Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Deva Krita Shiva Stuti Lyrics in Kannada

Deva Krita Shiva Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ದೇವ ಕೃತಂ) ॥
ದೇವಾ ಊಚುಃ –
ನಮಸ್ಸಹಸ್ರನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಶೂಲಪಾಣಿನೇ |
ನಮಃ ಖಟ್ವಾಂಗಹಸ್ತಾಯ ನಮಸ್ತೇ ದಂಡಧಾರಿಣೇ || ೧ ||

ತ್ವಂ ದೇವಹುತಭುಗ್ಜ್ವಾಲಾ ಕೋಟಿಭಾನುಸಮಪ್ರಭಃ |
ಅದರ್ಶನೇ ವಯಂ ದೇವ ಮೂಢವಿಜ್ಞಾನತೋಧುನಾ || ೨ ||

ನಮಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಾರ್ತಿಹರಾಯ ಶಂಭೋ
ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣೇ ವಿಕೃತಾಸ್ಯರೂಪ |
ಸಮಸ್ತ ದೇವೇಶ್ವರ ಶುದ್ಧಭಾವ
ಪ್ರಸೀದ ರುದ್ರಾಽಚ್ಯುತ ಸರ್ವಭಾವ || ೩ ||

ಭಗಾಸ್ಯ ದಂತಾಂತಕ ಭೀಮರೂಪ
ಪ್ರಲಂಬ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಲುಲುಂತಕಂಠ |
ವಿಶಾಲದೇಹಾಚ್ಯುತ ನೀಲಕಂಠ
ಪ್ರಸೀದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ೪ ||

ಭಗಾಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಫೋಟನ ದಕ್ಷಕರ್ಮಾ
ಗೃಹಾಣ ಭಾಗಂ ಮಖತಃ ಪ್ರಧಾನಮ್ |
ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ್ವರ ನೀಲಕಂಠ
ಪ್ರಪಾಹಿ ನಸ್ಸರ್ವಗುಣೋಪಪನ್ನ || ೫ ||

ಸೀತಾಂಗರಾಗಾ ಪ್ರತಿಪನ್ನಮೂರ್ತೇ
ಕಪಾಲಧಾರಿಂ-ಸ್ತ್ರಿಪುರಘ್ನದೇವ |
ಪ್ರಪಾಹಿ ನಸ್ಸರ್ವಭಯೇಷು ಚೈಕಂ
ಉಮಾಪತೇ ಪುಷ್ಕರನಾಳಜನ್ಮ || ೬ ||

ಪಶ್ಯಾಮಿ ತೇ ದೇಹಗತಾಂ-ತ್ಸುರೇಶ
ಸರ್ಗಾರಯೋವೇದವರಾನನಂತ |
ಸಾಂಗನ್ಸವಿದ್ಯಾನ್ ಸಪದಕ್ರಮಾಂಶ್ಚ
ಸರ್ವಾನ್ನಿಲೀನಾಂ-ಸ್ತ್ವಯಿ ದೇವದೇವ || ೭ ||

ಭವ ಶರ್ವ ಮಹಾದೇವ ಪಿನಾಕಿನ್ ರುದ್ರ ತೇ ಹರ |
ನತಾಸ್ಸ್ಮ ಸರ್ವೇ ವಿಶ್ವೇಶ ತ್ರಾಹಿನಃ ಪರಮೇಶ್ವರ || ೮ ||

ಇತ್ಥಂ ಸ್ತುತಸ್ತದಾ ದೇವೈರ್ದೇವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಸಂತೋಷಸ್ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ವಾಕ್ಯಂ ಚೇದಮುವಾಚಹ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತ ದೇವಕೃತ ಶಿವಸ್ತುತಿಃ |

Also Read:

Deva Krita Shiva Stuti Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Deva Krita Shiva Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top