Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Dhoop Aarti Lyrics in Telugu | Shirdi SaiBaba Aarti

Below are the beloved Dhoop Aarti Lyrics in Telugu. Dhoop Aarti is a special song sung at Sai Baba temples, every day at 6:00 PM. This Aarti is also known as the Evening Aarti and Sunset Aarti.

Saibaba Dhoop Aarati

Shirdi Sai Baba – Evening Aarti Lyrics in Telugu:

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై !!

ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్యదాతార చరణరజాతలీ
ద్యావా దాసావిసావ భక్తంవిసావా… ఆరతి సాయిబాబా

జాళునియానంగ… సస్వరూపీ రహే దంగ
మముక్ష జనాదావీ నిజడోళా శ్రీ రంగ
డోళా శ్రీ రంగ… ఆరతి సాయిబాబా

జయమని జైసాభావ… తయ తైసానుభావ
దావిసి దయాఘనా ఐసి తుఝీహిమావ
తుఝీహిమావా… ఆరతిసాయిబాబా

తుమచేనమద్యాతా హరే సంస్కృతి వ్యధా
అగాధతవకరణి మార్గ దవిసి అనాధా
దవిసి అనాధా… ఆరతి సాయిబాబా

కలియుగి అవతారా… సగుణ పరబ్రహ్మా సాచార
అవతీర్ణ ఝూలాసే… స్వామీ దత్త దిగంబర
దత్త దిగంబర… ఆరతి సాయిబాబా

ఆఠాదివస గురువారీ… భక్త కరీతివారీ
ప్రభుపద పహావాయా… భవభయానివారీ
భయానివారీ… ఆరతి సాయిబాబా

మఝనిజ ద్రవ్యఠేవ… తవ చరణరజసేవా
మాగణే హేచి ఆతా తుహ్మా దేవాదిదేవా
దేవాదిదేవ… ఆరతి సాయిబాబా

ఇచ్ఛితా దినచాతక… నిర్మల తోయ నిజసూఖ
పాజమె మాధవాయా… సంభాళ అపూళిబాక
అపూళిబాక… ఆరతి సాయిబాబా
సౌఖ్యదాతార చరణరజాతలీ
ద్యావా దాసావిసావ భక్తంవిసావా… ఆరతి సాయిబాబా

 – అభంగ్ –

శిరిడి మాఝే పండరీపుర… సాయిబాబారామావర
బాబారామావర… సాయిబాబారామావర
శుద్దభక్తి చంద్రభాగా… భావపుండలీక జాగా
పుండలీక జాగా… భావపుండలీకజాగా

యాహో యాహో అవఘేజన… కరూబాబాసీ వందన
సాయిసీ వందన… కరూబాబాసీ వందన
గణూహ్మణే బాబాసాయి… దావపావ మాఝే ఆయీ
పావమాఝే ఆయీ… దావపావ మాఝే ఆయీ

 – నమనం –

ఘాలీన లోటాంగణ… వందీన చరణ
డోల్యానీ పాహీన రూపతుఝే
ప్రేమే ఆలింగన… ఆనందే పూజిన్
భావే ఓవాళీన హ్మణే నామా

త్వమేవ మాతా చ… పితాత్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ… సఖాత్వమేవ
త్వమేవ విద్యా… ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ

కాయేన వాచా… మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనావా… ప్రకృతే స్వభావాత్
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామీ

అచ్యుతం కేశవం… రామనారాయణం
కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం
శ్రీధరం మాధవం… గోపికావల్లభం
జానకీనాయకం… రామచంద్రం భజే

 – నామ స్మరణం –

హరేరామ హరేరామ… రామరామ హరే హరే
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ… కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే… శ్రీ గురుదేవదత్త

 – నమస్కారాష్టకం –

అనంతా తులాతే… కసేరే స్తవావే
అనంతా తులాతే… కసేరే నమావే
అనంతాముఖాచా… శిణే శేష గాత
నమస్కార సాష్టాంగ… శ్రీసాయినాధా

స్మరావేమనీతత్వదా నిత్యభావే
ఉఠావేతరీ భక్తిసాఠీ స్వభావే
తరావే జగా తారు నీమాయా తాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా…

వసే జో సదా దా వయా సంతలీలా
దిసే ఆజ్ఞ లోకాపరీ జోజనాలా
పరీ అంతరీ జ్ఞాన కైవల్య దాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

భరాలధలా జన్మహా మానవాచా
నరాసార్ధకా సాధ నీభూత సాచా
ధరూసాయి ప్రేమా గళాయా అహంతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా…

ధరావే కరీసాన… అల్పజ్ఞ బాలా
కరావే అహ్మాధన్య చుంభోనిగాలా
ముఖీఘాల ప్రేమే ఖరాగ్రాస ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

సురాదీక జ్యాంచ్యా… పదావందితాతి
శుకాదీక జాతే… సమానత్వదేతీ
ప్రయాగాది తీర్ధే… పదీనమ్రహోతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

తుఝ్యాజ్యాపదా… పాహతా గోపబాలీ
సదారంగలీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ
కరీ రాసక్రీడా సవే కృష్ణనాధా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

తులామాగతో… మాగణే ఏకధ్యావే
కరాజోడితో దీన… అత్యంత భావే
భవీ మోహనీరాజ హాతారి ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా

 – ప్రార్థన –

ఐసా యే ఈబా… సాయి దిగంబరా
అక్షయరూప అవతారా… సర్వహి వ్యాపక తూ
శ్రుతిసారా, అనసూయాత్రికుమారా… బాబా యే ఈబా
కాశీస్నాన జపా ప్రతిదివసీ …కొల్హాపుర భిక్షేసీ నిర్మల నది తుంగా
జలప్రాసీ, నిద్రామాహురదేశీ… ఐసా యే యీబా

ఝోళీలోంబతసే వామకరీ… త్రిశూల ఢమరూధారి
భక్తావరద సదా సుఖకారీ… దేశీల ముక్తీచారీ… ఐసా యే యీబా

పాయి పాదుకా జపమాలా… కమండలూమృగఛాలా
ధారణ కరిశీబా నాగజటా… ముకుట శోభతో మాథా… ఐసా యే యీబా

తత్పర తుఝ్యాయా జేధ్యానీ… అక్షయత్వాంచేసదనీ
లక్ష్మీవాసకరీ దినరజనీ… రక్షసిసంకట వారుని… ఐసా యే యీబా

యాపరిధ్యాన తుఝే గురురాయా… దృశ్యకరీ నయనాయా
పూర్ణానంద సుఖే హీకాయా… లావిసిహరి గుణగాయా
ఐసా యే యీబా సాయి దిగంబర… అక్షయ రూప అవతారా
సర్వహివ్యాపక తూ, శ్రుతిసారా…. అనసూయాత్రి కుమారా మహారాజే ఈబా

–  సాయి మహిమా స్తోత్రం –

సదాసత్స్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్ధాన సంహార హేతుం
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం
నమామీశ్వరం… సద్గురుం సాయినాధం

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీడ్యం
మనోవాగతీతం మునిర్ ధ్యాన గమ్యం
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం… నిర్గుణత్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం

భవాంభోది మగ్నార్ధితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం… స్వభక్తి ప్రయాణాం
సముద్దారణార్ధం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం

సదానింబ వృక్షస్యములాధి వాసాత్
సుధాస్రావిణం తిక్త మప్య ప్రియంతం
తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం

సదాకల్ప వృక్షస్య… తస్యాధిమూలే
భవద్భావబుద్ధ్యా సపర్యాదిసేవాం
నృణాం కుర్వతాం… భుక్తి ముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం

అనేకాశృతా తర్క్య లీలా విలాసై:
సమా విష్కృతేశాన… భాస్వత్ర్పభావం
అహం భావహీనం… ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం

సతాం విశ్రమారామ… మేవాభిరామం
సదాసజ్జనై సంస్తుతం సన్నమద్భి:
జనామోదదం భక్త భద్ర ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం

అజన్మాద్యమేకం… పరంబ్రహ్మ సాక్షాత్
స్వయం సంభవం… రామమేవావతీర్ణం
భవద్దర్శనాత్సంపునీత: ప్రభోహం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాధం

శ్రీ సాయిశ కృపానిధేఖిలనృణాం సర్వార్ధసిద్దిప్రద
యుష్మత్పాదరజ: ప్రభావమతులం ధాతాపి వక్తాక్షమ:
సద్భక్త్యాశ్శరణం కృతాంజలిపుట: సంప్రాప్తితోస్మిన్ ప్రభో
శ్రీమత్సాయిపరేశ పాద కమలా నాన్యచ్చరణ్యంమమ

సాయిరూపధర రాఘవోత్తమం… భక్తకామ విబుధ ద్రుమం ప్రభుం
మాయయోపహత చిత్త శుద్ధయే… చింతయామ్యహ మహర్నిశం ముదా

శరత్సుధాంశం ప్రతిమం ప్రకాశం… కృపాతపత్రం తవసాయినాథ
త్వదీయపాదాబ్జ సమాశ్రితానాం… స్వచ్ఛాయయాతాప మపాకరోతు

ఉపాసనాదైవత సాయినాథ… స్మవైర్మ యోపాసని నాస్తుతస్త్వం
రమేన్మనోమే తవపాదయుగ్మే… భ్రుంగో యదాబ్జే మకరందలుబ్ధ:

అనేకజన్మార్జిత పాపసంక్షయో… భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్
క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్… ప్రసీద సాయిశ సద్గురో దయానిధే

శ్రీ సాయినాథ చరణామృత పూర్ణ చిత్తా… స్త్వత్వాద సేవనరతా స్సతతంచ భక్త్యా
సంసారజన్య దురితౌఘ వినిర్గ తాస్తే… కైవల్య ధామ పరమం సమవాప్నువంతి

స్తోత్రమే తత్పఠేద్భక్త్యా… యోన్నరస్తన్మనాసదా
సద్గురో: సాయినాథస్య… కృపాపాత్రం భవేద్భవం

– గురు ప్రసాద యాచనాదశకం –

రుసోమమప్రియాంబికా… మజవరీపితాహీ రుసో
రుసోమమప్రియాంగనా.. ప్రియసుతాత్మజా హీ రుసో
రుసోభగినబంధు హీ… స్వశుర సాసుబాయి రుసో
నదత్త గురుసాయిమా… మఝవరీ కధీహీ రుసో

పుసోన సునభాయిత్యా… మజన భ్రాతౄజాయా పుసో
పుసోన ప్రియ సోయరే… ప్రియ సగేనజ్ఞాతీ పుసో
పుసో సుహృదనాసఖ… స్వజననాప్త బంధూ పుసో
పరీన గురుసాయిమా… మఝవరీ కధీహీ రుసో

పుసోన అబలాములే… తరుణ వృద్దహీ నా పుసో
పుసోన గురుథాకుటే… మదన దోరసానే పుసో
పుసోనచబలే బురే… సుజనసాదుహీనా పుసో
పరీన గురుసాయిమా… మఝవరీ కధీహీ రుసో

రుసోచతురత్త్వవిత్ విబుధ ప్రాజ్ఞజ్ఞానీరుసో
రుసో హి విదు స్త్రీయా… కుశల పండితాహీరుసో
రుసోమహిపతీయతీ… భజకతాపసీహీ రుసో
నదత్త గురుసాయిమా… మఝవరీ కధీహీ రుసో

రుసోకవి ఋషి మునీ… అనఘ సిద్దయోగీ రుసో
రుసోహిగృహదేవతా నికులగ్రామ దేవీ రుసో
రుసోఖలపిశాచ్చహీ… మలినడాకినీ హీ రుసో
నదత్త గురుసాయిమా… మఝవరీ కధీహీ రుసో

రుసో మృగఖగకృమీ… అఖిలజీవజంతూ రుసో
రుసో విటపప్రస్తరా… అచలా ఆపగాబ్ధీ రుసో
రుసో ఖపవనాగ్నివార్… అవనిపంచతత్త్వే రుసో
నదత్త గురుసాయిమా… మఝవరీ కధీహీ రుసో

రుసో విమలకిన్నరా… అమలయక్షిణీహీ రుసో
రుసో శశిఖగాదిహీ… గగని తారకాహీ రుసో
రుసో అమరరాజహీ… అదయ ధర్మరాజా రుసో
నదత్త గురుసాయిమా… మఝవరీ కధీహీ రుసో

రుసో మన సరస్వతీ… చపలచిత్తతీహీ రుసో
రుసో వపుదిశాఖిల… కఠినకాలతో హీ రుసో
రుసోసకల విశ్వహీ మయితు బ్రహ్మగోళం రుసో
నదత్త గురుసాయిమా… మఝవరీ కధీహీ రుసో

విమూడ హ్మణుని హసో… మజనమత్సరాహీ రసో
పదాభిరుచి ఉల్హసో… జననకర్ధమీనా ఫసో
నదుర్గ దృతిచా ధసో… అశివ భావ మాగే ఖసో
ప్రపంచి మనహే రుసో… దృడవిరక్తిచిత్తీ రసో

కుణాచి ఘృణానసో నచస్పృహ కశాచీ అసో
సదైవ హృదయా వసో… మనసిద్యాని సాయి వసో
పదీ ప్రణయవో రసో… నిఖిల దృశ్య బాబా దిసో
నదత్త గురుసాయిమా… ఉపరియాచనేలా రుసో

– మంత్ర పుష్పం –

హరి ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంతదేవా స్తానిధర్మాణి
ప్రధమాన్యాసన్… తేహనాకం మహిమాన:స్సచంత యత్రపూర్వే సాధ్యా స్సంతి దేవా:
ఓం రాజాధిరాజాయ పసహ్యసాహినే… నమోవయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే
సమేకామాన్ కామకామాయ మహ్యం… కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు
కుబేరాయ వై శ్రవణాయా మహారాజాయనమ:

ఓం స్వస్తీ సామ్రాజ్యం భోజ్యం… స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యం రాజ్యం
మహారాజ్య మాధిపత్యమయం సమంతపర్యా
ఈశ్యా స్సార్వభౌమ… స్సార్వా యుషాన్ తాదాపదార్దాత్
ప్రుధివ్యై సముద్ర పర్యాంతాయా… ఏకరాల్లితి తదప్యేష శ్లోకో బిగీతో మరుత:
పరివేష్టోరో మరుత్త స్యావసన్ గ్రుహే…
ఆవిక్షితస్యకామ ప్రేర్… విశ్వేదేవా సభాసద ఇతి
శ్రీ నారాయణ వాసుదేవ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కి… జై

కరచరణ కృతం వాక్కాయ జంకర్మజంవా
శ్రవణనయనజం… వామానసంవా పరాధం
విదిత మవిదితం వా… సర్వమేతత్ క్షమస్వ
జయజయ కరుణాబ్ధే శ్రీ ప్రభోసాయినాధ

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి… జై
రాజాధిరాజ యోగిరాజ… పరబ్రహ్మ సాయినాధ్ మహరాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి… జై

Also Read:

Shirdi Saibaba Dhoop Aarti Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

24 thoughts on “Dhoop Aarti Lyrics in Telugu | Shirdi SaiBaba Aarti

  1. Dear Krishna
   Please copy & paste the required content to word from our site and make it pdf online.
   Om Namah Shivaya

  1. Dear Usha Shetty
   We do not have any PDF formal of Harathy. You can copy paste from our site and take a print out.
   Om Namah Shivaya

 1. Namaste

  I Want All Saibaba Aarthi songs in Pdf format will you send to me…
  Please send me with kind heart

 2. Namaste,
  I want all sai baba aarti songs in telugu pdf format.
  Please send me with ur kind heart.

  OM SAI RAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top