Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram Lyrics in Malayalam With Meaning

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram in Malayalam:

അസ്യ ശ്രീ കീലക സ്തോത്ര മഹാ മന്ത്രസ്യ | ശിവ ഋഷിഃ | അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ | മഹാസരസ്വതീ ദേവതാ | മംത്രോദിത ദേവ്യോ ബീജമ് | നവാര്ണോ മംത്രശക്തി|ശ്രീ സപ്ത ശതീ മംത്ര സ്തത്വം സ്രീ ജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പാഠാംഗത്വഏന ജപേ വിനിയോഗഃ |

ഓം നമശ്ചണ്ഡികായൈ
മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച

ഓം വിശുദ്ധ ജ്ഞാനദേഹായ ത്രിവേദീ ദിവ്യചക്ഷുഷേ |
ശ്രേയഃ പ്രാപ്തി നിമിത്തായ നമഃ സോമാര്ഥ ധാരിണേ ||1||

സര്വമേത ദ്വിജാനീയാന്മന്ത്രാണാപി കീലകമ് |
സോ‌உപി ക്ഷേമമവാപ്നോതി സതതം ജാപ്യ തത്പരഃ ||2||

സിദ്ധ്യന്തുച്ചാടനാദീനി കര്മാണി സകലാന്യപി |
ഏതേന സ്തുവതാം ദേവീം സ്തോത്രവൃംദേന ഭക്തിതഃ ||3||

ന മന്ത്രോ നൗഷധം തസ്യ ന കിഞ്ചി ദപി വിധ്യതേ |
വിനാ ജാപ്യമ് ന സിദ്ധ്യേത്തു സര്വ മുച്ചാടനാദികമ് ||4||

സമഗ്രാണ്യപി സേത്സ്യന്തി ലോകശജ്ഞ്കാ മിമാം ഹരഃ |
കൃത്വാ നിമന്ത്രയാമാസ സര്വ മേവ മിദം ശുഭമ് ||5||

സ്തോത്രംവൈ ചണ്ഡികായാസ്തു തച്ച ഗുഹ്യം ചകാര സഃ |
സമാപ്നോതി സപുണ്യേന താം യഥാവന്നിമന്ത്രണാം ||6||

സോപി‌உക്ഷേമ മവാപ്നോതി സര്വ മേവ ന സംശയഃ |
കൃഷ്ണായാം വാ ചതുര്ദശ്യാമ് അഷ്ടമ്യാം വാ സമാഹിതഃ ||6||

ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി നാന്യ ഥൈഷാ പ്രസീദതി |
ഇത്ഥം രൂപേണ കീലേന മഹാദേവേന കീലിതമ്| ||8||

യോ നിഷ്കീലാം വിധായൈനാം ചണ്ഡീം ജപതി നിത്യ ശഃ |
സ സിദ്ധഃ സ ഗണഃ സോ‌உഥ ഗന്ധര്വോ ജായതേ ധ്രുവമ് ||9||

ന ചൈവാ പാടവം തസ്യ ഭയം ക്വാപി ന ജായതേ |
നാപ മൃത്യു വശം യാതി മൃതേച മോക്ഷമാപ്നുയാത് ||10||

ജ്ഞാത്വാപ്രാരഭ്യ കുര്വീത ഹ്യകുര്വാണോ വിനശ്യതി |
തതോ ജ്ഞാത്വൈവ സമ്പൂര്നമ് ഇദം പ്രാരഭ്യതേ ബുധൈഃ ||11||

സൗഭാഗ്യാദിച യത്കിഞ്ചിദ് ദൃശ്യതേ ലലനാജനേ |
തത്സര്വം തത്പ്രസാദേന തേന ജപ്യമിദം ശുഭം ||12||

ശനൈസ്തു ജപ്യമാനേ‌உസ്മിന് സ്തോത്രേ സമ്പത്തിരുച്ചകൈഃ|
ഭവത്യേവ സമഗ്രാപി തതഃ പ്രാരഭ്യമേവതത് ||13||

ഐശ്വര്യം തത്പ്രസാദേന സൗഭാഗ്യാരോഗ്യമേവചഃ |
ശത്രുഹാനിഃ പരോ മോക്ഷഃ സ്തൂയതേ സാന കിം ജനൈ ||14||

ചണ്ദികാം ഹൃദയേനാപി യഃ സ്മരേത് സതതം നരഃ |
ഹൃദ്യം കാമമവാപ്നോതി ഹൃദി ദേവീ സദാ വസേത് ||15||

അഗ്രതോ‌உമും മഹാദേവ കൃതം കീലകവാരണമ് |
നിഷ്കീലഞ്ച തഥാ കൃത്വാ പഠിതവ്യം സമാഹിതൈഃ ||16||

|| ഇതി ശ്രീ ഭഗവതീ കീലക സ്തോത്രം സമാപ്തമ് ||

Devi Mahatmyam Keelaka Stotra Meaning:

Rishi Markandeya tells his disciples in 16 Slokas the ways to remove the obstacles faced by devotees while reading Devi Mahatmya. Reading of Keelakam brings blessings of the Devi, spiritual harmony, peace of mind and success.

Of this Keelakam Stotram, Lord Shiva is the Rishi, Anushtup (eight syllables in a pada) is the meter, Mahasarasvati is the deity and it is recited for the love of Shri Jagadamba is a part of Durga Saptashati.

Salutations to Shri Chandika!

The sage said:

Om, I bow with respect to the greatest Lord, who has three eyes and who wears the crescent. Whose knowledge encompasses the wisdom of the Vedas and whose pure devotion leads to the ultimate bliss.

Anyone who understands the Key (Keelakam means the nail which holds the cart and the wheel together, in this context is the key that unlocks the secrets of the Devi Mahatmya) to the mantras of the Devi Mahatmya and recites them with constant intent attains complete success and full peace.

Those who praise the Devi by reciting or singing these mantras shall certainly succeed in thwarting every single adversity (whether external or internal, and whether physical, mental, or spiritual) and in achieving the highest realizations.

Those who praise the Devi by reciting or singing these mantras need no other mantras or medicine, or anything else and will realize all their needs.

Those who praise the Devi by reciting or singing these mantras find the greatest relief from every doubt in the world and are filled with perfect bliss.

There is no end to the blessings that can be received by the Devi Mahatmya. The secret is that it must be offered to the Devi with the utmost devotional focus so that She will be pleased and will accept it.

Without any doubt, who recites those mantras with full concentration, and especially on the fourteenth or eighth day after the new moon (Krishna Chathurdasi or Krishna Ashtami), attains bliss.

The one Key of the Great God (Shiva) is that devotion alone brings Her grace. As one gives, so in return does one receive, and by no other means is She pleased.

Whoever constantly recites the Devi Mahatmya using the Key, surely becomes perfect, a divine attendant, even a celestial singer.

Wherever such a person goes, he is free from all danger and fear. Such a person is not subject to an untimely death, and when the death of his body does come, then he is surely saved, attaining full liberation.

Now, knowing all this, one must begin and continue to practice it. By not doing so, even the gift of understanding will perish. The wise ones devote themselves to what brings complete fulfillment.

All felicities, beatitudes, and other auspicious qualities formed in femininity come about through the grace of the Goddess. Therefore, one should recite with devotion the Devi Mahatmya.

Even when that scripture is recited softly, its success is resounding. For complete fulfillment, one must proceed.

When the blessing of the Supreme Sovereign, through Her grace, is welfare, health, fulfillment, the destruction of all enmity, and supreme liberation, why should anyone not praise Her so?

Here ends the Keelakam Stotram of the Devi.

Also Read:

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Keelaka Stotram Lyrics in Malayalam With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top