chEsiti bhaagavataapachaaramul
chEsiti nanyadaivamulaM jEri bhajiMchina vaaripoMdu nEM
jEsina nEramul dalaMchi chikkulaMbeTTakumayyayayya nee
daasuMDanayya bhadragiri daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 49 ||

parula dhanaMbuMjoochipara bhaamalajoochi hariMpagOru ma
dgurutaramaanasaM baneDu doMganubaTTinirooDhadaasya vi
sphuritavivEka paaSamulaM juTTi bhavachcharaNaMbanE maru
ttaruvunagaTTivEyaga de daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 50 ||

salalita raamanaama japasaara merxuMganu gaaSikaapuree
nilayuDagaanumeecharaNa neerajarENu mahaaprabhaavamuM
deliyanahalyagaanu jagateevara needagu satyavaakyamuM
dalapaga raavaNaasuruni tammuDagaanu bhavadvilaasamul
dalachinutiMpa naatarame daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 51 ||

paatakulaina meekRupaku baatrulu kaaretalaMchichooDa ja
Traatikigalge baavana maraatiki raajyasukhaMbugalge du
rjaatiki buNyamabbegapi jaatimahattvamunoMdegaavunaM
daatava yeTTivaaralaku daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 52 ||

maamaka paataka vajramu mraaMpanagaNyamu chitraguptulE
yEmani vraaturO? SamanuDEmi vidhiMchuno? kaalakiMkara
stOma monarchiTEmo? vinajoppaDa diMtakamunnedeenachiM
taamaNi yoTlu gaachedavo daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 53 ||

daasina chuTToomaa Sabari? daani dayaamati nElinaavu; nee
daasuni daasuDaa? guhuDu taavakadaasya mosaMginaavu nE
jEsina paapamO! vinuti chEsinagaavavu gaavumayya! nee
daasulalOna nEnokaMDa daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 54 ||

deekShavahiMchi naakoladi deenula neMdarxi gaachitO jaga
drakShaka tolliyaa drupada raajatanooja talaMchinaMtanE
yakShayamaina valvaliDi takkaTa naamorxajittagiMchi
pratyakShamu gaavavEmiTiki daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 55 ||

neelaghanaabhamoortivagu ninnu ganuMgonikOri vEDinan
jaalamusEsi Daagedavu saMstuti kekkina raamanaama mE
moolanu daachukOgalavu muktiki braapadi paapamoolaku
ddaalamugaade maayeDala daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 56 ||

valadu paraaku bhaktajanavatsala nee charitaMbu vammugaa
valadu paraaku neebirudu vajramuvaMTidi gaana koorakE
valadu paraaku naadurita vaardhiki deppavugaa manaMbulO
dalatumekaa niraMtaramu daaSarathee karunaapayOnidhee. || 57 ||

tappulerxuMga lEka duritaMbulu sEsitinaMTi neevumaa
yappavugaavu maMTi nikananyulakun nuduraMTanaMTinee
koppidamaina daasajanu loppina baMTuku baTavaMTi naa
tappula kella neevegati daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 58 ||

itaDu duraatmuDaMchujanu lennaMga naarxaDiMgoMTinEnepO
patituMDa naMTinO patita paavanamoortivi neevugalla nE
nitirula vEMDanaMTi niha michchinanimmuparaMbosaMgumee
yatulita raamanaama madhu raakShara paaLiniraMtaraM bahRu
dgatamani nammikolchedanu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 59 ||

aMchitamainaneedu karuNaamRutasaaramu naadupaini brO
kShiMchina jaaludaananira siMchedanaaduritaMbu lelladoo
liMcheda vairivarga meDaliMcheda gOrkulaneedubaMTanai
daMcheda, gaalakiMkarula daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 60 ||

jalanidhu lEDunokka mogiM jakkikidechcheSaraMbu, rxaatiniM
palaraMga jEsenaatigaMba daabjaparaagamu, nee charitramuM
jalajabhavaadi nirjarulu sannuti sEyaMga lEru gaavunaM
dalapanagaNyamayya yidi daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 61 ||

kOtikiSakyamaa yasurakOTula gelvanu gaalchebO nijaM
baatanimEna SeetakaruDauTa davaanalu DeTTiviMta? maa
seetapativrataa mahimasEvaku bhaagyamumeekaTaakShamu
dhaataku Sakyamaa pogaDa daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 62 ||

bhoopalalaama raamaraghupuMgavaraama trilOka raajya saM
sdhaapanaraama mOkShaphala daayaka raama madeeya paapamul
paapagadayyaraama ninu brastuti chEsedanayyaraama see
taapatiraama bhadragiri daasarathee karuNaapayOnidhee. || 63 ||

neesahajaMbu saatvikamu neeviDipaTTu sudhaapayOdhi, pa
dmaasanuDaatmajuMDu, gamalaalayanee priyuraalu neeku siM
haasanamiddharitri; goDugaaka samakShulu chaMdrabaaskarul
neesumatalpamaadiphaNi neeve samastamu golchinaTTi nee
daasula bhaagyameTTidaya daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 64 ||

charaNamu sOkinaTTi Silajavvaniroopagu TokkaviMta, su
sdhiramuga neeTipai girulu dElina dokkaTi viMtagaani mee
smaraNa danarchumaanavulu sadgati jeMdina deMtaviMta? yee
dharanu dharaatmajaaramaNa daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 65 ||

daivamu tallidaMDritagu daata guruMDu sakhuMDu ninne kaa
bhaavana sEyuchunnatarxi paapamulella manOvikaara du
rbhaavitujEyuchunnavikRupaamativainanu kaavumee jaga
tpaavanamoorti bhadragiri daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 66 ||

vaasava raajyabhOga sukha vaardhini dElu prabhutvamabbinaa
yaasakumEra lEdu kanakaadrisamaana dhanaMbugoorchinaM
gaasunu veMTaraadu kani kaanaka chEsina puNyapaapamul
veesarabOva neevu padivElaku jaalu bhavaMbunolla nee
daasunigaaga nElukonu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 67 ||

soorijanul dayaaparulu soonRutavaadu lalubdhamaanavul
vErapatiprataaMganalu viprulu gOvulu vEdamul mahaa
bhaaramudaalpagaa janulu paavanamaina parOpakaara sa
tkaara merxuMgulE rakaTa daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 68 ||

vaaricharaavataaramu vaaridhilO jorxabaarxi krOdha vi
staaraguDaina yaa nigamataskaraveera niSaacharEMdruniM
jEri vadhiMchi vEdamula chikkeDaliMchi viriMchiki mahO
daaratanichchiteevegada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 69 ||

karamanura ktimaMdaramu gavvamugaa nahiraajudraaDugaa
dorakona dEvadaanavulu dugdhapayOdhimathiMchuchunnachO
dharaNichaliMpalOkamulu tallaDamaMdaga goormamai dharaa
dharamu dhariMchiteevekada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 70 ||

dhaaruNi jaapajuTTina vidhaMbunagaikoni hEmanEtruDa
vvaaridhilOnadaaginanu vaanivadhiMchi varaahamoortivai
dhaaruNidoMTikai vaDini dakShiNaSRuMgamuna dhariMchi vi
staara monarchiteevE kada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 71 ||

peTapeTanukku kaMbamuna bheekaradaMta nakhaaMtara prabhaa
paTalamu gappa nuppatili bhaMDanaveedhi nRusiMhabheekara
sphuTapaTuSakti hEmakaSipu vidaLiMchi suraaripaTTi naM
taTagRupajoochiteevekada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 72 ||

padayugaLaMbu bhoogagana bhaagamula vesanooni vikramaa
spadamagunabbaleeMdrunoka paadamunaMdala kriMdanottimE
lodavajagattrayaMbu buru hootunikiyyavaTuMDavainachi
tsadamalamoorti veevekada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 73 ||

iruvadiyokkamaarxu dharaNeeSula nellavadhiMchi tatkaLE
bara rudhira pravaahamuna baitRukatarpaNa moppajEsi bhoo
suravarakOTiki mudamu soppaDa bhaargavaraamamoortivai
dharaNinosaMgitee vekada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 74 ||

duramuna daaTakaMdunimi dhoorjaTivil dunumaaDiseetanuM
bariNayamaMdi taMDripanupa ghana kaananabhoomi kEgi du
starapaTuchaMDa kaaMDakuliSaahati raavaNakuMbhakarNa bhoo
dharamula goolchitee vekada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 75 ||

anupamayaadavaanvayasu dhaabdhisudhaanidhi kRuShNamoortinee
kanujuDugaajaniMchi kujanaavaLinella naDaMchi rOhiNee
tanayuDanaMga baahubala darpamuna balaraama moortivai
tanarina vElpaveevekada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 76 ||

suralunutiMpagaa dripura suMdarula variyiMpabuddharoo
parayaga daalchiteevu tripuraasurakOTi dahiMchunappuDaa
harunakudODugaa varaSa raasana baaNamukhO grasaadhanO
tkara monariMchiteevukada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 77 ||

saMkaradurgamai durita saMkulamaina jagaMbujoochi sa
rvaMkaShaleela nu ttama turaMgamunekki karaasibooni vee
raaMkavilaasa moppa gali kaakRuta sajjanakOTiki niraa
taMka monarchiteevukada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 78 ||

manamunanoohapOShaNalu marvakamunne kaphaadirOgamul
danuvunanaMTi mEnibigi dappakamunnenaruMDu mOkSha saa
dhana monariMpaMgaavalayuM dattvavichaaramu maaniyuMDuTa
ltanuvunaku virOdhamidi daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 79 ||

mudamuna kaaTapaTTubhava mOhamadva diradaaMkuSaMbu saM
padala koTaaru kOrikala paMTa paraMbuna kaadi vairula
nnadana jayiMchutrOva vipadabdhikinaavagadaa sadaabhava
tsadamalanaamasaMsmaraNa daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 80 ||

durita lataanusaara bhaya duHkha kadaMbamu raamanaamabhee
karatala hEtichEM degi vakaavakalai chanakuMDa nErchunE
darikoni maMDuchuMDu Sikha daarkonina SalabaadikeeTakO
tkaramu vileenamaichanave daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 81 ||

haripadabhaktiniMdriyaja yaanvituDuttamuMDiMdrimaMbulan
marugaka nilpanoodinanu madhyamuMDiMdriyapaaraSyuDai
paraginachO nikRuShTuDani palkaga durmatinaina nannu naa
daramuna neTlukaachedavo daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 82 ||

vanakarichikku mainasaku paachavikiM jeDipOye meenutaa
vinikikiMjikkeMjilvaganu vEMdurxuM jeMdenu lELLu taavilO
manikinaSiMche dETitara maayirumooMTini gelvanai dusaa
dhanamulanee ve kaavanagu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 83 ||

karamulumeekumrokkuliDa kannulu mimmune chooDa jihva mee
smaraNadanarpaveenulubha vatkathalan vinuchuMDanaasa mee
yarxutunu beTTupoosarula kaasagonaM baramaartha saadhanO
tkaramidi chEyavEkRupanu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 84 ||

chiratarabhakti nokkatuLaseedaLa marpaNa chEyuvaaDu khE
charagaru DOraga pramukha saMghamulO velugan sadhaa bhavat
suruchira dheeMda paadamula boojalonarchina vaarikellada
tpara marachEtidhaatrigada daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 85 ||

bhaanuDu toorpunaMduganu puTTinaM baavaka chaMdra tEjamul
heenata jeMdinaTlu jagadEka viraajitamaina nee pada
dhyaanamu chEyuchunnaM bara daivamareechulaDaMgakuMDu nE
daanava garva nirdaLana daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 86 ||

neemahaneeyatattva rasa nirNa yabOdha kathaamRutaabdhilO
daamunugruMkulaaDakavRu thaatanukaShTamujeMdi maanavuM
Dee mahilOkateerthamula nella muniMgina durvikaara hRu
taamasapaMkamul vidune daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 87 ||

neemahaneeyatattva rasa nirNa yabOdha kathaamRutaabdhilO
daamunugruMkulaaDakavRu thaatanukaShTamujeMdi maanavuM
Dee mahilOkateerthamula nella muniMgina durvikaara hRu
taamasapaMkamul vidune daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 88 ||

kaaMchana vastusaMkalita kalmaSha magni puTaMbu beTTevaa
riMchinareeti naatmanigiDiMchina duShkara durmalatrayaM
baMchita bha ktiyOga daha naarchiMdagulpaka paayunE kana
tkaaMchanakuMDalaabharaNa daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 89 ||

neesati pekku galmuliDanErpiri, lOka makalmaShaMbugaa
neesuta sEyu paavanamu nirmita kaaryadhureeNa dakShuDai
neesutuDichchu naayuvulu ninna bhujiMchinaM galgakuMDunE
daasulakeepsi taarthamula daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 90 ||

vaarijapatramaMdiDina vaarividhaMbuna vartaneeyamaM
daaraya roMpilOna danu vaMTani kummarapurvureeti saM
saaramuna melaMguchu vichaaraDaiparamoMdugaadesa
tkaara merxiMgi maanavuDu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 91 ||

ekkaDi tallidaMDri sutulekkaDi vaaru kaLatra baaMdhavaM
bekkaDa jeevuMDeTTi tanu vettina buTTunu bOvuchunna vaa
DokkaDepaapa puNaya phala moMdina nokkaDe kaanaraaDuvE
rxokkaDu veMTanaMTibhava mollanayaakRupa jooDuvayyanee
Takkari maayalaMdiDaka daaSarathee karuNaa payOnidhee. || 92 ||

dorasinakaayamulmudimi tOchinaMjoochiprabhutvamulsiru
lmerxapulugaagajoochimarxi mEdinilOMdamatODivaarumuM
daruguTajoochichoochi tegu naayuverxuMgaka mOhapaaSamu
ldaruganivaarikEmigati daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 93 ||

sirigalanaaMDu maimarxachi chikkinanaaMDudalaMchi puNyamul
poriMbori sEyanaitinani pokkinaM galgu negaalichichchupaiM
geralina vELaMdappikoni keeDpaDu vELa jalaMbu gOri ta
ttaramunaM dravvinaM galade daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 94 ||

jeevanamiMkaM baMkamuna jikkina meenu chaliMpakeMtayu
daavunanilchi jeevaname daddayuM gOruvidhaMbu choppaDaM
daavalamainaMgaani gurxi tappanivaaMDu tariMchuvaaMDayaa
taavakabhaktiyO gamuna daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 95 ||

sarasunimaanasaMbu sara sagnyuDeruMgunu muShkaraadhamuM
DerxiMgigrahiMchuvaaDe kola nEkanisamuM gaagadurduraM
barayaMga nErchuneTlu vika chaabdamaraMda rasaika saurabhO
tkaramumiLiMda moMdukriya daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 96 ||

nOMchinatallidaMDrikiM danoobhavuMDokkaDechaalu mETichE
chaaMchanivaaDu vErxokaMDu chaachina lEdana kichchuvaaMDunO
raaMchinijaMbakaani palu kaaDanivaaMDu raNaMbulOna mEn
daachanivaaMDu bhadragiri daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 97 ||

SreeyutajaanakeeramaNa chinnayaroopa ramESaraama naa
raayaNa paahipaahiyani brastutiM jEsiti naamanaMbunaM
baayaka kilbiShavraja vi paaTanamaMdaMga jEsi satkaLaa
daayi phalaMbunaakiyave daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 98 ||

eMtaTipuNyamO Sabari yeMgiligoMTivi viMtagaade nee
maMtana meTTidO yuDuta mainika raagra nakhaaMkuraMbulan
saMtasamaMdaM jEsitivi satkulajanmamu lEmi lekka vE
daaMtamugaade nee mahima daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 99 ||

boMkanivaaMDeyOgyuDari bRuMdamu lettina chOTajivvakuM
jaMkanivaaMDejOdu rabhasaMbuna narthi karaMbusaaMchinaM
goMkanivaaMDedaata mimuM golchibhajiMchina vaaMDe pOniraa
taMka manaskuM Denna ganu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 100 ||

bhramaramugeeTakaMbuM goni paalpaDi jhaaMkaraNO kaariyai
bhramaramugaanonarchunani palkuTaM jEsi bhavaadi duHkhasaM
tamasameDalchi bhaktisahi taMbuga jeevuni viSvaroopa ta
ttvamunadhariMchu TEmarudu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 101 ||

taruvulu poochikaayalagu dakkusumaMbulu poojagaabhava
chcharaNamu sOkidaasulaku saaramulO dhanadhaanyaraaSulai
karibhaTa ghOTakaaMbara nakaayamulai virajaa samu
ttaraNa monarchujitramidi daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 102 ||

paTTitibhaTTaraaryaguru paadamulimmeyinoordhva puMDramul
veTTitimaMtraraaja moDi beTTiti nayyamakiMka raalikiM
gaTTitibommameecharaNa kaMjalaMduM dalaMpupeTTi bO
daTTitiM baapapuMjamula daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 103 ||

allana liMgamaMtri sutuDatrija gOtrajuDaadiSaakha kaM
cherla kulOdbavuM daMbrasiddhiDanai bhavadaMkitaMbugaa
nellakavul nutiMpa rachiyiMchiti gOpakaveeMdruDan jaga
dvallabha neeku daasuDanu daaSarathee karuNaapayOnidhee. || 104 ||

Also Read:

Dasarathi Satakam in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Dasarathi Satakam Lyrics in English | Dasaradhi Poem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top