Home / Durga Devi Stotram / Ekashloki Durga Lyrics in Punjabi

Ekashloki Durga Lyrics in Punjabi

॥ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ॥

ॐ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਯਾ ਅਮ੍ਬਾ ਮਧੁਕੈਟਭਪ੍ਰਮਥਿਨੀ ਯਾ ਮਾਹਿਸ਼ੋਨ੍ਮੂਲਿਨੀ
ਯਾ ਧੂਮ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਣ ਚਨ੍ਡਮੁਣ੍ਡਮਥਿਨੀ ਯਾ ਰਕ੍ਤਬੀਜਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ੁਮ੍ਭਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਦੈਤ੍ਯਦਲਿਨੀ ਯਾ ਸਿਦ੍ਧਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਪਰਾ
ਸਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਨਵਕੋਟਿਵਿਸ਼੍ਵਸਹਿਤਾ ਮਾਂ ਪਾਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥

Add Comment

Click here to post a comment