Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Eesavasyopanishad in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

Eesavasyopanishad in Telugu

ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్పూర్ణముదచ్యతే |
పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

ఓం ఈశా వాస్య’మిదగ్‍మ్ సర్వం యత్కించ జగ’త్వాం జగ’త్ |
తేన’ త్యక్తేన’ భుంజీథా మా గృ’ధః కస్య’స్విద్ధనమ్” || 1 ||

కుర్వన్నేవేహ కర్మా”ణి జిజీవిషేచ్చతగ్‍మ్ సమా”ః |
ఏవం త్వయి నాన్యథేతో”‌உస్తి న కర్మ’ లిప్యతే’ నరే” || 2 ||

అసుర్యా నామ తే లోకా అంధేన తమసా‌உ‌உవృ’తాః |
తాగ్ంస్తే ప్రేత్యాభిగ’చ్ఛంతి యే కే చా”త్మహనో జనా”ః || 3 ||

అనే”జదేకం మన’సో జవీ”యో నైన’ద్దేవా ఆ”ప్నువన్పూర్వమర్ష’త్ |
తద్ధావ’తో‌உన్యానత్యే”తి తిష్ఠత్తస్మిన్”నపో మా”తరిశ్వా” దధాతి || 4 ||

తదే”జతి తన్నేజ’తి తద్దూరే తద్వం’తికే |
తదంతర’స్య సర్వ’స్య తదు సర్వ’స్యాస్య బాహ్యతః || 5 ||

Ganesh Chaturthi 2014-230యస్తు సర్వా”ణి భూతాన్యాత్మన్యేవానుపశ్య’తి |
సర్వభూతేషు’ చాత్మానం తతో న విహు’గుప్సతే || 6 ||

యస్మిన్సర్వా”ణి భూతాన్యాత్మైవాభూ”ద్విజానతః |
తత్ర కో మోహః కః శోకః’ ఏకత్వమ’నుపశ్య’తః || 7 ||

స పర్య’గాచ్చుక్రమ’కాయమ’ప్రణమ’స్నావిరగ్‍మ్ శుద్ధమపా”పవిద్ధమ్ |
కవిర్మ’నీషీ ప’రిభూః స్వ’యంభూ-ర్యా”థాతథ్యతో‌உర్థాన్
వ్య’దధాచ్ఛాశ్వతీభ్యః సమా”భ్యః || 8 ||

అంధం తమః ప్రవి’శంతి యే‌உవి’ద్యాముపాస’తే |
తతో భూయ’ ఇవ తే తమో య ఉ’ విద్యాయా”గ్‍మ్ రతాః || 9 ||

అన్యదేవాయురిద్యయా‌உన్యదా”హురవి’ద్యయా |
ఇతి’ శుశుమ ధీరా”ణాం యే నస్తద్వి’చచక్షిరే || 10 ||

విద్యాం చావి’ద్యాం చ యస్తద్వేదోభయ’గ్‍మ్ సహ |
అవి’ద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయా‌உమృత’మశ్నుతే || 11 ||

అంధం తమః ప్రవి’శంతి యే‌உసమ్”భూతిముపాస’తే |
తతో భూయ’ ఇవ తే తమో య ఉ సంభూ”త్యాగ్‍మ్ రతాః || 12 ||

అన్యదేవాహుః సమ్”భవాదన్యదా”హురసమ్”భవాత్ |
ఇతి’ శుశ్రుమ ధీరా”ణాం యే నస్తద్వి’చచక్షిరే || 13 ||

సంభూ”తిం చ విణాశం చ యస్తద్వేదోభయ’గ్‍మ్ సహ |
వినాశేన’ మృత్యుం తీర్త్వా సంభూ”త్యా‌உమృత’మశ్నుతే || 14 ||

హిరణ్మయే”న పాత్రే”ణ సత్యస్యాపి’హితం ముఖమ్” |
తత్వం పూ”షన్నపావృ’ణు సత్యధ”ర్మాయ దృష్టయే” || 15 ||

పూష’న్నేకర్షే యమ సూర్య ప్రాజా”పత్య వ్యూ”హ రశ్మీన్
సమూ”హ తేజో యత్తే” రూపం కల్యా”ణతమం తత్తే” పశ్యామి |
యో‌உసావసౌ పురు’షః సో‌உహమ’స్మి || 16 ||

వాయురని’లమమృతమథేదం భస్మా”ంతగ్ం శరీ’రమ్ |
ఓం 3 క్రతో స్మర’ కృతగ్‍మ్ స్మ’ర క్రతో స్మర’ కృతగ్‍మ్ స్మ’ర || 17 ||

అగ్నే నయ’ సుపథా” రాయే అస్మాన్ విశ్వా’ని దేవ వయనా’ని విద్వాన్ |
యుయోధ్యస్మజ్జు’హురాణమేనో భూయి’ష్టాం తే నమ’ఉక్తిం విధేమ || 18 ||

ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్పూర్ణముదచ్యతే |
పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

Eesavasyopanishad in English

oṃ pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇātpūrṇamudacyate |
pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

oṃ īśā vāsya’midagṃ sarvaṃ yatkiñca jaga’tvāṃ jaga’t |
tena’ tyaktena’ bhuñjīthā mā gṛ’dhaḥ kasya’sviddhanam” || 1 ||

kurvanneveha karmā”ṇi jijīviṣeccatagṃ samā”ḥ |
evaṃ tvayi nānyatheto”‌உsti na karma’ lipyate’ nare” || 2 ||

asuryā nāma te lokā andhena tamasā‌உ‌உvṛ’tāḥ |
tāgṃste pretyābhiga’cchanti ye ke cā”tmahano janā”ḥ || 3 ||

ane”jadekaṃ mana’so javī”yo naina’ddevā ā”pnuvanpūrvamarṣa’t |
taddhāva’to‌உnyānatye”ti tiṣṭhattasmin”napo mā”tariśvā” dadhāti || 4 ||

tade”jati tanneja’ti taddūre tadva’ntike |
tadantara’sya sarva’sya tadu sarva’syāsya bāhyataḥ || 5 ||

yastu sarvā”ṇi bhūtānyātmanyevānupaśya’ti |
sarvabhūteṣu’ cātmānaṃ tato na vihu’gupsate || 6 ||

yasminsarvā”ṇi bhūtānyātmaivābhū”dvijānataḥ |
tatra ko mohaḥ kaḥ śoka’ḥ ekatvama’nupaśya’taḥ || 7 ||

sa parya’gāccukrama’kāyama’praṇama’snāviragṃ śuddhamapā”paviddham |
kavirma’nīṣī pa’ribhūḥ sva’yambhū-ryā”thātathyato‌உrthān
vya’dadhācchāśvatībhyaḥ samā”bhyaḥ || 8 ||

andhaṃ tamaḥ pravi’śanti ye‌உvi’dyāmupāsa’te |
tato bhūya’ iva te tamo ya u’ vidyāyā”gṃ ratāḥ || 9 ||

anyadevāyuridyayā‌உnyadā”huravi’dyayā |
iti’ śuśuma dhīrā”ṇāṃ ye nastadvi’cacakṣire || 10 ||

vidyāṃ cāvi’dyāṃ ca yastadvedobhaya’gṃ saha |
avi’dyayā mṛtyuṃ tīrtvā vidyayā‌உmṛta’maśnute || 11 ||

andhaṃ tamaḥ pravi’śanti ye‌உsam”bhūtimupāsa’te |
tato bhūya’ iva te tamo ya u sambhū”tyāgṃ ratāḥ || 12 ||

anyadevāhuḥ sam”bhavādanyadā”hurasam”bhavāt |
iti’ śuśruma dhīrā”ṇāṃ ye nastadvi’cacakṣire || 13 ||

sambhū”tiṃ ca viṇāśaṃ ca yastadvedobhaya’gṃ saha |
vināśena’ mṛtyuṃ tīrtvā sambhū”tyā‌உmṛta’maśnute || 14 ||

hiraṇmaye”na pātre”ṇa satyasyāpi’hitaṃ mukham” |
tatvaṃ pū”ṣannapāvṛ’ṇu satyadha”rmāya dṛṣṭaye” || 15 ||

pūṣa’nnekarṣe yama sūrya prājā”patya vyū”ha raśmīn
samū”ha tejo yatte” rūpaṃ kalyā”ṇatamaṃ tatte” paśyāmi |
yo‌உsāvasau puru’ṣaḥ so‌உhama’smi || 16 ||

vāyurani’lamamṛtamathedaṃ bhasmā”ntagṃ śarī’ram |
oṃ 3 krato smara’ kṛtagṃ sma’ra krato smara’ kṛtagṃ sma’ra || 17 ||

agne naya’ supathā” rāye asmān viśvā’ni deva vayanā’ni vidvān |
yuyodhyasmajju’hurāṇameno bhūyi’ṣṭāṃ te nama’uktiṃ vidhema || 18 ||

oṃ pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇātpūrṇamudacyate |
pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

Eesavasyopanishad in Tamil

ஓம் பூர்ணமதஃ பூர்ணமிதம் பூர்ணாத்பூர்ணமுதச்யதே |
பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவஶிஷ்யதே ||

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ ||

ஓம் ஈஶா வாஸ்ய’மிதக்‍ம் ஸர்வம் யத்கிம்ச ஜக’த்வாம் ஜக’த் |
தேன’ த்யக்தேன’ பும்ஜீதா மா க்று’தஃ கஸ்ய’ஸ்வித்தனம்” || 1 ||

குர்வன்னேவேஹ கர்மா”ணி ஜிஜீவிஷேச்சதக்‍ம் ஸமா”ஃ |
ஏவம் த்வயி னான்யதேதோ”‌உஸ்தி ன கர்ம’ லிப்யதே’ னரே” || 2 ||

அஸுர்யா னாம தே லோகா அம்தேன தமஸா‌உ‌உவ்று’தாஃ |
தாக்ம்ஸ்தே ப்ரேத்யாபிக’ச்சம்தி யே கே சா”த்மஹனோ ஜனா”ஃ || 3 ||

அனே”ஜதேகம் மன’ஸோ ஜவீ”யோ னைன’த்தேவா ஆ”ப்னுவன்பூர்வமர்ஷ’த் |
தத்தாவ’தோ‌உன்யானத்யே”தி திஷ்டத்தஸ்மின்”னபோ மா”தரிஶ்வா” ததாதி || 4 ||

ததே”ஜதி தன்னேஜ’தி தத்தூரே தத்வம்’திகே |
ததம்தர’ஸ்ய ஸர்வ’ஸ்ய தது ஸர்வ’ஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதஃ || 5 ||

யஸ்து ஸர்வா”ணி பூதான்யாத்மன்யேவானுபஶ்ய’தி |
ஸர்வபூதேஷு’ சாத்மானம் ததோ ன விஹு’குப்ஸதே || 6 ||

யஸ்மின்ஸர்வா”ணி பூதான்யாத்மைவாபூ”த்விஜானதஃ |
தத்ர கோ மோஹஃ கஃ ஶோகஃ’ ஏகத்வம’னுபஶ்ய’தஃ || 7 ||

ஸ பர்ய’காச்சுக்ரம’காயம’ப்ரணம’ஸ்னாவிரக்‍ம் ஶுத்தமபா”பவித்தம் |
கவிர்ம’னீஷீ ப’ரிபூஃ ஸ்வ’யம்பூ-ர்யா”தாதத்யதோ‌உர்தான்
வ்ய’ததாச்சாஶ்வதீப்யஃ ஸமா”ப்யஃ || 8 ||

அம்தம் தமஃ ப்ரவி’ஶம்தி யே‌உவி’த்யாமுபாஸ’தே |
ததோ பூய’ இவ தே தமோ ய உ’ வித்யாயா”க்‍ம் ரதாஃ || 9 ||

அன்யதேவாயுரித்யயா‌உன்யதா”ஹுரவி’த்யயா |
இதி’ ஶுஶும தீரா”ணாம் யே னஸ்தத்வி’சசக்ஷிரே || 10 ||

வித்யாம் சாவி’த்யாம் ச யஸ்தத்வேதோபய’க்‍ம் ஸஹ |
அவி’த்யயா ம்றுத்யும் தீர்த்வா வித்யயா‌உம்றுத’மஶ்னுதே || 11 ||

அம்தம் தமஃ ப்ரவி’ஶம்தி யே‌உஸம்”பூதிமுபாஸ’தே |
ததோ பூய’ இவ தே தமோ ய உ ஸம்பூ”த்யாக்‍ம் ரதாஃ || 12 ||

அன்யதேவாஹுஃ ஸம்”பவாதன்யதா”ஹுரஸம்”பவாத் |
இதி’ ஶுஶ்ரும தீரா”ணாம் யே னஸ்தத்வி’சசக்ஷிரே || 13 ||

ஸம்பூ”திம் ச விணாஶம் ச யஸ்தத்வேதோபய’க்‍ம் ஸஹ |
வினாஶேன’ ம்றுத்யும் தீர்த்வா ஸம்பூ”த்யா‌உம்றுத’மஶ்னுதே || 14 ||

ஹிரண்மயே”ன பாத்ரே”ண ஸத்யஸ்யாபி’ஹிதம் முகம்” |
தத்வம் பூ”ஷன்னபாவ்று’ணு ஸத்யத”ர்மாய த்றுஷ்டயே” || 15 ||

பூஷ’ன்னேகர்ஷே யம ஸூர்ய ப்ராஜா”பத்ய வ்யூ”ஹ ரஶ்மீன்
ஸமூ”ஹ தேஜோ யத்தே” ரூபம் கல்யா”ணதமம் தத்தே” பஶ்யாமி |
யோ‌உஸாவஸௌ புரு’ஷஃ ஸோ‌உஹம’ஸ்மி || 16 ||

வாயுரனி’லமம்றுதமதேதம் பஸ்மா”ன்தக்ம் ஶரீ’ரம் |
ஓம் 3 க்ரதோ ஸ்மர’ க்றுதக்‍ம் ஸ்ம’ர க்ரதோ ஸ்மர’ க்றுதக்‍ம் ஸ்ம’ர || 17 ||

அக்னே னய’ ஸுபதா” ராயே அஸ்மான் விஶ்வா’னி தேவ வயனா’னி வித்வான் |
யுயோத்யஸ்மஜ்ஜு’ஹுராணமேனோ பூயி’ஷ்டாம் தே னம’உக்திம் விதேம || 18 ||

ஓம் பூர்ணமதஃ பூர்ணமிதம் பூர்ணாத்பூர்ணமுதச்யதே |
பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவஶிஷ்யதே ||

ஓம் ஶான்திஃ ஶான்திஃ ஶான்திஃ ||

Eesavasyopanishad in Malayalam

ഓം പൂര്ണമദഃ പൂര്ണമിദം പൂര്ണാത്പൂര്ണമുദച്യതേ |
പൂര്ണസ്യ പൂര്ണമാദായ പൂര്ണമേവാവശിഷ്യതേ ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

ഓം ഈശാ വാസ്യ’മിദഗ്‍മ് സര്വം യത്കിംച ജഗ’ത്വാം ജഗ’ത് |
തേന’ ത്യക്തേന’ ഭുംജീഥാ മാ ഗൃ’ധഃ കസ്യ’സ്വിദ്ധനമ്’ || 1 ||

കുര്വന്നേവേഹ കര്മാ’ണി ജിജീവിഷേച്ചതഗ്‍മ് സമാ’ഃ |
ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോ’‌உസ്തി ന കര്മ’ ലിപ്യതേ’ നരേ’ || 2 ||

അസുര്യാ നാമ തേ ലോകാ അംധേന തമസാ‌உ‌உവൃ’താഃ |
താഗ്ംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗ’ച്ഛംതി യേ കേ ചാ’ത്മഹനോ ജനാ’ഃ || 3 ||

അനേ’ജദേകം മന’സോ ജവീ’യോ നൈന’ദ്ദേവാ ആ’പ്നുവന്പൂര്വമര്ഷ’ത് |
തദ്ധാവ’തോ‌உന്യാനത്യേ’തി തിഷ്ഠത്തസ്മിന്’നപോ മാ’തരിശ്വാ’ ദധാതി || 4 ||

തദേ’ജതി തന്നേജ’തി തദ്ദൂരേ തദ്വം’തികേ |
തദംതര’സ്യ സര്വ’സ്യ തദു സര്വ’സ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ || 5 ||

യസ്തു സര്വാ’ണി ഭൂതാന്യാത്മന്യേവാനുപശ്യ’തി |
സര്വഭൂതേഷു’ ചാത്മാനം തതോ ന വിഹു’ഗുപ്സതേ || 6 ||

യസ്മിന്സര്വാ’ണി ഭൂതാന്യാത്മൈവാഭൂ’ദ്വിജാനതഃ |
തത്ര കോ മോഹഃ കഃ ശോകഃ’ ഏകത്വമ’നുപശ്യ’തഃ || 7 ||

സ പര്യ’ഗാച്ചുക്രമ’കായമ’പ്രണമ’സ്നാവിരഗ്‍മ് ശുദ്ധമപാ’പവിദ്ധമ് |
കവിര്മ’നീഷീ പ’രിഭൂഃ സ്വ’യംഭൂ-ര്യാ’ഥാതഥ്യതോ‌உര്ഥാന്
വ്യ’ദധാച്ഛാശ്വതീഭ്യഃ സമാ’ഭ്യഃ || 8 ||

അംധം തമഃ പ്രവി’ശംതി യേ‌உവി’ദ്യാമുപാസ’തേ |
തതോ ഭൂയ’ ഇവ തേ തമോ യ ഉ’ വിദ്യായാ’ഗ്‍മ് രതാഃ || 9 ||

അന്യദേവായുരിദ്യയാ‌உന്യദാ’ഹുരവി’ദ്യയാ |
ഇതി’ ശുശുമ ധീരാ’ണാം യേ നസ്തദ്വി’ചചക്ഷിരേ || 10 ||

വിദ്യാം ചാവി’ദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോഭയ’ഗ്‍മ് സഹ |
അവി’ദ്യയാ മൃത്യും തീര്ത്വാ വിദ്യയാ‌உമൃത’മശ്നുതേ || 11 ||

അംധം തമഃ പ്രവി’ശംതി യേ‌உസമ്’ഭൂതിമുപാസ’തേ |
തതോ ഭൂയ’ ഇവ തേ തമോ യ ഉ സംഭൂ’ത്യാഗ്‍മ് രതാഃ || 12 ||

അന്യദേവാഹുഃ സമ്’ഭവാദന്യദാ’ഹുരസമ്’ഭവാത് |
ഇതി’ ശുശ്രുമ ധീരാ’ണാം യേ നസ്തദ്വി’ചചക്ഷിരേ || 13 ||

സമ്ഭൂ’തിം ച വിണാശം ച യസ്തദ്വേദോഭയ’ഗ്‍മ് സഹ |
വിനാശേന’ മൃത്യും തീര്ത്വാ സമ്ഭൂ’ത്യാ‌உമൃത’മശ്നുതേ || 14 ||

ഹിരണ്മയേ’ന പാത്രേ’ണ സത്യസ്യാപി’ഹിതം മുഖമ്’ |
തത്വം പൂ’ഷന്നപാവൃ’ണു സത്യധ’ര്മായ ദൃഷ്ടയേ’ || 15 ||

പൂഷ’ന്നേകര്ഷേ യമ സൂര്യ പ്രാജാ’പത്യ വ്യൂ’ഹ രശ്മീന്
സമൂ’ഹ തേജോ യത്തേ’ രൂപം കല്യാ’ണതമം തത്തേ’ പശ്യാമി |
യോ‌உസാവസൗ പുരു’ഷഃ സോ‌உഹമ’സ്മി || 16 ||

വായുരനി’ലമമൃതമഥേദം ഭസ്മാ’ന്തഗ്ം ശരീ’രമ് |
ഓം 3 ക്രതോ സ്മര’ കൃതഗ്‍മ് സ്മ’ര ക്രതോ സ്മര’ കൃതഗ്‍മ് സ്മ’ര || 17 ||

അഗ്നേ നയ’ സുപഥാ’ രായേ അസ്മാന് വിശ്വാ’നി ദേവ വയനാ’നി വിദ്വാന് |
യുയോധ്യസ്മജ്ജു’ഹുരാണമേനോ ഭൂയി’ഷ്ടാം തേ നമ’ഉക്തിം വിധേമ || 18 ||

ഓം പൂര്ണമദഃ പൂര്ണമിദം പൂര്ണാത്പൂര്ണമുദച്യതേ |
പൂര്ണസ്യ പൂര്ണമാദായ പൂര്ണമേവാവശിഷ്യതേ ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

Eesavasyopanishad in Kannada

ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ |
ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ||

ಓಂ ಈಶಾ ವಾಸ್ಯ’ಮಿದಗ್‍ಮ್ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗ’ತ್ವಾಂ ಜಗ’ತ್ |
ತೇನ’ ತ್ಯಕ್ತೇನ’ ಭುಂಜೀಥಾ ಮಾ ಗೃ’ಧಃ ಕಸ್ಯ’ಸ್ವಿದ್ಧನಮ್” || 1 ||

ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾ”ಣಿ ಜಿಜೀವಿಷೇಚ್ಚತಗ್‍ಮ್ ಸಮಾ”ಃ |
ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾನ್ಯಥೇತೋ”‌உಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ’ ಲಿಪ್ಯತೇ’ ನರೇ” || 2 ||

ಅಸುರ್ಯಾ ನಾಮ ತೇ ಲೋಕಾ ಅಂಧೇನ ತಮಸಾ‌உ‌உವೃ’ತಾಃ |
ತಾಗ್ಂಸ್ತೇ ಪ್ರೇತ್ಯಾಭಿಗ’ಚ್ಛಂತಿ ಯೇ ಕೇ ಚಾ”ತ್ಮಹನೋ ಜನಾ”ಃ || 3 ||

ಅನೇ”ಜದೇಕಂ ಮನ’ಸೋ ಜವೀ”ಯೋ ನೈನ’ದ್ದೇವಾ ಆ”ಪ್ನುವನ್ಪೂರ್ವಮರ್ಷ’ತ್ |
ತದ್ಧಾವ’ತೋ‌உನ್ಯಾನತ್ಯೇ”ತಿ ತಿಷ್ಠತ್ತಸ್ಮಿನ್”ನಪೋ ಮಾ”ತರಿಶ್ವಾ” ದಧಾತಿ || 4 ||

ತದೇ”ಜತಿ ತನ್ನೇಜ’ತಿ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂ’ತಿಕೇ |
ತದಂತರ’ಸ್ಯ ಸರ್ವ’ಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವ’ಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ || 5 ||

ಯಸ್ತು ಸರ್ವಾ”ಣಿ ಭೂತಾನ್ಯಾತ್ಮನ್ಯೇವಾನುಪಶ್ಯ’ತಿ |
ಸರ್ವಭೂತೇಷು’ ಚಾತ್ಮಾನಂ ತತೋ ನ ವಿಹು’ಗುಪ್ಸತೇ || 6 ||

ಯಸ್ಮಿನ್ಸರ್ವಾ”ಣಿ ಭೂತಾನ್ಯಾತ್ಮೈವಾಭೂ”ದ್ವಿಜಾನತಃ |
ತತ್ರ ಕೋ ಮೋಹಃ ಕಃ ಶೋಕಃ’ ಏಕತ್ವಮ’ನುಪಶ್ಯ’ತಃ || 7 ||

ಸ ಪರ್ಯ’ಗಾಚ್ಚುಕ್ರಮ’ಕಾಯಮ’ಪ್ರಣಮ’ಸ್ನಾವಿರಗ್‍ಮ್ ಶುದ್ಧಮಪಾ”ಪವಿದ್ಧಮ್ |
ಕವಿರ್ಮ’ನೀಷೀ ಪ’ರಿಭೂಃ ಸ್ವ’ಯಂಭೂ-ರ್ಯಾ”ಥಾತಥ್ಯತೋ‌உರ್ಥಾನ್
ವ್ಯ’ದಧಾಚ್ಛಾಶ್ವತೀಭ್ಯಃ ಸಮಾ”ಭ್ಯಃ || 8 ||

ಅಂಧಂ ತಮಃ ಪ್ರವಿ’ಶಂತಿ ಯೇ‌உವಿ’ದ್ಯಾಮುಪಾಸ’ತೇ |
ತತೋ ಭೂಯ’ ಇವ ತೇ ತಮೋ ಯ ಉ’ ವಿದ್ಯಾಯಾ”ಗ್‍ಮ್ ರತಾಃ || 9 ||

ಅನ್ಯದೇವಾಯುರಿದ್ಯಯಾ‌உನ್ಯದಾ”ಹುರವಿ’ದ್ಯಯಾ |
ಇತಿ’ ಶುಶುಮ ಧೀರಾ”ಣಾಂ ಯೇ ನಸ್ತದ್ವಿ’ಚಚಕ್ಷಿರೇ || 10 ||

ವಿದ್ಯಾಂ ಚಾವಿ’ದ್ಯಾಂ ಚ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋಭಯ’ಗ್‍ಮ್ ಸಹ |
ಅವಿ’ದ್ಯಯಾ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿದ್ಯಯಾ‌உಮೃತ’ಮಶ್ನುತೇ || 11 ||

ಅಂಧಂ ತಮಃ ಪ್ರವಿ’ಶಂತಿ ಯೇ‌உಸಮ್”ಭೂತಿಮುಪಾಸ’ತೇ |
ತತೋ ಭೂಯ’ ಇವ ತೇ ತಮೋ ಯ ಉ ಸಂಭೂ”ತ್ಯಾಗ್‍ಮ್ ರತಾಃ || 12 ||

ಅನ್ಯದೇವಾಹುಃ ಸಮ್”ಭವಾದನ್ಯದಾ”ಹುರಸಮ್”ಭವಾತ್ |
ಇತಿ’ ಶುಶ್ರುಮ ಧೀರಾ”ಣಾಂ ಯೇ ನಸ್ತದ್ವಿ’ಚಚಕ್ಷಿರೇ || 13 ||

ಸಂಭೂ”ತಿಂ ಚ ವಿಣಾಶಂ ಚ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋಭಯ’ಗ್‍ಮ್ ಸಹ |
ವಿನಾಶೇನ’ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಸಂಭೂ”ತ್ಯಾ‌உಮೃತ’ಮಶ್ನುತೇ || 14 ||

ಹಿರಣ್ಮಯೇ”ನ ಪಾತ್ರೇ”ಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ’ಹಿತಂ ಮುಖಮ್” |
ತತ್ವಂ ಪೂ”ಷನ್ನಪಾವೃ’ಣು ಸತ್ಯಧ”ರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ” || 15 ||

ಪೂಷ’ನ್ನೇಕರ್ಷೇ ಯಮ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಜಾ”ಪತ್ಯ ವ್ಯೂ”ಹ ರಶ್ಮೀನ್
ಸಮೂ”ಹ ತೇಜೋ ಯತ್ತೇ” ರೂಪಂ ಕಲ್ಯಾ”ಣತಮಂ ತತ್ತೇ” ಪಶ್ಯಾಮಿ |
ಯೋ‌உಸಾವಸೌ ಪುರು’ಷಃ ಸೋ‌உಹಮ’ಸ್ಮಿ || 16 ||

ವಾಯುರನಿ’ಲಮಮೃತಮಥೇದಂ ಭಸ್ಮಾ”ಂತಗ್ಂ ಶರೀ’ರಮ್ |
ಓಂ 3 ಕ್ರತೋ ಸ್ಮರ’ ಕೃತಗ್‍ಮ್ ಸ್ಮ’ರ ಕ್ರತೋ ಸ್ಮರ’ ಕೃತಗ್‍ಮ್ ಸ್ಮ’ರ || 17 ||

ಅಗ್ನೇ ನಯ’ ಸುಪಥಾ” ರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾ’ನಿ ದೇವ ವಯನಾ’ನಿ ವಿದ್ವಾನ್ |
ಯುಯೋಧ್ಯಸ್ಮಜ್ಜು’ಹುರಾಣಮೇನೋ ಭೂಯಿ’ಷ್ಟಾಂ ತೇ ನಮ’ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ || 18 ||

ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ |
ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ||

Eesavasyopanishad in Bengali

ওং পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাত্পূর্ণমুদচ্য়তে |
পূর্ণস্য় পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্য়তে ||

ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ||

ওং ঈশা বাস্য়’মিদগ্‍ম সর্বং য়ত্কিংচ জগ’ত্বাং জগ’ত |
তেন’ ত্য়ক্তেন’ ভুংজীথা মা গৃ’ধঃ কস্য়’স্বিদ্ধনম” || 1 ||

কুর্বন্নেবেহ কর্মা”ণি জিজীবিষেচ্চতগ্‍ম সমা”ঃ |
এবং ত্বয়ি নান্য়থেতো”‌உস্তি ন কর্ম’ লিপ্য়তে’ নরে” || 2 ||

অসুর্য়া নাম তে লোকা অংধেন তমসা‌உ‌உবৃ’তাঃ |
তাগংস্তে প্রেত্য়াভিগ’চ্ছংতি য়ে কে চা”ত্মহনো জনা”ঃ || 3 ||

অনে”জদেকং মন’সো জবী”য়ো নৈন’দ্দেবা আ”প্নুবন্পূর্বমর্ষ’ত |
তদ্ধাব’তো‌உন্য়ানত্য়ে”তি তিষ্ঠত্তস্মিন”নপো মা”তরিশ্বা” দধাতি || 4 ||

তদে”জতি তন্নেজ’তি তদ্দূরে তদ্বং’তিকে |
তদংতর’স্য় সর্ব’স্য় তদু সর্ব’স্য়াস্য় বাহ্য়তঃ || 5 ||

য়স্তু সর্বা”ণি ভূতান্য়াত্মন্য়েবানুপশ্য়’তি |
সর্বভূতেষু’ চাত্মানং ততো ন বিহু’গুপ্সতে || 6 ||

য়স্মিন্সর্বা”ণি ভূতান্য়াত্মৈবাভূ”দ্বিজানতঃ |
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ’ একত্বম’নুপশ্য়’তঃ || 7 ||

স পর্য়’গাচ্চুক্রম’কায়ম’প্রণম’স্নাবিরগ্‍ম শুদ্ধমপা”পবিদ্ধম |
কবির্ম’নীষী প’রিভূঃ স্ব’য়ংভূ-র্য়া”থাতথ্য়তো‌உর্থান
ব্য়’দধাচ্ছাশ্বতীভ্য়ঃ সমা”ভ্য়ঃ || 8 ||

অংধং তমঃ প্রবি’শংতি য়ে‌உবি’দ্য়ামুপাস’তে |
ততো ভূয়’ ইব তে তমো য় উ’ বিদ্য়ায়া”গ্‍ম রতাঃ || 9 ||

অন্য়দেবায়ুরিদ্য়য়া‌உন্য়দা”হুরবি’দ্য়য়া |
ইতি’ শুশুম ধীরা”ণাং য়ে নস্তদ্বি’চচক্ষিরে || 1০ ||

বিদ্য়াং চাবি’দ্য়াং চ য়স্তদ্বেদোভয়’গ্‍ম সহ |
অবি’দ্য়য়া মৃত্য়ুং তীর্ত্বা বিদ্য়য়া‌உমৃত’মশ্নুতে || 11 ||

অংধং তমঃ প্রবি’শংতি য়ে‌உসম”ভূতিমুপাস’তে |
ততো ভূয়’ ইব তে তমো য় উ সংভূ”ত্য়াগ্‍ম রতাঃ || 12 ||

অন্য়দেবাহুঃ সম”ভবাদন্য়দা”হুরসম”ভবাত |
ইতি’ শুশ্রুম ধীরা”ণাং য়ে নস্তদ্বি’চচক্ষিরে || 13 ||

সম্ভূ”তিং চ বিণাশং চ য়স্তদ্বেদোভয়’গ্‍ম সহ |
বিনাশেন’ মৃত্য়ুং তীর্ত্বা সম্ভূ”ত্য়া‌உমৃত’মশ্নুতে || 14 ||

হিরণ্ময়ে”ন পাত্রে”ণ সত্য়স্য়াপি’হিতং মুখম” |
তত্বং পূ”ষন্নপাবৃ’ণু সত্য়ধ”র্মায় দৃষ্টয়ে” || 15 ||

পূষ’ন্নেকর্ষে য়ম সূর্য় প্রাজা”পত্য় ব্য়ূ”হ রশ্মীন
সমূ”হ তেজো য়ত্তে” রূপং কল্য়া”ণতমং তত্তে” পশ্য়ামি |
য়ো‌உসাবসৌ পুরু’ষঃ সো‌உহম’স্মি || 16 ||

বায়ুরনি’লমমৃতমথেদং ভস্মা”ন্তগং শরী’রম |
ওং 3 ক্রতো স্মর’ কৃতগ্‍ম স্ম’র ক্রতো স্মর’ কৃতগ্‍ম স্ম’র || 17 ||

অগ্নে নয়’ সুপথা” রায়ে অস্মান বিশ্বা’নি দেব বয়না’নি বিদ্বান |
য়ুয়োধ্য়স্মজ্জু’হুরাণমেনো ভূয়ি’ষ্টাং তে নম’উক্তিং বিধেম || 18 ||

ওং পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাত্পূর্ণমুদচ্য়তে |
পূর্ণস্য় পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্য়তে ||

ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ||

Eesavasyopanishad in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top