Ashtaka

Devyashtakam Lyrics in Oriya | ଦେଵ୍ୟଷ୍ଟକମ୍

ଦେଵ୍ୟଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ମହାଦେଵୀଂ ମହାଶକ୍ତିଂ ଭଵାନୀଂ ଭଵଵଲ୍ଲଭାମ୍ ।
ଭଵାର୍ତିଭଞ୍ଜନକରୀଂ ଵନ୍ଦେ ତ୍ଵାଂ ଲୋକମାତରମ୍ ॥ ୧॥

ଭକ୍ତପ୍ରିୟାଂ ଭକ୍ତିଗମ୍ୟାଂ ଭକ୍ତାନାଂ କୀର୍ତିଵର୍ଧିକାମ୍ ।
ଭଵପ୍ରିୟାଂ ସତୀଂ ଦେଵୀଂ ଵନ୍ଦେ ତ୍ଵାଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାମ୍ ॥ ୨॥

ଅନ୍ନପୂର୍ଣାଂ ସଦାପୂର୍ଣାଂ ପାର୍ଵତୀଂ ପର୍ଵପୂଜିତାମ୍ ।
ମହେଶ୍ଵରୀଂ ଵୃଷାରୂଢାଂ ଵନ୍ଦେ ତ୍ଵାଂ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୩॥

କାଲରାତ୍ରିଂ ମହାରାତ୍ରିଂ ମୋହରାତ୍ରିଂ ଜନେଶ୍ଵରୀମ୍ ।
ଶିଵକାନ୍ତାଂ ଶମ୍ଭୁଶକ୍ତିଂ ଵନ୍ଦେ ତ୍ଵାଂ ଜନନୀମୁମାମ୍ ॥ ୪॥

ଜଗତ୍କର୍ତ୍ରୀଂ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀଂ ଜଗତ୍ସଂହାରକାରିଣୀମ୍ ।
ମୁନିଭିଃ ସଂସ୍ତୁତାଂ ଭଦ୍ରାଂ ଵନ୍ଦେ ତ୍ଵାଂ ମୋକ୍ଷଦାୟିନୀମ୍ ॥ ୫॥

ଦେଵଦୁଃଖହରାମମ୍ବାଂ ସଦା ଦେଵସହାୟକାମ୍ ।
ମୁନିଦେଵୈଃ ସଦାସେଵ୍ୟାଂ ଵନ୍ଦେ ତ୍ଵାଂ ଦେଵପୂଜିତାମ୍ ॥ ୬॥

ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ ଶଙ୍କରୀଂ ଗୌରୀଂ ଭୋଗମୋକ୍ଷପ୍ରଦାଂ ଶିଵାମ୍ ।
ମହାମାୟାଂ ଜଗଦ୍ବୀଜାଂ ଵନ୍ଦେ ତ୍ଵାଂ ଜଗଦୀଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୭॥

ଶରଣାଗତଜୀଵାନାଂ ସର୍ଵଦୁଃଖଵିନାଶିନୀମ୍ ।
ସୁଖସମ୍ପତ୍କରାଂ ନିତ୍ୟାଂ ଵନ୍ଦେ ତ୍ଵାଂ ପ୍ରକୃତିଂ ପରାମ୍ ॥ ୮॥

ଶରଣାଗତଜୀଵାନାଂ ସର୍ଵଦୁଃଖଵିନାଶିନୀମ୍ ।
ସୁଖସମ୍ପତ୍କରାଂ ନିତ୍ୟାଂ ଵନ୍ଦେ ତ୍ଵାଂ ପ୍ରକୃତିଂ ପରାମ୍ ॥ ୯॥

ଦେଵ୍ୟଷ୍ଟକମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ୟୋଗାନନ୍ଦେନ ନିର୍ମିତମ୍ ।
ୟଃ ପଠେଦ୍ଭକ୍ତିଭାଵେନ ଲଭତେ ସ ପରଂ ସୁଖମ୍ ॥ ୧୦॥

ଇତି ୟୋଗାନନ୍ଦଵିରଚିତଂ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥