Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Dhana Lakshmi Stotram Lyrics in Kannada and Meaning | Sri Dhana Lakshmi Slokam

Here is a prayer addressed to Dhana Lakshmi , the goddess of wealth. Goddess Parvathi asks Shiva , as to how , the poor, the timid and family men can become wealthy. He then teaches her this great prayer , addressed to Goddess Parvathi herself. This indicates that the Goddess Parvathi also can be worshipped as the giver of wealth. Dhana Lakshmi Stotram was translated by P.R.Ramachander.

Dhanalakshmi Stotram Kannada Lyrics:

॥ ಶ್ರೀಧನಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀಧನದಾ ಉವಾಚ-
ದೇವೀ ದೇವಮುಪಾಗಮ್ಯ ನೀಲಕಂಠಂ ಮಮ ಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಕೃಪಯಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪ್ರಾಹ ಶಂಕರಂ ಕರುಣಾಕರಮ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ-
ಬ್ರೂಹಿ ವಲ್ಲಭ ಸಾಧೂನಾಂ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಕುಟುಮ್ಬಿನಾಮ್ ।
ದರಿದ್ರ-ದಲನೋಪಾಯಮಂಜಸೈವ ಧನಪ್ರದಮ್ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ-
ಪೂಜಯನ್ ಪಾರ್ವತೀವಾಕ್ಯಮಿದಮಾಹ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಉಚಿತಂ ಜಗದಮ್ಬಾಸಿ ತವ ಭೂತಾನುಕಮ್ಪಯಾ ॥ 3 ॥

ಸಸೀತಂ ಸಾನುಜಂ ರಾಮಂ ಸಾಂಜನೇಯಂ ಸಹಾನುಗಮ್ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪರಮಾನನ್ದಂ ವಕ್ಷ್ಯೇಽಹಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 4 ॥

ಧನದಂ ಶ್ರದ್ದಧಾನಾನಾಂ ಸದ್ಯಃ ಸುಲಭಕಾರಕಮ್ ।
ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕರಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮೇವ ವಚೋ ಮಮ ॥ 5 ॥

ಪಠನ್ತಃ ಪಾಠಯನ್ತೋಽಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈರಾಸ್ತಿಕೋತ್ತಮೈಃ ।
ಧನಲಾಭೋ ಭವೇದಾಶು ನಾಶಮೇತಿ ದರಿದ್ರತಾ ॥ 6 ॥

ಭೂಭವಾಂಶಭವಾಂ ಭೂತ್ಯೈ ಭಕ್ತಿಕಲ್ಪಲತಾಂ ಶುಭಾಮ್ ।
ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ್ತಾಂ ಯಥಾಕಾಮಂ ಕಾಮಧೇನುಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ ॥ 7 ॥

ಧರ್ಮದೇ ಧನದೇ ದೇವಿ ದಾನಶೀಲೇ ದಯಾಕರೇ ।
ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಹೇಶಾನಿ! ಯದರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 8 ॥

ಧರಾಮರಪ್ರಿಯೇ ಪುಣ್ಯೇ ಧನ್ಯೇ ಧನದಪೂಜಿತೇ ।
ಸುಧನಂ ಧಾರ್ಮಿಕಂ ದೇಹಿ ಯಜಮಾನಾಯ ಸತ್ವರಮ್ ॥ 9 ॥ var ಯಜನಾಯ ಸುಸತ್ವರಮ್

ರಮ್ಯೇ ರುದ್ರಪ್ರಿಯೇ ರೂಪೇ ರಾಮರೂಪೇ ರತಿಪ್ರಿಯೇ ।
ಶಿಖೀಸಖಮನೋಮೂರ್ತ್ತೇ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಣತೇ ಮಯಿ ॥ 10 ॥ var ಶಶಿಪ್ರಭಮನೋಮೂರ್ತೇ

ಆರಕ್ತ-ಚರಣಾಮ್ಭೋಜೇ ಸಿದ್ಧಿ-ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿಕೇ । var ಸಿದ್ಧಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಿತೇ
ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಧರೇ ದಿವ್ಯೇ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯೋಪಶೋಭಿತೇ ॥ 11 ॥

ಸಮಸ್ತಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೇ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತೇ ।
(ಅಧಿಕಪಾಠ. ಜಾತರೂಪಮಣೀನ್ದ್ವಾದಿ-ಭೂಷಿತೇ ಭೂಮಿಭೂಷಿತೇ ।)
ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಮುಖೇ ನೀಲೇ ನೀಲ-ನೀರಜ-ಲೋಚನೇ ॥ 12 ॥

ಚಂಚರೀಕಚಮೂ-ಚಾರು-ಶ್ರೀಹಾರ-ಕುಟಿಲಾಲಕೇ ।
ಮತ್ತೇ ಭಗವತಿ ಮಾತಃ ಕಲಕಂಠರವಾಮೃತೇ ॥ 13 ॥ var ಮುಖಾಮೃತೇ

ಹಾಸಾವಲೋಕನೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಭಕ್ತಚಿನ್ತಾಪಹಾರಿಕೇ ।
ರೂಪ-ಲಾವಣ್ಯ-ತಾರೂಣ್ಯ-ಕಾರೂಣ್ಯ-ಗುಣಭಾಜನೇ ॥ 14 ॥

ಕ್ವಣತ್ಕಂಕಣಮಂಜೀರೇ ಲಸಲ್ಲೀಲಾಕರಾಮ್ಬುಜೇ ।
ರುದ್ರಪ್ರಕಾಶಿತೇ ತತ್ತ್ವೇ ಧರ್ಮಾಧಾರೇ ಧರಾಲಯೇ ॥ 15 ॥

ಪ್ರಯಚ್ಛ ಯಜಮಾನಾಯ ಧನಂ ಧರ್ಮೈಕಸಾಧನಮ್ ।
ಮಾತಸ್ತ್ವಂ ಮೇಽವಿಲಮ್ಬೇನ ದಿಶಸ್ವ ಜಗದಮ್ಬಿಕೇ ॥ 16 ॥ var ಮಾತರ್ಮೇ ಮಾವಿ

ಕೃಪಯಾ ಕರುಣಾಗಾರೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಂ ಕುರು ಮೇ ಶುಭೇ ।
ವಸುಧೇ ವಸುಧಾರೂಪೇ ವಸು-ವಾಸವ-ವನ್ದಿತೇ ॥ 17 ॥

ಧನದೇ ಯಜಮಾನಾಯ ವರದೇ ವರದಾ ಭವ । var ಯಜನಾಯೈವ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೈರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಪೂಜ್ಯೇ ಪಾರ್ವತೀಶಿವಶಂಕರೇ ॥ 18 ॥ var ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ

ಸ್ತೋತ್ರಂ ದರಿದ್ರತಾವ್ಯಾಧಿಶಮನಂ ಸುಧನಪ್ರದಮ್ ।
ಶ್ರೀಕರೇ ಶಂಕರೇ ಶ್ರೀದೇ ಪ್ರಸೀದ ಮಯಿ ಕಿಂಕರೇ ॥ 19 ॥

ಪಾರ್ವತೀಶಪ್ರಸಾದೇನ ಸುರೇಶ-ಕಿಂಕರೇರಿತಮ್ ।
ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯೇ ಪಠಿಷ್ಯನ್ತಿ ಪಾಠಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ಭಕ್ತಿತಃ ॥ 20 ॥

ಸಹಸ್ರಮಯುತಂ ಲಕ್ಷಂ ಧನಲಾಭೋ ಭವೇದ್ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಧನದಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಿಧಿಪದ್ಮಾಧಿಪಾಯ ಚ ।
ಭವನ್ತು ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮೇ ಧನ-ಧಾನ್ಯಾದಿಸಮ್ಪದಃ ॥ 21 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಧನಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Dhana Lakshmi Stotram Meaning:

Dhanadha said:-
The goddess went near Lord with the blue neck, who is dear to me,
And with kindness Goddess Parvathi asked Sankara , the doer of mercy. || 1 ||

The Goddess said:-
My dear, please tell me how, the timid, the poor and family men,
Would cross over poverty and get wealth bestowed on them. || 2 ||

Shiva Uvacha:-
The God of all, then praised the words of Parvathi,
And told, that it was apt for mother of the world,
To ask this ,as she has compassion to all beings. || 3 ||

After Saluting Lord Rama, along with Sita, his brothers,
And Anjaneya, I am telling the great prayer with great happiness. || 4 ||

My words are indeed true that this prayer to the giver of wealth would,
Bless the devoted ones with wealth and all sort of comforts. || 5 ||

Reading or getting it read by Brahmins devoted to religion,
Would immediately lead to earning of money and poverty will be killed || 6 ||

I pray you, who exists as prosperity in earth ,
To be the wish giving perennial tree to devotees,
And assume the form of the divine wish fulfilling cow. || 7 ||

Oh Goddess Dhanadha*, who is the wealth giver,
Who is habitually a giver and one who shows mercy,
You please be pleased , Oh consort of Mahesa**,
For I am praying to you to grant wealth.
*giver of wealth **Lord Shiva || 8 ||

Oh Goddess who likes the devas of earth,
Oh holy one , Oh blessed one , Oh Goddess worshipped by Kubhera*,
Please grant immediately the blessed wealth to him who worships you.
*The deva who is guardian of wealth || 9 ||

Oh Pretty one, Oh darling of Rudra, Oh Goddess with good form,
Oh Goddess who is attractive, Oh Goddess who is liked by Rathi*,
Oh Goddess who is in the mind of friend of peacock, Krishna,
Please be kind to me who is saluting your feet.
*Wife of the God of love || 10 ||

Hey Goddess whose feet is like blood red lotus,
Hey Goddess who blesses with all divine powers,
Oh Holy one who wears divine silk cloths,
Oh Goddess who shines in the divine garland, || 11 ||

Hey Goddess who is having all good qualities,
Hey Goddess who is blessed with all good qualities,
Oh goddess of wealth whose face is like the full moon of spring,
Oh Goddess who has eyes like the blue lotus, || 12 ||

Oh Goddess who has curly tresses and wears a garland,
Which is followed by an army of bees,
Oh Mother, Oh divine mother whose voice is like nectar, || 13 ||

Oh Goddess who with her ever smiling glances,
Removes all the worries of her devotees,
Oh Goddess who is the reservoir of beauty,
Youth and mercifulness in plenty, || 14 ||

Oh Goddess whose anklets make tinkling sound,
Oh Goddess who is playful and has lotus like hands,
Oh Goddess Who makes Lord Rudra shine ,
Oh Goddess who is the philosophy,
And oh Goddess who is the basis of Dharma in earth, || 15 ||

Please provide wealth to him who is the chief of rituals,
And also provide him wealth so that he does Dharma,
Oh Mother without any more delay shower me this wealth,
Oh Goddess who is the mother of the universe. || 16 ||

Oh ocean of mercy , please bless my requests which are good,
Oh Earth, Oh Goddess who has the form of earth ,
Who is being saluted by Vasus and Lord Indra. || 17 ||

Oh goddess of wealth who is worshipped by Brahma and Brahmins,
Who is Parvathi along with Lord Shiva, bless the doer of rituals and be pleased. || 18 ||

This prayer removes poverty and diseases and blesses with wealth,
And Oh Goddess Shankari* who bestows wealth and splendor,
Please bless with kindness me who is your servant.
* The consort of Sankara || 19 ||

He who reads or gets read with sincerity and devotion,
This prayer by the king of devas , who is the servant,
Of the Goddess Parvathi and who got it because of her grace,
Would be blessed , with wealth in thousands and millions.
I salute you the wealth giver , who is the creator of wealth,
And by your grace , I would become greatly wealthy. || 20 ||

Thus ends the prayer to Goddess Dhanalakshmi.

Dhana Lakshmi Stotram Lyrics in Kannada and Meaning | Sri Dhana Lakshmi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top