Home / Ashtaka / Devyashtakam Lyrics in English

Devyashtakam Lyrics in English

devyaṣṭakam Lyrics in English:

sriganesaya namah ।
mahadevim mahasaktim bhavanim bhavavallabham ।
bhavartibhañjanakarim vande tvam lokamataram ॥ 1॥

bhaktapriyam bhaktigamyam bhaktanam kirtivardhikam ।
bhavapriyam satim devim vande tvam bhaktavatsalam ॥ 2॥

annapurnam sadapurnam parvatim parvapujitam ।
mahesvarim vrsaruḍham vande tvam paramesvarim ॥ 3॥

kalaratrim maharatrim moharatrim janesvarim ।
sivakantam sambhusaktim vande tvam jananimumam ॥ 4॥

jagatkartrim jagaddhatrim jagatsamharakarinim ।
munibhih samstutam bhadram vande tvam moksadayinim ॥ 5॥

devaduhkhaharamambam sada devasahayakam ।
munidevaih sadasevyam vande tvam devapujitam ॥ 6॥

trinetram saṅkarim gaurim bhogamoksapradam sivam ।
mahamayam jagadbijam vande tvam jagadisvarim ॥ 7॥

saranagatajivanam sarvaduhkhavinasinim ।
sukhasampatkaram nityam vande tvam prakrtim param ॥ 8॥

saranagatajivanam sarvaduhkhavinasinim ।
sukhasampatkaram nityam vande tvam prakrtim param ॥ 9॥

devyastakamidam punyam yoganandena nirmitam ।
yah pathedbhaktibhavena labhate sa param sukham ॥ 10॥

iti yoganandaviracitam sridevyastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment