Durga Devi Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Hindi and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 Stotram Lyrics in Hindi:

निशुम्भवधोनाम नवमोध्यायः ॥

ध्यानं
ॐ बन्धूक काञ्चननिभं रुचिराक्षमालां
पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः ।
बिभ्राणमिन्दु शकलाभरणां त्रिनेत्रां-
अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॥

राजौवाच॥1॥

विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम ।
देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्त बीजवधाश्रितम् ॥ 2॥

भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते ।
चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ॥3॥

ऋषिरुवाच ॥4॥

चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते।
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥5॥

हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन्।
अभ्यदावन्निशुम्बो‌உथ मुख्ययासुर सेनया ॥6॥

तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः
सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः ॥7॥

आजगाम महावीर्यः शुम्भो‌உपि स्वबलैर्वृतः।
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्दं तु मातृभिः ॥8॥

ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः।
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ॥9॥

चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः।
ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ ॥10॥

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम्।
अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्॥11॥

ताडिते वाहने देवी क्षुर प्रेणासिमुत्तमम्।
शुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्ट चन्द्रकम् ॥12॥

छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सो‌உसुरः।
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्॥13॥

कोपाध्मातो निशुम्भो‌உथ शूलं जग्राह दानवः।
आयातं मुष्ठिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्॥14॥

आविद्ध्याथ गदां सो‌உपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति।
सापि देव्यास् त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता॥15॥

ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवं।
आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले॥16॥

तस्मिन्नि पतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे।
भ्रातर्यतीव सङ्क्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्॥17॥

स रथस्थस्तथात्युच्छै र्गृहीतपरमायुधैः।
भुजैरष्टाभिरतुलै र्व्याप्या शेषं बभौ नभः॥18॥

तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्।
ज्याशब्दं चापि धनुष श्चकारातीव दुःसहम्॥19॥

पूरयामास ककुभो निजघण्टा स्वनेन च।
समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना॥20॥

ततः सिंहो महानादै स्त्याजितेभमहामदैः।
पुरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश॥21॥

ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्।
कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः॥22॥

अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकार ह।
वैः शब्दैरसुरास्त्रेसुः शुम्भः कोपं परं ययौ॥23॥

दुरात्मं स्तिष्ट तिष्ठेति व्याज हाराम्बिका यदा।
तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाश संस्थितैः॥24॥

शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा।
आयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया॥25॥

सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्।
निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते॥26॥

शुम्भमुक्ताञ्छरान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्।
चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशो‌உथ सहस्रशः॥27॥

ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघान तम्।
स तदाभि हतो भूमौ मूर्छितो निपपात ह॥28॥

ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः।
आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा॥29॥

पुनश्च कृत्वा बाहुनामयुतं दनुजेश्वरः।
चक्रायुधेन दितिजश्चादयामास चण्डिकाम्॥30॥

ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गादुर्गार्ति नाशिनी।
चिच्छेद देवी चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्॥31॥

ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्।
अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्य सेनासमावृतः॥32॥

तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका।
खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे॥33॥

शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनम्।
हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका॥34॥

खिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतो‌உपरः।
महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्॥35॥

तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः।
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो‌உसावपतद्भुवि॥36॥

ततः सिंहश्च खादोग्र दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान्।
असुरां स्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्॥37॥

कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेशुर्महासुराः
ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः॥38॥

माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे।
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णी कृता भुवि॥39॥

खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः।
वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्र विमुक्तेन तथापरे॥40॥

केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टामहाहवात्।
भक्षिताश्चापरे कालीशिवधूती मृगाधिपैः॥41॥

॥ स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्निके मन्वन्तरे देवि महत्म्ये निशुम्भवधोनाम नवमोध्याय समाप्तम् ॥

आहुति
ॐ क्लीं जयन्ती साङ्गायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा ॥

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 Stotram Lyrics in English

nisumbhavadhonama navamodhyayah ||

dhyanam
om bandhuka kancananibham ruciraksamalam
pasankusau ca varadam nijabahudandaih |
bibhranamindu sakalabharanam trinetram-
ardhambikesamanisam vapurasrayami ||

rajouvaca||1||

vicitramidamakhyatam bhagavan bhavata mama |
devyascaritamahatmyam rakta bijavadhasritam || 2||

bhuyascecchamyaham srotum raktabije nipatite |
cakara sumbho yatkarma nisumbhascatikopanah ||3||

rsiruvaca ||4||

cakara kopamatulam raktabije nipatite|
sumbhasuro nisumbhasca hatesvanyesu cahave ||5||

hanyamanam mahasainyam vilokyamarsamudvahan|
abhyadavannisumbo‌உtha mukhyayasura senaya ||6||

tasyagratastatha prsṭhe parsvayosca mahasurah
sandasṭausṭhapuṭah kruddha hantum devimupayayuh ||7||

ajagama mahaviryah sumbho‌உpi svabalairvrtah|
nihantum candikam kopatkrtva yuddam tu matrbhih ||8||

tato yuddhamativasiddevya sumbhanisumbhayoh|
saravarsamativogram meghayoriva varsatoh ||9||

cicchedastancharamstabhyam candika svasarotkaraih|
tadayamasa cangesu sastraughairasuresvarau ||10||

nisumbho nisitam khadgam carma cadaya suprabham|
atadayanmurdhni simham devya vahanamuttamam||11||

tadite vahane devi ksura prenasimuttamam|
sumbhasyasu ciccheda carma capyasṭa candrakam ||12||

chinne carmani khadge ca saktim ciksepa so‌உsurah|
tamapyasya dvidha cakre cakrenabhimukhagatam||13||

kopadhmato nisumbho‌உtha sulam jagraha danavah|
ayatam musṭhipatena devi taccapyacurnayat||14||

aviddhyatha gadam so‌உpi ciksepa candikam prati|
sapi devyas trisulena bhinna bhasmatvamagata||15||

tatah parasuhastam tamayantam daityapungavam|
ahatya devi banaughairapatayata bhutale||16||

tasminni patite bhumau nisumbhe bhimavikrame|
bhrataryativa sankruddhah prayayau hantumambikam||17||

sa rathasthastathatyucchai rgrhitaparamayudhaih|
bhujairasṭabhiratulai rvyapya sesam babhau nabhah||18||

tamayantam samalokya devi sankhamavadayat|
jyasabdam capi dhanusa scakarativa duhsaham||19||

purayamasa kakubho nijaghanṭa svanena ca|
samastadaityasainyanam tejovadhavidhayina||20||

tatah simho mahanadai styajitebhamahamadaih|
purayamasa gaganam gam tathaiva diso dasa||21||

tatah kali samutpatya gaganam ksmamatadayat|
karabhyam tanninadena praksvanaste tirohitah||22||

aṭṭaṭṭahasamasivam sivaduti cakara ha|
vaih sabdairasurastresuh sumbhah kopam param yayau||23||

duratmam stisṭa tisṭheti vyaja harambika yada|
tada jayetyabhihitam devairakasa samsthitaih||24||

sumbhenagatya ya saktirmukta jvalatibhisana|
ayanti vahnikuṭabha sa nirasta maholkaya||25||

simhanadena sumbhasya vyaptam lokatrayantaram|
nirghatanihsvano ghoro jitavanavanipate||26||

sumbhamuktancharandevi sumbhastatprahitancharan|
ciccheda svasarairugraih sataso‌உtha sahasrasah||27||

tatah sa candika kruddha sulenabhijaghana tam|
sa tadabhi hato bhumau murchito nipapata ha||28||

tato nisumbhah samprapya cetanamattakarmukah|
ajaghana sarairdevim kalim kesarinam tatha||29||

punasca krtva bahunamayutam danujesvarah|
cakrayudhena ditijascadayamasa candikam||30||

tato bhagavati kruddha durgadurgarti nasini|
ciccheda devi cakrani svasaraih sayakamsca tan||31||

tato nisumbho vegena gadamadaya candikam|
abhyadhavata vai hantum daitya senasamavrtah||32||

tasyapatata evasu gadam ciccheda candika|
khadgena sitadharena sa ca sulam samadade||33||

sulahastam samayantam nisumbhamamarardanam|
hrdi vivyadha sulena vegaviddhena candika||34||

khinnasya tasya sulena hrdayannihsrto‌உparah|
mahabalo mahaviryastisṭheti puruso vadan||35||

tasya niskramato devi prahasya svanavattatah|
sirasciccheda khadgena tato‌உsavapatadbhuvi||36||

tatah simhasca khadogra damsṭraksunnasirodharan|
asuram stamstatha kali sivaduti tathaparan||37||

kaumari saktinirbhinnah kecinnesurmahasurah
brahmani mantraputena toyenanye nirakrtah||38||

mahesvari trisulena bhinnah petustathapare|
varahitundaghatena keciccurni krta bhuvi||39||

khandam khandam ca cakrena vaisnavya danavah krtah|
vajrena caindri hastagra vimuktena tathapare||40||

kecidvinesurasurah kecinnasṭamahahavat|
bhaksitascapare kalisivadhuti mrgadhipaih||41||

|| svasti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye nisumbhavadhonama navamodhyaya samaptam ||

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai mahahutim samarpayami namah svaha ||