Durga Devi Stotram

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 in Kannada and English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was wrote by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 Stotram Lyrics in Kannada:

ನಿಶುಂಭವಧೋನಾಮ ನವಮೋಧ್ಯಾಯಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ
ಓಂ ಬಂಧೂಕ ಕಾಂಚನನಿಭಂ ರುಚಿರಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ
ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ಚ ವರದಾಂ ನಿಜಬಾಹುದಂಡೈಃ |
ಬಿಭ್ರಾಣಮಿಂದು ಶಕಲಾಭರಣಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ-
ಅರ್ಧಾಂಬಿಕೇಶಮನಿಶಂ ವಪುರಾಶ್ರಯಾಮಿ ||

ರಾಜೋಉವಾಚ||1||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati

ವಿಚಿತ್ರಮಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ಭಗವನ್ ಭವತಾ ಮಮ |
ದೇವ್ಯಾಶ್ಚರಿತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ರಕ್ತ ಬೀಜವಧಾಶ್ರಿತಮ್ || 2||

ಭೂಯಶ್ಚೇಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೋತುಂ ರಕ್ತಬೀಜೇ ನಿಪಾತಿತೇ |
ಚಕಾರ ಶುಂಭೋ ಯತ್ಕರ್ಮ ನಿಶುಂಭಶ್ಚಾತಿಕೋಪನಃ ||3||

ಋಷಿರುವಾಚ ||4||

ಚಕಾರ ಕೋಪಮತುಲಂ ರಕ್ತಬೀಜೇ ನಿಪಾತಿತೇ|
ಶುಂಭಾಸುರೋ ನಿಶುಂಭಶ್ಚ ಹತೇಷ್ವನ್ಯೇಷು ಚಾಹವೇ ||5||

ಹನ್ಯಮಾನಂ ಮಹಾಸೈನ್ಯಂ ವಿಲೋಕ್ಯಾಮರ್ಷಮುದ್ವಹನ್|
ಅಭ್ಯದಾವನ್ನಿಶುಂಬೋ‌உಥ ಮುಖ್ಯಯಾಸುರ ಸೇನಯಾ ||6||

ತಸ್ಯಾಗ್ರತಸ್ತಥಾ ಪೃಷ್ಠೇ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಶ್ಚ ಮಹಾಸುರಾಃ
ಸಂದಷ್ಟೌಷ್ಠಪುಟಾಃ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಹಂತುಂ ದೇವೀಮುಪಾಯಯುಃ ||7||

ಆಜಗಾಮ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಶುಂಭೋ‌உಪಿ ಸ್ವಬಲೈರ್ವೃತಃ|
ನಿಹಂತುಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ಕೋಪಾತ್ಕೃತ್ವಾ ಯುದ್ದಂ ತು ಮಾತೃಭಿಃ ||8||

ತತೋ ಯುದ್ಧಮತೀವಾಸೀದ್ದೇವ್ಯಾ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ|
ಶರವರ್ಷಮತೀವೋಗ್ರಂ ಮೇಘಯೋರಿವ ವರ್ಷತೋಃ ||9||

ಚಿಚ್ಛೇದಾಸ್ತಾಞ್ಛರಾಂಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ವಶರೋತ್ಕರೈಃ|
ತಾಡಯಾಮಾಸ ಚಾಂಗೇಷು ಶಸ್ತ್ರೌಘೈರಸುರೇಶ್ವರೌ ||10||

ನಿಶುಂಭೋ ನಿಶಿತಂ ಖಡ್ಗಂ ಚರ್ಮ ಚಾದಾಯ ಸುಪ್ರಭಮ್|
ಅತಾಡಯನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸಿಂಹಂ ದೇವ್ಯಾ ವಾಹನಮುತ್ತಮಮ್||11||

ತಾಡಿತೇ ವಾಹನೇ ದೇವೀ ಕ್ಷುರ ಪ್ರೇಣಾಸಿಮುತ್ತಮಮ್|
ಶುಂಭಸ್ಯಾಶು ಚಿಚ್ಛೇದ ಚರ್ಮ ಚಾಪ್ಯಷ್ಟ ಚಂದ್ರಕಮ್ ||12||

ಛಿನ್ನೇ ಚರ್ಮಣಿ ಖಡ್ಗೇ ಚ ಶಕ್ತಿಂ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಸೋ‌உಸುರಃ|
ತಾಮಪ್ಯಸ್ಯ ದ್ವಿಧಾ ಚಕ್ರೇ ಚಕ್ರೇಣಾಭಿಮುಖಾಗತಾಮ್||13||

ಕೋಪಾಧ್ಮಾತೋ ನಿಶುಂಭೋ‌உಥ ಶೂಲಂ ಜಗ್ರಾಹ ದಾನವಃ|
ಆಯಾತಂ ಮುಷ್ಠಿಪಾತೇನ ದೇವೀ ತಚ್ಚಾಪ್ಯಚೂರ್ಣಯತ್||14||

ಆವಿದ್ಧ್ಯಾಥ ಗದಾಂ ಸೋ‌உಪಿ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚಂಡಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ|
ಸಾಪಿ ದೇವ್ಯಾಸ್ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಭಿನ್ನಾ ಭಸ್ಮತ್ವಮಾಗತಾ||15||

ತತಃ ಪರಶುಹಸ್ತಂ ತಮಾಯಾಂತಂ ದೈತ್ಯಪುಂಗವಂ|
ಆಹತ್ಯ ದೇವೀ ಬಾಣೌಘೈರಪಾತಯತ ಭೂತಲೇ||16||

ತಸ್ಮಿನ್ನಿ ಪತಿತೇ ಭೂಮೌ ನಿಶುಂಭೇ ಭೀಮವಿಕ್ರಮೇ|
ಭ್ರಾತರ್ಯತೀವ ಸಂಕ್ರುದ್ಧಃ ಪ್ರಯಯೌ ಹಂತುಮಂಬಿಕಾಮ್||17||

ಸ ರಥಸ್ಥಸ್ತಥಾತ್ಯುಚ್ಛೈ ರ್ಗೃಹೀತಪರಮಾಯುಧೈಃ|
ಭುಜೈರಷ್ಟಾಭಿರತುಲೈ ರ್ವ್ಯಾಪ್ಯಾ ಶೇಷಂ ಬಭೌ ನಭಃ||18||

ತಮಾಯಾಂತಂ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ದೇವೀ ಶಂಖಮವಾದಯತ್|
ಜ್ಯಾಶಬ್ದಂ ಚಾಪಿ ಧನುಷ ಶ್ಚಕಾರಾತೀವ ದುಃಸಹಮ್||19||

ಪೂರಯಾಮಾಸ ಕಕುಭೋ ನಿಜಘಂಟಾ ಸ್ವನೇನ ಚ|
ಸಮಸ್ತದೈತ್ಯಸೈನ್ಯಾನಾಂ ತೇಜೋವಧವಿಧಾಯಿನಾ||20||

ತತಃ ಸಿಂಹೋ ಮಹಾನಾದೈ ಸ್ತ್ಯಾಜಿತೇಭಮಹಾಮದೈಃ|
ಪುರಯಾಮಾಸ ಗಗನಂ ಗಾಂ ತಥೈವ ದಿಶೋ ದಶ||21||

ತತಃ ಕಾಳೀ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಗಗನಂ ಕ್ಷ್ಮಾಮತಾಡಯತ್|
ಕರಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿನಾದೇನ ಪ್ರಾಕ್ಸ್ವನಾಸ್ತೇ ತಿರೋಹಿತಾಃ||22||

ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಮಶಿವಂ ಶಿವದೂತೀ ಚಕಾರ ಹ|
ವೈಃ ಶಬ್ದೈರಸುರಾಸ್ತ್ರೇಸುಃ ಶುಂಭಃ ಕೋಪಂ ಪರಂ ಯಯೌ||23||

ದುರಾತ್ಮಂ ಸ್ತಿಷ್ಟ ತಿಷ್ಠೇತಿ ವ್ಯಾಜ ಹಾರಾಂಬಿಕಾ ಯದಾ|
ತದಾ ಜಯೇತ್ಯಭಿಹಿತಂ ದೇವೈರಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥಿತೈಃ||24||

ಶುಂಭೇನಾಗತ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಜ್ವಾಲಾತಿಭೀಷಣಾ|
ಆಯಾಂತೀ ವಹ್ನಿಕೂಟಾಭಾ ಸಾ ನಿರಸ್ತಾ ಮಹೋಲ್ಕಯಾ||25||

ಸಿಂಹನಾದೇನ ಶುಂಭಸ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಲೋಕತ್ರಯಾಂತರಮ್|
ನಿರ್ಘಾತನಿಃಸ್ವನೋ ಘೋರೋ ಜಿತವಾನವನೀಪತೇ||26||

ಶುಂಭಮುಕ್ತಾಞ್ಛರಾಂದೇವೀ ಶುಂಭಸ್ತತ್ಪ್ರಹಿತಾಞ್ಛರಾನ್|
ಚಿಚ್ಛೇದ ಸ್ವಶರೈರುಗ್ರೈಃ ಶತಶೋ‌உಥ ಸಹಸ್ರಶಃ||27||

ತತಃ ಸಾ ಚಂಡಿಕಾ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಶೂಲೇನಾಭಿಜಘಾನ ತಮ್|
ಸ ತದಾಭಿ ಹತೋ ಭೂಮೌ ಮೂರ್ಛಿತೋ ನಿಪಪಾತ ಹ||28||

ತತೋ ನಿಶುಂಭಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಚೇತನಾಮಾತ್ತಕಾರ್ಮುಕಃ|
ಆಜಘಾನ ಶರೈರ್ದೇವೀಂ ಕಾಳೀಂ ಕೇಸರಿಣಂ ತಥಾ||29||

ಪುನಶ್ಚ ಕೃತ್ವಾ ಬಾಹುನಾಮಯುತಂ ದನುಜೇಶ್ವರಃ|
ಚಕ್ರಾಯುಧೇನ ದಿತಿಜಶ್ಚಾದಯಾಮಾಸ ಚಂಡಿಕಾಮ್||30||

ತತೋ ಭಗವತೀ ಕ್ರುದ್ಧಾ ದುರ್ಗಾದುರ್ಗಾರ್ತಿ ನಾಶಿನೀ|
ಚಿಚ್ಛೇದ ದೇವೀ ಚಕ್ರಾಣಿ ಸ್ವಶರೈಃ ಸಾಯಕಾಂಶ್ಚ ತಾನ್||31||

ತತೋ ನಿಶುಂಭೋ ವೇಗೇನ ಗದಾಮಾದಾಯ ಚಂಡಿಕಾಮ್|
ಅಭ್ಯಧಾವತ ವೈ ಹಂತುಂ ದೈತ್ಯ ಸೇನಾಸಮಾವೃತಃ||32||

ತಸ್ಯಾಪತತ ಏವಾಶು ಗದಾಂ ಚಿಚ್ಛೇದ ಚಂಡಿಕಾ|
ಖಡ್ಗೇನ ಶಿತಧಾರೇಣ ಸ ಚ ಶೂಲಂ ಸಮಾದದೇ||33||

ಶೂಲಹಸ್ತಂ ಸಮಾಯಾಂತಂ ನಿಶುಂಭಮಮರಾರ್ದನಮ್|
ಹೃದಿ ವಿವ್ಯಾಧ ಶೂಲೇನ ವೇಗಾವಿದ್ಧೇನ ಚಂಡಿಕಾ||34||

ಖಿನ್ನಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಶೂಲೇನ ಹೃದಯಾನ್ನಿಃಸೃತೋ‌உಪರಃ|
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರ್ಯಸ್ತಿಷ್ಠೇತಿ ಪುರುಷೋ ವದನ್||35||

ತಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಾಮತೋ ದೇವೀ ಪ್ರಹಸ್ಯ ಸ್ವನವತ್ತತಃ|
ಶಿರಶ್ಚಿಚ್ಛೇದ ಖಡ್ಗೇನ ತತೋ‌உಸಾವಪತದ್ಭುವಿ||36||

ತತಃ ಸಿಂಹಶ್ಚ ಖಾದೋಗ್ರ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕ್ಷುಣ್ಣಶಿರೋಧರಾನ್|
ಅಸುರಾಂ ಸ್ತಾಂಸ್ತಥಾ ಕಾಳೀ ಶಿವದೂತೀ ತಥಾಪರಾನ್||37||

ಕೌಮಾರೀ ಶಕ್ತಿನಿರ್ಭಿನ್ನಾಃ ಕೇಚಿನ್ನೇಶುರ್ಮಹಾಸುರಾಃ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮಂತ್ರಪೂತೇನ ತೋಯೇನಾನ್ಯೇ ನಿರಾಕೃತಾಃ||38||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಭಿನ್ನಾಃ ಪೇತುಸ್ತಥಾಪರೇ|
ವಾರಾಹೀತುಂಡಘಾತೇನ ಕೇಚಿಚ್ಚೂರ್ಣೀ ಕೃತಾ ಭುವಿ||39||

ಖಂಡಂ ಖಂಡಂ ಚ ಚಕ್ರೇಣ ವೈಷ್ಣವ್ಯಾ ದಾನವಾಃ ಕೃತಾಃ|
ವಜ್ರೇಣ ಚೈಂದ್ರೀ ಹಸ್ತಾಗ್ರ ವಿಮುಕ್ತೇನ ತಥಾಪರೇ||40||

ಕೇಚಿದ್ವಿನೇಶುರಸುರಾಃ ಕೇಚಿನ್ನಷ್ಟಾಮಹಾಹವಾತ್|
ಭಕ್ಷಿತಾಶ್ಚಾಪರೇ ಕಾಳೀಶಿವಧೂತೀ ಮೃಗಾಧಿಪೈಃ||41||

|| ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ನಿಶುಂಭವಧೋನಾಮ ನವಮೋಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 9 Stotram Lyrics in English

nisumbhavadhonama navamodhyayah ||

dhyanam
om bandhuka kancananibham ruciraksamalam
pasankusau ca varadam nijabahudandaih |
bibhranamindu sakalabharanam trinetram-
ardhambikesamanisam vapurasrayami ||

rajouvaca||1||

vicitramidamakhyatam bhagavan bhavata mama |
devyascaritamahatmyam rakta bijavadhasritam || 2||

bhuyascecchamyaham srotum raktabije nipatite |
cakara sumbho yatkarma nisumbhascatikopanah ||3||

rsiruvaca ||4||

cakara kopamatulam raktabije nipatite|
sumbhasuro nisumbhasca hatesvanyesu cahave ||5||

hanyamanam mahasainyam vilokyamarsamudvahan|
abhyadavannisumbo‌உtha mukhyayasura senaya ||6||

tasyagratastatha prsṭhe parsvayosca mahasurah
sandasṭausṭhapuṭah kruddha hantum devimupayayuh ||7||

ajagama mahaviryah sumbho‌உpi svabalairvrtah|
nihantum candikam kopatkrtva yuddam tu matrbhih ||8||

tato yuddhamativasiddevya sumbhanisumbhayoh|
saravarsamativogram meghayoriva varsatoh ||9||

cicchedastancharamstabhyam candika svasarotkaraih|
tadayamasa cangesu sastraughairasuresvarau ||10||

nisumbho nisitam khadgam carma cadaya suprabham|
atadayanmurdhni simham devya vahanamuttamam||11||

tadite vahane devi ksura prenasimuttamam|
sumbhasyasu ciccheda carma capyasṭa candrakam ||12||

chinne carmani khadge ca saktim ciksepa so‌உsurah|
tamapyasya dvidha cakre cakrenabhimukhagatam||13||

kopadhmato nisumbho‌உtha sulam jagraha danavah|
ayatam musṭhipatena devi taccapyacurnayat||14||

aviddhyatha gadam so‌உpi ciksepa candikam prati|
sapi devyas trisulena bhinna bhasmatvamagata||15||

tatah parasuhastam tamayantam daityapungavam|
ahatya devi banaughairapatayata bhutale||16||

tasminni patite bhumau nisumbhe bhimavikrame|
bhrataryativa sankruddhah prayayau hantumambikam||17||

sa rathasthastathatyucchai rgrhitaparamayudhaih|
bhujairasṭabhiratulai rvyapya sesam babhau nabhah||18||

tamayantam samalokya devi sankhamavadayat|
jyasabdam capi dhanusa scakarativa duhsaham||19||

purayamasa kakubho nijaghanṭa svanena ca|
samastadaityasainyanam tejovadhavidhayina||20||

tatah simho mahanadai styajitebhamahamadaih|
purayamasa gaganam gam tathaiva diso dasa||21||

tatah kali samutpatya gaganam ksmamatadayat|
karabhyam tanninadena praksvanaste tirohitah||22||

aṭṭaṭṭahasamasivam sivaduti cakara ha|
vaih sabdairasurastresuh sumbhah kopam param yayau||23||

duratmam stisṭa tisṭheti vyaja harambika yada|
tada jayetyabhihitam devairakasa samsthitaih||24||

sumbhenagatya ya saktirmukta jvalatibhisana|
ayanti vahnikuṭabha sa nirasta maholkaya||25||

simhanadena sumbhasya vyaptam lokatrayantaram|
nirghatanihsvano ghoro jitavanavanipate||26||

sumbhamuktancharandevi sumbhastatprahitancharan|
ciccheda svasarairugraih sataso‌உtha sahasrasah||27||

tatah sa candika kruddha sulenabhijaghana tam|
sa tadabhi hato bhumau murchito nipapata ha||28||

tato nisumbhah samprapya cetanamattakarmukah|
ajaghana sarairdevim kalim kesarinam tatha||29||

punasca krtva bahunamayutam danujesvarah|
cakrayudhena ditijascadayamasa candikam||30||

tato bhagavati kruddha durgadurgarti nasini|
ciccheda devi cakrani svasaraih sayakamsca tan||31||

tato nisumbho vegena gadamadaya candikam|
abhyadhavata vai hantum daitya senasamavrtah||32||

tasyapatata evasu gadam ciccheda candika|
khadgena sitadharena sa ca sulam samadade||33||

sulahastam samayantam nisumbhamamarardanam|
hrdi vivyadha sulena vegaviddhena candika||34||

khinnasya tasya sulena hrdayannihsrto‌உparah|
mahabalo mahaviryastisṭheti puruso vadan||35||

tasya niskramato devi prahasya svanavattatah|
sirasciccheda khadgena tato‌உsavapatadbhuvi||36||

tatah simhasca khadogra damsṭraksunnasirodharan|
asuram stamstatha kali sivaduti tathaparan||37||

kaumari saktinirbhinnah kecinnesurmahasurah
brahmani mantraputena toyenanye nirakrtah||38||

mahesvari trisulena bhinnah petustathapare|
varahitundaghatena keciccurni krta bhuvi||39||

khandam khandam ca cakrena vaisnavya danavah krtah|
vajrena caindri hastagra vimuktena tathapare||40||

kecidvinesurasurah kecinnasṭamahahavat|
bhaksitascapare kalisivadhuti mrgadhipaih||41||

|| svasti sri markandeya purane savarnike manvantare devi mahatmye nisumbhavadhonama navamodhyaya samaptam ||

ahuti
om klim jayanti sangayai sasaktikayai saparivarayai savahanayai mahahutim samarpayami namah svaha ||