Home / Ashtaka / Dhanya Ashtakam Lyrics in English

Dhanya Ashtakam Lyrics in English

dhanyāṣṭakaṃ Lyrics in English:

tajjnanam prasamakaram yadindriyanam
tajjneyam yadupaniaatsu niscitartham ।
te dhanya bhuvi paramarthaniscitehah
seaastu bhramanilaye paribhramantah ॥ 1॥

adau vijitya viaayanmadamoharaga-
dveaadisatruganamahrtayogarajyah ।
jnatva matam samanubhuyaparatmavidya-
kantasukham vanagrhe vicaranti dhanyah ॥ 2॥

tyaktva grhe ratimadhogatihetubhutam
atmecchayopaniaadartharasam pibantah ।
vitasprha viaayabhogapade virakta
dhanyascaranti vijaneau viraktasaṅgah ॥ 3॥

tyaktva mamahamiti bandhakare pade dve
manavamanasadrsah samadarsinasca ।
kartaramanyamavagamya tadarpitani
kurvanti karmaparipakaphalani dhanyah ॥ 4॥

tyaktvaiaanatrayamavekaitamokaamarga
bhaikaamrtena parikalpitadehayatrah ।
jyotih paratparataram paramatmasamjnam
dhanya dvijarahasi hrdyavalokayanti ॥ 5॥

nasanna sanna sadasanna mahasannacanu
na stri pumanna ca napumsakamekabijam ।
yairbrahma tatsamamupasitamekacittaih
dhanya virejurittarebhavapasabaddhah ॥ 6॥

ajnanapaṅkaparimagnamapetasaram
duhkhalayam maranajanmajaravasaktam ।
samsarabandhanamanityamavekaya dhanya
jnanasina tadavasirya viniscayanti ॥ 7॥

santairananyamatibhirmadhurasvabhavaih
ekatvaniscitamanobhirapetamohaih ।
sakam vaneau vijitatmapadasvarupam
tadvastu samyaganisam vimrsanti dhanyah ॥ 8॥

ahimiva janayogam sarvada varjayedyah
kunapamiva sunarim tyaktukamo viragi ।
viaamiva viaayanyo manyamano durantan
jayati paramahamso muktibhavam sameti ॥ 9॥

sampurnam jagadeva nandanavanam sarve'pi kalpadruma
gaṅgam vari samastavarinivahah punyah samastah kriyah ।
vacah prakrtasamskrtah srutisirovaranasi medini
sarvavasthitirasya vastuviaaya drate parabrahmani ॥ 10॥

॥ iti srimad saṅkaracaryaviracitam dhanyaatakam samaptam ॥

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts