Satakam Lyrics

Dasarathi Satakam Lyrics in Kannada And English | Dasaradhi Poem

Dasarathi Satakam Lyrics in Kannada:
ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಚಾರುತುಲ-ಸೀತಾದಳಧಾಮ ಶಮಕ್ಷಮಾದಿ ಶೃಂ
ಗಾರ ಗುಣಾಭಿರಾಮ ತ್ರಿಜ-ಗನ್ನುತ ಶೌರ್ಯ ರಮಾಲಲಾಮ ದು
ರ್ವಾರ ಕಬಂಧರಾಕ್ಷಸ ವಿ-ರಾಮ ಜಗಜ್ಜನ ಕಲ್ಮಷಾರ್ನವೋ
ತ್ತಾರಕನಾಮ! ಭದ್ರಗಿರಿ-ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 1 ||

ರಾಮವಿಶಾಲ ವಿಕ್ರಮ ಪರಾಜಿತ ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಸದ್ಗುಣ
ಸ್ತೋಮ ಪರಾಂಗನಾವಿಮುಖ ಸುವ್ರತ ಕಾಮ ವಿನೀಲ ನೀರದ
ಶ್ಯಾಮ ಕಕುತ್ಧ್ಸವಂಶ ಕಲಶಾಂಭುಧಿಸೋಮ ಸುರಾರಿದೋರ್ಭಲೋ
ದ್ಧಾಮ ವಿರಾಮ ಭದ್ರಗಿರಿ – ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 2 ||

ಅಗಣಿತ ಸತ್ಯಭಾಷ, ಶರಣಾಗತಪೋಷ, ದಯಾಲಸಜ್ಘರೀ
ವಿಗತ ಸಮಸ್ತದೋಷ, ಪೃಥಿವೀಸುರತೋಷ, ತ್ರಿಲೋಕ ಪೂತಕೃ
ದ್ಗಗ ನಧುನೀಮರಂದ ಪದಕಂಜ ವಿಶೇಷ ಮಣಿಪ್ರಭಾ ಧಗ
ದ್ಧಗಿತ ವಿಭೂಷ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 3 ||

ರಂಗದರಾತಿಭಂಗ, ಖಗ ರಾಜತುರಂಗ, ವಿಪತ್ಪರಂಪರೋ
ತ್ತುಂಗ ತಮಃಪತಂಗ, ಪರಿ ತೋಷಿತರಂಗ, ದಯಾಂತರಂಗ ಸ
ತ್ಸಂಗ ಧರಾತ್ಮಜಾ ಹೃದಯ ಸಾರಸಭೃಂಗ ನಿಶಾಚರಾಬ್ಜಮಾ
ತಂಗ, ಶುಭಾಂಗ, ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಥೀ. || 4 ||

Dasarathi Satakam

ಶ್ರೀದ ಸನಂದನಾದಿ ಮುನಿಸೇವಿತ ಪಾದ ದಿಗಂತಕೀರ್ತಿಸಂ
ಪಾದ ಸಮಸ್ತಭೂತ ಪರಿಪಾಲ ವಿನೋದ ವಿಷಾದ ವಲ್ಲಿ ಕಾ
ಚ್ಛೇದ ಧರಾಧಿನಾಥಕುಲ ಸಿಂಧುಸುಧಾಮಯಪಾದ ನೃತ್ತಗೀ
ತಾದಿ ವಿನೋದ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 5 ||

ಆರ್ಯುಲ ಕೆಲ್ಲ ಮ್ರೊಕ್ಕಿವಿನ ತಾಂಗುಡನೈ ರಘುನಾಧ ಭಟ್ಟರಾ
ರಾರ್ಯುಲ ಕಂಜಲೆತ್ತಿ ಕವಿ ಸತ್ತಮುಲನ್ ವಿನುತಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯ ಸೌ
ಕರ್ಯ ಮೆಲರ್ಪನೊಕ್ಕ ಶತಕಂಬೊನ ಗೂರ್ಚಿ ರಚಿಂತುನೇಡುತಾ
ತ್ಪರ್ಯಮುನನ್ ಗ್ರಹಿಂಪುಮಿದಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 6 ||

ಮಸಕೊನಿ ರೇಂಗುಬಂಡ್ಲುಕುನು ಮೌಕ್ತಿಕಮುಲ್ ವೆಲವೋಸಿನಟ್ಲುದು
ರ್ವ್ಯಸನಮುಜೆಂದಿ ಕಾವ್ಯಮು ದುರಾತ್ಮುಲಕಿಚ್ಚಿತಿಮೋಸ ಮಯ್ಯೆ ನಾ
ರಸನಕುಂ ಬೂತವೃತ್ತಿಸುಕ ರಂಬುಗ ಜೇಕುರುನಟ್ಲು ವಾಕ್ಸುಧಾ
ರಸಮುಲುಚಿಲ್ಕ ಬದ್ಯುಮುಖ ರಂಗಮುನಂದುನಟಿಂಪ ವಯ್ಯಸಂ
ತಸಮು ಜೆಂದಿ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 7 ||

ಶ್ರೀರಮಣೀಯಹಾರ ಯತಸೀ ಕುಸುಮಾಭಶರೀರ, ಭಕ್ತ ಮಂ
ದಾರ, ವಿಕಾರದೂರ, ಪರತತ್ತ್ವವಿಹಾರ ತ್ರಿಲೋಕ ಚೇತನೋ
ದಾರ, ದುರಂತ ಪಾತಕ ವಿತಾನ ವಿದೂರ, ಖರಾದಿ ದೈತ್ಯಕಾಂ
ತಾರ ಕುಠಾರ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 8 ||

ದುರಿತಲತಾಲವಿತ್ರ, ಖರ ದೂಷಣಕಾನನವೀತಿಹೊತ್ರ, ಭೂ
ಭರಣಕಳಾವಿಚಿತ್ರ, ಭವ ಬಂಧವಿಮೋಚನಸೂತ್ರ, ಚಾರುವಿ
ಸ್ಫುರದರವಿಂದನೇತ್ರ, ಘನ ಪುಣ್ಯಚರಿತ್ರ, ವಿನೀಲಭೂರಿಕಂ
ಧರಸಮಗಾತ್ರ, ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 9 ||

ಕನಕವಿಶಾಲಚೇಲ ಭವಕಾನನ ಶಾತಕುಠಾರಧಾರ ಸ
ಜ್ಜನಪರಿಪಾಲಶೀಲ ದಿವಿಜಸ್ತುತ ಸದ್ಗುಣ ಕಾಂಡಕಾಂಡ ಸಂ
ಜನಿತ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ರಮ ವಿಶಾರದ ಶಾರದ ಕಂದಕುಂದ ಚಂ
ದನ ಘನಸಾರ ಸಾರಯಶ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 10 ||

ಶ್ರೀ ರಘುವಂಶ ತೋಯಧಿಕಿ ಶೀತಮಯೂಖುಡವೈನ ನೀ ಪವಿ
ತ್ರೋರುಪದಾಬ್ಜಮುಲ್ ವಿಕಸಿತೋತ್ಪಲ ಚಂಪಕ ವೃತ್ತಮಾಧುರೀ
ಪೂರಿತವಾಕ್ಪ್ರಸೂನಮುಲ ಬೂಜಲೊನರ್ಚೆದ ಜಿತ್ತಗಿಂಪುಮೀ
ತಾರಕನಾಮ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 11 ||

ಗುರುತರಮೈನ ಕಾವ್ಯರಸ ಗುಂಭನಕಬ್ಬುರ ಮಂದಿಮುಷ್ಕರುಲ್
ಸರಸುಲಮಾಡ್ಕಿ ಸಂತಸಿಲ ಜೂಲುದುರೋಟುಶಶಾಂಕ ಚಂದ್ರಿಕಾಂ
ಕುರಮುಲ ಕಿಂದು ಕಾಂತಮಣಿ ಕೋಟಿಸ್ರವಿಂಚಿನ ಭಂಗಿವಿಂಧ್ಯಭೂ
ಧರಮುನ ಜಾಱುನೇ ಶಿಲಲು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 12 ||

ತರಣಿಕುಲೇಶ ನಾನುಡುಲ ದಪ್ಪುಲು ಗಲ್ಗಿನ ನೀದುನಾಮ ಸ
ದ್ವಿರಚಿತಮೈನ ಕಾವ್ಯಮು ಪವಿತ್ರಮುಗಾದೆ ವಿಯನ್ನದೀಜಲಂ
ಬರಗುಚುವಂಕಯೈನ ಮಲಿನಾಕೃತಿ ಬಾಱಿನ ದನ್ಮಹತ್ವಮುಂ
ದರಮೆ ಗಣಿಂಪ ನೆವ್ವರಿಕಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 13 ||

ದಾರುಣಪಾತ ಕಾಬ್ಧಿಕಿ ಸದಾ ಬಡಬಾಗ್ನಿ ಭವಾಕುಲಾರ್ತಿವಿ
ಸ್ತಾರದವಾನಲಾರ್ಚಿಕಿ ಸುಧಾರಸವೃಷ್ಟಿ ದುರಂತ ದುರ್ಮತಾ
ಚಾರಭಯಂಕ ರಾಟವಿಕಿ ಜಂಡಕಠೋರಕುಠಾರಧಾರ ನೀ
ತಾರಕನಾಮ ಮೆನ್ನುಕೊನ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 14 ||

ಹರುನಕು ನವ್ವಿಭೀಷಣುನಕ ದ್ರಿಜಕುಂ ದಿರುಮಂತ್ರ ರಾಜಮೈ
ಕರಿಕಿ ಸಹಲ್ಯಕುಂ ದ್ರುಪದಕನ್ಯಕು ನಾರ್ತಿಹರಿಂಚುಚುಟ್ಟಮೈ
ಪರಗಿನಯಟ್ಟಿ ನೀಪತಿತ ಪಾವನನಾಮಮು ಜಿಹ್ವಪೈ ನಿರಂ
ತರಮು ನಟಿಂಪಜೇಯುಮಿಕ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 15 ||

ಮುಪ್ಪುನ ಗಾಲಕಿಂಕರುಲು ಮುಂಗಿಟವಚ್ಚಿನ ವೇಳ, ರೋಗಮುಲ್
ಗೊಪ್ಪರಮೈನಚೋ ಗಫಮು ಕುತ್ತುಕ ನಿಂಡಿನವೇಳ, ಬಾಂಧವುಲ್
ಗಪ್ಪಿನವೇಳ, ಮೀಸ್ಮರಣ ಗಲ್ಗುನೊ ಗಲ್ಗದೊ ನಾಟಿ ಕಿಪ್ಪುಡೇ
ತಪ್ಪಕಚೇತು ಮೀಭಜನ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 16 ||

ಪರಮದಯಾನಿಧೇ ಪತಿತಪಾವನನಾಮ ಹರೇ ಯಟಂಚು ಸು
ಸ್ಧಿರಮತುಲೈ ಸದಾಭಜನ ಸೇಯು ಮಹಾತ್ಮುಲ ಪಾದಧೂಳಿ ನಾ
ಶಿರಮುನದಾಲ್ತುಮೀರಟಕು ಜೇರಕುಡಂಚು ಯಮುಂಡು ಕಿಂಕರೋ
ತ್ಕರಮುಲ ಕಾನ ಬೆಟ್ಟುನಟ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 17 ||

ಅಜುನಕು ತಂಡ್ರಿವಯ್ಯು ಸನಕಾದುಲಕುಂ ಬರತತ್ತ್ವಮಯ್ಯುಸ
ದ್ದ್ವಿಜಮುನಿಕೋಟಿಕೆಲ್ಲಬರ ದೇತವಯ್ಯು ದಿನೇಶವಂಶ ಭೂ
ಭುಜುಲಕು ಮೇಟಿವಯ್ಯುಬರಿ ಪೂರ್ಣುಡವೈ ವೆಲಿಗೊಂದುಪಕ್ಷಿರಾ
ಡ್ಧ್ವಜಮಿಮು ಬ್ರಸ್ತುತಿಂಚೆದನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 18 ||

ಪಂಡಿತ ರಕ್ಷಕುಂ ಡಖಿಲ ಪಾಪವಿಮೊಚನು ಡಬ್ಜಸಂಭವಾ
ಖಂಡಲ ಪೂಜಿತುಂಡು ದಶಕಂಠ ವಿಲುಂಠನ ಚಂಡಕಾಂಡಕೋ
ದಂಡಕಳಾ ಪ್ರವೀಣುಡವು ತಾವಕ ಕೀರ್ತಿ ವಧೂಟಿ ಕಿತ್ತುಪೂ
ದಂಡಲು ಗಾಗ ನಾ ಕವಿತ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 19 ||

ಶ್ರೀರಮ ಸೀತಗಾಗ ನಿಜಸೇವಕ ಬೃಂದಮು ವೀರವೈಷ್ಣವಾ
ಚಾರ ಜವಂಬುಗಾಗ ವಿರಜಾನದಿ ಗೌತಮಿಗಾ ವಿಕುಂಠ ಮು
ನ್ನಾರಯಭದ್ರ ಶೈಲಶಿಖರಾಗ್ರಮುಗಾಗ ವಸಿಂಚು ಚೇತನೋ
ದ್ಧಾರಕುಡೈನ ವಿಷ್ಣುಡವು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 20 ||

ಕಂಟಿ ನದೀತಟಂಬುಬೊಡಗಂಟಿನಿ ಭದ್ರನಗಾಧಿವಾಸಮುನ್
ಗಂಟಿ ನಿಲಾತನೂಜನುರು ಕಾರ್ಮುಕ ಮಾರ್ಗಣಶಂಖಚಕ್ರಮುಲ್
ಗಂಟಿನಿ ಮಿಮ್ಮು ಲಕ್ಷ್ಮಣುನಿ ಗಂಟಿ ಕೃತಾರ್ಧುಡ ನೈತಿ ನೋ ಜಗ
ತ್ಕಂಟಕ ದೈತ್ಯನಿರ್ಧಳನ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 21 ||

ಹಲಿಕುನಕುನ್ ಹಲಾಗ್ರಮುನ ನರ್ಧಮು ಸೇಕುರುಭಂಗಿ ದಪ್ಪಿಚೇ
ನಲಮಟ ಜೆಂದುವಾನಿಕಿ ಸುರಾಪಗಲೋ ಜಲ ಮಬ್ಬಿನಟ್ಲು ದು
ರ್ಮಲಿನ ಮನೋವಿಕಾರಿಯಗು ಮರ್ತ್ಯುನಿ ನನ್ನೊಡಗೂರ್ಚಿ ನೀಪಯಿನ್
ದಲವು ಘಟಿಂಪಜೇಸಿತಿವೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 22 ||

ಕೊಂಜಕತರ್ಕ ವಾದಮನು ಗುದ್ದಲಿಚೇ ಬರತತ್ತ್ವಭೂಸ್ಧಲಿನ್
ರಂಜಿಲದ್ರವ್ವಿ ಕಂಗೊನನಿ ರಾಮನಿಧಾನಮು ನೇಡು ಭಕ್ತಿಸಿ
ದ್ಧಾಂಜನಮಂದುಹಸ್ತಗತ ಮಯ್ಯೆಬಳೀ ಯನಗಾ ಮದೀಯಹೃ
ತ್ಕಂಜಮುನನ್ ವಸಿಂಪುಮಿಕ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 23 ||

ರಾಮುಂಡು ಘೋರ ಪಾತಕ ವಿರಾಮುಡು ಸದ್ಗುಣಕಲ್ಪವಲ್ಲಿಕಾ
ರಾಮುಡು ಷಡ್ವಿಕಾರಜಯ ರಾಮುಡು ಸಾಧುಜನಾವನವ್ರತೋ
ದ್ದಾಮುಂಡು ರಾಮುಡೇ ಪರಮ ದೈವಮು ಮಾಕನಿ ಮೀ ಯಡುಂಗು ಗೆಂ
ದಾಮರಲೇ ಭುಜಿಂಚೆದನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 24 ||

ಚಕ್ಕೆರಮಾನಿವೇಮುದಿನ ಜಾಲಿನಕೈವಡಿ ಮಾನವಾಧಮುಲ್
ಪೆಕ್ಕುರು ಒಕ್ಕ ದೈವಮುಲ ವೇಮಱುಗೊಲ್ಚೆದರಟ್ಲ ಕಾದಯಾ
ಮ್ರೊಕ್ಕಿನನೀಕು ಮ್ರೊಕ್ಕವಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಮೊಸಂಗಿನ ನೀವಯೀವಲೆಂ
ದಕ್ಕಿನಮಾಟ ಲೇಮಿಟಿಕಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 25 ||

’ರಾ’ ಕಲುಷಂಬುಲೆಲ್ಲ ಬಯಲಂಬಡದ್ರೋಚಿನ ’ಮಾ’ಕ ವಾಟಮೈ
ಡೀಕೊನಿಪ್ರೋವುಚುನಿಕ್ಕ ಮನಿಧೀಯುತುಲೆನ್ನಂದದೀಯ ವರ್ಣಮುಲ್
ಗೈಕೊನಿ ಭಕ್ತಿ ಚೇ ನುಡುವಂಗಾನರು ಗಾಕ ವಿಪತ್ಪರಂಪರಲ್
ದಾಕೊನುನೇ ಜಗಜ್ಜನುಲ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 26 ||

ರಾಮಹರೇ ಕಕುತ್ಧ್ಸಕುಲ ರಾಮಹರೇ ರಘುರಾಮರಾಮಶ್ರೀ
ರಾಮಹರೇಯಟಂಚು ಮದಿ ರಂಜಿಲ ಭೇಕಗಳಂಬುಲೀಲ ನೀ
ನಾಮಮು ಸಂಸ್ಮರಿಂಚಿನ ಜನಂಬು ಭವಂಬೆಡಬಾಸಿ ತತ್ಪರಂ
ಧಾಮ ನಿವಾಸುಲೌದುರಟ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 27 ||

ಚಕ್ಕೆರ ಲಪ್ಪಕುನ್ ಮಿಗುಲ ಜವ್ವನಿ ಕೆಂಜಿಗುರಾಕು ಮೋವಿಕಿಂ
ಜೊಕ್ಕಪುಜುಂಟಿ ತೇನಿಯಕು ಜೊಕ್ಕುಲುಚುಂಗನ ಲೇರು ಗಾಕ ನೇ
ಡಕ್ಕಟ ರಾಮನಾಮಮಧು ರಾಮೃತಮಾನುಟಕಂಟೆ ಸೌಖ್ಯಾಮಾ
ತಕ್ಕಿನಮಾಧುರೀ ಮಹಿಮ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 28 ||

ಅಂಡಜವಾಹ ನಿನ್ನು ಹೃದಯಂಬುನನಮ್ಮಿನ ವಾರಿ ಪಾಪಮುಲ್
ಕೊಂಡಲವಂಟಿವೈನ ವೆಸಗೂಲಿ ನಶಿಂಪಕ ಯುನ್ನೆ ಸಂತ ತಾ
ಖಂಡಲವೈಭವೋನ್ನತುಲು ಗಲ್ಗಕಮಾನುನೆ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕೈ
ದಂಡಯೊಸಂಗಕುನ್ನೆ ತುದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 29 ||

ಚಿಕ್ಕನಿಪಾಲಪೈ ಮಿಸಿಮಿ ಜೆಂದಿನ ಮೀಗಡ ಪಂಚದಾರತೋ
ಮೆಕ್ಕಿನಭಂಗಿ ಮೀವಿಮಲ ಮೇಚಕರೂಪ ಸುಧಾರಸಂಬು ನಾ
ಮಕ್ಕುವ ಪಳ್ಲೇರಂಬುನ ಸಮಾಹಿತ ದಾಸ್ಯಮು ನೇಟಿದೋ ಯಿಟನ್
ದಕ್ಕೆನಟಂಚು ಜುಱ್ಱೆದನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 30 ||

ಸಿರುಲಿಡಸೀತ ಪೀಡಲೆಗ ಜಿಮ್ಮುಟಕುನ್ ಹನುಮಂತುಡಾರ್ತಿಸೋ
ದರುಡು ಸುಮಿತ್ರಸೂತಿ ದುರಿತಂಬುಲುಮಾನುಪ ರಾಮ ನಾಮಮುಂ
ಗರುಣದಲಿರ್ಪ ಮಾನವುಲಗಾವಗ ಬನ್ನಿನ ವಜ್ರಪಂಜರೋ
ತ್ಕರಮುಗದಾ ಭವನ್ಮಹಿಮ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 31 ||

ಹಲಿಕುಲಿಶಾಂಕುಶಧ್ವಜ ಶರಾಸನ ಶಂಖರಥಾಂಗ ಕಲ್ಪಕೋ
ಜ್ವಲಜಲಜಾತ ರೇಖಲನು ಸಾಂಶಮುಲೈ ಕನುಪಟ್ಟುಚುನ್ನ ಮೀ
ಕಲಿತಪದಾಂಬುಜ ದ್ವಯಮು ಗೌತಮಪತ್ನಿ ಕೊಸಂಗಿನಟ್ಲು ನಾ
ತಲಪುನ ಜೇರ್ಚಿಕಾವಗದೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 32 ||

ಜಲನಿಧಿಲೋನದೂಱಿ ಕುಲ ಶೈಲಮುಮೀಟಿ ಧರಿತ್ರಿಗೊಮ್ಮುನಂ
ದಲವಡಮಾಟಿರಕ್ಕಸುನಿ ಯಂಗಮುಗೀಟಿಬಲೀಂದ್ರುನಿನ್ ರಸಾ
ತಲಮುನಮಾಟಿ ಪಾರ್ಧಿವಕ ದಂಬಮುಗೂಱ್ಚಿನ ಮೇಟಿರಾಮ ನಾ
ತಲಪುನನಾಟಿ ರಾಗದವೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 33 ||

ಭಂಡನ ಭೀಮುಡಾ ರ್ತಜನ ಬಾಂಧವುಡುಜ್ಜ್ವಲ ಬಾಣತೂಣಕೋ
ದಂಡಕಳಾಪ್ರಚಂಡ ಭುಜ ತಾಂಡವಕೀರ್ತಿಕಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿಕಿನ್
ರೆಂಡವ ಸಾಟಿದೈವಮಿಕ ಲೇಡನುಚುನ್ ಗಡಗಟ್ಟಿ ಭೇರಿಕಾ
ದಾಂಡದ ದಾಂಡ ದಾಂಡ ನಿನ ದಂಬುಲಜಾಂಡಮು ನಿಂಡಮತ್ತವೇ
ದಂಡಮು ನೆಕ್ಕಿ ಚಾಟೆದನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 34 ||

ಅವನಿಜ ಕನ್ನುದೋಯಿ ತೊಗಲಂದು ವೆಲಿಂಗೆಡು ಸೋಮ, ಜಾನಕೀ
ಕುವಲಯನೇತ್ರ ಗಬ್ಬಿಚನುಕೊಂಡಲ ನುಂಡು ಘನಂಬ ಮೈಧಿಲೀ
ನವನವ ಯೌವನಂಬನು ವನಂಬುಕುನ್ ಮದದಂತಿ ವೀವೆಕಾ
ದವಿಲಿ ಭಜಿಂತು ನೆಲ್ಲಪುಡು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 35 ||

ಖರಕರವಂಶಜಾ ವಿನು ಮುಖಂಡಿತ ಭೂತಪಿಶಾಚಢಾಕಿನೀ
ಜ್ವರ ಪರಿತಾಪಸರ್ಪಭಯ ವಾರಕಮೈನ ಭವತ್ಪದಾಬ್ಜ ನಿ
ಸ್ಪುರ ದುರುವಜ್ರಪಂಜರಮುಜೊಚ್ಚಿತಿ, ನೀಯೆಡ ದೀನ ಮಾನವೋ
ಧ್ಧರ ಬಿರುದಂಕ ಮೇಮಱುಕು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 36 ||

ಜುಱ್ಱೆದಮೀಕ ಥಾಮೃತಮು ಜುಱ್ಱೆದಮೀಪದಕಂಜತೋ ಯಮುನ್
ಜುಱ್ಱೆದ ರಾಮನಾಮಮುನ ಜೊಬ್ಬಿಲುಚುನ್ನ ಸುಧಾರಸಂಬ ನೇ
ಜುಱ್ಱೆದ ಜುಱ್ಱುಜುಱ್ಱುಂಗ ರುಚುಲ್ ಗನುವಾರಿಪದಂಬು ಗೂರ್ಪವೇ
ತುಱ್ಱುಲತೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಡಕ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 37 ||

ಘೋರಕೃತಾಂತ ವೀರಭಟ ಕೋಟಿಕಿ ಗುಂಡೆದಿಗುಲ್ ದರಿದ್ರತಾ
ಕಾರಪಿಶಾಚ ಸಂಹರಣ ಕಾರ್ಯವಿನೋದಿ ವಿಕುಂಠ ಮಂದಿರ
ದ್ವಾರ ಕವಾಟ ಭೇದಿ ನಿಜದಾಸ ಜನಾವಳಿಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೊದ್ದು ನೀ
ತಾರಕನಾಮ ಮೆನ್ನುಕೊನ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 38 ||

ವಿನ್ನಪಮಾಲಕಿಂಚು ರಘುವೀರ ನಹಿಪ್ರತಿಲೋಕಮಂದು ನಾ
ಕನ್ನದುರಾತ್ಮುಡುಂ ಬರಮ ಕಾರುಣಿಕೋತ್ತಮ ವೇಲ್ಪುಲಂದು ನೀ
ಕನ್ನ ಮಹಾತ್ಮುಡುಂ ಬತಿತ ಕಲ್ಮಷದೂರುಡು ಲೇಡುನಾಕುವಿ
ದ್ವನ್ನುತ ನೀವೆನಾಕು ಗತಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 39 ||

ಪೆಂಪುನಂದಲ್ಲಿವೈ ಕಲುಷ ಬೃಂದಸಮಾಗಮ ಮೊಂದುಕುಂಡು ರ
ಕ್ಷಿಂಪನುದಂಡ್ರಿವೈ ಮೆಯು ವಸಿಂಚುದು ಶೇಂದ್ರಿಯ ರೋಗಮುಲ್ ನಿವಾ
ರಿಂಪನು ವೆಜ್ಜವೈ ಕೃಪ ಗುಱಿಂಚಿ ಪರಂಬು ದಿರಬುಗಾಂಗ ಸ
ತ್ಸಂಪದಲೀಯ ನೀವೆಗತಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 40 ||

ಕುಕ್ಷಿನಜಾಂಡಪಂ ಕ್ತುಲೊನ ಗೂರ್ಚಿ ಚರಾಚರಜಂತುಕೋಟಿ ಸಂ
ರಕ್ಷಣಸೇಯು ತಂಡ್ರಿವಿ ಪರಂಪರ ನೀ ತನಯುಂಡನೈನ ನಾ
ಪಕ್ಷಮು ನೀವುಗಾವಲದೆ ಪಾಪಮು ಲೆನ್ನಿ ಯೊನರ್ಚಿನನ್ ಜಗ
ದ್ರಕ್ಷಕ ಕರ್ತವೀವೆಕದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 41 ||

ಗದ್ದರಿಯೋ ಗಿಹೃತ್ಕಮಲ ಗಂಧರ ಸಾನುಭವಂಬುಂಜೆಂದು ಪೆ
ನ್ನಿದ್ದವು ಗಂಡುಂ ದೇಂಟಿ ಥರಣೀಸುತ ಕೌಂಗಿಲಿಪಂಜರಂಬುನನ್
ಮುದ್ದುಲುಗುಲ್ಕು ರಾಚಿಲುಕ ಮುಕ್ತಿನಿಧಾನಮುರಾಮರಾಂಗದೇ
ತದ್ದಯು ನೇಂಡು ನಾಕಡಕು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 42 ||

ಕಲಿಯುಗ ಮರ್ತ್ಯಕೋಟಿನಿನು ಗಂಗೊನ ರಾನಿವಿಧಂಬೋ ಭಕ್ತವ
ತ್ಸಲತವಹಿಂಪವೋ ಚಟುಲ ಸಾಂದ್ರವಿಪದ್ದಶ ವಾರ್ಧಿ ಗ್ರುಂಕುಚೋ
ಬಿಲಿಚಿನ ಬಲ್ಕ ವಿಂತಮಱಪೀ ನರುಲಿಟ್ಲನರಾದು ಗಾಕ ನೀ
ತಲಪುನ ಲೇದೆ ಸೀತ ಚೆಱ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 43 ||

ಜನವರ ಮೀಕ ಥಾಲಿ ವಿನಸೈಂಪಕ ಕರ್ಣಮುಲಂದು ಘಂಟಿಕಾ
ನಿನದ ವಿನೋದಮುಲ್ ಸುಲುಪುನೀಚುನಕುನ್ ವರಮಿಚ್ಚಿನಾವು ನಿ
ನ್ನನಯಮುನಮ್ಮಿ ಕೊಲ್ಚಿನ ಮಹಾತ್ಮುನಕೇಮಿ ಯೊಸಂಗು ದೋಸನಂ
ದನನುತ ಮಾಕೊಸಂಗುಮಯ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 44 ||

ಪಾಪಮು ಲೊಂದುವೇಳ ರಣಪನ್ನಗ ಭೂತ ಭಯಜ್ವಾರಾದುಲನ್
ದಾಪದ ನೊಂದುವೇಳ ಭರತಾಗ್ರಜ ಮಿಮ್ಮು ಭಜಿಂಚುವಾರಿಕಿನ್
ಬ್ರಾಪುಗ ನೀವುದಮ್ಮು ಡಿರುಪಕ್ಕಿಯಲನ್ ಜನಿ ತದ್ವಿತ್ತಿ ಸಂ
ತಾಪಮು ಮಾಂಪಿ ಕಾತುರಟ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧಿ. || 45 ||

ಅಗಣಿತ ಜನ್ಮಕರ್ಮದುರಿ ತಾಂಬುಧಿಲೋ ಬಹುದುಃಖವೀಚಿಕಲ್
ದೆಗಿಪಡವೀಡಲೇಕ ಜಗತೀಧರ ನೀಪದಭಕ್ತಿ ನಾವಚೇ
ದಗಿಲಿ ತರಿಂಪಗೋರಿತಿ ಬದಂಪಬಡಿ ನದು ಭಯಂಭು ಮಾಂಪವೇ
ತಗದನಿ ಚಿತ್ತಮಂ ದಿಡಕ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 46 ||

ನೇನೊನರಿಂಚು ಪಾಪಮುಲ ನೇಕಮುಲೈನನು ನಾದುಜಿಹ್ವಕುಂ
ಬಾನಕಮಯ್ಯೆಮೀಪರಮ ಪಾವನನಾಮಮುದೊಂಟಿ ಚಿಲ್ಕರಾ
ಮಾನನುಗಾವುಮನ್ನ ತುದಿ ಮಾಟಕು ಸದ್ಗತಿ ಜೆಂದೆಗಾವುನನ್
ದಾನಿ ಧರಿಂಪಗೋರೆದನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 47 ||

ಪರಧನಮುಲ್ ಹರಿಂಚಿ ಪರಭಾಮಲನಂಟಿ ಪರಾನ್ನ ಮಬ್ಬಿನನ್
ಮುರಿಪಮ ಕಾನಿಮೀಂದನಗು ಮೋಸಮೆಱುಂಗದು ಮಾನಸಂಬು
ಸ್ತರಮದಿಕಾಲಕಿಂಕರ ಗದಾಹತಿ ಪಾಲ್ಪಡನೀಕ ಮಮ್ಮು ನೇದು
ತಱಿದರಿಜೇರ್ಚಿ ಕಾಚೆದವೊ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 48 ||

ಚೇಸಿತಿ ಘೋರಕೃತ್ಯಮುಲು ಚೇಸಿತಿ ಭಾಗವತಾಪಚಾರಮುಲ್
ಚೇಸಿತಿ ನನ್ಯದೈವಮುಲಂ ಜೇರಿ ಭಜಿಂಚಿನ ವಾರಿಪೊಂದು ನೇಂ
ಜೇಸಿನ ನೇರಮುಲ್ ದಲಂಚಿ ಚಿಕ್ಕುಲಂಬೆಟ್ಟಕುಮಯ್ಯಯಯ್ಯ ನೀ
ದಾಸುಂಡನಯ್ಯ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 49 ||

ಪರುಲ ಧನಂಬುಂಜೂಚಿಪರ ಭಾಮಲಜೂಚಿ ಹರಿಂಪಗೋರು ಮ
ದ್ಗುರುತರಮಾನಸಂ ಬನೆಡು ದೊಂಗನುಬಟ್ಟಿನಿರೂಢದಾಸ್ಯ ವಿ
ಸ್ಫುರಿತವಿವೇಕ ಪಾಶಮುಲಂ ಜುಟ್ಟಿ ಭವಚ್ಚರಣಂಬನೇ ಮರು
ತ್ತರುವುನಗಟ್ಟಿವೇಯಗ ದೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 50 ||

ಸಲಲಿತ ರಾಮನಾಮ ಜಪಸಾರ ಮೆಱುಂಗನು ಗಾಶಿಕಾಪುರೀ
ನಿಲಯುಡಗಾನುಮೀಚರಣ ನೀರಜರೇಣು ಮಹಾಪ್ರಭಾವಮುಂ
ದೆಲಿಯನಹಲ್ಯಗಾನು ಜಗತೀವರ ನೀದಗು ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಮುಂ
ದಲಪಗ ರಾವಣಾಸುರುನಿ ತಮ್ಮುಡಗಾನು ಭವದ್ವಿಲಾಸಮುಲ್
ದಲಚಿನುತಿಂಪ ನಾತರಮೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 51 ||

ಪಾತಕುಲೈನ ಮೀಕೃಪಕು ಬಾತ್ರುಲು ಕಾರೆತಲಂಚಿಚೂಡ ಜ
ಟ್ರಾತಿಕಿಗಲ್ಗೆ ಬಾವನ ಮರಾತಿಕಿ ರಾಜ್ಯಸುಖಂಬುಗಲ್ಗೆ ದು
ರ್ಜಾತಿಕಿ ಬುಣ್ಯಮಬ್ಬೆಗಪಿ ಜಾತಿಮಹತ್ತ್ವಮುನೊಂದೆಗಾವುನಂ
ದಾತವ ಯೆಟ್ಟಿವಾರಲಕು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 52 ||

ಮಾಮಕ ಪಾತಕ ವಜ್ರಮು ಮ್ರಾಂಪನಗಣ್ಯಮು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತುಲೇ
ಯೇಮನಿ ವ್ರಾತುರೋ? ಶಮನುಡೇಮಿ ವಿಧಿಂಚುನೊ? ಕಾಲಕಿಂಕರ
ಸ್ತೋಮ ಮೊನರ್ಚಿಟೇಮೊ? ವಿನಜೊಪ್ಪಡ ದಿಂತಕಮುನ್ನೆದೀನಚಿಂ
ತಾಮಣಿ ಯೊಟ್ಲು ಗಾಚೆದವೊ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 53 ||

ದಾಸಿನ ಚುಟ್ಟೂಮಾ ಶಬರಿ? ದಾನಿ ದಯಾಮತಿ ನೇಲಿನಾವು; ನೀ
ದಾಸುನಿ ದಾಸುಡಾ? ಗುಹುಡು ತಾವಕದಾಸ್ಯ ಮೊಸಂಗಿನಾವು ನೇ
ಜೇಸಿನ ಪಾಪಮೋ! ವಿನುತಿ ಚೇಸಿನಗಾವವು ಗಾವುಮಯ್ಯ! ನೀ
ದಾಸುಲಲೋನ ನೇನೊಕಂಡ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 54 ||

ದೀಕ್ಷವಹಿಂಚಿ ನಾಕೊಲದಿ ದೀನುಲ ನೆಂದಱಿ ಗಾಚಿತೋ ಜಗ
ದ್ರಕ್ಷಕ ತೊಲ್ಲಿಯಾ ದ್ರುಪದ ರಾಜತನೂಜ ತಲಂಚಿನಂತನೇ
ಯಕ್ಷಯಮೈನ ವಲ್ವಲಿಡಿ ತಕ್ಕಟ ನಾಮೊಱಜಿತ್ತಗಿಂಚಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮು ಗಾವವೇಮಿಟಿಕಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 55 ||

ನೀಲಘನಾಭಮೂರ್ತಿವಗು ನಿನ್ನು ಗನುಂಗೊನಿಕೋರಿ ವೇಡಿನನ್
ಜಾಲಮುಸೇಸಿ ಡಾಗೆದವು ಸಂಸ್ತುತಿ ಕೆಕ್ಕಿನ ರಾಮನಾಮ ಮೇ
ಮೂಲನು ದಾಚುಕೋಗಲವು ಮುಕ್ತಿಕಿ ಬ್ರಾಪದಿ ಪಾಪಮೂಲಕು
ದ್ದಾಲಮುಗಾದೆ ಮಾಯೆಡಲ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 56 ||

ವಲದು ಪರಾಕು ಭಕ್ತಜನವತ್ಸಲ ನೀ ಚರಿತಂಬು ವಮ್ಮುಗಾ
ವಲದು ಪರಾಕು ನೀಬಿರುದು ವಜ್ರಮುವಂಟಿದಿ ಗಾನ ಕೂರಕೇ
ವಲದು ಪರಾಕು ನಾದುರಿತ ವಾರ್ಧಿಕಿ ದೆಪ್ಪವುಗಾ ಮನಂಬುಲೋ
ದಲತುಮೆಕಾ ನಿರಂತರಮು ದಾಶರಥೀ ಕರುನಾಪಯೋನಿಧೀ. || 57 ||

ತಪ್ಪುಲೆಱುಂಗ ಲೇಕ ದುರಿತಂಬುಲು ಸೇಸಿತಿನಂಟಿ ನೀವುಮಾ
ಯಪ್ಪವುಗಾವು ಮಂಟಿ ನಿಕನನ್ಯುಲಕುನ್ ನುದುರಂಟನಂಟಿನೀ
ಕೊಪ್ಪಿದಮೈನ ದಾಸಜನು ಲೊಪ್ಪಿನ ಬಂಟುಕು ಬಟವಂಟಿ ನಾ
ತಪ್ಪುಲ ಕೆಲ್ಲ ನೀವೆಗತಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 58 ||

ಇತಡು ದುರಾತ್ಮುಡಂಚುಜನು ಲೆನ್ನಂಗ ನಾಱಡಿಂಗೊಂಟಿನೇನೆಪೋ
ಪತಿತುಂಡ ನಂಟಿನೋ ಪತಿತ ಪಾವನಮೂರ್ತಿವಿ ನೀವುಗಲ್ಲ ನೇ
ನಿತಿರುಲ ವೇಂಡನಂಟಿ ನಿಹ ಮಿಚ್ಚಿನನಿಮ್ಮುಪರಂಬೊಸಂಗುಮೀ
ಯತುಲಿತ ರಾಮನಾಮ ಮಧು ರಾಕ್ಷರ ಪಾಳಿನಿರಂತರಂ ಬಹೃ
ದ್ಗತಮನಿ ನಮ್ಮಿಕೊಲ್ಚೆದನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 59 ||

ಅಂಚಿತಮೈನನೀದು ಕರುಣಾಮೃತಸಾರಮು ನಾದುಪೈನಿ ಬ್ರೋ
ಕ್ಷಿಂಚಿನ ಜಾಲುದಾನನಿರ ಸಿಂಚೆದನಾದುರಿತಂಬು ಲೆಲ್ಲದೂ
ಲಿಂಚೆದ ವೈರಿವರ್ಗ ಮೆಡಲಿಂಚೆದ ಗೋರ್ಕುಲನೀದುಬಂಟನೈ
ದಂಚೆದ, ಗಾಲಕಿಂಕರುಲ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 60 ||

ಜಲನಿಧು ಲೇಡುನೊಕ್ಕ ಮೊಗಿಂ ಜಕ್ಕಿಕಿದೆಚ್ಚೆಶರಂಬು, ಱಾತಿನಿಂ
ಪಲರಂಗ ಜೇಸೆನಾತಿಗಂಬ ದಾಬ್ಜಪರಾಗಮು, ನೀ ಚರಿತ್ರಮುಂ
ಜಲಜಭವಾದಿ ನಿರ್ಜರುಲು ಸನ್ನುತಿ ಸೇಯಂಗ ಲೇರು ಗಾವುನಂ
ದಲಪನಗಣ್ಯಮಯ್ಯ ಯಿದಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 61 ||

ಕೋತಿಕಿಶಕ್ಯಮಾ ಯಸುರಕೋಟುಲ ಗೆಲ್ವನು ಗಾಲ್ಚೆಬೋ ನಿಜಂ
ಬಾತನಿಮೇನ ಶೀತಕರುಡೌಟ ದವಾನಲು ಡೆಟ್ಟಿವಿಂತ? ಮಾ
ಸೀತಪತಿವ್ರತಾ ಮಹಿಮಸೇವಕು ಭಾಗ್ಯಮುಮೀಕಟಾಕ್ಷಮು
ಧಾತಕು ಶಕ್ಯಮಾ ಪೊಗಡ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 62 ||

ಭೂಪಲಲಾಮ ರಾಮರಘುಪುಂಗವರಾಮ ತ್ರಿಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂ
ಸ್ಧಾಪನರಾಮ ಮೋಕ್ಷಫಲ ದಾಯಕ ರಾಮ ಮದೀಯ ಪಾಪಮುಲ್
ಪಾಪಗದಯ್ಯರಾಮ ನಿನು ಬ್ರಸ್ತುತಿ ಚೇಸೆದನಯ್ಯರಾಮ ಸೀ
ತಾಪತಿರಾಮ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಸರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 63 ||

ನೀಸಹಜಂಬು ಸಾತ್ವಿಕಮು ನೀವಿಡಿಪಟ್ಟು ಸುಧಾಪಯೋಧಿ, ಪ
ದ್ಮಾಸನುಡಾತ್ಮಜುಂಡು, ಗಮಲಾಲಯನೀ ಪ್ರಿಯುರಾಲು ನೀಕು ಸಿಂ
ಹಾಸನಮಿದ್ಧರಿತ್ರಿ; ಗೊಡುಗಾಕ ಸಮಕ್ಷುಲು ಚಂದ್ರಬಾಸ್ಕರುಲ್
ನೀಸುಮತಲ್ಪಮಾದಿಫಣಿ ನೀವೆ ಸಮಸ್ತಮು ಗೊಲ್ಚಿನಟ್ಟಿ ನೀ
ದಾಸುಲ ಭಾಗ್ಯಮೆಟ್ಟಿದಯ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 64 ||

ಚರಣಮು ಸೋಕಿನಟ್ಟಿ ಶಿಲಜವ್ವನಿರೂಪಗು ಟೊಕ್ಕವಿಂತ, ಸು
ಸ್ಧಿರಮುಗ ನೀಟಿಪೈ ಗಿರುಲು ದೇಲಿನ ದೊಕ್ಕಟಿ ವಿಂತಗಾನಿ ಮೀ
ಸ್ಮರಣ ದನರ್ಚುಮಾನವುಲು ಸದ್ಗತಿ ಜೆಂದಿನ ದೆಂತವಿಂತ? ಯೀ
ಧರನು ಧರಾತ್ಮಜಾರಮಣ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 65 ||

ದೈವಮು ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರಿತಗು ದಾತ ಗುರುಂಡು ಸಖುಂಡು ನಿನ್ನೆ ಕಾ
ಭಾವನ ಸೇಯುಚುನ್ನತಱಿ ಪಾಪಮುಲೆಲ್ಲ ಮನೋವಿಕಾರ ದು
ರ್ಭಾವಿತುಜೇಯುಚುನ್ನವಿಕೃಪಾಮತಿವೈನನು ಕಾವುಮೀ ಜಗ
ತ್ಪಾವನಮೂರ್ತಿ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 66 ||

ವಾಸವ ರಾಜ್ಯಭೋಗ ಸುಖ ವಾರ್ಧಿನಿ ದೇಲು ಪ್ರಭುತ್ವಮಬ್ಬಿನಾ
ಯಾಸಕುಮೇರ ಲೇದು ಕನಕಾದ್ರಿಸಮಾನ ಧನಂಬುಗೂರ್ಚಿನಂ
ಗಾಸುನು ವೆಂಟರಾದು ಕನಿ ಕಾನಕ ಚೇಸಿನ ಪುಣ್ಯಪಾಪಮುಲ್
ವೀಸರಬೋವ ನೀವು ಪದಿವೇಲಕು ಜಾಲು ಭವಂಬುನೊಲ್ಲ ನೀ
ದಾಸುನಿಗಾಗ ನೇಲುಕೊನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 67 ||

ಸೂರಿಜನುಲ್ ದಯಾಪರುಲು ಸೂನೃತವಾದು ಲಲುಬ್ಧಮಾನವುಲ್
ವೇರಪತಿಪ್ರತಾಂಗನಲು ವಿಪ್ರುಲು ಗೋವುಲು ವೇದಮುಲ್ ಮಹಾ
ಭಾರಮುದಾಲ್ಪಗಾ ಜನುಲು ಪಾವನಮೈನ ಪರೋಪಕಾರ ಸ
ತ್ಕಾರ ಮೆಱುಂಗುಲೇ ರಕಟ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 68 ||

ವಾರಿಚರಾವತಾರಮು ವಾರಿಧಿಲೋ ಜೊಱಬಾಱಿ ಕ್ರೋಧ ವಿ
ಸ್ತಾರಗುಡೈನ ಯಾ ನಿಗಮತಸ್ಕರವೀರ ನಿಶಾಚರೇಂದ್ರುನಿಂ
ಜೇರಿ ವಧಿಂಚಿ ವೇದಮುಲ ಚಿಕ್ಕೆಡಲಿಂಚಿ ವಿರಿಂಚಿಕಿ ಮಹೋ
ದಾರತನಿಚ್ಚಿತೀವೆಗದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 69 ||

ಕರಮನುರ ಕ್ತಿಮಂದರಮು ಗವ್ವಮುಗಾ ನಹಿರಾಜುದ್ರಾಡುಗಾ
ದೊರಕೊನ ದೇವದಾನವುಲು ದುಗ್ಧಪಯೋಧಿಮಥಿಂಚುಚುನ್ನಚೋ
ಧರಣಿಚಲಿಂಪಲೋಕಮುಲು ತಲ್ಲಡಮಂದಗ ಗೂರ್ಮಮೈ ಧರಾ
ಧರಮು ಧರಿಂಚಿತೀವೆಕದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 70 ||

ಧಾರುಣಿ ಜಾಪಜುಟ್ಟಿನ ವಿಧಂಬುನಗೈಕೊನಿ ಹೇಮನೇತ್ರುಡ
ವ್ವಾರಿಧಿಲೋನದಾಗಿನನು ವಾನಿವಧಿಂಚಿ ವರಾಹಮೂರ್ತಿವೈ
ಧಾರುಣಿದೊಂಟಿಕೈ ವಡಿನಿ ದಕ್ಷಿಣಶೃಂಗಮುನ ಧರಿಂಚಿ ವಿ
ಸ್ತಾರ ಮೊನರ್ಚಿತೀವೇ ಕದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 71 ||

ಪೆಟಪೆಟನುಕ್ಕು ಕಂಬಮುನ ಭೀಕರದಂತ ನಖಾಂತರ ಪ್ರಭಾ
ಪಟಲಮು ಗಪ್ಪ ನುಪ್ಪತಿಲಿ ಭಂಡನವೀಧಿ ನೃಸಿಂಹಭೀಕರ
ಸ್ಫುಟಪಟುಶಕ್ತಿ ಹೇಮಕಶಿಪು ವಿದಳಿಂಚಿ ಸುರಾರಿಪಟ್ಟಿ ನಂ
ತಟಗೃಪಜೂಚಿತೀವೆಕದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 72 ||

ಪದಯುಗಳಂಬು ಭೂಗಗನ ಭಾಗಮುಲ ವೆಸನೂನಿ ವಿಕ್ರಮಾ
ಸ್ಪದಮಗುನಬ್ಬಲೀಂದ್ರುನೊಕ ಪಾದಮುನಂದಲ ಕ್ರಿಂದನೊತ್ತಿಮೇ
ಲೊದವಜಗತ್ತ್ರಯಂಬು ಬುರು ಹೂತುನಿಕಿಯ್ಯವಟುಂಡವೈನಚಿ
ತ್ಸದಮಲಮೂರ್ತಿ ವೀವೆಕದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 73 ||

ಇರುವದಿಯೊಕ್ಕಮಾಱು ಧರಣೀಶುಲ ನೆಲ್ಲವಧಿಂಚಿ ತತ್ಕಳೇ
ಬರ ರುಧಿರ ಪ್ರವಾಹಮುನ ಬೈತೃಕತರ್ಪಣ ಮೊಪ್ಪಜೇಸಿ ಭೂ
ಸುರವರಕೋಟಿಕಿ ಮುದಮು ಸೊಪ್ಪಡ ಭಾರ್ಗವರಾಮಮೂರ್ತಿವೈ
ಧರಣಿನೊಸಂಗಿತೀ ವೆಕದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 74 ||

ದುರಮುನ ದಾಟಕಂದುನಿಮಿ ಧೂರ್ಜಟಿವಿಲ್ ದುನುಮಾಡಿಸೀತನುಂ
ಬರಿಣಯಮಂದಿ ತಂಡ್ರಿಪನುಪ ಘನ ಕಾನನಭೂಮಿ ಕೇಗಿ ದು
ಸ್ತರಪಟುಚಂಡ ಕಾಂಡಕುಲಿಶಾಹತಿ ರಾವಣಕುಂಭಕರ್ಣ ಭೂ
ಧರಮುಲ ಗೂಲ್ಚಿತೀ ವೆಕದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 75 ||

ಅನುಪಮಯಾದವಾನ್ವಯಸು ಧಾಬ್ಧಿಸುಧಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿನೀ
ಕನುಜುಡುಗಾಜನಿಂಚಿ ಕುಜನಾವಳಿನೆಲ್ಲ ನಡಂಚಿ ರೋಹಿಣೀ
ತನಯುಡನಂಗ ಬಾಹುಬಲ ದರ್ಪಮುನ ಬಲರಾಮ ಮೂರ್ತಿವೈ
ತನರಿನ ವೇಲ್ಪವೀವೆಕದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 76 ||

ಸುರಲುನುತಿಂಪಗಾ ದ್ರಿಪುರ ಸುಂದರುಲ ವರಿಯಿಂಪಬುದ್ಧರೂ
ಪರಯಗ ದಾಲ್ಚಿತೀವು ತ್ರಿಪುರಾಸುರಕೋಟಿ ದಹಿಂಚುನಪ್ಪುಡಾ
ಹರುನಕುದೋಡುಗಾ ವರಶ ರಾಸನ ಬಾಣಮುಖೋ ಗ್ರಸಾಧನೋ
ತ್ಕರ ಮೊನರಿಂಚಿತೀವುಕದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 77 ||

ಸಂಕರದುರ್ಗಮೈ ದುರಿತ ಸಂಕುಲಮೈನ ಜಗಂಬುಜೂಚಿ ಸ
ರ್ವಂಕಷಲೀಲ ನು ತ್ತಮ ತುರಂಗಮುನೆಕ್ಕಿ ಕರಾಸಿಬೂನಿ ವೀ
ರಾಂಕವಿಲಾಸ ಮೊಪ್ಪ ಗಲಿ ಕಾಕೃತ ಸಜ್ಜನಕೋಟಿಕಿ ನಿರಾ
ತಂಕ ಮೊನರ್ಚಿತೀವುಕದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 78 ||

ಮನಮುನನೂಹಪೋಷಣಲು ಮರ್ವಕಮುನ್ನೆ ಕಫಾದಿರೋಗಮುಲ್
ದನುವುನನಂಟಿ ಮೇನಿಬಿಗಿ ದಪ್ಪಕಮುನ್ನೆನರುಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಸಾ
ಧನ ಮೊನರಿಂಪಂಗಾವಲಯುಂ ದತ್ತ್ವವಿಚಾರಮು ಮಾನಿಯುಂಡುಟ
ಲ್ತನುವುನಕು ವಿರೋಧಮಿದಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 79 ||

ಮುದಮುನ ಕಾಟಪಟ್ಟುಭವ ಮೋಹಮದ್ವ ದಿರದಾಂಕುಶಂಬು ಸಂ
ಪದಲ ಕೊಟಾರು ಕೋರಿಕಲ ಪಂಟ ಪರಂಬುನ ಕಾದಿ ವೈರುಲ
ನ್ನದನ ಜಯಿಂಚುತ್ರೋವ ವಿಪದಬ್ಧಿಕಿನಾವಗದಾ ಸದಾಭವ
ತ್ಸದಮಲನಾಮಸಂಸ್ಮರಣ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 80 ||

ದುರಿತ ಲತಾನುಸಾರ ಭಯ ದುಃಖ ಕದಂಬಮು ರಾಮನಾಮಭೀ
ಕರತಲ ಹೇತಿಚೇಂ ದೆಗಿ ವಕಾವಕಲೈ ಚನಕುಂಡ ನೇರ್ಚುನೇ
ದರಿಕೊನಿ ಮಂಡುಚುಂಡು ಶಿಖ ದಾರ್ಕೊನಿನ ಶಲಬಾದಿಕೀಟಕೋ
ತ್ಕರಮು ವಿಲೀನಮೈಚನವೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 81 ||

ಹರಿಪದಭಕ್ತಿನಿಂದ್ರಿಯಜ ಯಾನ್ವಿತುಡುತ್ತಮುಂಡಿಂದ್ರಿಮಂಬುಲನ್
ಮರುಗಕ ನಿಲ್ಪನೂದಿನನು ಮಧ್ಯಮುಂಡಿಂದ್ರಿಯಪಾರಶ್ಯುಡೈ
ಪರಗಿನಚೋ ನಿಕೃಷ್ಟುಡನಿ ಪಲ್ಕಗ ದುರ್ಮತಿನೈನ ನನ್ನು ನಾ
ದರಮುನ ನೆಟ್ಲುಕಾಚೆದವೊ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 82 ||

ವನಕರಿಚಿಕ್ಕು ಮೈನಸಕು ಪಾಚವಿಕಿಂ ಜೆಡಿಪೋಯೆ ಮೀನುತಾ
ವಿನಿಕಿಕಿಂಜಿಕ್ಕೆಂಜಿಲ್ವಗನು ವೇಂದುಱುಂ ಜೆಂದೆನು ಲೇಳ್ಳು ತಾವಿಲೋ
ಮನಿಕಿನಶಿಂಚೆ ದೇಟಿತರ ಮಾಯಿರುಮೂಂಟಿನಿ ಗೆಲ್ವನೈ ದುಸಾ
ಧನಮುಲನೀ ವೆ ಕಾವನಗು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 83 ||

ಕರಮುಲುಮೀಕುಮ್ರೊಕ್ಕುಲಿಡ ಕನ್ನುಲು ಮಿಮ್ಮುನೆ ಚೂಡ ಜಿಹ್ವ ಮೀ
ಸ್ಮರಣದನರ್ಪವೀನುಲುಭ ವತ್ಕಥಲನ್ ವಿನುಚುಂಡನಾಸ ಮೀ
ಯಱುತುನು ಬೆಟ್ಟುಪೂಸರುಲ ಕಾಸಗೊನಂ ಬರಮಾರ್ಥ ಸಾಧನೋ
ತ್ಕರಮಿದಿ ಚೇಯವೇಕೃಪನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 84 ||

ಚಿರತರಭಕ್ತಿ ನೊಕ್ಕತುಳಸೀದಳ ಮರ್ಪಣ ಚೇಯುವಾಡು ಖೇ
ಚರಗರು ಡೋರಗ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಮುಲೋ ವೆಲುಗನ್ ಸಧಾ ಭವತ್
ಸುರುಚಿರ ಧೀಂದ ಪಾದಮುಲ ಬೂಜಲೊನರ್ಚಿನ ವಾರಿಕೆಲ್ಲದ
ತ್ಪರ ಮರಚೇತಿಧಾತ್ರಿಗದ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 85 ||

ಭಾನುಡು ತೂರ್ಪುನಂದುಗನು ಪುಟ್ಟಿನಂ ಬಾವಕ ಚಂದ್ರ ತೇಜಮುಲ್
ಹೀನತ ಜೆಂದಿನಟ್ಲು ಜಗದೇಕ ವಿರಾಜಿತಮೈನ ನೀ ಪದ
ಧ್ಯಾನಮು ಚೇಯುಚುನ್ನಂ ಬರ ದೈವಮರೀಚುಲಡಂಗಕುಂಡು ನೇ
ದಾನವ ಗರ್ವ ನಿರ್ದಳನ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 86 ||

ನೀಮಹನೀಯತತ್ತ್ವ ರಸ ನಿರ್ಣ ಯಬೋಧ ಕಥಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲೋ
ದಾಮುನುಗ್ರುಂಕುಲಾಡಕವೃ ಥಾತನುಕಷ್ಟಮುಜೆಂದಿ ಮಾನವುಂ
ಡೀ ಮಹಿಲೋಕತೀರ್ಥಮುಲ ನೆಲ್ಲ ಮುನಿಂಗಿನ ದುರ್ವಿಕಾರ ಹೃ
ತಾಮಸಪಂಕಮುಲ್ ವಿದುನೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 87 ||

ನೀಮಹನೀಯತತ್ತ್ವ ರಸ ನಿರ್ಣ ಯಬೋಧ ಕಥಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲೋ
ದಾಮುನುಗ್ರುಂಕುಲಾಡಕವೃ ಥಾತನುಕಷ್ಟಮುಜೆಂದಿ ಮಾನವುಂ
ಡೀ ಮಹಿಲೋಕತೀರ್ಥಮುಲ ನೆಲ್ಲ ಮುನಿಂಗಿನ ದುರ್ವಿಕಾರ ಹೃ
ತಾಮಸಪಂಕಮುಲ್ ವಿದುನೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 88 ||

ಕಾಂಚನ ವಸ್ತುಸಂಕಲಿತ ಕಲ್ಮಷ ಮಗ್ನಿ ಪುಟಂಬು ಬೆಟ್ಟೆವಾ
ರಿಂಚಿನರೀತಿ ನಾತ್ಮನಿಗಿಡಿಂಚಿನ ದುಷ್ಕರ ದುರ್ಮಲತ್ರಯಂ
ಬಂಚಿತ ಭ ಕ್ತಿಯೋಗ ದಹ ನಾರ್ಚಿಂದಗುಲ್ಪಕ ಪಾಯುನೇ ಕನ
ತ್ಕಾಂಚನಕುಂಡಲಾಭರಣ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 89 ||

ನೀಸತಿ ಪೆಕ್ಕು ಗಲ್ಮುಲಿಡನೇರ್ಪಿರಿ, ಲೋಕ ಮಕಲ್ಮಷಂಬುಗಾ
ನೀಸುತ ಸೇಯು ಪಾವನಮು ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರ್ಯಧುರೀಣ ದಕ್ಷುಡೈ
ನೀಸುತುಡಿಚ್ಚು ನಾಯುವುಲು ನಿನ್ನ ಭುಜಿಂಚಿನಂ ಗಲ್ಗಕುಂಡುನೇ
ದಾಸುಲಕೀಪ್ಸಿ ತಾರ್ಥಮುಲ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 90 ||

ವಾರಿಜಪತ್ರಮಂದಿಡಿನ ವಾರಿವಿಧಂಬುನ ವರ್ತನೀಯಮಂ
ದಾರಯ ರೊಂಪಿಲೋನ ದನು ವಂಟನಿ ಕುಮ್ಮರಪುರ್ವುರೀತಿ ಸಂ
ಸಾರಮುನ ಮೆಲಂಗುಚು ವಿಚಾರಡೈಪರಮೊಂದುಗಾದೆಸ
ತ್ಕಾರ ಮೆಱಿಂಗಿ ಮಾನವುಡು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 91 ||

ಎಕ್ಕಡಿ ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರಿ ಸುತುಲೆಕ್ಕಡಿ ವಾರು ಕಳತ್ರ ಬಾಂಧವಂ
ಬೆಕ್ಕಡ ಜೀವುಂಡೆಟ್ಟಿ ತನು ವೆತ್ತಿನ ಬುಟ್ಟುನು ಬೋವುಚುನ್ನ ವಾ
ಡೊಕ್ಕಡೆಪಾಪ ಪುಣಯ ಫಲ ಮೊಂದಿನ ನೊಕ್ಕಡೆ ಕಾನರಾಡುವೇ
ಱೊಕ್ಕಡು ವೆಂಟನಂಟಿಭವ ಮೊಲ್ಲನಯಾಕೃಪ ಜೂಡುವಯ್ಯನೀ
ಟಕ್ಕರಿ ಮಾಯಲಂದಿಡಕ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾ ಪಯೋನಿಧೀ. || 92 ||

ದೊರಸಿನಕಾಯಮುಲ್ಮುದಿಮಿ ತೋಚಿನಂಜೂಚಿಪ್ರಭುತ್ವಮುಲ್ಸಿರು
ಲ್ಮೆಱಪುಲುಗಾಗಜೂಚಿಮಱಿ ಮೇದಿನಿಲೋಂದಮತೋಡಿವಾರುಮುಂ
ದರುಗುಟಜೂಚಿಚೂಚಿ ತೆಗು ನಾಯುವೆಱುಂಗಕ ಮೋಹಪಾಶಮು
ಲ್ದರುಗನಿವಾರಿಕೇಮಿಗತಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 93 ||

ಸಿರಿಗಲನಾಂಡು ಮೈಮಱಚಿ ಚಿಕ್ಕಿನನಾಂಡುದಲಂಚಿ ಪುಣ್ಯಮುಲ್
ಪೊರಿಂಬೊರಿ ಸೇಯನೈತಿನನಿ ಪೊಕ್ಕಿನಂ ಗಲ್ಗು ನೆಗಾಲಿಚಿಚ್ಚುಪೈಂ
ಗೆರಲಿನ ವೇಳಂದಪ್ಪಿಕೊನಿ ಕೀಡ್ಪಡು ವೇಳ ಜಲಂಬು ಗೋರಿ ತ
ತ್ತರಮುನಂ ದ್ರವ್ವಿನಂ ಗಲದೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 94 ||

ಜೀವನಮಿಂಕಂ ಬಂಕಮುನ ಜಿಕ್ಕಿನ ಮೀನು ಚಲಿಂಪಕೆಂತಯು
ದಾವುನನಿಲ್ಚಿ ಜೀವನಮೆ ದದ್ದಯುಂ ಗೋರುವಿಧಂಬು ಚೊಪ್ಪಡಂ
ದಾವಲಮೈನಂಗಾನಿ ಗುಱಿ ತಪ್ಪನಿವಾಂಡು ತರಿಂಚುವಾಂಡಯಾ
ತಾವಕಭಕ್ತಿಯೋ ಗಮುನ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 95 ||

ಸರಸುನಿಮಾನಸಂಬು ಸರ ಸಙ್ಞುಡೆರುಂಗುನು ಮುಷ್ಕರಾಧಮುಂ
ಡೆಱಿಂಗಿಗ್ರಹಿಂಚುವಾಡೆ ಕೊಲ ನೇಕನಿಸಮುಂ ಗಾಗದುರ್ದುರಂ
ಬರಯಂಗ ನೇರ್ಚುನೆಟ್ಲು ವಿಕ ಚಾಬ್ದಮರಂದ ರಸೈಕ ಸೌರಭೋ
ತ್ಕರಮುಮಿಳಿಂದ ಮೊಂದುಕ್ರಿಯ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 96 ||

ನೋಂಚಿನತಲ್ಲಿದಂಡ್ರಿಕಿಂ ದನೂಭವುಂಡೊಕ್ಕಡೆಚಾಲು ಮೇಟಿಚೇ
ಚಾಂಚನಿವಾಡು ವೇಱೊಕಂಡು ಚಾಚಿನ ಲೇದನ ಕಿಚ್ಚುವಾಂಡುನೋ
ರಾಂಚಿನಿಜಂಬಕಾನಿ ಪಲು ಕಾಡನಿವಾಂಡು ರಣಂಬುಲೋನ ಮೇನ್
ದಾಚನಿವಾಂಡು ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 97 ||

ಶ್ರೀಯುತಜಾನಕೀರಮಣ ಚಿನ್ನಯರೂಪ ರಮೇಶರಾಮ ನಾ
ರಾಯಣ ಪಾಹಿಪಾಹಿಯನಿ ಬ್ರಸ್ತುತಿಂ ಜೇಸಿತಿ ನಾಮನಂಬುನಂ
ಬಾಯಕ ಕಿಲ್ಬಿಷವ್ರಜ ವಿ ಪಾಟನಮಂದಂಗ ಜೇಸಿ ಸತ್ಕಳಾ
ದಾಯಿ ಫಲಂಬುನಾಕಿಯವೆ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 98 ||

ಎಂತಟಿಪುಣ್ಯಮೋ ಶಬರಿ ಯೆಂಗಿಲಿಗೊಂಟಿವಿ ವಿಂತಗಾದೆ ನೀ
ಮಂತನ ಮೆಟ್ಟಿದೋ ಯುಡುತ ಮೈನಿಕ ರಾಗ್ರ ನಖಾಂಕುರಂಬುಲನ್
ಸಂತಸಮಂದಂ ಜೇಸಿತಿವಿ ಸತ್ಕುಲಜನ್ಮಮು ಲೇಮಿ ಲೆಕ್ಕ ವೇ
ದಾಂತಮುಗಾದೆ ನೀ ಮಹಿಮ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 99 ||

ಬೊಂಕನಿವಾಂಡೆಯೋಗ್ಯುಡರಿ ಬೃಂದಮು ಲೆತ್ತಿನ ಚೋಟಜಿವ್ವಕುಂ
ಜಂಕನಿವಾಂಡೆಜೋದು ರಭಸಂಬುನ ನರ್ಥಿ ಕರಂಬುಸಾಂಚಿನಂ
ಗೊಂಕನಿವಾಂಡೆದಾತ ಮಿಮುಂ ಗೊಲ್ಚಿಭಜಿಂಚಿನ ವಾಂಡೆ ಪೋನಿರಾ
ತಂಕ ಮನಸ್ಕುಂ ಡೆನ್ನ ಗನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 100 ||

ಭ್ರಮರಮುಗೀಟಕಂಬುಂ ಗೊನಿ ಪಾಲ್ಪಡಿ ಝಾಂಕರಣೋ ಕಾರಿಯೈ
ಭ್ರಮರಮುಗಾನೊನರ್ಚುನನಿ ಪಲ್ಕುಟಂ ಜೇಸಿ ಭವಾದಿ ದುಃಖಸಂ
ತಮಸಮೆಡಲ್ಚಿ ಭಕ್ತಿಸಹಿ ತಂಬುಗ ಜೀವುನಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ತ
ತ್ತ್ವಮುನಧರಿಂಚು ಟೇಮರುದು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 101 ||

ತರುವುಲು ಪೂಚಿಕಾಯಲಗು ದಕ್ಕುಸುಮಂಬುಲು ಪೂಜಗಾಭವ
ಚ್ಚರಣಮು ಸೋಕಿದಾಸುಲಕು ಸಾರಮುಲೋ ಧನಧಾನ್ಯರಾಶುಲೈ
ಕರಿಭಟ ಘೋಟಕಾಂಬರ ನಕಾಯಮುಲೈ ವಿರಜಾ ಸಮು
ತ್ತರಣ ಮೊನರ್ಚುಜಿತ್ರಮಿದಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 102 ||

ಪಟ್ಟಿತಿಭಟ್ಟರಾರ್ಯಗುರು ಪಾದಮುಲಿಮ್ಮೆಯಿನೂರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರಮುಲ್
ವೆಟ್ಟಿತಿಮಂತ್ರರಾಜ ಮೊಡಿ ಬೆಟ್ಟಿತಿ ನಯ್ಯಮಕಿಂಕ ರಾಲಿಕಿಂ
ಗಟ್ಟಿತಿಬೊಮ್ಮಮೀಚರಣ ಕಂಜಲಂದುಂ ದಲಂಪುಪೆಟ್ಟಿ ಬೋ
ದಟ್ಟಿತಿಂ ಬಾಪಪುಂಜಮುಲ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 103 ||

ಅಲ್ಲನ ಲಿಂಗಮಂತ್ರಿ ಸುತುಡತ್ರಿಜ ಗೋತ್ರಜುಡಾದಿಶಾಖ ಕಂ
ಚೆರ್ಲ ಕುಲೋದ್ಬವುಂ ದಂಬ್ರಸಿದ್ಧಿಡನೈ ಭವದಂಕಿತಂಬುಗಾ
ನೆಲ್ಲಕವುಲ್ ನುತಿಂಪ ರಚಿಯಿಂಚಿತಿ ಗೋಪಕವೀಂದ್ರುಡನ್ ಜಗ
ದ್ವಲ್ಲಭ ನೀಕು ದಾಸುಡನು ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. || 104 ||

Dasarathi Satakam Lyrics in English:
Sri raghurama carutula-sitadaladhama Samaksamadi Srm
gara gunabhirama trija-gannuta Saurya ramalalama du
rvara kabandharaksasa vi-rama jagajjana kalmasarnavo
ttarakanama! bhadragiri-daSarathi karunapayonidhi. || 1 ||

ramaviSala vikrama parajita bhargavarama sadguna
stoma paranganavimukha suvrata kama vinila nirada
Syama kakutdhsavamSa kalaSambhudhisoma suraridorbhalo
ddhama virama bhadragiri – daSarathi karunapayonidhi. || 2 ||

aganita satyabhasa, Saranagataposa, dayalasajghari
vigata samastadosa, prthivisuratosa, triloka putakr
dgaga nadhunimaranda padakanja viSesa maniprabha dhaga
ddhagita vibhusa bhadragiri daSarathi karunapayonidhi. || 3 ||

rangadaratibhanga, khaga rajaturanga, vipatparamparo
ttunga tamahpatanga, pari tositaranga, dayantaranga sa
tsanga dharatmaja hrdaya sarasabhrnga niSacarabjama
tanga, Subhanga, bhadragiri daSarathi karunapayonithi. || 4 ||

Srida sanandanadi munisevita pada digantakirtisam
pada samastabhuta paripala vinoda visada valli ka
ccheda dharadhinathakula sindhusudhamayapada nrttagi
tadi vinoda bhadragiri daSarathi karunapayonidhi. || 5 ||

aryula kella mrokkivina tangudanai raghunadha bhattara
raryula kanjaletti kavi sattamulan vinutinci karya sau
karya melarpanokka Satakambona gurci racintuneduta
tparyamunan grahimpumidi daSarathi karunapayonidhi. || 6 ||

masakoni rengubandlukunu mauktikamul velavosinatludu
rvyasanamujendi kavyamu duratmulakiccitimosa mayye na
rasanakum butavrttisuka rambuga jekurunatlu vaksudha
rasamulucilka badyumukha rangamunandunatimpa vayyasam
tasamu jendi bhadragiri daSarathi karunapayonidhi. || 7 ||

Sriramaniyahara yatasi kusumabhaSarira, bhakta mam
dara, vikaradura, paratattvavihara triloka cetano
dara, duranta pataka vitana vidura, kharadi daityakam
tara kuthara bhadragiri daSarathi karunapayonidhi. || 8 ||

duritalatalavitra, khara dusanakananavitihotra, bhu
bharanakalavicitra, bhava bandhavimocanasutra, caruvi
sphuradaravindanetra, ghana punyacaritra, vinilabhurikam
dharasamagatra, bhadragiri daSarathi karunapayonidhi. || 9 ||

kanakaviSalacela bhavakanana Satakutharadhara sa
jjanaparipalaSila divijastuta sadguna kandakanda sam
janita parakramakrama viSarada Sarada kandakunda cam
dana ghanasara sarayaSa daSarathi karunapayonidhi. || 10 ||

Sri raghuvamSa toyadhiki Sitamayukhudavaina ni pavi
trorupadabjamul vikasitotpala campaka vrttamadhuri
puritavakprasunamula bujalonarceda jittagimpumi
tarakanama bhadragiri daSarathi karunapayonidhi. || 11 ||

gurutaramaina kavyarasa gumbhanakabbura mandimuskarul
sarasulamadki santasila juludurotuSaSanka candrikam
kuramula kindu kantamani kotisravincina bhangivindhyabhu
dharamuna jarune Silalu daSarathi karunapayonidhi. || 12 ||

taranikuleSa nanudula dappulu galgina nidunama sa
dviracitamaina kavyamu pavitramugade viyannadijalam
baragucuvankayaina malinakrti barina danmahatvamum
darame ganimpa nevvariki daSarathi karunapayonidhi. || 13 ||

darunapata kabdhiki sada badabagni bhavakulartivi
staradavanalarciki sudharasavrsti duranta durmata
carabhayanka rataviki jandakathorakutharadhara ni
tarakanama mennukona daSarathi karunapayonidhi. || 14 ||

harunaku navvibhisanunaka drijakum dirumantra rajamai
kariki sahalyakum drupadakanyaku nartiharincucuttamai
paraginayatti nipatita pavananamamu jihvapai niram
taramu natimpajeyumika daSarathi karunapayonidhi. || 15 ||

muppuna galakinkarulu mungitavaccina vela, rogamul
gopparamainaco gaphamu kuttuka nindinavela, bandhavul
gappinavela, mismarana galguno galgado nati kippude
tappakacetu mibhajana daSarathi karunapayonidhi. || 16 ||

paramadayanidhe patitapavananama hare yatancu su
sdhiramatulai sadabhajana seyu mahatmula padadhuli na
Siramunadaltumirataku jerakudancu yamundu kinkaro
tkaramula kana bettunata daSarathi karunapayonidhi. || 17 ||

ajunaku tandrivayyu sanakadulakum baratattvamayyusa
ddvijamunikotikellabara detavayyu dineSavamSa bhu
bhujulaku metivayyubari purnudavai veligondupaksira
ddhvajamimu brastutincedanu daSarathi karunapayonidhi. || 18 ||

pandita raksakum dakhila papavimocanu dabjasambhava
khandala pujitundu daSakantha vilunthana candakandako
dandakala pravinudavu tavaka kirti vadhuti kittupu
dandalu gaga na kavita daSarathi karunapayonidhi. || 19 ||

Srirama sitagaga nijasevaka brndamu viravaisnava
cara javambugaga virajanadi gautamiga vikuntha mu
nnarayabhadra SailaSikharagramugaga vasincu cetano
ddharakudaina visnudavu daSarathi karunapayonidhi. || 20 ||

kanti naditatambubodagantini bhadranagadhivasamun
ganti nilatanujanuru karmuka marganaSankhacakramul
gantini mimmu laksmanuni ganti krtardhuda naiti no jaga
tkantaka daityanirdhalana daSarathi karunapayonidhi. || 21 ||

halikunakun halagramuna nardhamu sekurubhangi dappice
nalamata jenduvaniki surapagalo jala mabbinatlu du
rmalina manovikariyagu martyuni nannodagurci nipayin
dalavu ghatimpajesitive daSarathi karunapayonidhi. || 22 ||

konjakatarka vadamanu guddalice baratattvabhusdhalin
ranjiladravvi kangonani ramanidhanamu nedu bhaktisi
ddhanjanamanduhastagata mayyebali yanaga madiyahr
tkanjamunan vasimpumika daSarathi karunapayonidhi. || 23 ||

ramundu ghora pataka viramudu sadgunakalpavallika
ramudu sadvikarajaya ramudu sadhujanavanavrato
ddamundu ramude parama daivamu makani mi yadungu gem
damarale bhujincedanu daSarathi karunapayonidhi. || 24 ||

cakkeramanivemudina jalinakaivadi manavadhamul
pekkuru okka daivamula vemarugolcedaratla kadaya
mrokkinaniku mrokkavale moksa mosangina nivayivalem
dakkinamata lemitiki daSarathi karunapayonidhi. || 25 ||

’ra’ kalusambulella bayalambadadrocina ’ma’ka vatamai
dikoniprovucunikka manidhiyutulennandadiya varnamul
gaikoni bhakti ce nuduvanganaru gaka vipatparamparal
dakonune jagajjanula daSarathi karunapayonidhi. || 26 ||

ramahare kakutdhsakula ramahare raghuramaramaSri
ramahareyatancu madi ranjila bhekagalambulila ni
namamu samsmarincina janambu bhavambedabasi tatparam
dhama nivasulaudurata daSarathi karunapayonidhi. || 27 ||

cakkera lappakun migula javvani kenjiguraku movikim
jokkapujunti teniyaku jokkulucungana leru gaka ne
dakkata ramanamamadhu ramrtamanutakante saukhyama
takkinamadhuri mahima daSarathi karunapayonidhi. || 28 ||

andajavaha ninnu hrdayambunanammina vari papamul
kondalavantivaina vesaguli naSimpaka yunne santa ta
khandalavaibhavonnatulu galgakamanune moksa laksmikai
dandayosangakunne tuda daSarathi karunapayonidhi. || 29 ||

cikkanipalapai misimi jendina migada pancadarato
mekkinabhangi mivimala mecakarupa sudharasambu na
makkuva pallerambuna samahita dasyamu netido yitan
dakkenatancu jurredanu daSarathi karunapayonidhi. || 30 ||

sirulidasita pidalega jimmutakun hanumantudartiso
darudu sumitrasuti duritambulumanupa rama namamum
garunadalirpa manavulagavaga bannina vajrapanjaro
tkaramugada bhavanmahima daSarathi karunapayonidhi. || 31 ||

halikuliSankuSadhvaja Sarasana Sankharathanga kalpako
jvalajalajata rekhalanu samSamulai kanupattucunna mi
kalitapadambuja dvayamu gautamapatni kosanginatlu na
talapuna jercikavagade daSarathi karunapayonidhi. || 32 ||

jalanidhilonaduri kula Sailamumiti dharitrigommunam
dalavadamatirakkasuni yangamugitibalindrunin rasa
talamunamati pardhivaka dambamugurcina metirama na
talapunanati ragadave daSarathi karunapayonidhi. || 33 ||

bhandana bhimuda rtajana bandhavudujjvala banatunako
dandakalapracanda bhuja tandavakirtiki ramamurtikin
rendava satidaivamika ledanucun gadagatti bherika
dandada danda danda nina dambulajandamu nindamattave
dandamu nekki catedanu daSarathi karunapayonidhi. || 34 ||

avanija kannudoyi togalandu velingedu soma, janaki
kuvalayanetra gabbicanukondala nundu ghanamba maidhili
navanava yauvanambanu vanambukun madadanti viveka
davili bhajintu nellapudu daSarathi karunapayonidhi. || 35 ||

kharakaravamSaja vinu mukhandita bhutapiSacadhakini
jvara paritapasarpabhaya varakamaina bhavatpadabja ni
spura duruvajrapanjaramujocciti, niyeda dina manavo
dhdhara birudanka memaruku daSarathi karunapayonidhi. || 36 ||

jurredamika thamrtamu jurredamipadakanjato yamun
jurreda ramanamamuna jobbilucunna sudharasamba ne
jurreda jurrujurrunga rucul ganuvaripadambu gurpave
turrulatodi pottidaka daSarathi karunapayonidhi. || 37 ||

ghorakrtanta virabhata kotiki gundedigul daridrata
karapiSaca samharana karyavinodi vikuntha mandira
dvara kavata bhedi nijadasa janavalikella proddu ni
tarakanama mennukona daSarathi karunapayonidhi. || 38 ||

vinnapamalakincu raghuvira nahipratilokamandu na
kannaduratmudum barama karunikottama velpulandu ni
kanna mahatmudum batita kalmasadurudu ledunakuvi
dvannuta nivenaku gati daSarathi karunapayonidhi. || 39 ||

pempunandallivai kalusa brndasamagama mondukundu ra
ksimpanudandrivai meyu vasincudu Sendriya rogamul niva
rimpanu vejjavai krpa gurinci parambu dirabuganga sa
tsampadaliya nivegati daSarathi karunapayonidhi. || 40 ||

kuksinajandapam ktulona gurci caracarajantukoti sam
raksanaseyu tandrivi parampara ni tanayundanaina na
paksamu nivugavalade papamu lenni yonarcinan jaga
draksaka kartavivekada daSarathi karunapayonidhi. || 41 ||

gaddariyo gihrtkamala gandhara sanubhavambunjendu pe
nniddavu gandum denti tharanisuta kaungilipanjarambunan
muddulugulku raciluka muktinidhanamuramarangade
taddayu nendu nakadaku daSarathi karunapayonidhi. || 42 ||

kaliyuga martyakotininu gangona ranividhambo bhaktava
tsalatavahimpavo catula sandravipaddaSa vardhi grunkuco
bilicina balka vintamarapi narulitlanaradu gaka ni
talapuna lede sita cera daSarathi karunapayonidhi. || 43 ||

janavara mika thali vinasaimpaka karnamulandu ghantika
ninada vinodamul sulupunicunakun varamiccinavu ni
nnanayamunammi kolcina mahatmunakemi yosangu dosanam
dananuta makosangumaya daSarathi karunapayonidhi. || 44 ||

papamu londuvela ranapannaga bhuta bhayajvaradulan
dapada nonduvela bharatagraja mimmu bhajincuvarikin
brapuga nivudammu dirupakkiyalan jani tadvitti sam
tapamu mampi katurata daSarathi karunapayonidhi. || 45 ||

aganita janmakarmaduri tambudhilo bahuduhkhavicikal
degipadavidaleka jagatidhara nipadabhakti navace
dagili tarimpagoriti badampabadi nadu bhayambhu mampave
tagadani cittamam didaka daSarathi karunapayonidhi. || 46 ||

nenonarincu papamula nekamulainanu nadujihvakum
banakamayyemiparama pavananamamudonti cilkara
mananugavumanna tudi mataku sadgati jendegavunan
dani dharimpagoredanu daSarathi karunapayonidhi. || 47 ||

paradhanamul harinci parabhamalananti paranna mabbinan
muripama kanimindanagu mosamerungadu manasambu
staramadikalakinkara gadahati palpadanika mammu nedu
taridarijerci kacedavo daSarathi karunapayonidhi. || 48 ||

cesiti ghorakrtyamulu cesiti bhagavatapacaramul
cesiti nanyadaivamulam jeri bhajincina varipondu nem
jesina neramul dalanci cikkulambettakumayyayayya ni
dasundanayya bhadragiri daSarathi karunapayonidhi. || 49 ||

parula dhanambunjucipara bhamalajuci harimpagoru ma
dgurutaramanasam banedu donganubattinirudhadasya vi
sphuritaviveka paSamulam jutti bhavaccaranambane maru
ttaruvunagattiveyaga de daSarathi karunapayonidhi. || 50 ||

salalita ramanama japasara merunganu gaSikapuri
nilayudaganumicarana nirajarenu mahaprabhavamum
deliyanahalyaganu jagativara nidagu satyavakyamum
dalapaga ravanasuruni tammudaganu bhavadvilasamul
dalacinutimpa natarame daSarathi karunapayonidhi. || 51 ||

patakulaina mikrpaku batrulu karetalancicuda ja
tratikigalge bavana maratiki rajyasukhambugalge du
rjatiki bunyamabbegapi jatimahattvamunondegavunam
datava yettivaralaku daSarathi karunapayonidhi. || 52 ||

mamaka pataka vajramu mrampanaganyamu citraguptule
yemani vraturo? Samanudemi vidhincuno? kalakinkara
stoma monarcitemo? vinajoppada dintakamunnedinacim
tamani yotlu gacedavo daSarathi karunapayonidhi. || 53 ||

dasina cuttuma Sabari? dani dayamati nelinavu; ni
dasuni dasuda? guhudu tavakadasya mosanginavu ne
jesina papamo! vinuti cesinagavavu gavumayya! ni
dasulalona nenokanda daSarathi karunapayonidhi. || 54 ||

diksavahinci nakoladi dinula nendari gacito jaga
draksaka tolliya drupada rajatanuja talancinantane
yaksayamaina valvalidi takkata namorajittaginci
pratyaksamu gavavemitiki daSarathi karunapayonidhi. || 55 ||

nilaghanabhamurtivagu ninnu ganungonikori vedinan
jalamusesi dagedavu samstuti kekkina ramanama me
mulanu dacukogalavu muktiki brapadi papamulaku
ddalamugade mayedala daSarathi karunapayonidhi. || 56 ||

valadu paraku bhaktajanavatsala ni caritambu vammuga
valadu paraku nibirudu vajramuvantidi gana kurake
valadu paraku nadurita vardhiki deppavuga manambulo
dalatumeka nirantaramu daSarathi karunapayonidhi. || 57 ||

tappulerunga leka duritambulu sesitinanti nivuma
yappavugavu manti nikananyulakun nudurantanantini
koppidamaina dasajanu loppina bantuku batavanti na
tappula kella nivegati daSarathi karunapayonidhi. || 58 ||

itadu duratmudancujanu lennanga naradingontinenepo
patitunda nantino patita pavanamurtivi nivugalla ne
nitirula vendananti niha miccinanimmuparambosangumi
yatulita ramanama madhu raksara palinirantaram bahr
dgatamani nammikolcedanu daSarathi karunapayonidhi. || 59 ||

ancitamainanidu karunamrtasaramu nadupaini bro
ksincina jaludananira sincedanaduritambu lelladu
linceda vairivarga medalinceda gorkulanidubantanai
danceda, galakinkarula daSarathi karunapayonidhi. || 60 ||

jalanidhu ledunokka mogim jakkikidecceSarambu, ratinim
palaranga jesenatigamba dabjaparagamu, ni caritramum
jalajabhavadi nirjarulu sannuti seyanga leru gavunam
dalapanaganyamayya yidi daSarathi karunapayonidhi. || 61 ||

kotikiSakyama yasurakotula gelvanu galcebo nijam
batanimena Sitakarudauta davanalu dettivinta? ma
sitapativrata mahimasevaku bhagyamumikataksamu
dhataku Sakyama pogada daSarathi karunapayonidhi. || 62 ||

bhupalalama ramaraghupungavarama triloka rajya sam
sdhapanarama moksaphala dayaka rama madiya papamul
papagadayyarama ninu brastuti cesedanayyarama si
tapatirama bhadragiri dasarathi karunapayonidhi. || 63 ||

nisahajambu satvikamu nividipattu sudhapayodhi, pa
dmasanudatmajundu, gamalalayani priyuralu niku sim
hasanamiddharitri; godugaka samaksulu candrabaskarul
nisumatalpamadiphani nive samastamu golcinatti ni
dasula bhagyamettidaya daSarathi karunapayonidhi. || 64 ||

caranamu sokinatti Silajavvanirupagu tokkavinta, su
sdhiramuga nitipai girulu delina dokkati vintagani mi
smarana danarcumanavulu sadgati jendina dentavinta? yi
dharanu dharatmajaramana daSarathi karunapayonidhi. || 65 ||

daivamu tallidandritagu data gurundu sakhundu ninne ka
bhavana seyucunnatari papamulella manovikara du
rbhavitujeyucunnavikrpamativainanu kavumi jaga
tpavanamurti bhadragiri daSarathi karunapayonidhi. || 66 ||

vasava rajyabhoga sukha vardhini delu prabhutvamabbina
yasakumera ledu kanakadrisamana dhanambugurcinam
gasunu ventaradu kani kanaka cesina punyapapamul
visarabova nivu padivelaku jalu bhavambunolla ni
dasunigaga nelukonu daSarathi karunapayonidhi. || 67 ||

surijanul dayaparulu sunrtavadu lalubdhamanavul
verapatipratanganalu viprulu govulu vedamul maha
bharamudalpaga janulu pavanamaina paropakara sa
tkara merungule rakata daSarathi karunapayonidhi. || 68 ||

varicaravataramu varidhilo jorabari krodha vi
staragudaina ya nigamataskaravira niSacarendrunim
jeri vadhinci vedamula cikkedalinci virinciki maho
darataniccitivegada daSarathi karunapayonidhi. || 69 ||

karamanura ktimandaramu gavvamuga nahirajudraduga
dorakona devadanavulu dugdhapayodhimathincucunnaco
dharanicalimpalokamulu talladamandaga gurmamai dhara
dharamu dharincitivekada daSarathi karunapayonidhi. || 70 ||

dharuni japajuttina vidhambunagaikoni hemanetruda
vvaridhilonadaginanu vanivadhinci varahamurtivai
dharunidontikai vadini daksinaSrngamuna dharinci vi
stara monarcitive kada daSarathi karunapayonidhi. || 71 ||

petapetanukku kambamuna bhikaradanta nakhantara prabha
patalamu gappa nuppatili bhandanavidhi nrsimhabhikara
sphutapatuSakti hemakaSipu vidalinci suraripatti nam
tatagrpajucitivekada daSarathi karunapayonidhi. || 72 ||

padayugalambu bhugagana bhagamula vesanuni vikrama
spadamagunabbalindrunoka padamunandala krindanottime
lodavajagattrayambu buru hutunikiyyavatundavainaci
tsadamalamurti vivekada daSarathi karunapayonidhi. || 73 ||

iruvadiyokkamaru dharaniSula nellavadhinci tatkale
bara rudhira pravahamuna baitrkatarpana moppajesi bhu
suravarakotiki mudamu soppada bhargavaramamurtivai
dharaninosangiti vekada daSarathi karunapayonidhi. || 74 ||

duramuna datakandunimi dhurjativil dunumadisitanum
barinayamandi tandripanupa ghana kananabhumi kegi du
starapatucanda kandakuliSahati ravanakumbhakarna bhu
dharamula gulciti vekada daSarathi karunapayonidhi. || 75 ||

anupamayadavanvayasu dhabdhisudhanidhi krsnamurtini
kanujudugajaninci kujanavalinella nadanci rohini
tanayudananga bahubala darpamuna balarama murtivai
tanarina velpavivekada daSarathi karunapayonidhi. || 76 ||

suralunutimpaga dripura sundarula variyimpabuddharu
parayaga dalcitivu tripurasurakoti dahincunappuda
harunakudoduga varaSa rasana banamukho grasadhano
tkara monarincitivukada daSarathi karunapayonidhi. || 77 ||

sankaradurgamai durita sankulamaina jagambujuci sa
rvankasalila nu ttama turangamunekki karasibuni vi
rankavilasa moppa gali kakrta sajjanakotiki nira
tanka monarcitivukada daSarathi karunapayonidhi. || 78 ||

manamunanuhaposanalu marvakamunne kaphadirogamul
danuvunananti menibigi dappakamunnenarundu moksa sa
dhana monarimpangavalayum dattvavicaramu maniyunduta
ltanuvunaku virodhamidi daSarathi karunapayonidhi. || 79 ||

mudamuna katapattubhava mohamadva diradankuSambu sam
padala kotaru korikala panta parambuna kadi vairula
nnadana jayincutrova vipadabdhikinavagada sadabhava
tsadamalanamasamsmarana daSarathi karunapayonidhi. || 80 ||

durita latanusara bhaya duhkha kadambamu ramanamabhi
karatala heticem degi vakavakalai canakunda nercune
darikoni manducundu Sikha darkonina Salabadikitako
tkaramu vilinamaicanave daSarathi karunapayonidhi. || 81 ||

haripadabhaktinindriyaja yanvituduttamundindrimambulan
marugaka nilpanudinanu madhyamundindriyaparaSyudai
paraginaco nikrstudani palkaga durmatinaina nannu na
daramuna netlukacedavo daSarathi karunapayonidhi. || 82 ||

vanakaricikku mainasaku pacavikim jedipoye minuta
vinikikinjikkenjilvaganu vendurum jendenu lellu tavilo
manikinaSince detitara mayirumuntini gelvanai dusa
dhanamulani ve kavanagu daSarathi karunapayonidhi. || 83 ||

karamulumikumrokkulida kannulu mimmune cuda jihva mi
smaranadanarpavinulubha vatkathalan vinucundanasa mi
yarutunu bettupusarula kasagonam baramartha sadhano
tkaramidi ceyavekrpanu daSarathi karunapayonidhi. || 84 ||

ciratarabhakti nokkatulasidala marpana ceyuvadu khe
caragaru doraga pramukha sanghamulo velugan sadha bhavat
surucira dhinda padamula bujalonarcina varikellada
tpara maracetidhatrigada daSarathi karunapayonidhi. || 85 ||

bhanudu turpunanduganu puttinam bavaka candra tejamul
hinata jendinatlu jagadeka virajitamaina ni pada
dhyanamu ceyucunnam bara daivamariculadangakundu ne
danava garva nirdalana daSarathi karunapayonidhi. || 86 ||

nimahaniyatattva rasa nirna yabodha kathamrtabdhilo
damunugrunkuladakavr thatanukastamujendi manavum
di mahilokatirthamula nella muningina durvikara hr
tamasapankamul vidune daSarathi karunapayonidhi. || 87 ||

nimahaniyatattva rasa nirna yabodha kathamrtabdhilo
damunugrunkuladakavr thatanukastamujendi manavum
di mahilokatirthamula nella muningina durvikara hr
tamasapankamul vidune daSarathi karunapayonidhi. || 88 ||

kancana vastusankalita kalmasa magni putambu betteva
rincinariti natmanigidincina duskara durmalatrayam
bancita bha ktiyoga daha narcindagulpaka payune kana
tkancanakundalabharana daSarathi karunapayonidhi. || 89 ||

nisati pekku galmulidanerpiri, loka makalmasambuga
nisuta seyu pavanamu nirmita karyadhurina daksudai
nisutudiccu nayuvulu ninna bhujincinam galgakundune
dasulakipsi tarthamula daSarathi karunapayonidhi. || 90 ||

varijapatramandidina varividhambuna vartaniyamam
daraya rompilona danu vantani kummarapurvuriti sam
saramuna melangucu vicaradaiparamondugadesa
tkara meringi manavudu daSarathi karunapayonidhi. || 91 ||

ekkadi tallidandri sutulekkadi varu kalatra bandhavam
bekkada jivundetti tanu vettina buttunu bovucunna va
dokkadepapa punaya phala mondina nokkade kanaraduve
rokkadu ventanantibhava mollanayakrpa juduvayyani
takkari mayalandidaka daSarathi karuna payonidhi. || 92 ||

dorasinakayamulmudimi tocinanjuciprabhutvamulsiru
lmerapulugagajucimari medinilondamatodivarumum
darugutajucicuci tegu nayuverungaka mohapaSamu
ldaruganivarikemigati daSarathi karunapayonidhi. || 93 ||

sirigalanandu maimaraci cikkinanandudalanci punyamul
porimbori seyanaitinani pokkinam galgu negaliciccupaim
geralina velandappikoni kidpadu vela jalambu gori ta
ttaramunam dravvinam galade daSarathi karunapayonidhi. || 94 ||

jivanaminkam bankamuna jikkina minu calimpakentayu
davunanilci jivaname daddayum goruvidhambu coppadam
davalamainangani guri tappanivandu tarincuvandaya
tavakabhaktiyo gamuna daSarathi karunapayonidhi. || 95 ||

sarasunimanasambu sara sannuderungunu muskaradhamum
deringigrahincuvade kola nekanisamum gagadurduram
barayanga nercunetlu vika cabdamaranda rasaika saurabho
tkaramumilinda mondukriya daSarathi karunapayonidhi. || 96 ||

noncinatallidandrikim danubhavundokkadecalu metice
cancanivadu verokandu cacina ledana kiccuvanduno
rancinijambakani palu kadanivandu ranambulona men
dacanivandu bhadragiri daSarathi karunapayonidhi. || 97 ||

Sriyutajanakiramana cinnayarupa rameSarama na
rayana pahipahiyani brastutim jesiti namanambunam
bayaka kilbisavraja vi patanamandanga jesi satkala
dayi phalambunakiyave daSarathi karunapayonidhi. || 98 ||

entatipunyamo Sabari yengiligontivi vintagade ni
mantana mettido yuduta mainika ragra nakhankurambulan
santasamandam jesitivi satkulajanmamu lemi lekka ve
dantamugade ni mahima daSarathi karunapayonidhi. || 99 ||

bonkanivandeyogyudari brndamu lettina cotajivvakum
jankanivandejodu rabhasambuna narthi karambusancinam
gonkanivandedata mimum golcibhajincina vande ponira
tanka manaskum denna ganu daSarathi karunapayonidhi. || 100 ||

bhramaramugitakambum goni palpadi jhankarano kariyai
bhramaramuganonarcunani palkutam jesi bhavadi duhkhasam
tamasamedalci bhaktisahi tambuga jivuni viSvarupa ta
ttvamunadharincu temarudu daSarathi karunapayonidhi. || 101 ||

taruvulu pucikayalagu dakkusumambulu pujagabhava
ccaranamu sokidasulaku saramulo dhanadhanyaraSulai
karibhata ghotakambara nakayamulai viraja samu
ttarana monarcujitramidi daSarathi karunapayonidhi. || 102 ||

pattitibhattararyaguru padamulimmeyinurdhva pundramul
vettitimantraraja modi bettiti nayyamakinka ralikim
gattitibommamicarana kanjalandum dalampupetti bo
dattitim bapapunjamula daSarathi karunapayonidhi. || 103 ||

allana lingamantri sutudatrija gotrajudadiSakha kam
cerla kulodbavum dambrasiddhidanai bhavadankitambuga
nellakavul nutimpa raciyinciti gopakavindrudan jaga
dvallabha niku dasudanu daSarathi karunapayonidhi. || 104 ||