Durga Stotram

Ekashloki Durga Lyrics in English

॥ ekasloki durga ॥

Om durgayai namah ।
ya amba madhukaitabhapramathini ya mahisonmulini
ya dhumreksana canḍamunḍamathini ya raktabijasini ।
saktih sumbhanisumbhadaityadalini ya siddhalaksmih para
sa durga navakotivisvasahita mam patu visvesvari ॥

Add Comment

Click here to post a comment