Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ekashloki Durga Lyrics in Kannada

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕೀ ದುರ್ಗಾ ॥

ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಯಾ ಅಮ್ಬಾ ಮಧುಕೈಟಭಪ್ರಮಥಿನೀ ಯಾ ಮಾಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣ ಚನ್ಡಮುಂಡಮಥಿನೀ ಯಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಶಿನೀ ।
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭದೈತ್ಯದಲಿನೀ ಯಾ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪರಾ
ಸಾ ದುರ್ಗಾ ನವಕೋಟಿವಿಶ್ವಸಹಿತಾ ಮಾಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ॥

Ekashloki Durga Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top