Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Devyashtakam Lyrics in Kannada | ದೇವ್ಯಷ್ಟಕಮ್

Devyashtakam Lyrics in Kannada | ದೇವ್ಯಷ್ಟಕಮ್

98 Views

ದೇವ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಹಾಶಕ್ತಿಂ ಭವಾನೀಂ ಭವವಲ್ಲಭಾಮ್ ।
ಭವಾರ್ತಿಭಂಜನಕರೀಂ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಲೋಕಮಾತರಮ್ ॥ 1॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧಿಕಾಮ್ ।
ಭವಪ್ರಿಯಾಂ ಸತೀಂ ದೇವೀಂ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಮ್ ॥ 2॥

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಂ ಸದಾಪೂರ್ಣಾಂ ಪಾರ್ವತೀಂ ಪರ್ವಪೂಜಿತಾಮ್ ।
ಮಹೇಶ್ವರೀಂ ವೃಷಾರೂಢಾಂ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 3॥

ಕಾಲರಾತ್ರಿಂ ಮಹಾರಾತ್ರಿಂ ಮೋಹರಾತ್ರಿಂ ಜನೇಶ್ವರೀಮ್ ।
ಶಿವಕಾನ್ತಾಂ ಶಮ್ಭುಶಕ್ತಿಂ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಜನನೀಮುಮಾಮ್ ॥ 4॥

ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೀಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಜಗತ್ಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀಮ್ ।
ಮುನಿಭಿಃ ಸಂಸ್ತುತಾಂ ಭದ್ರಾಂ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀಮ್ ॥ 5॥

ದೇವದುಃಖಹರಾಮಮ್ಬಾಂ ಸದಾ ದೇವಸಹಾಯಕಾಮ್ ।
ಮುನಿದೇವೈಃ ಸದಾಸೇವ್ಯಾಂ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಮ್ ॥ 6॥

ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಶಂಕರೀಂ ಗೌರೀಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಂ ಶಿವಾಮ್ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಂ ಜಗದ್ಬೀಜಾಂ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರೀಮ್ ॥ 7॥

ಶರಣಾಗತಜೀವಾನಾಂ ಸರ್ವದುಃಖವಿನಾಶಿನೀಮ್ ।
ಸುಖಸಮ್ಪತ್ಕರಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪರಾಮ್ ॥ 8॥

ಶರಣಾಗತಜೀವಾನಾಂ ಸರ್ವದುಃಖವಿನಾಶಿನೀಮ್ ।
ಸುಖಸಮ್ಪತ್ಕರಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ವನ್ದೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪರಾಮ್ ॥ 9॥

ದೇವ್ಯಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯೋಗಾನನ್ದೇನ ನಿರ್ಮಿತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಲಭತೇ ಸ ಪರಂ ಸುಖಮ್ ॥ 10॥

ಇತಿ ಯೋಗಾನನ್ದವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *